Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WSS-I.1.2019.WP
Nazwa zadania:
konkurs ofert nr WSS-I.1.2019.WP na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019-2021
Rodzaj zadania:
konkurs ofert
Termin składania:
2019/01/31
Konkursy unieważnione:
Nie

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 

 

Ogłasza konkurs ofert nr WSS-I.1.2019.WP na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności
metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019-2021 dla mieszkańców Szczecina”, zwanego dalej ,,Programem”.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r.poz. 995 z póź. zm.) i art. 7 ust.1, pkt 1, art. 8 ust.1, art. 48, ust. 1,3 - 5  oraz art. 48b ust.1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z póź. zm.).

 

1.Przedmiot Konkursu

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora, który zorganizuje i przeprowadzi program polityki zdrowotnej pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego
na lata 2019 - 2021 dla mieszkańców Miasta Szczecin”.

Program zapewnia możliwość korzystania z procedury zapłodnienia pozaustrojowego parom, u których stwierdzono niepłodność, a inne możliwości terapeutyczne nie istnieją lub się wyczerpały (przedstawione
w załączonym opisie programu).

Program dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50210. Wysokość środków finansowych przeznaczonych z Budżetu Miasta Szczecin na realizację
całego Programu na lata 2019 - 2021 wynosi 850 000,00 zł brutto. Program obejmować będzie dofinansowanie kosztów, co najmniej jednej i nie więcej niż dwóch, procedur zapłodnienia pozaustrojowego
(łącznie nie więcej niż  5 000,00 zł z uwzględnieniem kosztów kriokonserwacji zarodków za jedną procedurę), a różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury a dofinansowaniem ponoszą Pacjenci.

2.Termin realizacji zadania/Programu – od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2021r. 

3.Organizator Konkursu

Organizatorem konkursu jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, z siedzibą w Szczecinie, przy pl. Armii Krajowej 1.

   4. Adresaci konkursu

Konkurs adresowany jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.),
ośrodki  medyczne wspomaganej prokreacji i/lub centra leczenia niepłodności wpisane przez Ministra Zdrowia do rejestru, i/lub zamieszczone w prowadzonym przez Ministra Zdrowia
wykazie centrów leczenia niepłodności, a także spełniające warunki określone w zakresie leczenia niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego w rozumieniu ustawy z dnia
25 czerwca 2015r. o leczeniu niepłodności (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 865) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać
system zapewniania jakości w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji oraz w banku komórek rozrodczych i zarodków.

 Oferent przystępujący do konkursu powinien spełniać następujące warunki:

 1. realizować  Europejski Program Monitoringu Wyników Leczenia Metodami Zapłodnienia Pozaustrojowego – European  IVF Monitoring (EIM);
 2. wykonywać co najmniej 50 procedur zapłodnienia pozaustrojowego rocznie, w okresie ostatnich 3 lat;
 3. dysponować odpowiednią, doświadczoną kadrą oraz aparaturą i posiadać odpowiednie warunki do prowadzenia leczenia w ramach realizacji Programu;
 4. stosować wytyczne zawarte w Algorytmach Diagnostyczno-Leczniczych w Niepłodności przygotowanych przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii oraz Sekcję
  Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego;
 5. posiadać pozwolenie Ministra Zdrowia na wykonywanie czynności ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji; o których mowa w art. 44. ust. 1. ustawy o leczeniu niepłodności
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 865);
 6. posiadać  pozwolenie Ministra Zdrowia o wykonywaniu czynności banku komórek rozrodczych i zarodków, o których mowa w art. 45. ustawy o leczeniu niepłodności
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 865).

