Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79558455

Aktualna strona: 12353

Wydrukowano: 912

Szczecin - aktywizacja i rewitalizacja Kępy Parnickiej


Aktywizacja i rewitalizacja Kępy Parnickiej dla nowych funkcji ogólnomiejskich Śródmieścia

Teren stanowiący bezpośredni przedmiot opracowania konkursowego obejmuje obszar Kępy Parnickiej. Granice terenu określają: od zachodu Odra Zachodnia, od wschodu Przekop Parnicki, od północy Kanał Zielony, od południa Wyspa Zielona. Strukturę funkcjonalno - przestrzenną obszaru kształtuje działalność gospodarcza i administracyjna. Obszar objęty opracowaniem jest zdegenerowany i chaotycznie użytkowany, co w dużym stopniu wynika ze złego stanu technicznego budynków. Tereny niezabudowane użytkowane są ekstensywnie i podlegają stałej dewastacji. Kwartał historycznej zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej Kępy Parnickiej wyróżnia zachowany odcinek pierzei ul. Heyki ze zwartą zabudową kamienicami 3-4 kond. z bramami przejazdowymi i płaskim dachem. Przy ul. Spedytorskiej 6,7 (działka fabryki wyrobów cukierniczych i likieru) dominuje wśród drobnych budynków typu magazynowego 4 kond. budynek z wysokim dachem ceramicznym, z ceglaną okładziną tworzącą pilastrowy podział tynkowej elewacji. Od strony ul. Targowej w skład zabudowy zespołu przemysłowo produkcyjnego wchodzą ceglane budynki z pocz. XX w. w układzie pierzejowym (dekoracyjne gzymsy, trójkątny tympanon, płyciny podokienne).

Kościół Św. Gertrudy przy ul. Św. Floriana wraz z placem przykościelnym i budynkiem plebanii stanowi urbanistyczną dominantę Łasztowni. Koścół i budynek parafialny otacza zespół zieleni o charakterze ogrodowo - parkowym. Szata roślinna składa się z 10 gatunków i odmian drzew i krzewów.

Wzniesiony w latach 1905-1908 budynek Urzędu Celnego o bryle   rozbudowanej  wykuszami,   ryzalitami i wielopoziomowymi szczytami oraz bogatym wystroju o formach neorenesansowych tworzy istotne zamknięcie kompozycyjne wylotu  Mostu  Długiego.  Po przeciwnej stronie ul.  Energetyków występuje zespól 2-4  kond. zabudowań o charakterze przemysłowo magazynowym.

VIII MIĘDZYNARODOWY PLENER ARCHITEKTONICZNY SZCZECIN - TUCZNO 2001

VIII Międzynarodowy Plener Architektoniczny organizowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich w Szczecinie pod auspicjami EUROSAG-u adresowany był do architektów ze wszystkich krajów europejskich. Tematem Pleneru była: „Aktywizacja i rewitalizacja Kępy Parnickiej dla nowych funkcji ogólnomiejskich Śródmieścia Szczecina". Plener zorganizowany był jako II etapowy. Podział zadania konkursowego na dwa etapy miał na celu uzyskanie optymalnych, wielowariantowych pomysłów i propozycji projektowych, które będą wykorzystane w dalszych pracach studialnych, promocyjnych i projektowych przez Miasto.

I etap Pleneru obejmował wykonanie i nadesłanie przez zespoły prac konkursowych w oparciu o załączone warunki Pleneru. Na podstawie prac konkursowych nadesłanych przez zespoły biorące udział w I etapie jury wybrało zespoły do II etapu konkursu.

II etap to kontynuacja idei przedstawionych podczas I etapu Pleneru (uściślenie i rozwinięcie przedstawionych wizji i idei) w formie bliżej związanej z lokalizacją i jej otoczeniem. Organizatorzy zapewnili zbiorową wizję lokalną terenu wraz z możliwością uzyskania dodatkowych informacji specjalistycznych podczas pobytu w Szczecinie. Opracowania konkursowe II etapu Pleneru kontynuowane były przez zespoły projektowe w Domu Pracy Twórczej Architekta w zamku w Tucznie w czasie jednego tygodnia.Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin