Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 72528373

Aktualna strona: 1984

Wydrukowano: 175

Ogłoszenia

Otwarty Nabór Partnera


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

OGŁASZA OTWARTY  NABÓR  PARTNERA

w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K47/19

dla Działania 7.6 RPO WZ 2014 - 2020

Informacja na temat konkursu oraz Regulamin konkursu dostępne są na stronie:
https://www.wup.pl/rpo/announcements/rpzp-07-06-00-ip-02-32-k4719/  lub

http://rpo-wup.wzp.pl/wiadomosci/ogloszenie-konkursu-w-ramach-dzialania-76-typ-1

 

 

I. Podstawa prawna

Art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, 1544, Z 2019 r. poz. 60).

 

II. CEL PARTNERSTWA:

Wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego w ramach konkursu
nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K47/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, a w przypadku uzyskania dofinansowania, wspólna realizacja projektu na terenie województwa zachodniopomorskiego, którego celem jest ograniczenie istniejących nierówności w zakresie dostępu do usług społecznych, w tym usług opiekuńczych, środowiskowych, jak również podwyższenie standardu świadczonych usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym (osób z niepełnosprawnością, osób niesamodzielnych).

 

III. ZAKRES PARTNERSTWA:

Szczegółowy zakres działań i opis zadań poszczególnych partnerów zostanie wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K47/19 dla Działania 7.6 RPO WZ 2014 - 2020, który zostanie przygotowany wspólnie przez partnerów.

Oczekuje się, że partner wniesie niezbędny Know-How, w zakresie pracy z grupą docelową projektu, wykaże się doświadczeniem i znajomością obszaru tematycznego projektu, co przyczyni się do osiągnięcia celów i wskaźników projektu. Strony partnerstwa zawrą umowę partnerską, o której mowa w art. 33, ust. 5 ww. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

 

IV. KRYTERIA WYBORU PARTNERA:

Przy wyborze partnera ocenione zostanie:

 • zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa;
 • deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa;
 • doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze.

 

Kryteria oceny partnera

 1. Kryteria dostępu:

Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które łącznie spełniają wymogi:

 • Prowadzą działalność statutową na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  w szczególności osób z niepełnosprawnością;
 • Potrafią wykazać się doświadczeniem w zakresie prowadzenia działań na rzecz ww. osób oraz ich rodzin;
 • Nie zalegają z uiszczaniem wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy podmiot uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 • Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej Ustawy;
 • Posiadają potencjał kadrowy, organizacyjny i finansowy umożliwiający realizację projektu w zakresie zadań partnera, potwierdzony udokumentowanymi obrotami podmiotu
  w wysokości co najmniej 900 000,00 zł, osiągniętymi w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.
 • Deklarują uczestnictwo w realizacji projektu na wszystkich etapach.
 • Dysponuje kadrą z doświadczeniem w realizacji działań dofinansowanych ze środków EFS (co najmniej 2 osoby).

UWAGA: Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

 

      2.   Kryteria dodatkowe:

 1. Okres prowadzenia działalności statutowej, zgodnej z celami partnerstwa:
  • do 3 lat – 1 pkt
  • powyżej 3  lat – 2 pkt
 2. Posiadanie doświadczenia:

a) w realizacji (jako lider lub partner) co najmniej 2 projektów o wartości powyżej 500 tys. zł współfinansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty współpracy – 5 pkt

b) w realizacji (jako lider lub partner) projektu/projektów współfinansowanego z EFS
w okresie ostatnich 5 lat w obszarze działań skierowanych do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności:

 • 1 projekt – 1 pkt
 • 2 projekty i więcej – 5 pkt

       3. Przedstawi propozycję zadań / działań oraz koncepcję współpracy przy tworzeniu wniosku o dofinansowanie w ramach  powyższego projektu - 10 pkt

 

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów (oryginał lub uwierzytelniona kopia):

 1. Oferta partnera –złożona w oryginale i podpisana przez upoważnione osoby.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, np. KRS.
 3. Statut podmiotu.
 4. Oświadczenie podmiotu potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
 5. Oświadczenie podmiotu potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków.
 6. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób zarządzających podmiotem nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
 7. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy partnerskiej zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych. Przykładowe formy wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy partnerskiej to: weksel, poręczenie bankowe, gwarancja ubezpieczeniowe, gwarancja bankowa, zastaw rejestrowy.
 8. Inne dokumenty potwierdzające realizację wymagań zawartych w ogłoszeniu i potwierdzające wypełnienie kryteriów oceny ofert.

 

VI. SPOSÓB WYBORU PARTNERA

Spośród złożonych ofert wybrana zostanie ta, która spełni wszystkie wymogi formalne i uzyska najwyższą sumę punktów ze wszystkich kryteriów postępowania, przyznanych przez członków Komisji Konkursowej powołanej przez Prezydenta Miasta Szczecin.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera do projektu z zastrzeżeniem, iż wybierane będą kolejno podmioty z najwyższą liczbą punktów.

Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaoferuje zawarcie umowy partnerskiej, zgodnej z regulaminem konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K47/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, która określi m.in.:

 • prawa i obowiązki stron;
 • zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie;
 • sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów;
 • sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy.

 

VII. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej, według załączonego wzoru.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
 4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).
 5. Ofertę wraz z załącznikami w formie pisemnej należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie osobiście (Kancelaria BOI - sala 62) lub listownie na adres:

Urząd Miasta Szczecin

Wydział Spraw Społecznych
70-456 Szczecin, plac Armii Krajowej 1,

 z adnotacją: „KONKURS NA WYBÓR PARTNERA RPO - 2019. Nie otwierać”

       6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.05.2019 roku, w godzinach urzędowania Urzędu Miasta. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

       7. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia oraz oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/ych.

 

VIII. PROCEDURA ODWOŁAWCZA:

 1. Od decyzji o rozstrzygnięciu niniejszego konkursu, podmioty, które wezmą w nim udział, będą miały możliwość wniesienia odwołania na adres składania ofert, w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia publikacji wyniku naboru na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.
 2. Podmiot składa odwołanie w formie pisemnej.
 3. Odwołania rozpatruje Prezydent Miasta Szczecin, a rozstrzygnięcie jest ostateczne.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania, lista wyłonionych partnerów zostanie zaktualizowana, a informacja ta zostanie opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.


IX. DODATKOWE INFORMACJE:

 1. W przypadku wystąpienia przyczyn skutkujących brakiem możliwości zawarcia umowy partnerskiej z wybranym w drodze niniejszego konkursu podmiotem, Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, którego oferta uzyskała drugą w kolejności najwyższą liczbę punktów.
 2. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji partnerstwa, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów, jaki i do unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.
 3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo rozwiązania partnerstwa zawiązanego z wybranym oferentem w przypadku niezłożenia projektu w konkursie w ramach Działania 7.6 RPO WZ 2014-2020.
  W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wyłonienie partnera nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć, w chwili ogłaszania konkursu, ogłaszający konkurs może unieważnić postępowanie konkursowe.
 4. Ogłaszający konkurs może odstąpić od podpisania umowy partnerskiej, jeżeli środki z Unii Europejskiej, które ogłaszający konkurs zamierzał uzyskać na realizację projektu partnerskiego, zgodnie z celem partnerstwa, nie zostały mu przyznane.
 5. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru oraz zmiany treści niniejszego ogłoszenia bez podawania przyczyny.
 6. Osoba do kontaktu w sprawie naboru: Kamila Bujel - Inspektor Wydziału Spraw Społecznych 

tel. 91 4351184; e-mail: kbujel@um.szczecin.pl.Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin