Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Konkursy ofert Wydziału Spraw Społecznych

Nr konkursu:
WSS-IV.1.2013.KT
Nazwa zadania:
zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków
Rodzaj zadania:
zadanie z zakresu zwalczania narkomanii
Termin składania:
2013/07/31
Konkursy unieważnione:
Nie

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza konkurs ofert dla zakładów opieki zdrowotnej na realizację
programu zdrowotnego dotyczącego zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie
i uzależnionych od narkotyków oraz zaprasza zainteresowanych do składania ofert.


Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1. Uchwałą Rady Miasta Szczecin Nr XXV/735/12 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok”,
2. Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2012 r. Nr 124),
3. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.),
4. Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112
poz. 654).


1. Nazwa zadania.
Program zdrowotny dotyczący zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie
i uzależnionych od narkotyków.

2. Rodzaj zadania.
Zadanie z zakresu zwalczania narkomanii.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Maksymalna wysokość środków Gminy Miasto Szczecin przeznaczonych na realizację zadania wynosi 30 000,00 zł (słownie złotych brutto: trzydzieści tysięcy).

4. Termin realizacji zadania.
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2013 roku.

5. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką podmiotu, numerem konkursu oraz zapisem „Otwarcie koperty konkursowej tylko w obecności komisji konkursowej” należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin (sala nr 62, parter) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin w terminie do dnia 31.07.2013 r. O terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego.


6. Termin i miejsce rozstrzygnięcia konkursu.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 09.08.2013 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Szczecin, Wydziale Spraw Społecznych, pok. 336G.

7. Oferta powinna zawierać:
1) Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
2) Dane o oferencie:
a) nazwę i siedzibę zakładu opieki zdrowotnej oraz numer wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,
b) imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu,
c) określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz środki transportu i łączności,
d) wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających określonych świadczeń zdrowotnych,
e) proponowaną kwotę należności na realizację zamówienia wraz ze szczegółową kalkulacją kosztów,
f) proponowany czas trwania umowy,
oraz
g) określenie celów i zamierzonych działań w ramach realizacji programu zdrowotnego wraz z uzasadnieniem,
h) szczegółowy opis i zakres zadania, w tym: liczba osób objętych zadaniem i sposób ich rekrutacji, harmonogram realizacji oraz sposób jego ewaluacji,
i) opis przewidywanych rezultatów wraz z wyszczególnieniem wskaźników efektywności,
j) informację o podmiotach przewidzianych do współpracy,
k) opis dotychczasowej działalności podmiotu w realizacji takiego lub podobnego zadania wraz z informacją o osiągniętych rezultatach.

8. Przedmiotem konkursu ofert jest:
1) Realizacja programu zdrowotnego (zadania nie objętego finansowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia), na rzecz osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie
i uzależnionych od narkotyków, w tym pacjentów substytucji metadonowej oraz ich bliskich. Ponadto osób współuzależnionych – mieszkańców Szczecina, w tym osób nieletnich i ich rodzin,
2) Rozszerzenie lokalnej oferty terapeutycznej odnoszącej się do uzależnienia od narkotyków, stosowania substancji zastępczych, uzależnienia krzyżowego, politoksykomanii oraz terapii substytucyjnej,
3) Poprawa jakości świadczonych usług terapeutycznych na terenie Gminy Szczecin,
4) Wprowadzenie w procesie terapii podtrzymującej oraz substytucyjnej elementów readaptacji społecznej i opieki nad dziećmi pacjentów odbywających sesje terapeutyczne.
Przewidywana szacunkowa liczba świadczeń wyniesie: 50.

9. Kryteriami oceny merytorycznej będą:
1) Zakres pomocy świadczonej przez zakład opieki zdrowotnej dla osób uzależnionych
i współuzależnionych, wyrażający się w szczególności w ilości świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom – użytkownikom narkotyków i ich bliskim,
2) Jakość i nowatorskość proponowanych programów: terapeutycznego, post terapeutycznego oraz readaptacyjnego,
3) Specjalistyczne i interdyscyplinarne kwalifikacje kadry włączonej w realizację programu zdrowotnego,
4) Sposób rekrutacji pacjentów, w tym m. in. osób nieletnich i ich bliskich,
5) Ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji zadania pod kątem jej celowości oraz efektywności wykorzystania,
6) Analiza i ocena wykonania zadań zleconych oferentowi w okresie poprzednim,
z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczania otrzymanych na ten cel środków.

10. Złożenie oferty na realizację zadania, która zostanie uznana za spełniającą kryteria nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości, o którą występuje podmiot.

11. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane umową zawartą pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a podmiotem.

12. Prezydent Miasta ma prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

13. Podmioty mają możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

14. Termin związania z ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

15. Szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu dostępne są w Urzędzie Miasta Szczecin, Wydziale Spraw Społecznych u Pani Kamili Trzebiatowskiej, pok. 336 K, w godz. poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30,
tel. 91 435 11 45, e-mail: ktrzeb@um.szczecin.pl.

Konkurs ofert WSS-IV.1.2013.KT  na realizację programu zdrowotnego pn.:„Program zdrowotny dotyczący zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych narkomanią, używających szkodliwie”
nie został rozstrzygnięty.


udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2013/07/09, odpowiedzialny/a: Kamila Trzebiatowska, wprowadził/a: Grzegorz Kowal, dnia: 2013/08/19 15:09:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Grzegorz Kowal 2013/08/19 15:09:15 modyfikacja wartości
Grzegorz Kowal 2013/07/09 08:28:38 modyfikacja wartości
Grzegorz Kowal 2013/07/09 08:28:06 modyfikacja wartości
Grzegorz Kowal 2013/07/09 08:27:23 nowa pozycja