Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78017958

Aktualna strona: 7308

Wydrukowano: 0

Program "MEWA"


 

W 2019r. zgłoszenia do Programu MEWA przyjmowane są od 10.01.2019r.

Celem Programu jest dotowanie przedsięwzięć polegających na modernizacji systemu ogrzewania tj. na trwałej likwidacji źródeł ciepła opalanych materiałem węglowym i montaż w to miejsce źródeł ciepła proekologicznych.

Program realizowany jest i obowiązuje od 01.06.2018r. na podstawie Uchwały Nr XLX/1167/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 24.04.2018r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Szczecin na zadania służące ochronie powietrza na terenie Gminy Miasto Szczecin, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne.

Wielkość dofinansowania w Programie maksymalnie może wynosić do 55%kosztów kwalifikowanych.

Program obowiązuje dla przedsięwzięć realizowanych w granicach administracyjnych miasta Szczecin.

 

ETAPY PRAC ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄPROGRAMU MEWA:

 1. Przyjmowanie wniosków do Programu MEWA.
 2. Sprawdzenie kolejności wpływu zgłoszeń.
 3. Sprawdzenie prawidłowości wypełnionych zgłoszeń (wezwania do ewentualnych uzupełnień).
 4. Postępowanie związane z przyznaniem dotacji, zawarciem porozumień z Gminą Miasto Szczecin regulujących przyznanie dotacji.
 5. Rozliczenie przyznanej dotacji (weryfikacji tego, czy nie utracono prawa do dotacji, sprawdzenie czy osiągnięty został cel, na który przeznacza się dotację, ocena poniesionych (z dotacji) wydatków właściwych dla określonych kosztów kwalifikowanych).
 6. Kontrola sprawdzająca wykonanie i zakończenie modernizacji systemu ogrzewania itp.
 7. Wypłata dotacji (terminy wypłat: na bieżąco)
 8. Zwrot oryginałów dokumentów.

Dofinansowanie modernizacji systemu ogrzewania możliwe jest wyłącznie na zasadzie refundacji poniesionych kosztów tzn. należy samemu ponieść koszty przedsięwzięcia, następnie przeprowadzane jest rozliczenie wykazanych kosztów i wypłata dotacji na podstawie wymaganych niżej wymienionych dokumentów.

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA OBJĘTE DOFINANSOWANIEM:

1. Likwidacja niżej wymienionych lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem węglowym:

- indywidualnych kotłowni,

- palenisk węglowych,

- kotłowni zasilających kilka budynków,

- kotłowni osiedlowych

i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej, w przypadku likwidacji palenisk indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in. obejmować wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u., instalacji gazowej, ogrzewania elektrycznego, ogrzewania na pellet, pompami ciepła.

2. Rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci.

By operator sieci mógł uzyskać dofinansowanie na rozbudowę sieci ciepłowniczej, rozbudowa ta musi być przeprowadzona i rozliczona łącznie z podłączeniem danego obiektu do tej sieci w jednym okresie rozliczeniowym (tj. roku kalendarzowym).

3. Realizacja i zakończenie przedsięwzięcia w danym roku kalendarzowym.

4. Dla przedsięwzięć zakończonych okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2015r.

W przypadku ogrzewania kotłem na pellet planowane źródło ciepła powinno spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. z 2017r. poz. 1690).

 

OZNAKOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA W PROGRAMIE:

 1. Przewiduje się oznakowanie dofinansowanych przedsięwzięć objętych Programem wg wzoru ustalonego przez Gminę Miasto Szczecin.
 2. Przewiduje się opis dokumentów finansowych (faktury, rachunki) przedstawionych do rozliczenia dofinansowania.

 

WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY PRAC jeżeli podmiot zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub z wyboru wykonawców:

Wymagana jest dokumentacja przetargowa jeżeli podmiot zobowiązany jest do stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych lub z wyboru wykonawców (zapytanie ofertowe przeprowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności).

Kompletna dokumentacja z wyboru wykonawców powinna składać się z następujących dokumentów:

 1. potwierdzenia wysyłki zaproszeń do złożenia oferty do co najmniej 3 oferentów w formie korespondencji mailowej lub pocztowej. W przypadku wysyłki pocztą konieczne jest przedstawienie zwrotnych potwierdzeń odbioru wskazujących, iż zaproszenie do złożenia oferty wpłynęło w wyznaczonym terminie do potencjalnych oferentów,
 2. druk ze strony internetowej ogłoszenia o trwającym zapytaniu jeżeli podmiot umieszcza taką informację na stronie,
 3. notatka / protokół z wyłonienia wykonawcy,
 4. wszystkie złożone oferty.

Ponadto, w notatce służbowej/protokole należy określić:

 1. szacunkową wartość zamówienia wyrażoną w złotych i EURO, wg zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych,
 2. informację o zamieszczeniu ogłoszenia na stronie internetowej i/lub wyszczególnienie podmiotów do których skierowano zapytanie ofertowe,
 3. kryteria wyboru ofert,
 4. informację o złożonych ofertach  z podaniem cen ofertowych i spełnieniu warunków określonych w zapytaniu,
 5. informację o dokonanym wyborze oferty.

W przypadku ubiegania się o przyznanie dotacji stanowiącej pomoc de minimis, podmioty obowiązane są do przedłożenia dokumentów i informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia  2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018r. poz. 362) oraz w Rozporządzeniu Rady  Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.).

 

PRZYZNANIE DOTACJI MOŻE BYĆ COFNIĘTE w szczególności w przypadkach:

 1. nieterminowego lub nienależytego wykonywania przedsięwzięcia,
 2. nieprzedłożenia dokumentacji rozliczeniowej (i nie nieuzupełnienia jej na wezwanie i w terminie).

 

 Informacje również dostępne pod nr tel.: 91 42 45 845Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin