Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 76616608

Aktualna strona: 70442

Wydrukowano: 1608

Ochrona Środowiska


 

Dokumenty Referatu Ochrony Środowiska - publicznie dostepny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzony wg wzoru obowiazującego do dnia 15.11.2010r.

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Kierownik Referatu, Barbara Stępień, tel 091 42-45-633, e-mail bstepien@um.szczecin.pl


STANOWISKA DS. OCHRONY TERENÓW ZIELENI
 

Główny Specjalista Katarzyna Tyszkiewicz-Motyl, tel. 091 42-45-634, e-mail: kmotyl@um.szczecin.pl

Główny Specjalista Aleksandra Sołtykowska, tel. 091 42-45-634, e-mail: asoltyk@um.szczecin.pl
Inspektor Paulina Kawęcka, tel. 091 42-45-626, e-mail: pkawecka@um.szczecin.pl

Inspektor Karolina Muszyńska, tel. 091 42-45-432, e-mail: kmuszyn@um.szczecin.pl

Inspektor Joanna Jedlińska, tel. 091 42-45-634, e-mail: jjedlin@um.szczecin.pl

Podinspektor Kamila Klisowska, tel. 091 42-45-437, e-mail: kklisow@um.szczecin.pl

 


Z zakresu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. - Dz. U. z 2015r., poz. 1651 ze zm.):

1. Wydawanie decyzji:
1) zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów bez naliczania opłat,
2) odmawiających zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów,
3) zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów bez naliczania opłat z warunkiem przesadzenia drzew lub krzewów albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami,
4) zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów z naliczeniem opłaty,
5) zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów z naliczeniem opłaty i odroczeniem płatności na okres 3 lat, jeśli zezwolenie przewiduje przesadzenie ich w inne miejsce lub zastąpienie innymi drzewami lub krzewami,
6) umarzających należność z tytułu ustalonej opłaty za przesadzone albo posadzone w zamian drzewa lub krzewy, jeżeli zachowały żywotność po upływie 3 lat od dnia ich posadzenia lub przesadzenia,
7) zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów, związanych z budową dróg publicznych z naliczeniem opłat, pomniejszonych o koszty poniesione na tworzenie zadrzewień w miejsce usuniętych drzew lub krzewów, w granicach pasów drogowych,
8) zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów związanych z budową dróg publicznych z naliczeniem opłat, pomniejszonych o koszty poniesione na tworzenie zadrzewień w granicach pasa drogowego i odroczeniem płatności na okres 3 lat, jeśli zezwolenie przewiduje przesadzenie ich w inne miejsce lub zastąpienie innymi drzewami lub krzewami,
9) o rozłożeniu na raty lub przesunięciu terminu płatności opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, jeżeli przemawia za tym sytuacja materialna wnioskodawcy,
10) o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej za:
- zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów,
- usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
- zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów,
11) odroczeniu wymierzonej kary na okres 3 lat, jeżeli stopień uszkodzenia drzew lub krzewów nie wyklucza zachowania ich żywotności oraz możliwości odtworzenia korony drzewa,
12) o umorzeniu administracyjnej kary pieniężnej po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o odroczeniu kary i po stwierdzeniu zachowania żywotności drzewa lub krzewu albo odtworzeniu korony drzewa,
13) o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej w razie stwierdzenia braku żywotności drzewa lub krzewu albo nieodtworzenia korony drzewa po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji odraczającej termin płatności kary,
14) o umorzeniu kary za zniszczenie terenów zieleni, jeżeli posiadacz nieruchomości odtworzył w najbliższym sezonie wegetacyjnym zniszczony teren zieleni,
15) o rozłożeniu na raty kary pieniężnej za:
- zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów,
- usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
- zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów, 
2. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody, 
3. Prowadzenie rejestru pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo - krajobrazowych, 
4. Współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w/s racjonalnego użytkowania zasobów przyrody. 
5. Uznanie za park gminny terenów pokrytych drzewostanem i nieobjętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na terenach stanowiących własność gminy, a jeżeli stanowi własność innego podmiotu za zgodą właściciela. 
6. Zakładanie i utrzymywanie we właściwym stanie terenów zieleni i zadrzewień.

Z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. - Dz. U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.):
1) Kontrola realizacji wydanych decyzji.
2) Opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wnioskowanie o zmiany.
3) Rejestrowanie wniosków o wydanie zezwoleń oraz zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów.
4) Rejestrowanie decyzji o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych.
5) Udostępnianie informacji o środowisku z zakresu wniosków o usuwanie drzew lub krzewów, decyzji o naliczeniu administracyjnych kar pieniężnych dotyczących drzew lub krzewów.
6) Uzgadnianie dokumentacji projektowych do wydania decyzji o rekultywacji terenu.
7) Wydawanie decyzji uwzględniającej kierunek rekultywacji o charakterze zadrzewieniowym, leśnym lub przeznaczonym pod zieleń publiczną.
8) Udzielanie odpowiedzi oraz rozpatrywanie interwencji mieszkańców miasta w zakresie ochrony zieleni.


Z zakresu innych przepisów: 
1) Wydawanie postanowień uzgodnień w zakresie ochrony środowiska pod kątem zieleni dla inwestycji /promesy/. 
2) Opiniowanie wniosków dotyczących sprzedaży działek gminnych pod inwestycje. 
3) Określanie warunków rekultywacji i zagospodarowania gruntów poprzemysłowych. 

Zasady wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych u drzew rosnących na terenach zieleni w Szczecinie z wyróżnieniem drzew przyulicznych. Drzewa i krzewy polecane do nasadzeń miejskich w warunkach Szczecina.STANOWISKA DS. OCHRONY WÓD

Podinspektor Maja Dębicka, tel. 091-42-45-631, e-mail: mdebicka@um.szczecin.pl
Głowny Specjalista Halina Bednarek, tel. 091-42-45-631, e-mail: hbednar@um.szczecin.pl

Z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. - Dz. U. z 2015r., poz. 469 ze zm.):

1. Wydawanie decyzji:
1) o podziale kosztów utrzymania budowli lub murów tworzącymi brzeg wody, nie będących urządzeniami wodnymi, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści,
2) o podziale kosztów utrzymania wód lub urządzeń wodnych, jeżeli zakłady, które przez wprowadzanie ścieków do wód lub urządzeń wodnych albo w inny sposób przyczyniają się do wzrostu kosztów utrzymania tych wód lub urządzeń,
3) o wyznaczeniu części nieruchomości przyległej do wód objętych powszechnym korzystaniem, umożliwiającej dostęp do wody,
4) nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, w przypadku jeżeli zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie,
5) zatwierdzających ugodę o ustaleniu zmiany stanu wody na gruntach,
6) o ustanowieniu strefy ochronnej obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej w przypadku uzasadnionym lokalnymi warunkami hydrogeologicznymi, hydrologicznymi i geomorfologicznymi, przy zapewnieniu koniecznej ochrony ujmowanej wody, - na wniosek i koszt właściciela ujęcia wody i przekazywanie kopii wydanej decyzji właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej,
7) nakładających na właścicieli gruntów położonych na terenie ochrony pośredniej obowiązek likwidacji nieczynnych studni, na wniosek i koszt właściciela ujęcia wody,
8) nakładających na właściciela gruntu położonego na terenie ochrony pośredniej obowiązek likwidacji, na jego koszt, ogniska zanieczyszczenia wody, na wniosek właściciela ujęcia wody,
9) dokonujących ustalenia i podziału kosztów utrzymywania urządzeń wodnych między odnoszących z nich korzyści, na wniosek właściciela urządzenia wodnego,
10) o legalizacji urządzenia wodnego, wykonanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego wraz z ustaleniem wysokości opłaty legalizacyjnej,
11) o ustaleniu i podziale kosztów między zakładem który otrzymał pozwolenie wodnoprawne a właścicielem urządzenia wodnego, w przypadku regulacji wód, zabudowy potoków górskich, kształtowania nowych koryt cieków naturalnych oraz do wykonywania polderów przeciwpowodziowych,
12) o ustaleniu, proporcjonalnie do korzyści odnoszonych przez właścicieli gruntu, szczegółowych zakresów i terminów wykonywania obowiązku utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
13) nakazujących usunięcie drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz w odległości mniejszej niż 3m od stopy wału od strony odpowietrznej,
14) ustanawiających strefy ochronne urządzeń pomiarowych służb państwowych,
15) nakazujących usunięcie drzew i krzewów z terenów stref ochronnych urządzeń pomiarowych służb państwowych,
16) zatwierdzających instrukcje gospodarowania wodą na korzystanie z wód powierzchniowych za pomocą urządzeń do jej piętrzenia lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów,
17) nakazujących obowiązek wykonania ekspertyzy albo opracowania lub aktualizowania instrukcji gospodarowania wodą, w przypadku naruszenia interesów osób trzecich lub zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym,
18) zmieniających pozwolenie wodnoprawne, w przypadku naruszenia interesów osób trzecich lub zmiany sposobu użytkowania wód w rejonie wodnym, w oparciu o wykonaną ekspertyzę albo opracowanie lub aktualizację instrukcji gospodarowania wodą,
19) o wygaśnięciu pozwolenia wodnoprawnego oraz nakazaniu usunięcia urządzeń wodnych i innych obiektów które były użytkowane na podstawie tego pozwolenia,
20) o cofnięciu lub ograniczaniu bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego,
21) o cofnięciu lub ograniczaniu za odszkodowaniem pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli jest to uzasadnione interesem społecznym albo ważnymi względami gospodarczymi,
22) o odszkodowaniu w przypadku cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego,
23) o przeniesieniu prawa własności do urządzenia wodnego lub jego części, których pozostawienie jest niezbędne do kształtowania zasobów wodnych, na własność właściciela wody,
24) pozwoleń wodnoprawnych, w zakresie objętym właściwością starosty,
25) o unieruchomieniu zakładu lub jego części, do czasu usunięcia zaniedbań, jeżeli zaniedbania zakładu nie zostaną usunięte w określonym terminie,
26) wydawanie decyzji ustalającej wysokość odszkodowania na żądanie poszkodowanego, jeżeli szkoda jest następstwem pozwolenia wodnoprawnego.

2. Dokonywanie przeglądów ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody lub wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych.
3. Wzywanie zakładów do usunięcia, w określonym terminie, zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt bądź środowisku.
4. Przygotowywanie projektu uchwały rady gminy w sprawie wyznaczenia miejsc wydobywania kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów w granicach powszechnego korzystania z wód po uzyskaniu zgody właściciela wody.
5. Przygotowywanie projektu uchwały rady powiatu o wprowadzeniu powszechnego korzystania z wód powierzchniowych innych niż wymienione w art. 34 ust.1 służącego zaspakajaniu potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego.

Z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. - Dz. U.  z 2016r, poz. 672.):

Wydawanie decyzji:

1) nakładających na prowadzącego instalacje lub użytkownika urządzeń (także w ramach zwykłego korzystania ze środowiska), obowiązek prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji wykraczających poza obowiązki określone w art. 147 ust. 1, 2 i 4 lub określone w trybie art. 56 ust. 1 pkt 1, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych,
2) nakładających na prowadzącego instalacje lub użytkownika urządzeń obowiązek przedkładania wyników pomiarów wielkości emisji wykraczających poza obowiązki, o których mowa w art. 149 ust. 1,
3) wyrażających sprzeciw wobec zamiaru rozpoczęcia eksploatacji instalacji,
4) ustalających wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji (także w ramach zwykłego korzystania ze środowiska), z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska,
5) o zwrocie ustanowionego zabezpieczenia, na wniosek prowadzącego instalację,
6) o przeznaczeniu zabezpieczenia na usunięcie negatywnych skutków w środowisku powstałych w wyniku prowadzonej działalności,
7) zobowiązujących podmiot korzystający ze środowiska, prowadzący instalację, do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko,
8) nakładających obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, przywrócenia środowiska do stanu właściwego, jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko,
9) zobowiązujących podmiot korzystający ze środowiska, który negatywnie oddziałuje na środowisko, do uiszczenia na rzecz budżetów własciwych gmin, kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska, w razie braku możliwości nałożenia obowiązku lub podjęcia działań o których mowa w art. 362 ust.1,
10) nakazujących osobom fizycznym eksploatującym instalację lub urządzenia w ramach zwykłego korzystania ze środowiska, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
11) o wstrzymaniu użytkowania instalacji w razie naruszenia warunków decyzji określającej wymagania dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, prowadzonej przez osobę fizyczną w ramach zwykłego korzystania ze środowiska,
12) o wstrzymaniu użytkowania instalacji lub urządzenia, jeżeli osoba fizyczna nie dostosowała się do wymagań decyzji, tj. do wykonania w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
13) o przeniesieniu lub odmowie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi na zainteresowanego nabyciem tytułu prawnego do całej instalacji,.


2. Ustanowienie w pozwoleniu wodnoprawnym na odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku,
3. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
4. Przyjmowanie wyników pomiarów, o których mowa w art. 147 ust. 1, 2 i 4, jeżeli pomiary te mają szczególne znaczenie ze względu na potrzebę zapewnienia systematycznej kontroli wielkości emisji lub warunków korzystania ze środowiska.
5. Wydawanie opinii cząstkowych w zakresie ochrony wód do postępowań w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego,
6. Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska dotyczących ochrony wód, w zakresie objętym właściwością starosty.

Z zakresu innych przepisów:

1. Rozpatrywanie interwencji mieszkańców miasta z zakresu ochrony wód.
2. Współpraca ze służbami ochrony środowiska.

STANOWISKO DS. OCHRONY POWIETRZA

Z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. - Dz. U.  z 2016r, poz. 672.):
 

 

 1. Nakładanie obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji w przypadku gdy nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych.
 2. Przygotowanie dokumentów do wydawania pozwoleń na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza, orzekanie o ich cofnięciu, wygaśnięciu lub ograniczeniu.
 3. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
 4. Określanie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia.
 5. Nakładanie obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów poziomów substancji lub energii wprowadzanych do środowiska.
 6. Przenoszenie lub odmowa przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwoleń na zainteresowanego nabyciem instalacji.
 7. Zobowiązywanie podmiotu prowadzącego instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko.
 8. Nakładanie obowiązku ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego.
 9. Nakazywanie osobie fizycznej prowadzącej instalację w ramach zwykłego korzystania ze środowiska lub eksploatującej urządzenie wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko.
 10. Wstrzymywanie użytkowania instalacji prowadzonej przez osobę fizyczną w ramach zwykłego korzystania ze środowiska, z której emisja nie wymaga pozwolenia, w razie stwierdzenia naruszenia warunków decyzji określającej wymagania dotyczące eksploatacji tej instalacji lub w przypadku gdy osoba fizyczna nie dostosowała się do wymagań decyzji.
 11. Wyrażanie zgody na podjęcie wstrzymanej działalności, jeżeli ustały przyczyny jej wstrzymania. 
 12. Opiniowanie programów ochrony powietrza tworzonych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
 13. Opiniowanie planów działań krótkoterminowych podejmowanych w przypadku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu. 
 14. Nadzór merytoryczny nad zadaniami z zakresu ochrony powietrza, które są dofinansowywane lub finansowane ze środków budżetowych Wydziału, w tym:

           a) Wstępna weryfikacja wniosków o dofinansowanie,

           b) Weryfikacja i kompletowanie dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku,

           c) Sporządzanie stosownych umów i porozumień oraz zebranie wymaganych akceptacji,

           d) Przedkładanie kompletu dokumentów do zarejestrowania i zatwierdzenia przez służby finansowe Wydziału,

           e) Kontrola terminów przekazywania środków i rozliczeń otrzymanych funduszy,

           f) Kontrola, weryfikacja i merytoryczny nadzór nad dokumentami finansowymi.

      21. Przedkładanie służbom finansowym Wydziału planów wydatków oraz okresowych prognoz i analiz w zakresie realizowanych zadań

     22. Kontrola i nadzór nad stanem środowiska oraz źródłami jego zanieczyszczeń, a także sporządzanie stosownych analiz i informacji na temat
            aktualnego stanu środowiska pod kątem ochrony atmosfery.

 zakresu ustawy z dnia 12 czerwca 2015r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (tj. - Dz. U. z 2015r. , poz. 1223 ze zm.):

1) Przygotowywanie dokumentów do wydawania zezwoleń upoważniających do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji.

 

 

STANOWISKA DS. OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO,  POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH, PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Główny Specjalista Jolanta Sikorska, tel. 91-42-45-884, e-mail: jsikor@um.szczecin.pl

 

 

 

 •  Główny Specjalista Dorota Młynarczyk, tel. 91-42-45-470, e-mail: dmlynar@um.szczecin.pl 
 •  

   


   Z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj.-Dz. U. z 2016r. , poz. 672):
   

  1. Pozwolenia zintegrowane

   1. Prowadzenie postępowań w sprawie wydawania pozwoleń zintegrowanych, w tym prowadzenie procedury z udziałem społeczeństwa.
   2. Prowadzenie postępowań w sprawie zmian pozwoleń zintegrowanych, w tymi dotyczących istotnych zmian w instalacji oraz dotyczących nieistotnych zmian w instalacji.
   3. Rozstrzyganie o obowiązku sporządzenia raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych, w przypadku gdy instalacja mogącej powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, obejmuje wykorzystanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko.
   4. Przeprowadzanie analiz wydanych pozwoleń zintegrowanych.
   5. Prowadzenie współpracy z innymi organami w zakresie wydanych pozwoleń zintegrowanych, w tym    przygotowywanie sprawozdań i informacji.
    1. Analizowanie warunków pozwolenia zintegrowanego niezwłocznie po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji BAT odnoszących się do głównej działalności danej instalacji, lecz nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia publikacji.
    2. W razie możliwości wystąpienia znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, prowadzenie postępowań w tym zakresie dla nowej lub istotnie zmienionej instalacji mogącej powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.
    3.  Orzekanie o zmianie pozwoleń zintegrowanych w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację.
    4. Orzekanie o cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia zintegrowanego (bez odszkodowaniu lub za odszkodowaniem).
    5. Prowadzenie postępowań w sprawie wygaśnięcia pozwolenia zintegrowanego.     

              

   Decyzje srodowiskowe

   1. Kwalifikowanie inwestycji do przedsięwzięć mogących potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
   2. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w postępowaniu z przeprowadzoną oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym z procedurą udziału społeczeństwa.
   3. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w postępowaniu, w którym przeprowadzono screening i nie nałożono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
   4. Prowadzenie postępowań w sprawie zmian decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko lub screeningu.
    1. Przenoszenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu.
    2. Prowadzenie postępowań w sprawie transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
    3. Analizowanie i wypracowanie wniosków na podstawie dokumentów pn. analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, jako konsekwencja wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

    

   Program Ochrony środowiska

   1. Przygotowanie i wypracowanie materiałów oraz dokumentacji koniecznej do sporządzania Programu Ochrony Środowiska Miasta Szczecin oraz jego aktualizacji.
   2. Prowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska Miasta Szczecin oraz jego aktualizacji.
   3.  Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawie kolejnych aktualizacji programu Ochrony Środowiska Miasta Szczecin.
   4. Przygotowanie i wypracowanie materiałów koniecznych do sporządzania raportów z wykonywania zadań zawartych w Programie Ochrony Środowiska Miasta Szczecin oraz bieżące monitorowanie stopnia realizacji tych zadań.

    


  Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
  © Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin