Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2004 roku

Nr kontroli: Z/13/04

Kontrola w temacie wybranych zagadnień gospodarki finansowo – księgowej oraz działalności Spółki w okresie 2004 r. do dnia zakończenia kontroli

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, ul. Niedziałkowskiego 6

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Szczecinie w okresie od 05.11 do 19.11.2004 r., przeprowadził kontrolę w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie (zw. dalej MOSRiR). Kontrolą objęto stan organizacyjno – prawno – ekonomiczny ze szczególnym uwzględnieniem podejrzenia przekroczenia przez Dyrektora jednostki udzielonego upoważnienia dotyczącego zarządzania powierzonym mieniem Gminy Miasto Szczecin poprzez zarządzanie nieruchomością zabudowanej budynkiem położonym na działce 3/2 obręb 82 Pogodno bez podstawy prawnej oraz dokonywanych nakładów na przedmiotowej nieruchomości dot. opłat za media, remontów w budynku i ujęcia wody; w zakresie działalności Jachtu Dar Szczecina poprzez kontrolę dziennika pokładowego; w zakresie zatrudnienia poprzez podejrzenie przekroczenia przyznanego limitu etatów; w zakresie rozliczania środków przekazywanych na zadania MOSRiR-owi z innych wydziałów Urzędu Miejskiego.

Do czasu zakończenia kontroli na wszystkich obiektach stanowiących bazę Ośrodka nie został ustanowiony trwały zarząd, a zgodnie ze statutem Ośrodek realizuje zadania m.in. z zakresu utrzymania bazy sportowej i rekreacyjnej miasta przyjętej w trwały zarząd. Kontrola ustaliła, iż odpowiednie wnioski o ustanowienie trwałego zarządu zostały złożone przez Dyrektora Ośrodka w dniu 14 września 2004 r., a organ przeprowadzający postępowanie uznał je za kompletne w dniu 3 listopada 2004 r. Należy przy tym zaznaczyć, iż wnioski o ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Ośrodka zostały złożone także w dniu 8 lutego 1999 r. przez ówczesnego dyrektora MOSRiR. Jak poinformowano kontrolującego w tej sprawie Wydział Gospodarki Nieruchomościami prowadzi postępowanie wyjaśniające. W ocenie kontrolującego użycie kategorycznego zapisu, co do administrowania bazą sportową będącą w trwałym zarządzie jednostki spowodowało, iż może zaistnieć domniemanie, że jednostka jest nieuprawniona do prowadzenia swojej statutowej działalności na obiektach sportowych, co byłoby sprzeczne z powierzonymi zadaniami i sensem uchwały.

W toku kontroli stwierdzono, że spośród szesnastu zawartych porozumień w sprawie warunków spłaty wierzytelności o łącznej wartości 418.070,88 zł na przełomie lat 2002-2004, dziewięć porozumień na kwotę 398.030,37 zł zostało zawartych na okresy dłuższe niż rok budżetowy co naruszyło postanowienia załącznika nr 1 do uchwały nr XII/242/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Szczecin oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, wg którego ulgi polegające na odraczaniu terminu płatności i rozkładaniu na raty wierzytelności mogą następować jedynie na okres do końca danego roku budżetowego. Zawarte porozumienia nie były realizowane z winny kontrahentów. W wyniku uwag kontroli p. Dyrektor MOSRiR poinformowała, że Ośrodek nie rozkłada już wierzytelności na okresy dłuższe niż do końca roku budżetowego.

W zakresie działalności Jachtu „Dar Szczecina” poprzez kontrolę dziennika pokładowego kontrola ustaliła, iż w wyniku akcji ratunkowej w dniu 7 lipca 2004 r. na przystani Jacht Klubu POGOŃ w Szczecinie w trakcie postoju jachtu przy nabrzeżu bez załogi, zagubione zostały dokumenty i instrukcje w tym dziennik pokładowy jachtu. Z analizy przepisów prawa z uwzględnieniem zapisów w Kodeksie Morskim (Dz.U. z 2001 r. nr 138, poz. 1545 ze zm.) oraz Zarządzenia Porządkowego nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa żeglugi morskiej statków sportowych o długości całkowitej do 24 m. (Dz. Urz. Woj. Zachodn. Z 2002 r. nr 32, poz. 603) wynika, iż nie ma bezwzględnie obowiązujących przepisów określających zasady i tryb prowadzenia oraz przechowywania dzienników pokładowych dla jachtów sportowo – rekreacyjnych. W oparciu o zebrane materiały kontrolujący stwierdził, że nie wystąpiło przekroczenie uprawnień i przepisów powszechnie obowiązujących dot. zaginięcia dziennika pokładowego.

W zakresie podejrzenia przekroczenia przyznanego limitu etatów dla Ośrodka w 2004 r. kontrola ustaliła, iż przyznany limit dla Ośrodka na 2004 r. w dziale 630 rozdział 63003 wynosi 2 etaty, przeciętne wykonanie do końca III kwartału wyniosło 2, a stan na koniec okresu sprawozdawczego także 2, w dziale 926 rozdział 92604 limit wynosił 99, przeciętne wykonanie za III kwartał 2004 r. wyniosło 97,12 a stan na koniec okresu sprawozdawczego 98,375. Powyższe wskazuje, że limit etatów dla Ośrodka w omawianym okresie nie został przekroczony.

