Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WSS-IV.1.2014.KT
Nazwa zadania:
Realizacja programu zdrowotnego pn. „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków”
Rodzaj zadania:
konkurs ofert
Termin składania:
2014/07/25
Konkursy unieważnione:
Nie

OGŁOSZENIE KONKURSU Nr WSS-IV.1.2014.KT

 

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

 1. Uchwałą Rady Miasta Szczecin Nr XXXVI/1075/13 z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok”,
 2. Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2012 r. Nr 124),
 3. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.),
 4. Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217),
 5. Ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 217).

 PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia – program zdrowotny pn. „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków”.

 Organizatorem konkursu jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1.

 Udział w konkursie mogą brać podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 217).

 Przedmiotem konkursujest wybór realizatora zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia – program zdrowotny pn. „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków”
zgodnie z warunkami szczegółowymi konkursu.

 Czas realizacji zadania:od daty zawarcia umowy do 15.12.2014 roku.

 Wykaz zadań, zasady ich realizacji oraz wymagania stawiane realizatorom zadania zostały opisane w szczegółowych warunkach konkursu, stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 Oferty opatrzone numerem konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter). Oferenci zobowiązani
są do ponumerowania każdej strony oferty oraz wymaganych załączników. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką oferenta, numerem konkursu oraz napisem „Otwarcie kopert tylko w obecności komisji konkursowej”.

 Termin składania ofert upływa w dniu 25.07.2014 roku o godz. 15:30.

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu  01.08.2014 roku o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, Wydział Spraw Społecznych pok. 336 G.

 Oferta na realizację zadania powinna zawierać:

 1. Formularz zgłoszeniowy będący Załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia wraz
  z dołączonymi poświadczonymi przez oferenta za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów:
  a) wypis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,
  b)  wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej określający aktualny stan prawny i faktyczny,
  c) statut oferenta,
  d) decyzja w sprawie nadania numeru NIP (jeżeli został nadany),
  e) zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
  f)  polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych ważną w okresie wykonywania
       umowy bądź zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub jej przedłużenia, w przypadku gdy termin ubezpieczenia
       wygasa w trakcie wykonywania umowy.
 2. Formularz kalkulacji cenowej będący Załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Oświadczenia dotyczące:
  a) zapoznania się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu,
  b) liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających świadczeń określonych w ramach zadania objętego konkursem,
  c) spełnienia wszystkich wymagań zawartych w szczegółowych warunkach konkursu,
  d) zgodności danych zawartych w formularzu ofertowym ze stanem faktycznym i prawnym,
  e) podpisania umów o współpracy z ewentualnymi podwykonawcami programu,
  f) potwierdzenia faktu, że świadczenia zdrowotne będące przedmiotem niniejszego konkursu nie są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 4. Oferent zobowiązany jest przedstawić opis sposobu realizacji zadania zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu obejmujący przynajmniej:
  a) opis proponowanych programów terapeutycznego, postterapeutycznego i readaptacyjnego,
  b) określenie celów i zamierzonych działań w ramach realizacji programu,
 5. opis przewidywanych rezultatów.
 6. Oferent zobowiązany jest przedstawić wyszczególnienie podobnych programów realizowanych w okresie ostatnich trzech lat bądź oświadczenie o braku realizowanych programów.

 Oferty nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane, dopuszcza się oferty zawierające drobne uchybienia formalne pod warunkiem ich uzupełnienia w terminie do następnego dnia po powiadomieniu o niekompletności oferty.

 Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Wydziału Spraw Społecznych, następnie kierowane są pod obrady Komisji Konkursowej. Komisja po dokonaniu oceny ofert zgodnie z przytoczonymi niżej kryteriami wybierze najlepsze oferty:

 1. liczba osób objętych programem,
 2. innowacyjność programów,
 3. doświadczenie w realizacji podobnych programów zdrowotnych,
 4. łączny koszt realizacji programu,
 5. koszt jednej godziny zajęć indywidualnych,
 6. koszt jednej godziny zajęć grupowych,
 7. liczba godzin zajęć indywidualnych,
 8. liczba godzin zajęć grupowych,
 9. maksymalna dopuszczalna liczebność grupy,
 10. koszty rzeczowe programu.

 Ogłoszenie o zakończeniu postępowania konkursowego i jego wyniku do publicznej wiadomości odbędzie się poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.szczecin.pl.

 Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 Prezydent Miasta Szczecin ma prawo do odwołania postępowania konkursowego oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 Prezydent Miasta Szczecin ma prawo do wyboru więcej niż jednej oferty bądź przyjęcia oferty w części.

 W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania konkursowego w sposób określony oferentom przysługuje prawo wniesienia do organizatora konkursu umotywowanego protestu.

 Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane w umowie zawartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a wyłonionym w drodze postępowania konkursowego Oferentem.

 Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami oraz do udzielenia szczegółowych informacji w przedmiocie postępowania konkursowego jest Pani Anna Budnik – Kierownik Referatu ds. Promocji i Profilaktyki Zdrowia w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, pok. 336 I, tel. 91 42 45 063 oraz Pani Kamila Trzebiatowska – inspektor w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, pok. 336 K, tel. 91 43 51 145.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2014/06/30, odpowiedzialny/a: Małgorzta Olejnik, wprowadził/a: Wioletta Perzyńska, dnia: 2014/07/01 11:25:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Perzyńska 2014/07/01 11:25:50 modyfikacja wartości
Wioletta Perzyńska 2014/07/01 11:15:26 nowa pozycja