Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2004 roku

Nr kontroli: P/21/04

Kontrola otrzymanych dotacji ze środków Gminy Miasto Szczecin w 2003 r.

Zachodniopomorska Federacja Sportu Szczecin, ul. Wojska Polskiego 246

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

W dniach od 6 do 28 maja 2004 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Szczecinie przeprowadził kontrolę w Wydziale Oświaty i Kultury Fizycznej (zwanym dalej WOiKF), Biurze ds. Organizacji Pozarządowych (zwanym dalej BOP) oraz  Zachodniopomorskiej Federacji Sportu (zwaną dalej ZFS) w zakresie otrzymanych - przez ZFS z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 246  - w 2003 r. dotacji ze środków Gminy Miasto Szczecin.
W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 08 lipca 2004 r. przedstawiono ocenę zasadności przekazania środków oraz realizacji powierzonych zadań przez ZFS, wskazując na występowanie niżej opisanych uchybień.
Kontrola wykazała, że na realizację kontraktu nr WSS-I/9/2003 z dnia 1 kwietnia 2003 r. zawartego z ZFS, przez ww. stowarzyszenie zadań statutowych z zakresu kultury fizycznej, polegających na szkoleniu dzieci i młodzieży oraz organizacji i uczestnictwa w zawodach sportowych (zwanym dalej kontraktem) oraz na realizacje umowy nr WOiKF-MD/42/2003 z dnia 8 sierpnia 2003 r. w sprawie dofinansowania udziału reprezentacji Szczecina w rozgrywanym Międzypaństwowym meczu piłkarskim grupy młodzieżowej w Malmö w zakresie przejazdu (zwaną dalej małą dotacją), Gmina Miasto Szczecin przeznaczyła i wydatkowała  106.000 zł ( 3,5% ogółu dotacji udzielonych w 2003 r. przez Gminę Miasto Szczecin) - w tym na kontrakt Gmina Miasto Szczecin wydatkowała 100.000 zł a na małą dotację 6.000 zł.
W wyniku kontroli stwierdzono, że w dniu 8 sierpnia 2003 r. zawarto umowę  w sprawie małej dotacji, pomimo iż przedmiot nią objęty został przez ZFS zrealizowany w dniach 13 - 16 czerwca 2003 r. Było to nie zgodne z § 11 ust. 1 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXII/748/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 27 listopada 2000 r. zmieniającą uchwałę w sprawie polityki Miasta Szczecina wobec organizacji pozarządowych (zwanej dalej Kartą), wg którego w formie małej dotacji można sfinansować jedynie niewielkie doraźne przedsięwzięcia realizowane przez organizację pozarządowe. Przekazanie środków finansowych na zadanie już zrealizowane było niezgodne z ww. przepisem a tym samym stanowiło naruszenie zasad opracowanych przez Radę Miasta w Karcie. Podkreślenia wymaga, że wniosek w sprawie małej dotacji ZFS złożyła w dniu 9 czerwca 2003 r. bez wymaganych dokumentów, i zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 2 Karty BOP pozostawił go bez rozpatrzenia. Jednakże w dniu 22 lipca 2003 r. BOP podjął czynności kierując sprawę do rozpatrzenia przez WOiKF nie stwierdzając żadnych braków formalnych (dostarczenie wymaganych dokumentów nastąpiło po upływie terminów), mimo że wg § 25 ust. 1 pkt 7 Załącznika do Zarządzenia Nr 378/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Szczecinie w zw. z § 11 ust. 3 pkt 2 Karty, do zadań BOP należało opiniowanie pod względem formalnym wniosków oraz spraw kierowanych przez organizacje pozarządowe do Urzędu. Kierownik BOP wyjaśnił, że decyzja o przywróceniu terminu podjęta została w porozumieniu z ówczesnym Z-cą Prezydenta Miasta Szczecina oraz z ówczesnym  Z - cą dyrektora WOiKF i w związku w powyższym postanowiono "kontynuować procedury przyznania środków dla organizacji w oparciu o wniosek Nr 155/2003". Przekazanie sprawy do WOiKF nie znajduje oparcia w przepisach Szczecińskiej karty współpracy miasta i organizacji pozarządowych, która nie przewiduję formy przywrócenia uchybionemu terminowi. Również pozytywne zaopiniowanie ww. wniosku przez ówczesnego Z -cę dyrektora WOiKF w dniu 22 lipca 2003 r. nie znajduje oparcia w przepisach ww. karty i jest naruszeniem przepisu § 11 ust. 1 pkt 4 Szczecińskiej karty współpracy miasta i organizacji pozarządowych, na mocy którego przyznanie małej dotacji następuje w ciągu 21 dni od daty złożenia wniosku. Wyjaśniając powyższą sytuację Z-ca dyrektora WOiKF stwierdził, iż ZFS "zostało poproszone o realizację zadania w imieniu Prezydenta Miasta Szczecina." Uruchamiając małą dotacje Z-ca dyrektora WOiKF dofinansował zadanie już zrealizowane - a nie realizowane przez ZFS - naruszając tym samym przepis § 11 ust. 1 Karty.
Kontrola wykazała, że powyższe zadanie Gmina Miasto Szczecin sfinansowała w 90,9 % co naruszyło postanowienia § 11 ust. 4 Karty, zgodnie z którym „wnioskowana kwota dofinansowania sięgać może 75% całkowitego kosztu przedsięwzięcia, jednak w kwocie nie większej niż równowartość 1.500 Euro”. Zawierając w dniu 8 sierpnia 2003 r.  małą dotacje, wg której Gmina Miasto Szczecin pokryć miała koszty do wysokości 6.000 z ogólnej kwoty 7.500 zł (stanowi to 80% całkowitego kosztu przedsięwzięcia) naruszono zasadę wyrażoną  w ww. §.  Jednakże ZFS przedstawiła do rozliczenie ww. zadnia formularz rozliczenia zadania, zgodnie z którym udział Gminy Miasto Szczecina wyniósł 90,9% a 0,9% uzyskano od Urzędu Marszałkowskiego. Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowości byli Z-ca dyrektora WOiKF, kierownik BOP oraz inspektor WOiKF.
W trakcie kontroli ujawniono, że w procesie decyzyjnym przyznającym małą dotację dla ZFS na 2003 r. udział brał ówczesny Z-ca dyrektora WSS,  będąc jednocześnie członkiem prezydium ZFS. W dniu 30 stycznia 2003 r. Z-ca dyrektora WSS pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dotacji dla ZFS. Podkreślenia wymaga, że wg § 9 ust. 4  pkt. 1 załącznika nr 1 do Zarządzenia  Nr 88/01 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Szczecinie (ze zm.), zadania dotyczące nadzoru i kontroli nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych mających siedzibę na terenie Miasta i udzielania im pomocy, należały w tym właśnie okresie  do WSS. Ponadto z postanowień § 10 w zw. z § 21 ust. 3 Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/01 Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych z dnia 15 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Spraw Społecznych, wynikał bezpośredni nadzór Z-cy dyrektora WSS nad pionem do spraw sportu i turystyki. Zapis ww. § 10 zapisano również w pkt. I ust. 1 i 2 zakresu czynności przyjętego do wiadomości i przestrzegania przez ówczesnego Z-cę dyrektora WSS.
Przy przyznawaniu kontraktu dla ZFS nie dochowano terminu rozpatrzenia wniosku o przyznaniu dotacji. Wniosek ZFS o zawarcie kontraktu wpłynął w dniu 22 listopada 2002 r. Dnia 6 stycznia 2003 r. BOP poinformował ZFS  o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. Po wystąpieniu przez ZFS w dniu  17 stycznia 2003 r.  z wnioskiem o przywrócenie terminu, 21 stycznia 2003 r kierownik BOP "mając na uwadze dobro współpracy Miasta i organizacji pozarządowych" wyznaczył dodatkowy 14. dniowy termin do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Szczecińska karta współpracy miasta i organizacji pozarządowych w § 13 regulującym kwestie kontraktów, nie przewiduję instytucji "przywrócenia uchybionemu terminowi". Przewidziany w § 13 ust. 3 pkt 3 14. dniowy termin, należy traktować jako termin zawity, którego upływ powoduję pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowości był kierownik BOP.

W związku z ww. uchybieniami Prezydent Miasta Szczecina zlecił:
I. dyrektorowi WOiKF oraz kierownikowi BOP, aby bezwzględnie przestrzegali przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz aktów prawa miejscowego, przy zawieraniu umów dotacyjnych i kontraktów.
II. prezesowi ZFS, aby w przypadku występowania o dofinansowanie w ramach dotacji z budżetu Gminy Miasto Szczecin, przedstawiał propozycje zadań przyszłych a nie już zrealizowanych albo będących w realizacji oraz załączał do wniosków wszystkie wymagane kartą załączniki.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2004/05/20, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2004/10/04 13:19:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2004/10/04 13:19:50 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2004/08/12 14:21:01 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2004/08/12 14:17:12 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2004/08/12 14:15:44 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2004/05/20 14:08:42 nowa pozycja