5.Beneficjenci Programu

Pary, które są mieszkańcami Szczecina (ok. 100 szczecińskich par na cały okres realizacji Programu), u których potwierdzono dokumentacją medyczną bezwzględną przyczynę niepłodności
lub nieskuteczne leczenie niepłodności, zgodnie z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej, spełniający następujące kryteria:

 1) medyczne:

 1. uczestniczyły w programie polityki zdrowotnej pn. ,,Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016 - 2020”, realizowanym przez Samodzielny Publiczny
  Szpital Kliniczny nr 1 PUM w Szczecinie (w skrócie SPSK nr 1 PUM) i u których stwierdzono bezwzględną przyczynę niepłodności lub posiadają inną dokumentację medyczną potwierdzającą
  przyczynę niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu;
 2. wiek kobiety mieści się w przedziale od 25 do 40 lat (wg rocznika urodzenia), wiek mężczyzny od 25 do 55 roku życia (wg rocznika urodzenia) w dniu zgłoszenia się do Programu po raz pierwszy;
  w przypadku bezwzględnego wskazania do leczenia niepłodności dolną granicę wieku kobiety ustala się na 20 lat;

2) administracyjne:

 1. pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim, zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art. 2, ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności;
 2. są mieszkańcami Miasta Szczecin, co najmniej od 1 stycznia 2017 roku;
  Pary chcące skorzystać z Programu zobowiązane są przedłożyć kserokopie pierwszych stron zeznań podatkowych opatrzonych prezentatą szczecińskiego urzędu skarbowego w którym zostały
  złożone lub zaświadczenie ze szczecińskiego urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania lub kserokopie urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę
  podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną PIT i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO za rok
  poprzedzający udział w Programie.

 6. Zakres działań prowadzonych w ramach realizacji Programu

Do obowiązków Oferenta należeć będzie, m.in.:

 1. zapewnienie dostępności do świadczeń finansowanych w ramach realizacji Programu minimum przez 6 dni w tygodniu, z zapewnieniem nadzoru embriologicznego nad laboratorium przez 7 dni w tygodniu;
 2. zapewnienie pacjentom możliwości rejestracji telefonicznej i elektronicznej oraz kontaktu telefonicznego z personelem medycznym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę w przypadku potrzeb pacjenta.
 3. dokonywanie kwalifikacji par do Programu.

Ponadto Oferenta dotyczą następujące wymagania:

 1. stosowanie standardów zgodnie z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii;
 2. raportowanie wyników leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego i stosowania metod wspomaganego rozrodu do European Society for Human Reproduction and Embryology (ESHRE)
  w ramach programu EIM - European IVF Monitoring;
 3. współpraca z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w zakresie kwalifikacji osób
  do Programu będącego przedmiotem konkursu, które uczestniczyły w programie polityki zdrowotnej pn. ,,Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016 - 2020”;
 4. zapewnienie na czas realizacji Programu stałej współpracy z psychologiem;
 5. comiesięczne raportowanie realizacji Programu na formularzach uprzednio przygotowanych przez Zleceniodawcę;
 6. umieszczenie informacji o realizowanym Programie na stronie internetowej oraz w siedzibie Realizatora Programu;
 7. monitorowanie oceny jakości udzielonych świadczeń w postaci ankiety satysfakcji uzgodnionej ze Zleceniobiorcą.

Dopuszcza się realizację zadania z udziałem podwykonawców, lecz Oferent również musi brać czynny udział w wykonaniu zadań określonych w pkt. 5. niniejszych warunków szczegółowych konkursu.
Organizator konkursu ma prawo zażądać wglądu w umowy o współpracy z podwykonawcami.

7.Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert upływa 31 stycznia 2019 r. o godzinie 15.30. Oferty konkursowe należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką Oferenta, numerem konkursu i napisem
,,Konkurs Ofert nr WSS-I.1.2-19.WP na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata  2019-2021
dla mieszkańców Szczecina”, w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, przy pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie, sala 62 lub przesłać drogą pocztową na ww. adres (decyduje data wpływu
oferty do Urzędu Miasta Szczecin).

Oferty nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się oferty zawierające drobne uchybienia formalne pod warunkiem ich uzupełnienia
w terminie do następnego dnia po powiadomieniu o niekompletności oferty (telefonicznie, e-mailem lub fax).

 

8.Formularz oferty

Zgłoszenie do konkursu winno być sporządzone w języku polskim na formularzu ofertowym (stanowiącym Załącznik Nr 1) i Formularzu Kalkulacji Cenowej
(stanowiącym Załącznik Nr 2) oraz być podpisane na każdej stronie formularza ofertowego przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta.

Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

 1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji KRS (jeżeli dotyczy);
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji CEIDG (jeżeli dotyczy);
 3. Statut podmiotu (w przypadku obowiązku sporządzania statutu) lub regulamin organizacyjny (w przypadku obowiązku posiadania regulaminu);
 4. Dokument stwierdzający wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 5. Dokument stwierdzający wpis do rejestru właściwej Okręgowej Rady Lekarskiej (w przypadku praktyk zawodowych lekarzy indywidualnych lub grupowych);
 6. Zezwolenie na wykonywanie praktyki (w przypadku praktyk indywidualnych lub grupowych);
 7. Oświadczenie potwierdzające kwalifikacje zawodowe osób udzielających       świadczeń wymaganych w związku z programem;
 8. Oświadczenie potwierdzające posiadanie lokalu niezbędnego do prawidłowej realizacji Programu;
 9. Oświadczenie potwierdzające zapewnienie właściwego sprzętu medycznego;
 10. Oświadczenie potwierdzające posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie niezbędnym do realizacji programu;
 11. Oświadczenie potwierdzające stosowanie standardów zgodnych z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa
  Medycyny Rozrodu i Embriologii;
 12. Decyzję Ministra Zdrowia na wykonywanie czynności ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy o leczeniu niepłodności
  (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 865);
 13. Decyzję Ministra Zdrowia o wykonywaniu czynności banku komórek rozrodczych i zarodków, o których mowa w art. 45 ustawy o leczeniu niepłodności
  (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 865);
 14. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego nr WSS-I.1.2019.WP w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wybór
  realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą  zapłodnienia  pozaustrojowego na lata 2019-2021 dla mieszkańców Szczecina”;
 15. Oświadczenie, że Oferent realizujący Program ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przy realizacji Programu, w tym również za szkody wyrządzone przez podwykonawców;
 16. Oświadczenie Oferenta o zobowiązaniu do ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) –zwanego dalej RODO;
 17. Oświadczenie, że dane podane w ofercie konkursowej są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

 

Wszystkie dokumenty załączone do oferty powinny zostać przedstawione w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu Oferenta.

 Wszelkie koszty związane z  przygotowaniem oferty ponosi Oferent.

 9.Ocena ofert

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Wydziału Spraw Społecznych, następnie kierowane są pod obrady Komisji Konkursowej powołanej przez Prezydenta Miasta Szczecin. Komisja po dokonaniu
oceny ofert zgodnie z przytoczonymi niżej kryteriami, przedłoży Prezydentowi protokół z posiedzenia komisji. Konkurs rozstrzyga Prezydent Miasta Szczecin, po zapoznaniu się z protokołem Komisji.
Prezydent Miasta Szczecin dopuszcza możliwość wyboru jednej lub więcej niż jednej oferty konkursowej na realizację Programu. Wybór oferty konkursowej w wyżej wymienionym trybie nie wymaga
uzasadniania powodów decyzji Prezydenta Miasta Szczecin.

 W toku dokonywania oceny prawidłowości formalnej złożonych ofert, Komisja Konkursowa może zażądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących zawartości złożonych przez nich ofert.

Od rozstrzygnięcia postępowania konkursowego nie przysługuje odwołanie.

 Przyznane środki finansowe mogą być niższe niż wnioskowane przez Oferenta w przypadku wyłonienia kilku Oferentów do realizacji Programu. W przypadku mniejszego dofinansowania warunkiem
zawarcia umowy z Oferentem będzie złożenie zaktualizowanego zakresu rzeczowego i kalkulacji kosztów realizacji Programu.

 

Ocena ofert konkursowych dokonywana będzie wg następujących kryteriów:

 

 

L.p.

Nazwa kryterium

Maksymalna liczba punktów do uzyskania

 1.           

