Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78059836

Aktualna strona: 17040

Wydrukowano: 768

Krajobraz kulturowy Łasztowni i Kępy Parnickiej


Opracowanie przygotowane zostało jako materiał studialny, którego celem jest analiza zachowanych i możliwych do przywrócenia wartości kulturowych na obszarze historycznych, nadodrzańskich dzielnic Szczecina: Łasztowni i Kępy Parnickiej. Zawiera projekt wytycznych konserwatorskich, określa wstępne dyspozycje przestrzenne i propozycje zagospodarowania funkcjonalnego tych obszarów.

Opracowanie jest materiałem wyjściowym w zakresie ochrony dóbr kultury dla koncepcji i projektów rewitalizacji Łasztowni i Kępy Parnickiej. Przedstawia bogaty wybór archiwalnych materiałów kartograficznych i ikonograficznych, które ilustrują historię i zmiany układu przestrzennego wysp. Zawiera: szczegółową inwentaryzację wartoś­ci kulturowych, analizę stanu zachowania historycznego układu urbanis­tycznego, form architektonicznych, dawnych podziałów parcelacyjnych, zieleni, układu komunikacyj­nego oraz elementów o wyróżniających się wartościach kulturowych. Zanalizowana została także powojenna zabudowa i współczesny układ komunikacyjny - przedstawiono konieczne, ze względu na dysharmonię z krajobrazem, wyburzenia i niezbędny zakres prac rewitalizacyjnych oraz restrukturyzacji zainwestowania.

Na podstawie analizy historycznej struktury przestrzennej, wartości kulturowych obiektów i zespołów Łasztowni i Kępy Parnickiej przedstawione zostały wytyczne konserwatorskie, określające:

 • wskazane i możliwe do lokalizacji funkcje na tym obszarze,
 • zabytki i elementy o wartościach zabytkowych,
 • budynki i obiekty wskazane do zachowania, rewitalizacji i wyburzenia,
 • konieczne uzupełnienia i dopełnienia zabudowy,
 • zasady zachowania, ochrony oraz „przywrócenia” walorów historycznej przestrzeni, także
 • propozycje inwestycyjne i elementy promocyjne historycznych dzielnic przemysłowo-portowych Szczecina

Szczególną wartość krajobrazową przedwojennej Łasztowni stanowiła pierzeja spichlerzy wzdłuż nabrzeża Odry - proponuje się indywidualne, współczesne nawiązanie nową architekturą do jej historycznego układu i sylwety.

Postuluje się ukształtowanie na Łasztowni kompleksu funkcji miejskich: Nowoczesnego Centrum Kultury i Sztuki, Ośrodka Hotelowo-Kongresowego i Administracyjnego, Centrum Targowo-Wstawienniczego z funkcjami towarzyszącymi – wykorzystując eksponowaną lokalizację nabrzeża Łasztowni w widokach od strony Starego Miasta, Wałów Chrobrego oraz tras wjazdowych do miasta - Mostu Długiego i Trasy Zamkowej. Dla właściwego funkcjonowania Łasztowni, Kępy Parnickiej i Wyspy Grodzkiej celowe jest ich połączenie mostem i kładką pieszą z lewobrzeżną częścią Szczecina.

Powstała również idea zagospodarowania Wyspy Grodzkiej jako kompleksu sportowo-rekreacyjnego, terenu zieleni parkowej, przenikających się z harmonizującymi z unikalnym krajobrazem otoczenia obiektami o funkcjach usługowych, hotelowo-rekreacyjnych i rozrywkowo-gastronomicznych.

autor: dr inż arch. Piotr Fiuk • Krajobraz kulturowy Łasztowni i Kępy Parnickiej
   Krajobraz kulturowy Łasztowni i Kępy Parnickiej
 • Krajobraz kulturowy Łasztowni i Kępy Parnickiej
   Krajobraz kulturowy Łasztowni i Kępy Parnickiej
 • Krajobraz kulturowy Łasztowni i Kępy Parnickiej
   Krajobraz kulturowy Łasztowni i Kępy Parnickiej
 • Krajobraz kulturowy - oznaczenia na planszach
   Krajobraz kulturowy - oznaczenia na planszach
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin