Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ogłoszenia

Otwarty nabór Partnera na powierzenie zadania, tj. realizację projektu, dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego „Senior +”

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 

 na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, 1544,
z 2019 r. poz. 60, 730,1572 i 2020), działając w imieniu Gminy Miasto Szczecin jako Oferent do konkursu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza otwarty nabór Partnera na powierzenie zadania, tj. realizację projektu, dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego „Senior +”.

  

Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) w zw. z art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz zgodnie z ustanowionym programem wieloletnim „Senior+” na lata 2015-2020 (M. P. z 2018 r. poz. 228), celem naboru jest utworzone partnerstwa z Partnerem, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne i techniczne, realizując wspólnie projekt na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie partnerskiej, w tym wyłonienie Partnera na realizację zadania w latach 2020 - 2022,
w ramach Modułu II  Programu Wieloletniego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Senior +”.

       1.  Nazwa zadania:

Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+” przy ul. Królowej Jadwigi 45 a i 45 c w Szczecinie dla nie mniej niż 30 osób w wieku 60+ na lata 2020-2022.

 

        2.  Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

W naborze mogą brać udział podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

3.    Finansowanie zadania:

1) Realizacja Zadania będzie finansowana w oparciu o środki uzyskane z dotacji z budżetu państwa w ramach Programu „Senior+  na lata 2015-2020, edycja w 2020 r. - Moduł II” oraz w oparciu o środki pochodzące z budżetów Gminy Miasto Szczecin.

Przewidywany koszt całkowity na realizację zadania w 2020 r. wynosi 330 000 zł.

2) W latach 2021-2022, w ramach realizacji Modułu II zadania (zapewnienie funkcjonowania placówki), procentowy udział dotacji wyniesie:

- nie więcej niż 40% z dotacji budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w całkowitych kosztach realizacji zadania publicznego (nie więcej niż 300 zł/osobę);

- nie mniej niż 60% z budżetów Gminy Miasto Szczecin;

3) Wysokość środków finansowych w latach 2021-2022 realizacji zadania ustalona będzie w ramach zaplanowanych środków finansowych w budżecie miasta na kolejne lata, a także dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w przypadku jej uzyskania przez Gminę Miasto Szczecin, a terminy ich przekazywania i rozliczania będzie określał harmonogram płatności i rozliczania, zwany dalej „harmonogramem”, zatwierdzony przez Gminę Miasto Szczecin, uwzględniający zapisy umowy na realizację zadania.

W przypadku nieotrzymania dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, środki finansowe na realizację zadania zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy Miasto Szczecin.

4) Zatwierdzenie harmonogramu na kolejne lata, zgodnie z obowiązkiem zapewnienia ciągłości realizacji zadania, nastąpi po uprzednim złożeniu przez Partnera projektu kalkulacji kosztów na kolejny rok oraz akceptacji i uchwaleniu budżetu przez Radę Miasta Szczecin.

  

4.    Cel partnerstwa:

Celem partnerstwa jest zapewnienie wsparcia seniorom, tj. osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 +, zamieszkującym na terenie Gminy Miasto Szczecin, poprzez umożliwienie im korzystania  z oferty
na rzecz społecznej aktywizacji oraz oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, kinezyterapii, edukacji, kultury, rekreacji oraz zawiązanie partnerstwa lokalnego.

Udział w konkursie odbywać się będzie na zasadach określonych w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 228) oraz opublikowanego na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłoszenia o otwartym konkursie ofert - PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” na lata 2015-2020, edycja w 2020 r.

 

     5.  Przewidywany zakres działań dla Partnera:

1) Współpraca z Gminą Miasto Szczecin w przygotowaniu oferty konkursowej na dany rok.

2) Realizacja zadań wynikających z umowy oraz oferty.

3) Ścisłe przestrzeganie założeń Programu Wieloletniego „Senior+”.

 

       6.  Wymagania wobec Partnera:

         1) Zgodność działalności statutowej Partnera z celem konkursu.

         2) Posiadanie doświadczenia merytorycznego i praktycznego w realizacji podobnych zadań.

         3) Posiadanie niezbędnych zasobów kadrowych, technicznych i organizacyjnych do wykonania zadań w zakresie partnerstwa, zgodnych z wymogami Regulaminu otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” .

         4) Wyrażenie zgody na współpracę z Gminą Miastem Szczecin, jako Partnerem Wiodącym oraz zawarcie umowy o partnerstwo na lata 2020-2022.

 

7.  Oferty składane przez potencjalnych Partnerów powinny zawierać następujące informacje oraz dokumenty, które zostaną uwzględnione przy wyborze Partnera:

 1) Informację dotyczącą zgodności działań potencjalnego Partnera z celem partnerstwa.

2) Informację na temat wkładu własnego niefinansowego Partnera w realizację partnerstwa (zasoby: ludzkie, organizacyjne i techniczne).

3) Opis sposobu zarządzania zadaniem z uwzględnieniem personelu kluczowego i podziału obowiązków zgodnie z Regulaminem otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +”.

4) Aktualny statut podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub równorzędnego wyciągu z ewidencji Partnera lub inne dokumenty potwierdzające status prawny i umocowanie osób go reprezentujących.

6) Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.

 

8.    Przy wyborze Partnera oceniana będzie w szczególności:

1) Znajomość problemów grupy docelowej oraz wyrażenie zgody na współpracę z Gminą Miastem    Szczecin, jako Partnerem Wiodącym, a także zawarcie umowy o partnerstwo.

2) Zgodność proponowanych działań i celów zawartych w ofercie potencjalnego Partnera z celem Programu oraz partnerstwa.

 

9.   Ocena punktowa oraz kryteria wyboru Partnera:

1) Zgodność działań statutowych Partnera z celami partnerstwa:  0 - 10 pkt.

2) Zasoby Partnera (ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe itp.):  0 - 20 pkt.

3) Propozycja realizacji poszczególnych działań przedstawionych w ofercie:  0 - 50 pkt.

4) Doświadczenie w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze:  0 - 10 pkt.

5) Rekomendacje – 0 – 10 pkt.

 

 Łącznie uzyskać można 100 punktów.

 

10. Procedura wyboru Partnera:

1) Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, 1544,                 z 2019 r. poz. 60, 730, 1572 i 2020z), Gmina Miasto Szczecin dokona wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.

2) Po zakończeniu naboru Komisja dokona oceny nadesłanych ofert pod kątem:

- spełnienia wymogów formalnych oraz prawnych,

- merytorycznym.  

3) Z wybranymi podmiotami spełniającymi wymagania formalnoprawne, które uzyskają najwyższą ilość punktów przeprowadzone zostaną indywidualne rozmowy dotyczące zakresu partnerstwa, sposobu zarządzania projektem oraz innych kwestii niezbędnych do rozpoczęcia współpracy.

4) Informacja o wyborze Partnera przez Komisję oceniającą zostanie podania do publicznej wiadomości na stronie BIP Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.

 

11.  Termin i miejsce składania dokumentów:

 1) Termin składania ofert: do 20.12.2019 r. do godz. 12.00

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie dopiskiem: Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+” przy ul. Królowej Jadwigi 45 a i 45 c w Szczecinie dla nie mniej niż 30 osób w wieku 60+ na lata 2020-2022.

na adres: Urząd Miasta Szczecin

Wydział Spraw Społecznych

pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

lub w Biurze Obsługi Interesantów (sala 62).

UWAGA: Liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Szczecin.

 

  2) Ofertę pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku wycofania przez oferenta, wpływu dokumentów po terminie, bądź złożenia niekompletnej oferty.

 

Informacje dodatkowe:

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania na etapie formułowania oferty i umowy o partnerstwie oraz do unieważnienia naboru z ważnych przyczyn lub odstąpienia od realizacji oferty w partnerstwie, szczególnie w przypadku braku akceptacji oferty przez Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, a tym samym nie uzyskaniu dofinansowania.

Osoba do kontaktu:

Kamila Bujel - Wydział Spraw Społecznych, telefon 91 4351184, e-mail: kbujel@um.szczecin.pl

  

Wzory dokumentów oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie Instytucji pośredniczącej, tj. Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, link:  http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=group&action=list&id=217

Osobą do kontaktu w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim jest : Pani  Agnieszka Pokładowska tel. 91 4 303 236

Załączniki:

udostępnił: WSS, wytworzono: 2019/11/29, odpowiedzialny/a: Dyrektor WSS, wprowadził/a: Alicja Narożna, dnia: 2019/12/02 08:22:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Narożna 2019/12/02 08:22:24 modyfikacja wartości
Alicja Narożna 2019/11/29 14:25:18 modyfikacja wartości
Alicja Narożna 2019/11/29 14:13:43 modyfikacja wartości
Alicja Narożna 2019/11/29 14:13:11 modyfikacja wartości
Alicja Narożna 2019/06/25 09:03:01 modyfikacja wartości
Alicja Narożna 2019/05/24 07:49:39 modyfikacja wartości
Alicja Narożna 2019/04/24 12:02:00 modyfikacja wartości
Magdalena Czajkowska 2019/04/23 15:28:52 modyfikacja wartości
Magdalena Czajkowska 2019/04/23 15:25:29 modyfikacja wartości
Magdalena Czajkowska 2019/04/23 15:06:44 nowa pozycja