Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2004 roku

Nr kontroli: P/3/04

Dotacje otrzymane przez Miejski Klub Pływacki ul. Wąska 16 w Szczecinie w 2003 r. ze środków Gminy Miasto Szczecin

Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej UM, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych UM, Miejski Klub Pływacki ul. Wąska 16 Szczecin

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Szczecinie przeprowadził w dniach od 27 stycznia do 16 lutego 2004 r. kontrolę P/03/2004 w Miejskim Klubie Pływackim (zwanym dalej M.K.P.),
oraz w Wydziale Oświaty i Kultury Fizycznej (zwanym dalej WOiKF) i Biurze ds. Organizacji Pozarządowych (zwanym dalej BOP) Urzędu Miejskiego w Szczecinie, w zakresie otrzymanych - przez M.K.P. - w 2003 r. dotacji ze środków Gminy Miasto Szczecin. W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 15 kwietnia skierowanym do WOiKF oraz BOP jak również w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 23 kwietnia 2004 r. skierowanym do MKP dokonano oceny wykorzystania ww. dotacji, a uwagi kontroli dotyczyły niżej przedstawionych zagadnień.
Kontrola wykazała, że MKP w 2003 r. otrzymał na podstawie kontraktu nr WSS-I-/3/2003 z dnia 5 marca 2003 r. (zwanym dalej kontraktem) dotację w wysokości 233.000 zł a przy jej rozliczaniu przedstawił niezapłaconą fakturę na kwotę 37.687,50 zł. Stwierdzono ponadto, iż uruchomienie II raty dotacji nastąpiło wbrew postanowieniom kontraktu oraz, że w postępowaniu o zawarcie kontraktu i umorzeniu zaległości za 2002 r. dla MKP z ramienia Miasta brał udział ówczesny z-ca dyrektora Wydziału Spraw Społecznych (zwanym dalej WSS), który był jednocześnie w komitecie założycielskim MKP
W trakcie kontroli ustalono, że MKP, przedłożył do rozliczenia otrzymanej dotacji 245 faktur na ogólną kwotę 238.478 zł. W tym przy rozliczaniu I raty kontraktu przedstawił w dniu 2 kwietnia 2003 r. 52. faktury na kwotę 82.711,64 zł w tym nieopłaconą fakturę nr 3/51 z dnia 28 stycznia 2003 r. w wysokości 37.687,50 zł. (co stanowiło 47,1% kwoty otrzymanej tytułem I raty kontraktu oraz 16,2 % otrzymanej w ogóle dotacji w 2003 r.). Powyższa faktura wystawiona została przez Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji - zwany dalej MOSRiR - dla MKP za dzierżawę basenu pływackiego krytego-małego oraz krytego-dużego za miesiąc styczeń 2003 r. z terminem zapłaty określonym na 31 stycznia 2003 r. W toku kontroli ustalono, że należność wynikająca z ww. faktury przewidziana była do umorzenia w 2004 r. Dyrektor MKP przedstawił przelewy bankowe z dnia 14 maja 2003 r. na kwotę 30.000 zł oraz z dnia 25 maja 2003 r. na kwotę 8.000 zł, w których w tytule płatności figurował zapis " spłata zadłużenia", jednak dyrektor MOSRiR wyjaśniła, że wpłaty dokonywane przez M.K.P. były realizowane na podstawie wyciągów bankowych i z uwagi na brak, jednoznacznej informacji na przekazanych wyciągach bankowych, jakiego okresu dotyczy płatność były one zaksięgowane do faktur wystawionych z najstarszą datą tj. na poczet zaległości. MKP na dzień 1 stycznia 2003 r. w stosunku do MOSRiR miał zobowiązania z tytułu zakupu usług na kwotę 246.098,62 zł. Nie zapłacenie przez MKP za fakturę nr 3/51 z dnia 28 stycznia 2003 r. i przedstawienie jej do rozliczenia w dniu 2 kwietnia 2003 r. spowodowało naruszenie normy prawnej zawartej w § 10 ust. 8 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/748/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 27 listopada 2000 r., która wyraźnie wskazuje, iż w przypadku podania "nieprawdziwych danych pozbawia daną organizację możliwości otrzymania dofinansowania z budżetu Miasta przez okres najbliższych 3 lat." a także stanowi podstawę do żądania zwrotu na rzecz Gminy Miasto Szczecin "wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od daty przekazania środków do dnia ich zwrotu." - § 5 ust. 1 i 2 kontraktu.
Kontrola wykazała również, iż Z-ca dyrektora WOiKF uruchomił w dniu 12 maja 2003 r. II ratę dotacji dla MKP w wysokości 40.000 zł. wbrew postanowieniom § 2 ust. 2 pkt. 2 kontraktu, wg którego II rata kontraktu w wysokości 40.000 zł jest płatna 7 dni po rozliczeniu I raty, z zastrzeżeniem wcześniejszej spłaty zadłużenia MKP wobec MOSRiR. MKP nie zapłacił do dnia 12 maja 2003 r., za usługi uzyskane od MOSRiR, kwotę 289.324,49 zł., która wynikała z rozliczeń obrotów konta MKP prowadzonego przez MOSRiR w okresie od 1.01.2003 r. do 12.05.2003 r. Uruchomienie II raty kontraktu wbrew jego postanowieniom stanowiło naruszenie art. 118 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 ze zm.) zwaną dalej ustawą o finansach publicznych, wg którego "Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy jednostki samorządu terytorialnego z podmiotem...". Powyższe działanie stanowiło również naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegające na naruszeniu zasad udzielania dotacji - art. 138 ust. 1 pkt. 9 ustawy o finansach publicznych, wg którego "Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest popełnienie czynu polegającego na naruszeniu zasad udzielania dotacji z budżetu". Naruszenie zasad udzielania dotacji polegało na postępowaniu niezgodnym z przepisem art. 118 ust. 2.
Stwierdzono, że ówczesny Z-ca dyrektora WSS skierował w dniu 21 października 2002 r. wniosek o rozpatrzenie przez Zarząd Miasta projektu uchwały w sprawie umorzenia wierzytelności Gminy Miasto Szczecin z tytułu nie zapłaconych opłat za wynajem obiektów sportowych, będących w zarządzie MOSRiR. We wniosku tym (załącznik nr 1, poz. 2) znajdował się MKP z przewidzianą do umorzenia kwotą 170.000 zł. (uchwała podjęta została przez Zarząd Miasta w dniu 19 listopada 2002 r. z numerem 2992/02). Ponadto ówczesny Z-ca dyrektora WSS zaopiniował pozytywnie w dniu 20 stycznia 2003 r. wniosek o przyznanie dotacji dla MKP w kwocie 150.000 zł. pomimo, iż był w jego komitecie założycielskim. (KRS:0000116301).
Działania podjęte przez ówczesnego z-cę dyrektora WOiKF będącego w komitecie założycielskim MKP pozostawały w sprzeczności z przepisem art. 18 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych - (tj.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 ze zm.) - który stanowił, iż "Pracownik samorządowy nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność"
Kontrola wykazała ponadto nie dochowanie wymogów terminowych w postępowaniu o udzielenie dotacji dla MKP przewidzianych w § 13 ust. 3 pkt 2 i 4 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXII/748/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 27 listopada 2000 r. zmieniającej uchwałę w sprawie polityki Miasta Szczecina wobec organizacji pozarządowych, tzw. "Szczecińska karta współpracy miasta i organizacji pozarządowych" (zwaną dalej kartą), które stanowiły, że BOP "sprawdza wniosek pod względem formalnym w terminie 7 dni" (złożenie wniosku przez MKP do BOP 5 grudnia 2002 r., data wpływu do WSS 8 stycznia 2003 r.) oraz "poprawny pod względem formalnym wniosek jest kierowany przez Biuro ds. Organizacji Pozarządowych do jednostki organizacyjnej Urzędu Miejskiego merytorycznie właściwej dla przedmiotu złożonego wniosku, celem jego zaopiniowania, w terminie 7 dni od jego złożenia." (zaopiniowanie przez WSS wniosku MKP w dniu 20 stycznia 2003 r.)
Wątpliwości kontroli budzi fakt, iż kontrakt zawarty został na czas określony (2 lata), tj. od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2004 r. oraz, że w okresie od 5 marca 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. był aneksowany trzy razy (tj. 9 czerwca 2003 r. o kwotę 65.000 zł, 14 listopada 2003 r. o kwotę 12.000 zł i 16 grudnia 2003 r. o kwotę 6.000 zł. Łączna kwota wynikająca z ww. aneksów wynosiła: 83.000 zł). Wg § 13 ust. 8 karty kontrakt zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż okres jednego roku budżetowego; czas określony dłuższy niż jeden rok w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego; czas nieokreślony, (z możliwością jej wypowiedzenia w okresie 6 miesięcy) w przypadku realizacji zadania, w zakresie określonym przez Miasto na podstawie właściwych ustaw z tym, że określenie wysokości kwoty przekazanej na realizację umowy dokonywane jest corocznie w pisemnym aneksie do kontraktu.

W związku z ww. nieprawidłowościami Prezydent Miasta Szczecina zalecił:

I. Pani dyrektor WOiKF:

  1. Podjąć czynności zmierzające do zwrotu przez MKP części dotacji w wys. 37.687,50 zł, wynikającej z faktury nr 3/51 z dnia 28 stycznia 2003 r. (pomniejszoną o kwotę 6.478 zł), tj. 32.209,5 zł wraz z odsetkami do dnia opłacenia ww. faktury,
  2. Rozważyć możliwość żądania przy rozliczaniu dotacji, dowodów wpłat potwierdzających faktyczne poniesione wydatki przez organizacje pozarządowe,
  3. Rozważyć możliwość rozwiązania kontraktu nr WSS-I-/3/2003 z dnia 5 marca 2003 r. oraz pozbawienia Miejskiego Klubu Pływackiego możliwości otrzymania dofinansowania z budżetu Miasta przez okres najbliższych trzech lat.

II. Panu dyrektorowi MKP:

  1. Rzetelne rozliczanie dotacji otrzymywanych ze środków Gminy Miasto Szczecin.

W wyniku kontroli MKP wpłacił w dniu 26 kwietnia 2004 r. na konto MOSRiR tytułem faktury 3/51 z dnia 28 stycznia 2003 r. kwotę 37.687,02 zł.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2004/05/20, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2004/10/04 11:45:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2004/10/04 11:45:07 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2004/05/21 10:40:25 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2004/05/20 12:06:53 nowa pozycja