Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Estetyka Miasta Szczecin

Estetyka miasta i Street Art

Szanowni Państwo,

decyzją Zespołu ds. oceny wniosków związanych z naborem do projektów „Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez sztukę ulicy - Street Art” oraz „Poprawa estetyki przestrzeni miasta Szczecin” do realizacji przeszły następujące projekty:

1.    Mural – ul. Chmielewskiego 8 – Wykonawca: Mariusz Waras

 

2.    „Szczecińskie Żurawie" – ul. Stołczyńska 134/ polana turystyczno-rekreacyjna przy ul. Orłowskiej – Wykonawca: Stanisław Motyka, Dorota Jędrzejewska-Motyka

 

3.    „O Loesje” – ul. Kolumba 3 – Wykonawca: Kamila Romanowicz

 

4.    Murale – ul. Stołczyńska 128 i 161 – Wykonawca: Dom Kultury Skolwin

 

5.    „Hale of fame” – ul. Wyzwolenia 77 – Wykonawca: Piotr Pauk

 

6.    Mural – ul. Budziszyńska 23 – Wykonawca: Piotr Pauk

 

7.    Murale – ul. Powstańców Wlkp. 44, ul. Kolumba 68 – Wykonawca: Piotr Pauk

 

 

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW PRZYGOTOWANIA I ZGŁOSZENIA AUTORSKICH PROJEKTÓW ORAZ RAMOWYCH ZASAD ICH REALIZACJI W RAMACH ZADANIA PT.

„NIWELACJA BŁĘDÓW INFRASTRUKTURALNYCH POPRZEZ SZTUKĘ ULICY - STREET ART”.

 

1. Opis zadania pt. „Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez sztukę ulicy - Street Art”.

Zadanie jest częścią porozumienia programowego "Drugie Porozumienie dla Szczecina", którego realizacja przewidziana jest na lata 2015 - 2018.

Głównym celem dotyczącym niniejszego zadania jest poprawa estetyki i funkcjonalności wybranych miejsc lub obiektów na terenie miasta Szczecin, których bieżąca - negatywna - ocena estetyczna i funkcjonalna pozwala na zakwalifikowanie ww. sytuacji przestrzennej jako tzw. "błędu infrastrukturalnego".

Poprawa estetyki i funkcjonalności miejsca lub obiektu (tut. "niwelacja błędu") powinny nastąpić w wyniku realizacji autorskiego działania o charakterze twórczym lub artystycznym, mieszczącego się w szeroko pojętym obszarze Street Art tj. wykorzystującego do osiągnięcia celu środki artystyczne, przy jednoczesnym minimalizowaniu działań o charakterze inwestycyjnym.

Zamierzeniem władz miasta Szczecin jest koncentracja działań wynikających z autorskich projektów, związanych z realizacją niniejszego zadania, w obszarze osiedli znajdujących się na terenie dzielnic północnych tj. w szczególności Osiedla Drzetowo - Grabowo, Osiedla Żelechowa, Osiedla Golęcino - Gocław, Osiedla Stołczyn i Osiedla Skolwin.

 

2. Podstawa prawna i forma udzielenia zamówienia

Podstawę prawną udzielenia zamówienie publicznego na realizację projektu autorskiego w ramach zadania pt. „Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez sztukę ulicy - Street Art”stanowią:

 • art. 67 pkt. 1, ppkt 1a)202 Prawa Zamówień Publicznych;

tj.

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna
z następujących okoliczności:

1a)202) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej;

 • Zarządzenie Nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin;

tj:

§ 11 ust. 1. Zamówienia wyłączone z ustawy to:

[...]

2) zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (inne niż zamówienia określone w pkt 1).

[...]

§ 11 ust. 4.Udzielając zamówienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 oprócz zasady gospodarności, celowości i rzetelności wydatkowania środków finansowych, zamawiający musi również przestrzegać niżej wymienionych zasad:

[...]

4) zasady określone w pkt 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli ze względu na specyfikę zamówienia, dokonanie analizy rynku poprzedzającej wybór wykonawcy nie jest celowe,
w szczególności z następujących powodów:

d) przedmiot zamówienia związany jest z działalnością twórczą i artystyczną.

 

Przedkładane projekty działań powinny spełniać ww. wymagania formalne związane z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Zarządzenia Nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2016 r.

 

3. Opis warunków przygotowania i zgłoszenia autorskich projektów związanych z realizacją zadania pt. „Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez sztukę ulicy - Street Art”.

 

Wymaganiem Zamawiającego w odniesieniu do projektów związanych z realizacją niniejszego zadania jest:

 • realizacja zadania wyłącznie na obszarze nieruchomości i obiektów będących własnością Gminy Miasto Szczecin,
 • uzyskanie trwałego efektu poprawy estetyki i funkcjonalności w wyniku realizacji autorskiego działania o charakterze twórczym lub artystycznym, będącego przedmiotem projektu,
 • uwzględnienie warunków bezpieczeństwa użytkowania - związanych z publicznym, ogólnodostępnym charakterem miejsc i obiektów będących przedmiotem projektów,
 • włączenie w działania związane z realizacją projektu mieszkańców bezpośrednio związanych z wybranym obszarem,
 • realizacja innych działań mających na celu społeczną akceptację projektu tj. np. uzyskanie wstępnej, pozytywnej oceny Rady Osiedla na terenie którego planowana jest realizacja projektu, włączenie organizacji pozarządowych i osób związanych z danym miejscem lub obiektem.

 

Przy podejmowaniu przez Zamawiającego decyzji dotyczącej realizacji projektu, priorytet mają działania zaplanowane w obszarze osiedli znajdujących się na terenie dzielnic północnych tj.: Osiedla Drzetowo - Grabowo, Osiedla Żelechowa, Osiedla Golęcino - Gocław, Osiedla Stołczyn i Osiedla Skolwin.

 

Projekty składane do Urzędu Miasta Szczecin związane z realizacją zadania „Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez sztukę ulicy- Street Art” powinny:

 • posiadać opis działania wskazujący na realizację celu zadania przy jednoczesnym spełnieniu wymagań Zamawiającego - opisanych w pkt. 1, 2 i 3,
 • zawierać opis sposobu zaangażowania społeczności lokalnej w realizację projektu poprzez np.: czynny udział w realizacji działań, warsztaty, spotkania autorskie, zajęcia edukacyjne, wykłady, prelekcje,
 • zawierać kosztorys - obejmujący wszystkie koszty działań związanych z realizacją projektu, obejmujące m.in.: całość prac od fazy projektowej, czynności formalne, aż po realizację zadania - sporządzony w rozbiciu na poszczególne pozycje, w sposób umożliwiający ocenę przez Zamawiającego prawidłowości wyceny.

 

Spełnienie powyższych kryteriów jest warunkiem koniecznym do realizacji projektu.

 

4.  Składanie wniosków związanych z realizacją autorskich projektów w ramach zadania pt. „Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez sztukę ulicy - Street Art”

 

Wnioski związane z realizacją projektów w ramach zadania pt. „Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez sztukę ulicy - Street Art” można przesłać w maksymalnym terminie do dnia 30.06.2018 roku pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Miasta Szczecin

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Plac Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin, 

lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Szczecin, w pokoju 202.

 

Koordynatorem projektu jest Pani Inez Chojnacka-Kurz

telefon:  91 4351173

e-mail: ikurz@um.szczecin.pl

 

5.  Udzielenie zamówienia na realizację autorskich projektów w ramach zadania pt. „Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez sztukę ulicy - Street Art”

 

Decyzje dotyczące realizacji zgłoszonego projektu będą podejmowane na bieżąco, w terminie 30 dni od dnia wpływu do Urzędu Miasta Szczecin kompletnego projektu, spełniającegoniniejsze warunki przygotowania i zgłoszenia autorskich projektów w ramach zadania pt. „Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez sztukę ulicy - Street Art”.

Z autorką lub autorem projektu spełniającego kryteria dotyczące niniejszego zadania zostanie podpisana umowa cywilno - prawna na realizację całości zadania, obejmującą wszystkie prace przygotowawcze, działania twórcze lub artystyczne oraz czynności formalne niezbędne do jego realizacji i przekazania do użytkowania.

Decyzje dot. realizacji projektów podejmowane są z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania środków finansowych na realizacje zadania, przewidzianych w budżecie miasta Szczecin na rok 2018.

 

 

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW PRZYGOTOWANIA I ZGŁOSZENIA AUTORSKICH PROJEKTÓW ORAZ RAMOWYCH ZASAD ICH REALIZACJI W RAMACH ZADANIA PT.

„POPRAWA ESTETYKI PRZESTRZENI MIASTA SZCZECIN”.

 

1. Opis zadania pt. „Poprawa estetyki przestrzeni miasta Szczecin”.

 

Zadania związane z "estetyzacją" przestrzeni  są częścią porozumienia programowego "Drugie porozumienie dla Szczecina", którego realizacja przewidziana jest na lata 2015 - 2018.

Głównym celem dotyczącym niniejszego zadania jest poprawa estetyki i funkcjonalności wybranych miejsc lub obiektów na terenie miasta Szczecin.

Poprawa estetyki i funkcjonalności miejsca lub obiektu powinny nastąpić w wyniku realizacji autorskiego działania o charakterze twórczym lub artystycznym.

Działania objęte niniejszym zadaniem przewidziane są w obszarze całego miasta Szczecin.

 

2. Podstawa prawna i forma udzielenia zamówienia

 

Podstawę prawną udzielenia zamówienie publicznego na realizację projektu autorskiego w ramach zadania pt. „Poprawa estetyki przestrzeni miasta Szczecin” stanowią:

 • art. 67 pkt. 1, ppkt 1a)202 Prawa Zamówień Publicznych;

tj.

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna
z następujących okoliczności:

1a)202) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej;

 • Zarządzenie Nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin;

tj:

§ 11 ust. 1. Zamówienia wyłączone z ustawy to:

[...]

2)zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (inne niż zamówienia określone w pkt 1).

[...]

§ 11 ust. 4.Udzielając zamówienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 oprócz zasady gospodarności, celowości i rzetelności wydatkowania środków finansowych, zamawiający musi również przestrzegać niżej wymienionych zasad:

[...]

4) zasady określone w pkt 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli ze względu na specyfikę zamówienia, dokonanie analizy rynku poprzedzającej wybór wykonawcy nie jest celowe,
w szczególności z następujących powodów:

d) przedmiot zamówienia związany jest z działalnością twórczą i artystyczną.

 

Przedkładane projekty działań powinny spełniać ww. wymagania formalne związane z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Zarządzenia Nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2016 r.

 

3. Opis warunków przygotowania i zgłoszenia autorskich projektów związanych z realizacją zadania pt. „Poprawa estetyki przestrzeni miasta Szczecin”.

 

Wymaganiem Zamawiającego w odniesieniu do projektów związanych z realizacją niniejszego zadania jest:

 • realizacja zadania wyłącznie na obszarze nieruchomości i obiektów będących własnością Gminy Miasto Szczecin,
 • uzyskanie trwałego efektu poprawy estetyki i funkcjonalności w wyniku realizacji autorskiego działania o charakterze twórczym lub artystycznym, będącego przedmiotem projektu,
 • uwzględnienie warunków bezpieczeństwa użytkowania - związanych z publicznym, ogólnodostępnym charakterem miejsc i obiektów będących przedmiotem projektów,
 • włączenie w działania związane z realizacją projektu mieszkańców bezpośrednio związanych z wybranym obszarem,
 • realizacja innych działań mających na celu społeczną akceptację projektu tj. np. uzyskanie wstępnej, pozytywnej oceny Rady Osiedla na terenie którego planowana jest realizacja projektu, włączenie organizacji pozarządowych i osób związanych z danym miejscem lub obiektem.

 

Projekty składane do Urzędu Miasta Szczecin, związane z realizacją zadania pt. „Poprawa estetyki przestrzeni miasta Szczecin”powinny:

 • posiadać opis działania wskazujący na realizację celu zadania przy jednoczesnym spełnieniu wymagań Zamawiającego - opisanych w pkt. 1, 2 i 3,
 • zawierać opis sposobu zaangażowania społeczności lokalnej w realizację projektu poprzez np.: czynny udział w realizacji działań, warsztaty, spotkania autorskie, zajęcia edukacyjne, wykłady, prelekcje,
 • zawierać kosztorys - obejmujący wszystkie koszty działań związanych z realizacją projektu, obejmujące m.in.: całość prac od fazy projektowej, czynności formalne, aż po realizację zadania - sporządzony w rozbiciu na poszczególne pozycje, w sposób umożliwiający ocenę przez Zamawiającego prawidłowości wyceny.

 

Spełnienie powyższych kryteriów jest warunkiem koniecznym do realizacji projektu.

 

4.  Składanie wniosków związanych z realizacją autorskich projektów w ramach zadania pt. „Poprawa estetyki przestrzeni miasta Szczecin”.

