Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wyznacza kierunki rozwoju miasta w perspektywie najbliższych 30 lat, jest jednym z narzędzi służących prowadzeniu zrównoważonej polityki przestrzennej miasta.

26 kwietnia 2022r. Rada Miasta Szczecin uchwaliła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin. 

Uchwała Nr XXXIX/1061/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2022 r.

 

Zapoznaj się z dokumentem. 

TOM 0 PODSTAWA FORMALNA I INTERPRETACJA  

TOM I UWARUNKOWANIA część 1 

TOM I UWARUNKOWANIA część 2 SYNTEZA UWARUNKOWAŃ I DIAGNOZA, BILANS TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ, ATLAS MAP SZCZECINA 

TOM II KIERUNKI 

 

MAPA 1. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

TOM III KARTY OSIEDLI I JEDNOSTKI PLANISTYCZNE

Karta osiedla stanowi podstawową i kompleksową informację o osiedlu, interpretowaną razem z rysunkami UWARUNKOWAŃ i KIERUNKÓW; jest integralną częścią kart jednostek planistycznych w zakresie uwarunkowań i wyznaczonych kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz stanowi kontekst funkcjonalno-przestrzenny dla jednostki planistycznej.

Podstawowe zagadnienia opisano według przyjętych kryteriów i dostępnych danych w zasadniczym podziale na bloki: UWARUNKOWANIA, KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ .

Informacje zawarte w Karcie osiedla porządkują i wyczerpują zagadnienia w sposób zintegrowany i komplementarny: demografia, stan struktury funkcjonalno-przestrzennej, stan środowiska, obszary i zasady ochrony środowiska, stan i kształtowanie układu podstawowego infrastruktury komunikacyjnej oraz infrastruktury inżynieryjnej, stan dziedzictwa kulturowego i zabytki, zidentyfikowane: ograniczenia, zagrożenia, potrzeby, zadania strategiczne, docelowy model struktury
funkcjonalno-przestrzennej, kierunki rozwoju systemów komunikacji, infrastruktury inżynieryjnej, obszary i zasady ochrony środowiska, obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i inne. W niezbędnych przypadkach treści z kart osiedli zostają przywołane lub uszczegółowione w kartach jednostek planistycznych. Karta osiedla została uzupełniona wyrysem z rysunku KIERUNKÓW (Mapa 1. Kierunki zagospodarowania przestrzennego).

Część Karty osiedla, przeznaczonej na UWARUNKOWANIA, zawiera kolejno:
  1. Funkcje osiedla opisane są z perspektywy roli pełnionej w obszarze miasta i w obszarze funkcjonalnym (znaczenie dla OF).
  2. Profil demograficzny osiedla jest zestawieniem danych z roku 2011 i 2018. Prezentuje dane demograficzne i wskaźniki charakteryzujące osiedla: populację, strukturę wiekową, trend zaobserwowany w omawianym przedziale i gęstość zaludnienia. W ten sposób otrzymujemy profil osiedla, jego potencjał, potrzeby, problemy, które można prognozować.

Stan struktury funkcjonalno-przestrzennej został scharakteryzowany opisowo i wskazuje i waloryzuje zasadnicze cechy i wskaźniki diagnostyczne osiedla. Niektóre dane odnoszą się do wyznaczonego w Studium obszaru zwartej zabudowy - zabudowy mieszkaniowej i usługowej
lokalizowanej w odległości nie mniejszej niż 100 m w ilości nie miej niż 5 obiektów kubaturowych.

Dokonano waloryzacji następujących zagadnień:
a) udziału powierzchni terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w odniesieniu do powierzchni terenów zabudowanych funkcją        mieszkaniową w osiedlu, wyrażony w %
b) udziału powierzchni osiedla objętej różnymi formami ochrony krajobrazu kulturowego, wyrażony w %
c) udziału obszaru zwartej zabudowy w osiedlu na podstawie map UWARUNKOWAŃ
d) udziału w osiedlu budynków wyższych niż 5 kondygnacji w stosunku do liczby ogólnej budynków w osiedlu, co daje pojęcie o intensywności zabudowy – na podstawie map UWARUNKOWAŃ
e) lokalnych centrów usługowych i oceny stopnia ich funkcjonalnego wykształcenia zgodnie z przyjętymi kryteriami:
a. lokalne centrum usługowe tworzą co najmniej trzy zróżnicowane, ogólnodostępne i zaspokajające codzienne potrzeby mieszkańców, usługi lub funkcje; występujące w bezpośrednim sąsiedztwie lub zlokalizowane względem siebie w odległości nie większej niż 150 m dojścia pieszego
b. nie wykazuje się lokalnych centrów w wyznaczonym obszarze wielofunkcyjnej zabudowy śródmiejskiej
c. zwaloryzowano funkcjonalność lokalnych centrów handlowych i ich rolę w obniżaniu transportochłonności osiedla; przyjęto kryteria identyfikujące i oceniające: brak - do wykształcenia, słabo wykształcone (3-5 usług/mało zróżnicowane) - do wzmocnienia i rozbudowy, wykształcone (powyżej 5 usług/średnio zróżnicowane) - do wzmocnienia i rozbudowy, dobrze wykształcone (mocno zróżnicowane, w pełni obsługujące mieszkańców w podstawowe usługi i funkcje) - do utrzymania i dalszej rozbudowy według potrzeb
f) wyposażenia w usługi społeczne, w formie wylistowania najważniejszych funkcji osiedlotwórczych
g) udziału w powierzchni osiedla a także ocenę dostępu do ogólnodostępnej zieleni rekreacyjnej na podstawie map UWARUNKOWAŃ; przyjęto kryteria identyfikujące i oceniające dostęp:
a. dla obszaru w pierścieniu obwodnicy śródmiejskiej i szczecińskiego węzła kolejowego (SKM) dostęp wystarczający określa odległość dojścia pieszego do terenu zieleni ogólnodostępnej ok. 300 m (3-5 minut)
b. dla obszaru poza Śródmieściem, na zewnątrz pierścienia obwodnicy śródmiejskiej i szczecińskiego węzła kolejowego (SKM), dostęp wystarczający określa odległość dojścia pieszego do terenu zieleni ogólnodostępnej ok. 500 m (do 10 minut)
c. dla obszarów, gdzie odległość dojścia pieszego do zieleni ogólnodostępnej nie spełnia powyższych kryteriów, występuje potrzeba wykształcenia terenów zieleni o formie do ustalenia w planie miejscowym
d. minimalna powierzchnia terenu zieleni - 0,2ha (2 000 m2), minimalna szerokość - 5 m
e. dla celów zidentyfikowania i oceny dostępności zasobu ogólnodostępnej zieleni rekreacyjnej dla mieszkańców osiedla przyjęto, że zasób ten tworzą: tereny zieleni urządzonej (parki, skwery, tereny zielone wewnątrz zespołów mieszkaniowych, tereny zieleni w pasach drogowych spełniające kryteria powierzchni i szerokości, nieczynne cmentarze, w tym dawne przekształcane na parki, Cmentarz Centralny), zieleń naturalna i lasy w granicach miasta; do zasobu ogólnodostępnej zieleni rekreacyjnej nie wliczono wysp Międzyodrza z uwagi na ich ograniczoną dostępność drogą wodą
f. udziału obszaru zwartej zabudowy osiedla w zasięgu komunikacji publicznej, mierzonego promieniem dojścia pieszego do przystanku 300 m (3-5 minut)
g. dostępność miejsc postojowych odniesiono do trzech planistycznych stref parkowania o odmiennych zasadach bilansowania potrzeb parkingowych, co w realizacji polityki przestrzennej oznacza różne sposoby zarządzania dostępnością miejsc postojowych.
Dostępność miejsc postojowych oraz zidentyfikowany zasięg komunikacji publicznej będą przesądzać o kierunkach kształtowania mobilności miasta, których istotnym celem jest zmiana zachowań komunikacyjnych mieszkańców, polegająca na zwiększeniu udziału transportu publicznego w codziennych podróżach.

 Rozróżniono trzy oceny dostępności adekwatnie do stref:
- strefa I - centralna, śródmiejska - dostęp do miejsc postojowych deficytowy, obowiązują niskie wskaźniki miejsc postojowych; przyjmuje się, że jest to obszar, w którym nie ma możliwości zaspokojenia wszystkich potrzeb parkingowych i deficyt miejsc parkingowych utrzyma się
- strefa II - obszary intensywnej zabudowy miejskiej - dostęp do miejsc postojowych ograniczony, ograniczenia parkowania ze wskaźnikami miejsc postojowych wyższymi niż w strefie I
- strefa III - obszary ekstensywnej zabudowy - dostęp do miejsc postojowych wystarczający, brak ograniczeń związanych z parkowaniem i ruchem samochodów osobowych; specyfika obszarów polega na wprowadzaniu przez deweloperów ograniczeń w zabudowie wielorodzinnej, co skutkuje obszarami z niedoborem miejsc postojowych.

W uzasadnionych przypadkach ocena dostępu do miejsc postojowych w Kartach osiedli może wykazywać stany pośrednie między strefami np. wystarczający/ograniczony
h) udział zwartej zabudowy osiedla w zasięgu sieci c.o. wskaźniki pokazują dostępność do sieci, determinują kierunki i programy rozwoju infrastruktury inżynieryjnej, polityki niskoemisyjnej i adaptacji do zmian klimatu realizowanej przez miasto
i) udział zwartej zabudowy osiedla w zasięgu sieci wodno-kanalizacyjnej ilustruje stan wyposażenia osiedla w infrastrukturę.

3. Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji - obszary zdegradowane zidentyfikowano na podstawie: decyzji administracyjnych, Lokalnego Programu Rewitalizacji, wskazanego przez prezydenta miasta Obszaru Strategicznej Interwencji oraz innych pozyskanych danych.
4. Stan środowiska wskazuje i diagnozuje: tereny chronione, obszary istotne dla kondycji środowiska miejskiego, jego integracji ekologicznej i zachowania bioróżnorodności, zidentyfikowane problemy środowiskowe.
5. Opisano podstawowe elementy układu komunikacyjnego.
6. Opisano podstawowe elementy infrastruktury inżynieryjnej.
7. Dziedzictwo kulturowe i zabytki oraz dobra kultury współczesnej wskazują zasób i waloryzują obiekty i obszary.
8. Ograniczenia, zagrożenia i potrzeby stanowią podsumowanie, komentarz UWARUNKOWAŃ w obszarach istotnych dla osiedla, wymagających rozstrzygnięć w KIERUNKACH.

Część Karty osiedla, zawierająca KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ, prezentuje kolejno:
1. Zadania strategiczne: priorytetowe działania do podjęcia przez gminę i inne podmioty w polityce przestrzennej, planach miejscowych, programach, strategiach. Główne zagadnienia: rozwój przestrzenno-funkcjonalny, społeczny, tereny nadwodne, lokalne centra usługowe, komunikacja publiczna, sport i rekreacja, wypoczynek, turystyka, tereny zieleni.
2. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej: opisuje kierunki rozwoju osiedla w poszczególnych sferach: kształtowania zabudowy i funkcji w preferowanych formach, lokalizacji stref mieszkaniowych, rozwoju stref działalności gospodarczej, ochrony krajobrazu kulturowego,
ochrony środowiska.
3. Kierunki rozwoju systemów komunikacji: wskazują docelowy układ podstawowy komunikacji osiedla i zadania niezbędne do realizacji założeń przedstawionych w modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej.
4. Kierunki rozwoju infrastruktury inżynieryjnej: wskazują docelowy układ podstawowy infrastruktury inżynieryjnej i zadania niezbędne do realizacji założeń przedstawionych w modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej.
5. Obszary i zasady ochrony środowiska: wymienia struktury przyrodnicze do dalszego rozwijania, utrzymania, integracji ekologicznej i docelowego rozwoju, wskazuje obszary istotne dla retencji, ochrony przed hałasem, łagodzenia skutków zmian klimatycznych, wyznacza sposoby kształtowania terenów biologicznie czynnych dla nowej zabudowy.
6. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: określa występowanie ochrony konserwatorskiej, ochrony ekspozycji i występowanie wartości zabytkowych, do dalszego ustalenia w planach miejscowych.

 
Dzielnica Prawobrzeże: 
Osiedle Zdroje (D.Z.) 
 
Dzielnica Północ:
 
Dzielnica Śródmieście: 
Osiedle Turzyn (S.T.) 
 
Dzielnica Zachód: 
 
 
 
udostępnił: BPPM, wytworzono: 2022/05/05, odpowiedzialny/a: Zofia Fiuk-Dymek, wprowadził/a: Justyna Sołtysiak, dnia: 2022/05/06 08:31:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Justyna Sołtysiak 2022/05/06 08:31:40 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/05/05 14:47:34 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/05/05 12:42:35 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/05/05 12:41:41 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/05/05 12:38:54 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/05/05 12:37:50 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/05/05 12:21:03 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/05/05 10:18:17 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/05/05 10:11:01 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/05/05 09:55:56 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/05/05 09:44:25 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/05/05 09:10:36 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/05/05 09:10:02 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/05/05 09:08:25 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/05/05 09:05:35 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/05/05 09:00:23 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2022/05/04 13:18:58 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/01/27 09:08:10 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/01/25 12:01:19 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/01/24 14:07:22 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/01/24 12:47:34 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2021/12/15 07:57:50 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2021/12/03 14:22:03 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/12/03 08:58:39 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/12/03 08:56:47 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2021/12/01 11:09:39 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2021/12/01 07:39:58 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2021/11/30 13:40:31 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2021/11/30 13:39:43 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2021/11/30 13:38:31 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2021/11/30 13:37:54 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2021/11/30 13:36:55 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2021/11/30 13:36:30 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2021/11/30 13:34:49 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2021/11/30 13:34:11 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2021/11/30 13:25:35 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2021/11/30 13:20:18 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2021/11/30 13:15:29 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2021/11/30 13:12:17 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2021/11/30 13:03:00 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2021/11/30 12:54:31 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/11/30 12:39:27 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/11/23 10:36:18 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/11/23 09:23:27 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/11/23 09:20:56 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/11/23 09:16:43 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/11/23 09:09:57 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/11/23 08:44:13 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/11/23 08:39:39 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/11/23 08:38:01 modyfikacja wartości