Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Mapa Akustyczna Miasta Szczecin

W dniu 25 czerwca 2002r. Parlament Europejski ustanowił Dyrektywę 2002/49/WE w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, (PDF).

Podstawy prawne:

Uregulowania Dyrektywy 2002/49/WE, które zostały implementowane do krajowych aktów prawnych, wprowadziły obowiązek realizacji map akustycznych, a następnie (na ich podstawie) opracowania programów ochrony środowiska przed hałasem. W oparciu o art. 118 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) dla aglomeracji o liczbie mieszkanców większej niż 250 tys. mapę akustyczną sporządza właściwy starosta.

Mapy akustyczne obszarów zurbanizowanych (miast, dzielnic, osiedli mieszkaniowych) czy też mapy emisji hałasu z terenów przemysłowych stanowią dzisiaj podstawę oceny klimatu akustycznego. Wykonuje się je w celu graficznego wykreślenia rozkładu pola akustycznego na danym obszarze. Mapy takie oblicza się z uwzględnieniem lokalizacji źródeł hałasu i ich parametrów akustycznych. W zależności od rodzaju mapy, źródłami hałasu mogą być: drogi, linie kolejowe i tramwajowe (mapy hałasu komunikacyjnego), lotniska (mapy hałasu lotniczego), maszyny i urządzenia techniczne (mapy hałasu przemysłowego).

Modelowanie parametrów akustycznych tych źródeł może odbywać się na podstawie posiadanych danych akustycznych (np. mocy akustycznych uzyskanych na bazie terenowych pomiarów poziomu dźwięku, informacji podanych przez producentów w katalogach, itp.) lub danych nieakustycznych (np. natężenie i struktura ruchu pojazdów na danej trasie, częstotliwość lotów, rodzaje obsługiwanych statków powietrznych, itp.).

Równie istotnym elementem każdej mapy akustycznej jest model geometryczny analizowanego terenu. Wpływa on bezpośrednio na poprawność obliczeń propagacji dźwięku w środowisku. Model geometryczny winien uwzględniać rzeczywistą lub prognozowaną lokalizację: źródeł hałasu, obiektów ekranujących hałas (budynki, ekrany, skarpy, nasypy), istniejących pasów gęstej zieleni oraz topografię terenu.

Mapa akustyczna dla Szczecina została opracowana z wykorzystaniem podkładów mapowych z zasobu geodezyjnego i danych wejściowych takich jak:

  • adresy obiektów szczególnej ochrony przed hałasem tj. przedszkola, szkoły, uczelnie, szpitale itd., wraz z ilością uczniów, studentów itd.,
  • wykaz z ewidencji ludności ilości mieszkańców,
  • informacja o uchwalonych planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego,
  • baza adresowa poszczególnych budynków,
  • baza danych o trasach komunikacji szynowej (kolejowej i tramwajowej), drogowej oraz o źródłach hałasu przemysłowego (zakłady przemysłowe w Szczecinie, zakłady na terenach przemysłowych, centra handlowe, hipermarkety, stacje paliw - informacje oraz kopie mapy z terenami, na których funkcjonują poszczególne jednostki).

Mapa akustyczna miasta Szczecin opracowana została w ramach umowy zawartej pomiędzy Urzędem Miasta Szczecin nr 86/2007, Nr CRUM 5351/2007 z 11 listopada 2007r. a konsorcjum firm: TECHMEX S.A. i ECOPLAN® Ryszard Kowalczyk

Załączniki:

udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2008/09/22, odpowiedzialny/a: Barbara Stępień, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2011/12/20 13:29:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2011/12/20 13:29:45 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2011/12/20 13:01:48 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2011/12/20 12:57:55 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2011/12/20 12:50:52 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2011/12/01 12:08:05 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2011/12/01 10:51:03 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/11/17 13:18:05 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2008/11/14 14:55:36 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2008/11/14 14:37:02 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2008/11/14 14:32:29 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2008/11/14 14:29:32 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2008/09/30 13:47:59 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2008/09/26 08:32:17 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2008/09/25 08:59:19 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2008/09/24 14:34:33 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2008/09/24 14:31:32 modyfikacja wartości
Agnieszka Laba 2008/09/22 16:49:38 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2008/09/22 15:27:19 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2008/09/22 15:26:47 nowa pozycja