 

Wnioski związane z realizacją projektów w ramach zadania pt. „Poprawa estetyki przestrzeni miasta Szczecin” można przesłać w maksymalnym terminie do dnia 30.06.2018 roku pocztą tradycyjną na adres: 

Urząd Miasta Szczecin

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Plac Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin,

lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Szczecin, w pokoju 202.

 

Koordynatorem projektu jest Pani Anna Fabiś

telefon:  91 4351121

e-mail: afabis@um.szczecin.pl

 

5.  Udzielenie zamówienia na realizację autorskich projektów w ramach zadania pt. „Poprawa estetyki przestrzeni miasta Szczecin”.

 

Decyzje dotyczące realizacji zgłoszonego projektu będą podejmowane na bieżąco, w terminie 30 dni od dnia wpływu do Urzędu Miasta Szczecin kompletnego projektu, spełniającegoniniejsze warunki przygotowania i zgłoszenia autorskich projektów w ramach zadania pt. „Poprawa estetyki przestrzeni miasta Szczecin”.

Z autorką lub autorem projektu spełniającego kryteria dotyczące niniejszego zadania zostanie podpisana umowa cywilno - prawna na realizację całości zadania, obejmującą wszystkie prace przygotowawcze, działania twórcze lub artystyczne oraz czynności formalne niezbędne do jego realizacji i przekazania do użytkowania.

Decyzje dot. realizacji projektów podejmowane są z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania środków finansowych na realizacje zadania, przewidzianych w budżecie miasta Szczecin na rok 2018.

 

Jarosław Bondar

Architekt Miasta - WUiAB UM Szczecin

 

udostępnił: Pion Architekta Miasta, wytworzono: 2018/04/11, odpowiedzialny/a: Jarosław Bondar, wprowadził/a: Anna Fabiś, dnia: 2018/10/15 14:00:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Fabiś 2018/10/15 14:00:58 modyfikacja wartości
Anna Fabiś 2018/10/15 11:54:14 modyfikacja wartości
Anna Fabiś 2018/10/15 11:52:10 modyfikacja wartości
Anna Fabiś 2018/05/15 11:42:35 modyfikacja wartości
Anna Fabiś 2018/05/15 11:37:18 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2018/04/12 10:39:22 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2018/04/12 10:38:37 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2018/04/12 10:34:16 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2018/04/12 10:33:19 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2018/04/12 10:31:38 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2018/04/11 13:09:01 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2018/04/11 13:07:00 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2018/04/11 13:06:21 modyfikacja wartości
Anna Bednarz 2018/04/11 13:04:57 modyfikacja wartości
Tomasz Kakowski 2013/04/24 09:20:54 modyfikacja wartości
Inez Chojnacka-Kurz 2009/04/20 09:48:08 modyfikacja wartości
Inez Chojnacka-Kurz 2009/03/20 12:34:11 modyfikacja wartości
Inez Chojnacka-Kurz 2009/03/20 12:32:27 modyfikacja wartości
Inez Chojnacka-Kurz 2009/03/19 08:15:29 modyfikacja wartości
Inez Chojnacka-Kurz 2009/03/18 11:44:42 modyfikacja wartości
Inez Chojnacka-Kurz 2009/03/13 14:22:26 modyfikacja wartości
Inez Chojnacka-Kurz 2009/03/04 10:07:12 modyfikacja wartości
Inez Chojnacka-Kurz 2009/03/03 15:18:10 modyfikacja wartości
Inez Chojnacka-Kurz 2009/03/03 15:16:25 modyfikacja wartości
Inez Chojnacka-Kurz 2009/03/03 13:46:37 modyfikacja wartości
Inez Chojnacka-Kurz 2009/03/03 13:45:18 modyfikacja wartości
Inez Chojnacka-Kurz 2009/03/03 13:44:36 modyfikacja wartości
Inez Chojnacka-Kurz 2009/03/03 13:39:47 modyfikacja wartości
Inez Chojnacka-Kurz 2009/03/03 13:30:00 modyfikacja wartości
Inez Chojnacka-Kurz 2009/03/03 13:19:40 modyfikacja wartości
Inez Chojnacka-Kurz 2009/03/03 12:55:32 modyfikacja wartości
Rafał Raniowski 2008/01/10 14:29:38 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/02/09 12:58:55 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/08/26 13:16:14 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/08/16 15:26:26 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2005/08/16 15:18:07 modyfikacja wartości
Grzegorz Zimnicki 2005/08/16 14:58:37 modyfikacja wartości
Grzegorz Zimnicki 2005/08/16 14:58:08 nowa pozycja