Zakres wykonania Programu (max. liczba punktów do uzyskania 10):

0 – 10 pkt.

a) liczba i kwalifikacje personelu biorącego udział w realizacji programu w stosunku do liczby par objętych Programem:

 • lekarze specjaliści w zakresie ginekologii i położnictwa (1-2 pkt.);
 • lekarz / analityk / biolog legitymujący się udokumentowanym doświadczeniem w zakresie stosowania metod wspomaganego rozrodu (1-2 pkt.);
 • anestezjolog (1-2 pkt.) ;
 • pielęgniarki i położne (1-2 pkt.);

b) przechowywanie zarodków w banku komórek rozrodczych i zarodków w ramach realizacji
    Programu (0-1 pkt.);

c)pierwszy kriotransfer w przypadku braku przeprowadzenia transferu zarodków świeżych
    w ramach realizacji Programu (0-1 pkt.);

                2.

Skuteczność realizacji programu (max. liczba punktów do uzyskania 10);

0 – 10 pkt.

a) dotychczasowe doświadczenie związane z realizacją programów polityki zdrowotnej z zakresu leczenia niepłodności we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego                         i/lub z realizacją „Programu – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016” Ministerstwa Zdrowia (0-5 pkt.);

b)skuteczność zapłodnienia pozaustrojowego IVF/ICSI udokumentowana w raportach do konsorcjum European IVF-monitoring (EIM) prowadzonego przez ESHRE w okresie ostatnich  5 lat(0-5 pkt.);

3.

Kalkulacja kosztów realizacji Programu (max. liczba punktów do uzyskania 10):

    0 – 10 pkt.

a) koszt jednostkowy, w tym dofinansowanie ze strony Gminy Miasto Szczecin (1-6 pkt.);

b) spójność kosztorysu (0-2 pkt.);

c) przejrzystość kalkulacji kosztów (0-2 pkt.);

            Maksymalna ilość punktów, które może przyznać Komisja Konkursowa jednej z ofert wynosi 30 pkt.

 

Prezydent Miasta Szczecin zastrzega sobie prawo bez podania przyczyny do zmiany warunków Konkursu, przesunięcia terminu składania ofert,
odwołania Konkursu, zamknięcia Konkursu bez wyboru oferty oraz nie rozstrzygnięcia Konkursu na każdym etapie konkursu.

 Ogłoszenie o zakończeniu postępowania konkursowego i jego wyniku odbędzie się poprzez umieszczenie informacji w Urzędzie Miasta Szczecin
na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.szczecin.pl  

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 30 dni roboczych od daty upływu składania ofert, o którym mowa w ust. 6. Komisyjne otwarcie ofert
nastąpi na posiedzeniu komisji konkursowej, które odbędzie się w Wydziale Spraw Społecznych w sali konferencyjnej w dniu e05.02.2019r. o godz. 9.00.
Do chwili otwarcia ofert Zamawiający przechowuje oferty w stanie nienaruszonym w swojej  siedzibie.

 Podmiot, którego oferta zostanie wybrana, będzie powiadomiony o tym pisemnie.

10.Dodatkowe informacje

W zakresie nieuregulowanym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
o której mowa w ust. 1, do trybu przeprowadzenia Konkursu ofert i zawarcia umowy na realizację Programu stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

 Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane w umowie zwartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a wyłonionym w drodze postępowania
konkursowego Oferentem.

 W zakresie związanym z udziałem w Konkursie Oferent zobowiązany jest do ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych osobowych)-zwanego dalej RODO.

Osobą  uprawnioną  do kontaktów  z   oferentami   oraz   do udzielania   szczegółowych   informacji   w przedmiocie   postępowania   konkursowego   jest:
p. Wioletta Perzyńska - Główny   Specjalista     w  Wydziale   Spraw  Społecznych   Urzędu    Miasta  Szczecin, pok.336 I,  tel. 91 4245 674,  e-mail: wperzyn@um.szczecin.pl.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2019/01/15, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Wioletta Perzyńska, dnia: 2019/01/15 15:25:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Perzyńska 2019/01/15 15:25:18 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2019/01/15 15:19:17 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2019/01/15 15:13:16 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2019/01/15 14:17:34 nowa pozycja