Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79583855

Aktualna strona: 2123

Wydrukowano: 0

Program "MEWA" - wnioski dla podmiotów innych niż osoby fizyczne


 W załączeniu druki dla podmiotów innych niż osoby fizyczne:

- wniosek do Programu MEWA

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

- oświadczenie o pomocy de minimis,

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

- oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY PRAC jeżeli podmiot zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub z wyboru wykonawców:

Wymagana jest dokumentacja przetargowa jeżeli podmiot zobowiązany jest do stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych lub z wyboru wykonawców (zapytanie ofertowe przeprowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności).

Kompletna dokumentacja z wyboru wykonawców powinna składać się z następujących dokumentów:

 1. potwierdzenia wysyłki zaproszeń do złożenia oferty do co najmniej 3 oferentów
  w formie korespondencji mailowej lub pocztowej. W przypadku wysyłki pocztą konieczne jest przedstawienie zwrotnych potwierdzeń odbioru wskazujących, iż zaproszenie do złożenia oferty wpłynęło w wyznaczonym terminie do potencjalnych oferentów,
 2. druk ze strony internetowej ogłoszenia o trwającym zapytaniu jeżeli podmiot umieszcza taką informację na stronie,
 3. notatka / protokół z wyłonienia wykonawcy,
 4. wszystkie złożone oferty.

Ponadto, w notatce służbowej/protokole należy określić:

 1. szacunkową wartość zamówienia wyrażoną w złotych i EURO, wg zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych,
 2. informację o zamieszczeniu ogłoszenia na stronie internetowej i/lub wyszczególnienie podmiotów do których skierowano zapytanie ofertowe,
 3. kryteria wyboru ofert,
 4. informację o złożonych ofertach  z podaniem cen ofertowych i spełnieniu warunków określonych w zapytaniu,
 5. informację o dokonanym wyborze oferty.

W przypadku ubiegania się o przyznanie dotacji stanowiącej pomoc de minimis, podmioty obowiązane są do przedłożenia dokumentów i informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia  2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018r. poz. 362) oraz w Rozporządzeniu Rady  Ministrów z dnia
29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.).Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin