Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2004 roku

Nr kontroli: Z/16/04

Kontrola gospodarki finansowo-księgowej w okresie od dnia 1stycznia 2004 do dnia rozpoczęcia kontroli, w tym prawidłowość zawierania umów na prace remontowe i ich realizacja w Szkole Podstawowej Nr 11 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Emilii Plater 20 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

        Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Szczecinie, w okresie od dnia 22 listopada 2004 r. do dnia 7 stycznia 2005 r. przeprowadził kontrolę w Szkole Podstawowej nr 11 w Szczecinie (zw. dalej SP11) w zakresie gospodarki finansowo-księgowej w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia rozpoczęcia kontroli, w tym prawidłowość zawierania umów na prace remontowe i ich realizacja. 
        
Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole z kontroli podpisanym w dniu 26 stycznia 2005 r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 31 stycznia 2005 r. 
        
Kontrola wykazała, że od początku roku do dnia 31 października 2004 r. SP11 zrealizowała budżet w dziale 801 (Oświata i wychowanie) w wysokości 2.363.480 zł, tj. 88,7 % planu oraz w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) w wysokości 238.892 zł tj. 86,4 % planu. Zaplanowane wydatki działu 926 (Kultura fizyczna i sport) w wysokości 7.725 zł zostały zrealizowane w całości. Kontrola stwierdziła jednak, że dane dotyczące wydatków jednostki wykazane w sprawozdaniu Rb-28S za ww. okres, nie są zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej SP11, tj. w dziale 801 rozdział 80101 § 4260 w sprawozdaniu wykazano o 348 zł więcej, a w § 4300 o 348 zł mniej niż wydatkowano w tych paragrafach wg ewidencji. Ustalono, że powyższe miało na celu ukrycie przekroczenia planu wydatków budżetowych (plan 19.920 zł) o 348 zł w dziale 801 rozdział 80101§ 4300. Takie przekroczenie zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków stanowiło, wg art. 138 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.), (zw. dalej ustawą o finansach publicznych) naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez ówczesnego dyrektora SP11. 
        
Kontrola miesięcznych sprawozdań Rb-28S wykazała, że nie oddawały one rzetelnego obrazu wydatków jednostki. Stwierdzono bowiem, że w sprawozdaniu za miesiąc maj 2004 r. dane zawarte w dziale 801 rozdział 80195 § 4300 były niezgodne z ewidencją, łącznie o kwotę 142,76 zł. W sprawozdaniu za miesiąc sierpień 2004 r. w dziale 801 rozdział 80101 § 4010 różnica wynosiła 10.000,00 zł.
        W ramach środków specjalnych SP11 uzyskała w I-szym półroczu 2004 r. przychody w wysokości 109.513,08 zł, tj. 60,8% rocznego planu, wydatkowała natomiast kwotę 101.769,55 zł, tj. 55,5% planowanych rocznych wydatków. Dane zawarte w półrocznym sprawozdaniu Rb-32 również nie wynikały z prowadzonej ewidencji (n
ie prowadzono dla środków specjalnych kart wydatków). Różnice dotyczyły przychodów ujętych w § 075 - gdzie wykazano kwotę 26.426,40 zł, natomiast w ewidencji analitycznej prowadzonej do konta “750s” (przychody i koszty finansowe) kwotę 23.110,40 zł oraz wydatków ujętych w § 4210 - gdzie wykazano kwotę 9.722,13 zł, a wg ewidencji wydatkowano o 179,57 zł mniej, ujętych w § 4230 -gdzie nie wykazano wydatków w sprawozdaniu, a wg ewidencji wydatkowano kwotę 179,57 zł oraz wydatków ujętych w § 4220 gdzie wykazano kwotę 80.012,86 zł, a nie prowadzono karty wydatków dla tego paragrafu (wg ewidencji koszty w tym paragrafie wynosiły 80.551,06 zł). Ponadto, kwoty wykazane w ww. sprawozdaniu jako “plan” nie wynikały z zatwierdzonego planu finansowego, a mianowicie: wykazano zaplanowane przychody w § 092 w kwocie 1.500,00 zł, a zaplanowano 2.000,00 zł; w § 097 w kwocie 1.000,00 zł, a zaplanowano o 500,00 zł mniej; natomiast wydatki w § 4260 w kwocie 6.483,00 zł, a zaplanowano 7.000,00 zł;
w § 4480 w kwocie 517,00 zł, a
nie planowano w tym paragrafie wydatków na 2004 r. Powyższe nieprawidłowości naruszyły postanowienia § 10 ust. 1 – 3 rozporządzenia Min. Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24 poz. 270 ze zm.), wg którego kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Powyższe, wg art. 138 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych stanowiło ponadto naruszenie przez ówczesnych dyrektorów SP11 dyscypliny finansów publicznych. Wpływ na wystąpienie tych nieprawidłowości miało nieopracowanie przez dyrektorów SP11pisemnych procedur kontroli wewnętrznej dotyczących procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych i gospodarowaniem mieniem, co było niezgodne z art. 35 a ust. 3 ustawy o finansach publicznych, wg którego kierownik jednostki był zobowiązany (od 2002 r.) do ustalenia takich procedur kontroli finansowej. Przedstawiona do kontroli Instrukcja kontroli wewnętrznej, obiegu dowodów finansowo – księgowych oraz gospodarki w zakresie druków ścisłego zarachowania i magazynów z 1997 r. nie zawierała instrukcji obiegu i kontroli dowodów finansowo – księgowych oraz opisu zasad gospodarowania środkami finansowymi, zasad postępowania kasjera, procedur przekazywania obowiązków kasjera oraz zasad udzielania zaliczek.
        Kontrola wykazała, liczne nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami pieniężnymi SP11. Stwierdzono bowiem, że regułą było dokonywanie wypłat z rachunku bankowego oraz z kasy na podstawie dowodów księgowych nie sprawdzonych pod względem merytorycznym i formalno rachunkowym. Zatwierdzenia do wypłaty przez osoby upoważnione dokonywane były (w 19. przypadkach) po wykonaniu wypłaty. Ponadto ujawniono niezgodności rzeczywistego stanu gotówki w kasie z jej
stanem ewidencyjnym (łącznie na kwotę 1.799,03 zł), wynikające z nieewidencjonowania na bieżąco operacji kasowych w raporcie kasowym, co było niezgodne z przepisami art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DZ.U. z 2002 Nr 76, poz. 694 ze zm.) (zw. dalej ustawą o rachunkowości), wg którego ujęcie wpłat i wypłat gotówką powinno nastąpić w tym samym dniu, w którym zostały dokonane. W SP11 w celu pobierania gotówkowych odpłatności za obiady funkcjonowała druga kasa. Kasjerka, mimo posiadanej instrukcji, nie potrafiła obsługiwać kasy fiskalnej, m.in. sporządzać raportów fiskalnych. Powyższe uniemożliwiało ustalenie ewidencyjnego stanu gotówki w kasie oraz zidentyfikowanie wszystkich przeprowadzonych operacji gospodarczych, w celu wprowadzenia ich do ksiąg rachunkowych danego miesiąca, co było niezgodne z art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Ponadto, wątpliwości kontroli budzi fakt połączenia procesów sporządzania i sprawdzania dokumentów wypłat gotówki oraz ich kasowego wykonania, poprzez powierzenie merytorycznej odpowiedzialności za wykonywane wydatki oraz prowadzenia kasy (dokonywania wypłat) tej samej osobie. 
        
Nieprawidłowości dotyczyły też sposobu prowadzenia rachunkowości przez głównego księgowego SP11. Stwierdzono bowiem, że wpłaty do kasy z tytułu odpłatności za obiady, ujmowane były na koncie 102 (Kasa środków specjalnych) i na koncie 700ż (Przychody ze sprzedaży) metodą kasową na podstawie bankowych dowodów wpłaty gotówki przez kasjera na rachunek bankowy środka specjalnego SP11, co było niezgodne z art. 20 ust. 2 ustawy o rachunkowości, wg którego podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. 
        Kontrola wykazała ponadto, że w dziale 801 rozdział 80195 § 4300 zaksięgowano wydatki związane z organizacją imprez sportowych tj. zakup materiałów i zakup nagród w łącznej kwocie 718,24 zł.
co było niezgodne z Klasyfikacją Paragrafów Wydatków i Środków w załączniku nr 4 do rozporządzenia Min. Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 68, poz. 634), wg którego wydatki takie ujmuje się w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.
Na wystąpienie powyższych nieprawidłowości wpływ miało nieopracowanie przyjętych przez SP11 zasad rachunkowości, w tym aktualizacji zakładowego planu kont. W SP11 nie było bowiem opisu przyjętych przez SP11 zasad rachunkowości dot. określenia roku obrotowego, okresów sprawozdawczych, metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego. Nie określono także sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych ani systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i in. dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów, mimo że wg art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jednostka powinna posiadać dokumentację zawierającą ww. dane. W zakładowym planie kont SP11 nie ujęto kont bilansowych 201 (rozrachunki z odbiorcami i dostawcami) i 401 (amortyzacja), a wg art. 10 ust. 1 i 2 ww. ustawy o rachunkowości kierownik jednostki powinien m.in. aktualizować przyjęty plan kont. Brak konta zespołu “2” rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, uniemożliwiał ustalenie stanu zobowiązań, co skutkowało brakiem kontroli nad poziomem wydatków i nie wykazywaniem w sprawozdaniach RB-28S i RB-32 stanu zobowiązań i należności na koniec okresu sprawozdawczego. W zakładowym planie kont nie ujęto również kont pozabilansowych: 998 (zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego) i 999 (zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat), a wg § 1 ust. 1 rozporządzenia Min. Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1752) (zw. dalej rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości) zakładowy plan kont powinien obejmować takie konta bilansowe i pozabilansowe.
        Stwierdzono ponadto, że SP11 do dnia zakończenia kontroli, nie wystawiała wezwań do zapłaty oraz nie naliczała i nie ewidencjonowała odsetek od przeterminowanych należności, co było niezgodne z § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości, wg którego odsetki
od należności powinno ujmować się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. Na koniec II-go kwartału 2004 r. kwota nie zaewidencjonowanych odsetek od należności przeterminowanych wynosiła 243,91 zł. Powyższe, wg art.138 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych stanowiło naruszenie przez ówczesnych dyrektorów SP11 dyscypliny finansów publicznych. 
        Podczas kontroli stwierdzono liczne nieprawidłowości w wydatkach na zakup usług remontowych, w łącznej kwocie 62.785,71 zł. Przy udzielaniu zamówień publicznych nie przestrzegano niektórych zasad określonych w Zarządzeniu nr 162/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy o zamówieniach publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miejskiego (zw. dalej zarządzeniem w sprawie zamówień publicznych). Ustalono bowiem, że w dokumentacji dotyczącej remontów pomieszczeń SP11
(po awarii instalacji wodno–kanalizacyjnej) na łączną kwotę 53.070 zł (umowa nr 1/2004 i 2/2004) znajdowały się notatki służbowe, w których w jednym przypadku nieprawidłowo podano podstawę prawną (§ 9 ust.4 pkt.4 zarządzenia w sprawie zamówień publicznych), wskazując na brak możliwości dokonania analizy rynku i nie podano jego uzasadnienia, natomiast załączono 4 oferty cenowe, a w drugim przypadku nieprawidłowo określono wartość szacunkową zamówienia (brutto zamiast netto), jako podstawę udzielenia zamówienia wskazano § 9 ust. 4 pkt 4c zarządzenia w sprawie zamówień publicznych i nie uzasadniono braku możliwości dokonania analizy rynku. Ponadto, wyjaśnienia ówczesnego dyrektora SP11 oraz Przewodniczącego Komisji ds. Zamówień Publicznych złożone podczas kontroli, wskazujące jako przyczynę zbliżający się okres urlopowy, również nie zawierają uzasadnienia pilnej potrzeby udzielenia zamówienia.
Kontrola wykazała również, nieprawidłowości w realizacji ww. umów. Mimo, że w umowach ustalono, że zapłata realizowana będzie na podstawie faktury końcowej za wykonane i odebrane roboty w terminie 16 dni, SP11 dokonywała częściowych zapłat w terminie wcześniejszym. (umowa nr 1/2004 – kwota 8.540 zł na 30 dni, a kwota 15.860 zł na 20
dni przed ustalonym terminem, umowa nr 2/2004 –10.980 zł. na 41 dni przed, natomiast kwota – 4.270 zł na 32 dni po uzgodnionym terminie). W dokumentacji SP11 nie było dokumentów świadczących o dopuszczeniu zastosowanych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie oraz oświadczenia kierownika budowy o zastosowanych materiałach, co było niezgodne z postanowieniami zawartymi w § 3 ww. umów. 
        Kontrola wykazała ponadto, że w umowach zlecenia dotyczących usuwania awarii instalacji wodno – kanalizacyjnej, na łączną kwotę
15.136,15 zł, nie zawierano zapisów dotyczących ustalonej ceny, zakresu robót, terminu usunięcia awarii
i terminu płatności (zlecenie SP-III-213-6-2004, SP-III-213/9/2004, SP-III-213/8/2004 oraz SP-III-213/10/2004). 
        
Podczas kontroli stwierdzono również, że SP11 wydatkowała kwotę 80.012,86 zł ze środków specjalnych na zakup żywności w I półroczu 2004 r. z pominięciem przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664, ze zm.), (zw. dalej ustawą o zamówieniach publicznych), mimo że podjęto próby przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę żywności w 2004 r. (zw. dalej postępowaniem na dostawę żywności). Kontrola wykazała także, że 3 umowy na dostawę żywności zawarto z naruszeniem przepisów dotyczących postępowań na dostawę żywności. SP11 przyjęła bowiem i rozpatrzyła 12 z 12. ofert (nie wykluczyła z postępowania dostawców), które wpłynęły w postępowaniu na dostawę żywności, mimo że nie zawierały one m.in. elementów wymienionych
w zaproszeniu do składania ofert, tj.: oświadczenia o preferencjach krajowych, odpisu z właściwego spółce rejestru oraz upoważnienia do występowania w imieniu Spółki, jak również zaświadczeń o niezaleganiu ze składkami na rze
cz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i z podatkami na rzecz Urzędu Skarbowego. Naruszyło to postanowienia art. 19 ust. 1 pkt 8 ustawy o zamówieniach publicznych, wg którego z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wykluczało się m.in. dostawców lub wykonawców, którzy nie spełnili wymagań określonych w ustawie lub zaproszeniu do składania ofert. Z powyższych ustaleń wynika, że Komisja powinna wykluczyć z ww. postępowań wskazanych powyżej dostawców (nie rozpatrywać złożonych przez nich ofert) i w związku z tym powinna unieważnić ww. postępowania. Naruszyło to przepis art. 27 b ust. 1 pkt. 1 ustawy o zamówieniach publicznych, wg którego postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę unieważniało się, jeżeli w postępowaniu wpłynęły mniej niż dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.
W dokumentacji dotyczącej ww. postępowań nie było ponadto oświadczenia dyrektora SP11, co było niezgodne z art. 20 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych, wg którego osoby występujące w imieniu zamawiającego składały pisemne oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 ww. artykułu. Nie dokonano ponadto opisu przedmiotu zamówienia (nie określono wartości zamówienia), ceny oraz innych istotnych elementów każdej z ofert, streszczenia oceny i pra
widłowego porównania złożonych ofert, a wg art. 26 ustawy o zamówieniach publicznych, w postępowaniu, którego wartość nie przekraczała równowartości kwoty 30.000 euro zamawiający obowiązany był prowadzić dokumentację podstawowych czynności związanych z postępowaniem, zawierającą takie informacje. W dokumentacji SP11 znajdował się dokument “dokumentacja podstawowych czynności”, jednak nie było w nim wszystkich informacji, o których mowa powyżej oraz nie został podpisany przez osobę sporządzającą, członków komisji ds. zamówień publicznych, ani zatwierdzony przez dyrektora SP11.
Kontrola wykazała, że dyrektor SP11, mimo że ww. postępowanie powinno być unieważnione, zawarła 3 umowy na dostawę żywności. Stwierdzono ponadto, że SP11 dokonywała w 2004 r. zakupów żywności, nie objętych tymi umowami, łącznie na kwotę 1.175,90 zł, co było niezgodne z art. 12 a ustawy o zamówieniach publicznych, wg którego zamówienie publiczne mogło być udzielone wyłącznie dostawcy lub wykonawcy, który został wybrany na zasadach określ
onych w niniejszej ustawie. 
        
Kontrola akt osobowych i wydatków z tytułu wynagrodzeń pracowników SP11, wykazała, że dyrektor SP11 Pani Alicja Śliwińska z dniem 1 września 2004 r. ustaliła dla pracownika, zatrudnionego na stanowisku woźnego, miesięczne wynagrodzenie zasadnicze wg grupy XI - w wys. 1.287,00 zł, mimo, że w tabeli stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników (zał. do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy) znajdowało się stanowisko woźnego z możliwością zaszeregowania od VI do IX kategorii, a wg tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami obowiązującej od dnia 1 stycznia 2004 r. maksymalna kwota wynagrodzenia zasadniczego w IX grupie wynosiła 1.177 zł, tj. o 110 zł mniej niż ustalono. W kontrolowanym okresie nadpłacono łącznie kwotę 308,00 zł, (tj. 220 zł -wynagrodzenie zasadnicze, 44 zł -20% dodatku stażowego i 44 zł -20% premii).
        Wątpliwości kontroli budzi fakt celowości wydatkowania rocznie kwoty 580,00 zł za używanie
programu komputerowego - przeznaczonego do prowadzenia księgowości w samorządowych jednostkach oświatowych (zgodnie z umową licencyjną z dnia 19 lutego 2002), skoro program ten do dnia zakończenia kontroli nie został wdrożony w SP11 i księgowość prowadzona jest w formie ręcznej. 
        
Kontrola uregulowań organizacyjno- prawnych związanych z gospodarką finansową SP11 wykazała, że wprowadzone zmiany do statutu SP11 (uchwała Nr 7/2004 z dnia 28 października 2004 r. Rady Pedagogicznej SP11) nie zostały przedstawione Radzie Miasta Szczecina do zatwierdzenia, mimo, że wg § 34 niniejszego statutu, zmiany wymagały takiego zatwierdzenia. Dyrektor SP11 nie uzyskała opinii Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej, dotyczącej projektu planu finansowego na 2004 r., (Radzie Pedagogicznej przedstawiła tylko część planu) i nie przedstawiła Radzie Szkoły planu finansowego środków specjalnych na 2004 r., co było niezgodne z art. 41 ust.2 pkt.2 oraz art. 50 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.).

Prezydent zalecił Dyrektorowi SP11, aby:

 1. Opracował zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o rachunkowości zasady (politykę) prowadzenia rachunkowości w SP11.
 2. Ustalił pisemne procedury kontroli finansowej, dotyczącej procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz gospodaro-waniem mieniem, zgodnie z przepisami art. 35a ustawy o finansach publicznych.
 3. Prowadził rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco księgi rachunkowe, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.
 4. Sporządzał sprawozdania budżetowe i finansowe jednostki, rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności kwot wykazywanych w sprawozdaniach z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.
 5. Skorygował sprawozdania Rb-28S i RB-32 i ewidencję księgową jednostki za 2004 r. do rzeczywistego stanu majątkowego i finansowego SP11.
 6. Bezwzględnie przestrzegał zasad gospodarki finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem celów i wysokości ustalonych w planie finansowym jednostki.
 7. Każdorazowo sprawdzał i zatwierdzał pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym (przez uprawnione osoby) dokumenty dot. wydatków jednostki. Procedury takie opracował i wdrożył odpowiednią instrukcją w formie zarządzenia dyrektora SP11.
 8. Gospodarkę kasową SP11 prowadził wg zasad określonych przepisami ustawy o rachunkowości. Bezwzględnie przestrzegał zasady, że każdy rozchód gotówki z kasy musi być udokumentowany zatwierdzonym dokumentem księgowym. W tym celu opracował i wdrożył instrukcję gospodarki kasowej w formie zarządzenia dyrektora SP11.
 9. Zobowiązał głównego księgowego SP11 do przeprowadzania doraźnych inwentaryzacji stanu gotówki w kasie.
 10. Bieżąco egzekwował należności, a od przeterminowanych należności naliczał i ewidencjonował odsetki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 11. Skorygował wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na stanowisku woźnego do zgodności z przepisami obowiązującymi w tym zakresie oraz podjął działania w celu wyegzekwowania stwierdzonej nadpłaty (za okres od września 2004 r.).
 12. Podjął działania zmierzające do niezwłocznego wdrożenia w SP11 zakupionego programu komputerowego, w przeciwnym wypadku - rozwiązał umowę licencyjną dotyczącą użytkowania tego programu.
 13. Bezwzględnie przestrzegał przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz z Zarządzenia nr 162/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad wykonywania w UM i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych.
 14. Przedstawił do zatwierdzenia Radzie Miasta Szczecina wprowadzone zmiany do Statutu SP11.

        Ponadto w związku z ww. nieprawidłowościami Prezydent Miasta Szczecina w dniu 16 lutego 2005 r. zawiadomił Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez byłego i obecnego dyrektora Szkoły.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2005/02/28, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2005/02/28 16:25:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2005/02/28 16:25:52 nowa pozycja