W zakresie rozliczania środków przekazywanych Ośrodkowi na zadania z działu 630 rozdział 63095 na realizację zadań: targi IT w Berlinie, targi TUR w Goeteborgu, targi Lato 2004 w Warszawie, Prezentacja Szczecina – Witajcie Sąsiedzi w Greifswaldzie oraz wydawnictwa i materiały promujące Szczecin na łączną kwotę 57.266,00 zł ustalono, że zadania te zostały rozliczone stosownymi fakturami i sprawozdaniami merytorycznymi przesłanymi do Urzędu. Wszystkie wydatki zostały zaksięgowane na koncie 130 – rachunek bieżący jednostki – jako otrzymane środki na wydatki według odpowiednich paragrafów tj. §421 zakup materiałów na kwotę 25.899,67 zł (45,2%), §430 zakup usług pozostałych na kwotę 19.235,47 zł (33,6%), §441 podróże służbowe krajowe na kwotę 744,91 zł (1,3%) oraz §442 podróże służbowe zagraniczne na kwotę 11.384,59 zł (19,9%). Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie zaksięgowania wydatków i ich rozliczenia.

W zakresie podejrzenia przekroczenia udzielonego upoważnienia dotyczącego zarządzania powierzonym mieniem Gminy Miasto Szczecin poprzez zarządzanie nieruchomością zabudowaną budynkiem położonym na działce 3/2 obręb Pogodno bez podstawy prawnej oraz dokonywanych nakładów na przedmiotową nieruchomość w tym na ujęcie wody znajdujące się w obrębie nieruchomości kontrola ustaliła jak na wstępie, tj. zgodnie ze statutem Ośrodek realizuje zadania m.in. z zakresu utrzymania bazy sportowej i rekreacyjnej miasta przyjętej w trwały zarząd, a do czasu zakończenia kontroli nie wydano postanowienia o ustanowieniu trwałego zarządu na obiektach stanowiących bazę Ośrodka. Dodatkowo kontrola uznała, że zgodnie z Uchwałą nr 23/02 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie merytorycznym jednostkom organizacyjnym środków trwałych będących na stanie Wydziału Mienia postanowiono przekazać na rzecz Zakładu Budżetowego – Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji nieruchomość zabudowaną obiektami pływalni stanowiącą działkę nr 3/2 z obrębu 82-Pogodno, położona przy ul. Twardowskiego. Faktyczne przekazanie nastąpiło w dniu 9 września 2004 r. Niewątpliwym jest, iż nieruchomość nie była i nie jest  wykazana w wykazie obiektów będących w gestii Ośrodka, a więc dokonany remont szatni zawodników I drużyny Pogoni Szczecin na obiekcie Stadionu Miejskiego przy ulicy Twardowskiego na koszt 3.129,52 zł oraz remont ujęcia wody na koszt 2.196 zł mógł stanowić przekroczenie udzielonego upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka do dokonywania czynności w zakresie zwykłego zarządu mieniem miasta obejmujących statutową działalność zakładu. Zważywszy jednak na fakt, pewnej długotrwałej i równomiernej praktyki postępowania polegającej na użytkowaniu pomieszczeń przez I drużynę Pogoni Szczecin, utrzymania, eksploatacji i konserwacji bazy sportowej oraz zawartych umów Gminy ze Sportową Spółką Akcyjną POGOŃ kontrujący uznał, że brak wyraźnie sformułowanego zapisu nie może stanowić o uznaniu działań Dyrektora Ośrodka za niezgodne z prawem.

  W zakresie dokonanych nakładów na remont ujęcia wody znajdującego się na działce 3/2 obręb Pogodno kontrola uznała, iż było to działanie zgodne z przepisami prawa, uzasadnione gospodarczo oraz wynikało z zasad bezpieczeństwa ludności miasta i wojsk NATO na wypadek zagrożenia. Prawidłowość wydatkowania środków finansowych na remont ujęcia wody potwierdza pismo skierowane do Ośrodka o sygnaturze WOiKF-IV/TZ/4122/2804 z dnia 3 września 2004 r. podpisane przez Z-cę Prezydenta Miasta, w którym to wskazano na konieczność zabezpieczenia ujęcia wody, które znajduje się na administrowanym przez Ośrodek terenie oraz zabezpieczenie środków na powyższy cel w latach następnych. Ponadto należy zaznaczyć, iż eksploatacja wyremontowanego ujęcia wody (koszt remontu 2.196 zł brutto) powoduje kwartalnie oszczędności rzędu 75% tj. ok. 14.000,00 zł w porównaniu do poboru wody za zgodą ZWIK Sp. z o.o.

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2005/11/09, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2005/11/09 09:24:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2005/11/09 09:24:27 nowa pozycja