Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wyznacza kierunki rozwoju miasta w perspektywie najbliższych 30 lat, jest jednym z narzędzi służących prowadzeniu zrównoważonej polityki przestrzennej miasta.

26 kwietnia 2022r. Rada Miasta Szczecin uchwaliła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin. 

Uchwała Nr XXXIX/1061/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2022 r.

 

Zapoznaj się z dokumentem. 

TOM 0 PODSTAWA FORMALNA I INTERPRETACJA  

TOM I UWARUNKOWANIA część 1 

TOM I UWARUNKOWANIA część 2 SYNTEZA UWARUNKOWAŃ I DIAGNOZA, BILANS TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ, ATLAS MAP SZCZECINA 

TOM II KIERUNKI 

 

MAPA 1. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

TOM III KARTY OSIEDLI I JEDNOSTKI PLANISTYCZNE

Karta osiedla stanowi podstawową i kompleksową informację o osiedlu, interpretowaną razem z rysunkami UWARUNKOWAŃ i KIERUNKÓW; jest integralną częścią kart jednostek planistycznych w zakresie uwarunkowań i wyznaczonych kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz stanowi kontekst funkcjonalno-przestrzenny dla jednostki planistycznej.

Podstawowe zagadnienia opisano według przyjętych kryteriów i dostępnych danych w zasadniczym podziale na bloki: UWARUNKOWANIA, KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ .

Informacje zawarte w Karcie osiedla porządkują i wyczerpują zagadnienia w sposób zintegrowany i komplementarny: demografia, stan struktury funkcjonalno-przestrzennej, stan środowiska, obszary i zasady ochrony środowiska, stan i kształtowanie układu podstawowego infrastruktury komunikacyjnej oraz infrastruktury inżynieryjnej, stan dziedzictwa kulturowego i zabytki, zidentyfikowane: ograniczenia, zagrożenia, potrzeby, zadania strategiczne, docelowy model struktury
funkcjonalno-przestrzennej, kierunki rozwoju systemów komunikacji, infrastruktury inżynieryjnej, obszary i zasady ochrony środowiska, obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i inne. W niezbędnych przypadkach treści z kart osiedli zostają przywołane lub uszczegółowione w kartach jednostek planistycznych. Karta osiedla została uzupełniona wyrysem z rysunku KIERUNKÓW (Mapa 1. Kierunki zagospodarowania przestrzennego).

Część Karty osiedla, przeznaczonej na UWARUNKOWANIA, zawiera kolejno:
  1. Funkcje osiedla opisane są z perspektywy roli pełnionej w obszarze miasta i w obszarze funkcjonalnym (znaczenie dla OF).
  2. Profil demograficzny osiedla jest zestawieniem danych z roku 2011 i 2018. Prezentuje dane demograficzne i wskaźniki charakteryzujące osiedla: populację, strukturę wiekową, trend zaobserwowany w omawianym przedziale i gęstość zaludnienia. W ten sposób otrzymujemy profil osiedla, jego potencjał, potrzeby, problemy, które można prognozować.

Stan struktury funkcjonalno-przestrzennej został scharakteryzowany opisowo i wskazuje i waloryzuje zasadnicze cechy i wskaźniki diagnostyczne osiedla. Niektóre dane odnoszą się do wyznaczonego w Studium obszaru zwartej zabudowy - zabudowy mieszkaniowej i usługowej
lokalizowanej w odległości nie mniejszej niż 100 m w ilości nie miej niż 5 obiektów kubaturowych.

Dokonano waloryzacji następujących zagadnień:
a) udziału powierzchni terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w odniesieniu do powierzchni terenów zabudowanych funkcją        mieszkaniową w osiedlu, wyrażony w %
b) udziału powierzchni osiedla objętej różnymi formami ochrony krajobrazu kulturowego, wyrażony w %
c) udziału obszaru zwartej zabudowy w osiedlu na podstawie map UWARUNKOWAŃ
d) udziału w osiedlu budynków wyższych niż 5 kondygnacji w stosunku do liczby ogólnej budynków w osiedlu, co daje pojęcie o intensywności zabudowy – na podstawie map UWARUNKOWAŃ
e) lokalnych centrów usługowych i oceny stopnia ich funkcjonalnego wykształcenia zgodnie z przyjętymi kryteriami:
a. lokalne centrum usługowe tworzą co najmniej trzy zróżnicowane, ogólnodostępne i zaspokajające codzienne potrzeby mieszkańców, usługi lub funkcje; występujące w bezpośrednim sąsiedztwie lub zlokalizowane względem siebie w odległości nie większej niż 150 m dojścia pieszego
b. nie wykazuje się lokalnych centrów w wyznaczonym obszarze wielofunkcyjnej zabudowy śródmiejskiej
c. zwaloryzowano funkcjonalność lokalnych centrów handlowych i ich rolę w obniżaniu transportochłonności osiedla; przyjęto kryteria identyfikujące i oceniające: brak - do wykształcenia, słabo wykształcone (3-5 usług/mało zróżnicowane) - do wzmocnienia i rozbudowy, wykształcone (powyżej 5 usług/średnio zróżnicowane) - do wzmocnienia i rozbudowy, dobrze wykształcone (mocno zróżnicowane, w pełni obsługujące mieszkańców w podstawowe usługi i funkcje) - do utrzymania i dalszej rozbudowy według potrzeb
f) wyposażenia w usługi społeczne, w formie wylistowania najważniejszych funkcji osiedlotwórczych
g) udziału w powierzchni osiedla a także ocenę dostępu do ogólnodostępnej zieleni rekreacyjnej na podstawie map UWARUNKOWAŃ; przyjęto kryteria identyfikujące i oceniające dostęp:
a. dla obszaru w pierścieniu obwodnicy śródmiejskiej i szczecińskiego węzła kolejowego (SKM) dostęp wystarczający określa odległość dojścia pieszego do terenu zieleni ogólnodostępnej ok. 300 m (3-5 minut)
b. dla obszaru poza Śródmieściem, na zewnątrz pierścienia obwodnicy śródmiejskiej i szczecińskiego węzła kolejowego (SKM), dostęp wystarczający określa odległość dojścia pieszego do terenu zieleni ogólnodostępnej ok. 500 m (do 10 minut)
c. dla obszarów, gdzie odległość dojścia pieszego do zieleni ogólnodostępnej nie spełnia powyższych kryteriów, występuje potrzeba wykształcenia terenów zieleni o formie do ustalenia w planie miejscowym
d. minimalna powierzchnia terenu zieleni - 0,2ha (2 000 m2), minimalna szerokość - 5 m
e. dla celów zidentyfikowania i oceny dostępności zasobu ogólnodostępnej zieleni rekreacyjnej dla mieszkańców osiedla przyjęto, że zasób ten tworzą: tereny zieleni urządzonej (parki, skwery, tereny zielone wewnątrz zespołów mieszkaniowych, tereny zieleni w pasach drogowych spełniające kryteria powierzchni i szerokości, nieczynne cmentarze, w tym dawne przekształcane na parki, Cmentarz Centralny), zieleń naturalna i lasy w granicach miasta; do zasobu ogólnodostępnej zieleni rekreacyjnej nie wliczono wysp Międzyodrza z uwagi na ich ograniczoną dostępność drogą wodą
f. udziału obszaru zwartej zabudowy osiedla w zasięgu komunikacji publicznej, mierzonego promieniem dojścia pieszego do przystanku 300 m (3-5 minut)
g. dostępność miejsc postojowych odniesiono do trzech planistycznych stref parkowania o odmiennych zasadach bilansowania potrzeb parkingowych, co w realizacji polityki przestrzennej oznacza różne sposoby zarządzania dostępnością miejsc postojowych.
Dostępność miejsc postojowych oraz zidentyfikowany zasięg komunikacji publicznej będą przesądzać o kierunkach kształtowania mobilności miasta, których istotnym celem jest zmiana zachowań komunikacyjnych mieszkańców, polegająca na zwiększeniu udziału transportu publicznego w codziennych podróżach.

 Rozróżniono trzy oceny dostępności adekwatnie do stref:
- strefa I - centralna, śródmiejska - dostęp do miejsc postojowych deficytowy, obowiązują niskie wskaźniki miejsc postojowych; przyjmuje się, że jest to obszar, w którym nie ma możliwości zaspokojenia wszystkich potrzeb parkingowych i deficyt miejsc parkingowych utrzyma się
- strefa II - obszary intensywnej zabudowy miejskiej - dostęp do miejsc postojowych ograniczony, ograniczenia parkowania ze wskaźnikami miejsc postojowych wyższymi niż w strefie I
- strefa III - obszary ekstensywnej zabudowy - dostęp do miejsc postojowych wystarczający, brak ograniczeń związanych z parkowaniem i ruchem samochodów osobowych; specyfika obszarów polega na wprowadzaniu przez deweloperów ograniczeń w zabudowie wielorodzinnej, co skutkuje obszarami z niedoborem miejsc postojowych.

W uzasadnionych przypadkach ocena dostępu do miejsc postojowych w Kartach osiedli może wykazywać stany pośrednie między strefami np. wystarczający/ograniczony
h) udział zwartej zabudowy osiedla w zasięgu sieci c.o. wskaźniki pokazują dostępność do sieci, determinują kierunki i programy rozwoju infrastruktury inżynieryjnej, polityki niskoemisyjnej i adaptacji do zmian klimatu realizowanej przez miasto
i) udział zwartej zabudowy osiedla w zasięgu sieci wodno-kanalizacyjnej ilustruje stan wyposażenia osiedla w infrastrukturę.

3. Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji - obszary zdegradowane zidentyfikowano na podstawie: decyzji administracyjnych, Lokalnego Programu Rewitalizacji, wskazanego przez prezydenta miasta Obszaru Strategicznej Interwencji oraz innych pozyskanych danych.
4. Stan środowiska wskazuje i diagnozuje: tereny chronione, obszary istotne dla kondycji środowiska miejskiego, jego integracji ekologicznej i zachowania bioróżnorodności, zidentyfikowane problemy środowiskowe.
5. Opisano podstawowe elementy układu komunikacyjnego.
6. Opisano podstawowe elementy infrastruktury inżynieryjnej.
7. Dziedzictwo kulturowe i zabytki oraz dobra kultury współczesnej wskazują zasób i waloryzują obiekty i obszary.
8. Ograniczenia, zagrożenia i potrzeby stanowią podsumowanie, komentarz UWARUNKOWAŃ w obszarach istotnych dla osiedla, wymagających rozstrzygnięć w KIERUNKACH.

Część Karty osiedla, zawierająca KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ, prezentuje kolejno:
1. Zadania strategiczne: priorytetowe działania do podjęcia przez gminę i inne podmioty w polityce przestrzennej, planach miejscowych, programach, strategiach. Główne zagadnienia: rozwój przestrzenno-funkcjonalny, społeczny, tereny nadwodne, lokalne centra usługowe, komunikacja publiczna, sport i rekreacja, wypoczynek, turystyka, tereny zieleni.
2. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej: opisuje kierunki rozwoju osiedla w poszczególnych sferach: kształtowania zabudowy i funkcji w preferowanych formach, lokalizacji stref mieszkaniowych, rozwoju stref działalności gospodarczej, ochrony krajobrazu kulturowego,
ochrony środowiska.
3. Kierunki rozwoju systemów komunikacji: wskazują docelowy układ podstawowy komunikacji osiedla i zadania niezbędne do realizacji założeń przedstawionych w modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej.
4. Kierunki rozwoju infrastruktury inżynieryjnej: wskazują docelowy układ podstawowy infrastruktury inżynieryjnej i zadania niezbędne do realizacji założeń przedstawionych w modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej.
5. Obszary i zasady ochrony środowiska: wymienia struktury przyrodnicze do dalszego rozwijania, utrzymania, integracji ekologicznej i docelowego rozwoju, wskazuje obszary istotne dla retencji, ochrony przed hałasem, łagodzenia skutków zmian klimatycznych, wyznacza sposoby kształtowania terenów biologicznie czynnych dla nowej zabudowy.
6. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: określa występowanie ochrony konserwatorskiej, ochrony ekspozycji i występowanie wartości zabytkowych, do dalszego ustalenia w planach miejscowych.

 
Dzielnica Prawobrzeże: 
Osiedle Zdroje (D.Z.) 
 
Dzielnica Północ:
 
Dzielnica Śródmieście: 
Osiedle Turzyn (S.T.) 
 
Dzielnica Zachód: 
 
 
 
udostępnił: BPPM, wytworzono: 2022/05/05, odpowiedzialny/a: Zofia Fiuk-Dymek, wprowadził/a: Justyna Sołtysiak, dnia: 2022/05/06 08:31:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Justyna Sołtysiak 2022/05/06 08:31:40 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/05/05 14:47:34 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/05/05 12:42:35 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/05/05 12:41:41 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/05/05 12:38:54 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/05/05 12:37:50 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/05/05 12:21:03 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/05/05 10:18:17 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/05/05 10:11:01 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/05/05 09:55:56 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/05/05 09:44:25 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/05/05 09:10:36 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/05/05 09:10:02 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/05/05 09:08:25 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/05/05 09:05:35 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/05/05 09:00:23 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2022/05/04 13:18:58 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/01/27 09:08:10 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/01/25 12:01:19 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/01/24 14:07:22 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2022/01/24 12:47:34 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2021/12/15 07:57:50 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2021/12/03 14:22:03 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/12/03 08:58:39 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/12/03 08:56:47 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2021/12/01 11:09:39 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2021/12/01 07:39:58 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2021/11/30 13:40:31 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2021/11/30 13:39:43 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2021/11/30 13:38:31 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2021/11/30 13:37:54 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2021/11/30 13:36:55 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2021/11/30 13:36:30 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2021/11/30 13:34:49 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2021/11/30 13:34:11 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2021/11/30 13:25:35 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2021/11/30 13:20:18 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2021/11/30 13:15:29 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2021/11/30 13:12:17 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2021/11/30 13:03:00 modyfikacja wartości
Justyna Sołtysiak 2021/11/30 12:54:31 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/11/30 12:39:27 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/11/23 10:36:18 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/11/23 09:23:27 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/11/23 09:20:56 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/11/23 09:16:43 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/11/23 09:09:57 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2021/11/23 08:44:13 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/11/23 08:39:39 modyfikacja wartości
Andrzej Kokotowski 2021/11/23 08:38:01 modyfikacja wartości