Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 76446358

Aktualna strona: 14622

Wydrukowano: 895

Ochrona przed hałasem

Kontakt


Osoba odpowiedzialna: 
 

Inspektor - Jarosława Wojciechowska,  tel: 91 43 51 130, e-mail: jwojcie@um.szczecin.pl
 

Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez:

1) utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie;

2) zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany. - art. 112 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj.- Dz.U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.).

Za występujący w środowisku hałas drogowy, kolejowy itp. odpowiada zarządzający obiektem, do którego posiada tytuł prawny.

Podstawa prawna - art. 174 ustawy Prawo ochrony środowiska.

“Art. 174. 1. Eksploatacja dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska.

2. Emisje polegające na:

1) wprowadzaniu gazów lub pyłów do powietrza,

2) wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi,

3) wytwarzaniu odpadów,

4) powodowaniu hałasu,

powstające w związku z eksploatacją drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej, lotniska oraz portu, nie mogą, z zastrzeżeniem ust. 3, spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego zarządzający tym obiektem ma tytuł prawny.

3. Jeżeli w związku z eksploatacją drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej lub lotniska utworzono obszar ograniczonego użytkowania, eksploatacja nie może spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza tym obszarem”.

Uprawnienia zarządzającego drogą zostały przekazane do wykonywania jednostce - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, Uchwałą Rady Miasta nr XLV/941/01 z dnia 22.10.2001r. w sprawie utworzenia Zakładu Budżetowego pn. “Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” oraz zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Szczecinie (zarządzanie i utrzymanie dróg wypełnia pojęcie ich eksploatacji).

W przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, organ ten wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu.

Jeżeli hałas w środowisku powstaje w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, kolei linowych, portów oraz lotnisk lub z działalnością osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą, decyzji dopuszczalnym poziomie hałasu nie wydaje się.

Normy hałasu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 14.07.2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014r.  poz. 112).


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin