Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2004 roku

Nr kontroli: P/29/04

Kontrola problemowa w zakresie przestrzegania wybranych przepisów prawa pracy wynikających m. in. z dz. X kodeksu pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie przy ul. A. Mickiewicza 39

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

    W grudniu 2004 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Szczecinie przeprowadził kontrolę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie, zwanym dalej PUP. Kontrolą objęto przestrzeganie wybranych przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanej dalej kodeksem pracy lub kp, w tym m.in. z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, realizacji zadań pokontrolnych wydanych po kontrolach przestrzegania przepisów prawa pracy przeprowadzanych przez organy kontroli zewnętrznej oraz realizacji zadań służby bhp. 
    Kontrola wykazała
drobne luki legislacyjne w przedłożonym Regulaminie Pracy Pracowników PUP, takie jak brak informacji o okresach wypowiedzenia umów o pracę wymaganej zapisem art. 29 § 3 kp, wg którego “pracodawca informuje pracownika na piśmie o (...) długości okresu wypowiedzenia umowy”, a także brak informacji o zakazie zatrudniania kobiet w ciąży, na stanowiskach pracy wyposażonych w komputery, w wymiarze ponad 4 godziny w ramach normatywnego czasu pracy, co było wymagane zapisem pkt. V ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114 poz. 545 ze zm.) w związku z art. 176 kp. W regulaminie nie zapisano też obowiązku pracodawcy oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (prace administracyjno biurowe przy komputerach) i informowania pracowników o wielkości oszacowanego ryzyka i podejmowanych środkach profilaktycz-nych wynikającego z zapisu art. 226 kodeksu pracy. Natomiast zapisany był obowiązek równego traktowania pracowników w zakresie zatrudnienia, obowiązek powstrzymania się od zachowań, których celem lub skutkiem jest naruszenie godności, poniżenie lub upokorzenie pracownika (molestowanie), w tym także molestowanie seksualne jak również obowiązek przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy. Choć w § 43 regulaminu pracy znajdował się zapis: “Pracodawca przeszkoli przyjmowanego pracownika w zakresie ogólnych zasad i przepisów bhp na stanowisku, na którym pracownik został zatrudniony” to jego realizacja była niezgodna z postanowieniem § 4 ust. 1 rozporządzenia MPiPS z dnia 28-05-1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bhp (Dz. U. Nr 62 poz. 285), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie szkoleń, wg którego szkolenie w dziedzinie bhp przeprowadzane jest jako wstępne i okresowe z tym, że szkolenie wstępne, wg § 8 ww. rozporządzenia, obejmuje: szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny), szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy) oraz szkolenie wstępne podstawowe. 
    W PUP nie było opracowanych i wprowadzonych do stosowania zasad i t
rybu prowadzenia szkoleń pracowników w dziedzinie bhp wymaganych zapisem § 16 rozporządzenia w sprawie szkoleń stanowiącego, że “Częstotliwość i czas trwania szkolenia określa pracodawca”. Skutkowało to stwierdzeniem, na podstawie kontroli rejestru szkoleń z zakresu bhp wszystkich pracowników PUP, że 12 nowo zatrudnionych osób nie zostało poddanych szkoleniom wstępnym ogólnym i stanowis-kowym (stanowiło to 16,2% ogółu zatrudnionych), a na 12 osób kierujących pracownikami 7 osób (58,3% tej grupy) nie odbyło szkoleń podstawowych, 42 osoby na stanowiskach administracyjno-biurowych (68,8% tej grupy) i 1 osoba zatrudniona na stanowisku robotniczym nie posiadały zaświadczeń o odbyciu szkolenia podstawowego. Poza tym 17 osób zostało skierowanych na szkolenie okresowe zamiast na podstawowe, co nie spełniało wymagań określonych w § 13 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szkoleń, wg którego pracownicy nowo zatrudniani odbywają szkolenie podstawowe w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy od rozpoczęcia pracy. Osoby kierujące pracownikami i pracodawca, wg § 16 pkt. 2 rozporządzenia, powinni odbywać szkolenie okresowe nie rzadziej niż raz na 6 lat.
    W przedłożonym kontroli Regulaminie Wynagradzania Pracowników PUP zapisano, że “za czas niezdolności pracownika do pracy (...) w skutek choroby trwającej łącznie 35 dni (...) zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia”, co było sprzeczne z zapisem art. 92 § 1 pkt. 1 kodeksu pracy stanowiącym, że wynagrodzenie wypłacane jest za 33 dni niezdolności pracownika do pracy. W regulaminie nie podano też rodzaju świadczeń przysługujących z tytułu zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową ZUS, zapisanych w art. 237
1 § 1 kp stanowiącym, że pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorobę zawodową przysługują świadczenia z ubezpie-czenia społecznego.
    Do czasu zakończenia kontroli przełożone zostały dwa projekty wewnętrznych Zarządzeń Dyrektora PUP: jedno w sprawie uzupełnienia treści regulaminu pracy i drugie w sprawie uściślenia zapisów regulaminu wynagradzania pracowników PUP wyczerpujące korektę ww. nieścisłości.
    
Podczas trwania kontroli przeprowadzono oględziny pomieszczeń pracy PUP i stwierdzono, że wyposażenie wszystkich pomieszczeń spełniało wymagania wynikające z rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Obiektem budowlanym zarządzało Gospodarstwo Pomocnicze Administracji Mienia Urzędu Miejskiego. Nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z wykonywaniem badań i pomiarów nałożonych na zarządcę zapisami art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 ze zm.).
    
Prowadząc kontrolę realizacji obowiązku wynikającego z art. 23711 § 1 kp dotyczącego zatrudnienia pracownika służby bhp stwierdzono, że w PUP nie było takiego stanowiska, co było sprzeczne z ww. zapisem, wg którego: “(...) pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy”. Obowiązki pracownika służby bhp w PUP realizowała pracownica, zatrudniona w PUP od 1990 r., obecnie na stanowisku inspektora powiatowego, będąca dodatkowo społecznym inspektorem pracy. Wg art. 23711 § 2 kp pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp powinien spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań tej służby oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa higieny pracy dla pracowników tej służby”, a na podstawie przedłożonych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe społecznego inspektora pracy stwierdzono, że nie posiadał zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego dla pracowników służby bhp wymaganego również zapisem § 13 ust. 2 pkt. 6) rozporządzenia MPiPS z dnia 28-05-1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bhp (Dz. U. Nr 62 poz. 285). 
    
W toku kontroli przestrzegania przepisów i zasad bhp stwierdzono, że zadania określone w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109 poz. 704) realizowane były, w PUP, na ogół w sposób poprawny, a stwierdzone nieprawidłowości wynikały z braku specjalistycznej wiedzy pracownika zajmującego się sprawami bhp. Były to:
Brak opracowanych wewnętrznych ogólnych instrukcji bhp dotyczących np. pracy przy monitorach ekranowych, bowiem wprowadzone w życie i przekazywane do wiadomości nowo zatrudnianym pracownikom Zarządzenie Nr 10 Prezesa Krajowego Urzędu Pracy z dnia 05-06-1995 r. w sprawie bhp przy obsłudze komputerów
w Systemie Urzędów Pracy, wraz z Instrukcją BHP zawierało niezgodny z aktualnym prawem zapis, że na stanowisku pracy z komputerem obowiązuje m.in. zakaz zatrudniania przy obsłudze monitora kobiet od trzeciego miesiąca ciąży, które powinny być przeniesione do innej pracy np. biurowej, co było niezgodne z zapisem pkt. V. ust. 1.3. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114 poz. 545 ze zm.) stanowiącym, że kobietom w ciąży wzbroniona jest praca przy obsłudze monitorów ekranowych powyżej 4 godzin na dobę.
Oprócz tego nieprawidłowe było prowadzenie wspólnego rejestru wypadków w pracy i w drodze do/z pracy oraz niepodawanie, od 2002 r., daty przekazania dokumentacji do ZUS oraz niepodawanie informacji dotyczącej wypłaconych świadczeń (zwolnienie lekarskie płatne 100 % oraz odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu) wymaganych zapisem § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie
ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 115 poz. 744 ze zm.), wg którego rejestr zawiera m.in.: (...) datę przekazania wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz inne okoliczności wypadku, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe.
    W przedłożonym pliku dokumentacji powypadkowej nie było kart statystycznych wypadków przy pracy, które sporządzać należało na podstawie zatwierdzonego protokołu powypadkowego, zgodnie z § 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia wzoru statystycznej karty wypadku przy pracy oraz związanego z nią trybu postępowania (Dz. U Nr 51 po
z. 612), a wg zapisu § 2 pkt. 2 ww. rozporządzenia pracodawca winien przekazać jeden egzemplarz do Głównego Urzędu Statystycznego właściwego dla województwa, na terenie którego znajduje się jego siedziba, a drugi egzemplarz przechowywać przez 10 lat.
    Obowiązek prowadzenia całej dokumentacji dotyczącej zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową ZUS nałożony był na pracodawcę zapisem § 7 rozporządzenia MPiPS z dnia 28-05-1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem prac
y oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz. 286 ze zm).
    
Kontrolującej przedstawiono wyniki pomiarów natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy stwierdzające, że wielkość natężenia i jego równomierność odpowiadały normie, jednak nie przeprowadzono pomiarów rodzaju i natężenia hałasu na salach przyjęć bezrobotnych, powodowanego pracą urządzeń administracyjno-biurowych, takich jak: kserokopiarki, drukarki oraz pogłosem wynikającym z przeprowa-dzanych rozmów. 
    
W PUP nie powołano zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego i nie sporządzono też dokumentacji dotyczącej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy wyposażonych w elektroniczne monitory ekranowe, czyli nie realizowano zapisu art. 226 kp stanowiącego, że na pracodawcy spoczywał obowiązek ocenienia i udoku-mentowania ryzyka zawodowego oraz poinformowania pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, a także o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Wg zapisu w pkt. 6 PN-N-18002 ocenę ryzyka przeprowadzał zespół w skład, którego wchodzić miał m.in. pracodawca i wyznaczeni pracownicy, którzy znali i rozumieli zasady oceny ryzyka zawodowego oraz potrafili formułować propozycje działań korygujących.
    
Na podstawie zaświadczeń lekarskich, znajdujących się w teczkach akt osobowych, sporządzono rejestr badań profilaktycznych, za okres od 01-01-1999 r. do 30-11-2004 r. wszystkich 74 pracowników PUP i nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z kierowaniem pracowników PUP na badania profilaktyczne, tzn. 100 % zatrudnionych posiadało aktualne zaświadczenia o braku przeciwwskazań do zatrudnienia. Stwierdzono natomiast, że częstotliwość badań okresowych, na 38 przypadków, tylko w 4 przypadkach była zgodna z zapisem § 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30-05-1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69 poz. 332 ze zm.). W pozostałych przypadkach 15 pracownikom wskazano termin następnych odpłatnych badań za 3 lata, w 15 przypadkach za 2 lata i w 4 przypadkach za 1 rok. W załączniku nr 1, do ww. rozporządzenia, stanowiącym wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników określono zakres i częstotliwość badań profilaktycznych dla poszczególnych czynników szkodliwych lub uciążliwych występujących na stanowiskach pracy. Wg zapisu w pkt. 10 kol. 2 tabeli “zagrożenia związane z obsługą monitorów ekranowych” wymagają przeprowadzania badań okresowych ze wskazaniem podanym w kol. 7: “częstotliwość badań – co 4 lata”. W pkt. VI kol. 2 załącznika podano, że przy pracach bez określonego czynnika narażenia częstotliwość badań wynosi – “co 5 lat.”
Niezgodność ta zaistniała z interpretacji rozporządzenia przez lekarzy przeprowadza-jących badania profilaktyczne, czyli pracowników Szpitala Miejskiego.

W związku z ww. uchybieniami Prezydent Miasta Szczecina zalecił Dyrektorowi PUP, aby:

 1. Zatrudnił pracownika służby bhp.
 2. Opracował i wprowadził do stosowania zasady prowadzenia szkoleń z zakresu bhp.
 3. Poddał szkoleniom z zakresu bhp wszystkich pracowników nie posiadających aktualnych zaświadczeń o ich ukończeniu.
 4. Ocenił i udokumentował ryzyko zawodowe na stanowiskach administracyjno biurowych wyposażonych w elektroniczne monitory ekranowe, pracownika archiwum oraz kierowcy-konserwatora, a ze sporządzoną oceną oraz działaniami profilaktycznymi zapoznał pracowników PUP.
 5. Opracował ogólne i szczegółowe instrukcje bhp na stanowiskach pracy.
 6. Sporządzał karty statystyczne wypadków przy pracy i przekazywał je do GUS
  w Szczecinie.
 7. Prowadził odrębne rejestry wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wypadków
  w drodze do/z pracy.
 8. Przeprowadził pomiary i badanie natężenia hałasu w sali obsługi bezrobotnych.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2005/01/14, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2005/01/14 13:09:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2005/01/14 13:09:00 nowa pozycja