Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67188302

Aktualna strona: 76610

Wydrukowano: 1149

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta


 ul. Szymanowskiego 2
71-416 Szczecin

www.um.szczecin.pl/bppm

Sekretariat Biura mieści się na pierwszym piętrze, w pokoju 110 (na drzwiach sekretariatu widnieją numery: 108-114).

 

Biuro Planowania Przestrzennego Miasta przyjmuje interesantów w poniedziałki, w godzinach od 12:00 do 15:30.

  • Tel. +48 (91) 42 21 055
  • Fax: +48 (91) 42 24 771
  • E-mail: bppm@um.szczecin.pl
  • Dyrektor: mgr inż. arch. Anna Nawacka-Górzeńska
  • Zastępca Dyrektora: mgr inż. Krzysztof Michalski
  • Sekretariat: mgr Dorota Paśnicka

Przedmiot i zakres działalności Biura Planowania Przestrzennego Miasta:

Do zadań statutowych Biura należy prowadzenie prac w zakresie planowania przestrzennego Miasta, a w szczególności:

  1. opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecina,
  2. opracowywanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, jego aktualizacji oraz prowadzenie spraw wynikających ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  3. współpraca przy opracowywaniu planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego, w tym współdziałanie w zakresie kształtowania powiązań Miasta z jego otoczeniem oraz uwzględniania w wojewódzkich dokumentach planistycznych przedsięwzięć o znaczeniu metropolitalnym,
  4. przyjmowanie i analiza wniosków dotyczących zmian w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Miasta,
  5. przyjmowanie i analiza wniosków dotyczących zmian w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina,
  6. opracowywanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta,
  7. prowadzenie i aktualizowanie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz archiwizacja dokumentacji planistycznej, w tym: studium uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego,
  8. realizacja procedur formalno-prawnych związanych z przygotowaniem do uchwalenia studium uwarunkowań oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  9. formułowanie wniosków służących określaniu polityki przestrzennej,
  10. prowadzenie analiz funkcjonalności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego,
  11. wykonywanie opracowań studialnych i koncepcyjnych w zależności od potrzeb,
  12. opiniowanie zgodności opracowań branżowych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i pozostałych jednostek gminy Miasto Szczecin z planami zagospodarowania przestrzennego Miasta, studium uwarunkowań i wymogami urbanistycznymi,
  13. współpraca i wymiana doświadczeń z podobnymi placówkami planistycznymi krajowymi i zagranicznymi oraz uczestniczenie w krajowych i zagranicznych programach związanych ze sferą urbanistyki, rozwojem miast i obszarów metropolitalnych oraz kształtowaniem ładu przestrzennego zapewniającego zrównoważony rozwój,
  14. prowadzenie banku danych o zagospodarowaniu przestrzennym.

Akty prawne:


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin