Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WSS-I.2.2020.AD
Nazwa zadania:
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
Rodzaj zadania:
przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu
Termin składania:
2020/06/22
Konkursy unieważnione:
Nie

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 

ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora zadania w zakresie promocji
i ochrony zdrowia – program zdrowotny pn. „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
i współuzależnionych” – WSS-I.2.2020.AD

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia – program zdrowotny pn. „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych” zgodnie z warunkami szczegółowymi konkursu. 

 1. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

1) Uchwałą Nr XIII/463/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na 2020 ” ;

2) Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

 1. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
  ze środków publicznych,
 2. Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 3. Ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 4. Uchwałą Nr XII/411/19Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2020 rok. 

 

2. Adresaci konkursu: Udział w konkursie mogą brać podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. , które spełnią warunki określone niniejszym ogłoszeniem.

 

3. Beneficjenci programu:  Mieszkańcy Szczecina zagrożeni uzależnieniem od alkoholu oraz ich bliscy, osoby uzależnione jak również osoby współuzależnione.

 

4. Czas realizacji zadania: od daty zawarcia umowy do 15.12.2020 roku.

 

5. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu: 100  000, 00 zł brutto (sto tysięcy zł 00/100 ).

 

6. Termin i tryb składania ofert:

 1. Kompletne oferty wraz z załącznikami, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do  dnia 22.06.2020 r. w Kancelarii Głównej Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu).
 2. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką oferenta, numerem postępowania konkursowego WSS-I.2.2020.AD oraz klauzulą „Otwarcie kopert tylko w obecności komisji konkursowej”.
 3. Oferenci zobowiązani są do ponumerowania każdej strony oferty i wymaganych załączników oraz opatrzenie ich podpisem i pieczątką osób uprawnionych do reprezentowania oferenta.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 1 miesiąca licząc od dnia o którym mowa w ust. 1. Złożone w konkursie oferty kierowane są po obrady komisji konkursowej, na której posiedzeniu następuje otwarcie kopert oraz ocena ofert pod względem zgodności z założeniami niniejszego ogłoszenia.
 5. W toku dokonywania oceny prawidłowości formalnej złożonych ofert, komisja konkursowa może zażądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących zawartości złożonych przez nich ofert.
 6. Oferty niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się oferty zawierające drobne uchybienia formalne pod warunkiem ich uzupełnienia w terminie do następnego dnia po powiadomieniu i niekompletności oferty.
 7. Komisja konkursowa po dokonaniu oceny złożonych ofert zgodnie z przytoczonymi w niniejszym ogłoszeniu kryteriami wybierze realizatora/ów zadania. Komisja ma prawo do wyboru więcej niż jednej oferty bądź przyjęcia danej oferty w części.
 8. Złożenie oferty na realizację zadania, która zostanie uznana za spełniającą kryteria nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości, o którą wnioskuje oferent.

 

7. Oferta na realizację zadania powinna zawierać:

 1. Formularz zgłoszeniowy będący Załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia wraz
  z dołączonymi poświadczonymi przez oferenta za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów:

a) wypis z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,

b) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej określający aktualny stan prawny i faktyczny,

c) statut oferenta,

d) polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone
w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych ważną w okresie wykonywania umowy, bądź zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub jej przedłużenia, w przypadku gdy termin ubezpieczenia wygasa w trakcie wykonywania umowy.

2) Formularz kalkulacji cenowejbędący Załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

3) Oświadczeniadotyczące:

a) zapoznania się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami konkursu,

b) liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających świadczeń określonych
w ramach zadania objętego konkursem,

c) spełnienia wszystkich wymagań zawartych w szczegółowych warunkach konkursu,

d) zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa związanych z zakażeniami COVID-19,

e) zgodności danych zawartych w formularzu ofertowym ze stanem faktycznym
i prawnym,

f) podpisania umów o współpracy z ewentualnymi podwykonawcami programu,

g) potwierdzenia faktu, że świadczenia zdrowotne będące przedmiotem niniejszego konkursu nie są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

h) pobrania oświadczeń od wszystkich osób, które zostały wskazane w ofercie w zakresie zgody na przetwarzanie ich danych osobowych i na wycofanie tych zgód oraz poinformowania ich, że dane osobowe zostaną przekazane Gminie Miasto Szczecin.

4) Opis sposobu realizacji zadaniazgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu obejmujący przynajmniej:

a) opis proponowanych programów terapeutycznych, post terapeutycznych i readaptacyjnych  oraz koncepcję naboru beneficjentów,

b) określenie celów i zamierzonych działań w ramach realizacji programu,

c) opis przewidywanych rezultatów.

5) Oferent zobowiązany jest przedstawić wyszczególnienie podobnych programów realizowanych w okresie ostatnich trzech lat bądź oświadczenie o braku realizowanych programów. 

 

8. Zasady realizacji programu - Wykaz zadań, zasady ich realizacji oraz wymagania stawiane realizatorom zadania zostały opisane w szczegółowych warunkach konkursu, stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

9. Ocena ofert konkursowych dokonywana będzie według następujących kryteriów:

 

 

Lp.

Nazwa kryterium

1.

Liczba osób objętych programem – 0-10 pkt

2.

Doświadczenie w realizacji podobnych programów zdrowotnych – 0-2 pkt

3.

Średni koszt jednej godziny zajęć indywidualnych – 0-5 pkt

4.

Średni koszt jednej godziny zajęć grupowych – 0-5 pkt

5.

Liczba godzin zajęć indywidualnych (łącznie w trakcie trwania całego programu) -0-5pkt

6.

Liczba godzin zajęć grupowych (łącznie w trakcie trwania całego programu) – 0-5 pkt

7.

Przewidywalna liczebność grupy – 0-3 pkt

8.

Zakres pomocy świadczonej przez zakład opieki zdrowotnej dla osób uzależnionych
i współuzależnionych, wyrażający się w szczególności w liczbie świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom uzależnionym i współuzależnionym – 0-5 pkt

9.

Kwalifikacje kadry – 0-5 pkt

10.

Sposób rekrutacji, w tym m.in. osób nieletnich i ich bliskich – 0-5 pkt

11.

Kalkulacja kosztów pod kątem jej celowości oraz efektywności wykorzystania – 0-5 pkt

12.

Innowacyjność programu – 0-5 pkt

 

 Maksymalna liczba punktów, które może przyznać komisja konkursowa wynosi 60 punktów.

10. Ogłoszenie o zakończeniu postępowania konkursowego i jego wyniku odbędzie się poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin. Ponadto, oferent którego oferta została wybrana w całości lub w części, zostanie powiadomiony w formie elektronicznej o wysokości przyznanych środków.

 

11. Prezydent Miasta Szczecin zastrzega sobie prawo bez podania przyczyny do odwołania postępowania konkursowego, zmiany warunków konkursu, przesunięcia terminu składania ofert, zamknięcia konkursu bez wyboru oferty oraz nierozstrzygnięcia konkursu.

 

12. Od rozstrzygnięcia postępowania konkursowego nie przysługuje odwołanie.

 

13. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.

 

14. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane w umowie zawartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a realizatorem wyłonionym w drodze postępowania konkursowego.

15. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami oraz do udzielenia szczegółowych informacji w przedmiocie postępowania konkursowego jest Pani Anna Depa – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, pok. 61, tel. 91 42 45 618.

 

WYNIKI KONKURSU OFERT WSS-I.2.2020.AD

Na przedmiotowy konkurs wpłynęły dwie oferty. W wyniku postępowania konkursowego wybrano następujących realizatorów zadania:

 1. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień „SPS ZOZ OTU”, ul. Ostrowska 7, 71-757 Szczecin – 62 000,00zł,
 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Profilaktyczno-Społeczna. Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych, ul. Klonowica 1a, 71-241 Szczecin –38 000,00zł,

  


Załączniki:

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2020/06/02, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Anna Lisica, dnia: 2020/07/01 07:37:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Lisica 2020/07/01 07:37:33 modyfikacja wartości
Anna Lisica 2020/06/02 10:28:10 modyfikacja wartości
Anna Lisica 2020/06/02 10:18:32 modyfikacja wartości
Anna Lisica 2020/06/02 09:58:21 nowa pozycja