Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Przeciwdziałanie i profilaktyka

Nazwa:Program polityki zdrowotnej - Program profilaktyki wad postawy schorzeń narządu ruchu wśród uczniów klas I szczecińskich szkół podstawowych
Osoba kierująca:Beata Bugajska
Adres:WSS-UM Szczecin
Telefony:91 4245674; 91 4245672
E-mail:wperzyn@um.sczecin.pl

 Serdecznie zapraszamy do udziału w Festynie  Zdrowia,  który organizowany jest w Szkole Podstawowej nr 35 w dniu 30 listopada 2019 r. w godz.11-14,
w ramach realizacji przez ST-Medical Partycja Kwatkowska
Programu polityki zdrowotnej  pt.Program profilaktyki  wad postawy i schorzeń  narządu ruchu wśród uczniów klas I szczecińskich szkół podstawowych - wzorowa postawa.

 

 

Szanowni Państwo,

           serdecznie zapraszamy do udziału w działaniach w zakresie realizacji programu polityki zdrowotnej pn.,, Program profilaktyki wad postawy schorzeń narządu ruchu wśród uczniów klas I szczecińskich szkół podstawowych - wzorowa postawa”.
Głównym celem programu jest skuteczna identyfikacja dzieci zagrożonych wadami postawy i schorzeniami narządu ruchu oraz podjęcie działań terapeutycznych i edukacyjnych w zakresie programu.
 

Realizator programu:ST MEDICAL Patrycja Kwiatkowska ul. Twardowskiego 12 w Szczecinie


Koordynator programu: pani Patrycja Kwiatkowska  tel. kontaktowy 531-50-90-90

Adresaci programu: Program skierowany jest do wszystkich uczniów klas I uczęszczających do szczecińskich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych do ich rodziców/opiekunów oraz dyrektorów i nauczycieli szkół.
Planowa liczba odbiorców programu to ok. 8.649 osób uczniów.


Czas realizacji programu: marzec 2018 r.- listopad 2020 r.

Warunkiem przystąpienia do programu jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego wyrażona na formularzu Ankieta wiedzy/świadomości rodziców/opiekunów prawnych na temat wad postawy.

Miejsce realizacji programu:
ST MEDICAL Patrycja Kwiatkowska ul. Twardowskiego 12 w Szczecinie; tel. kontaktowy 531-50-90-90 w dni pracy ST MEDICAL tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 oraz publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Etapy realizacji programu:
I. Pierwszy etap : prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej adresowanej do dyrektorów i kadry pedagogicznej szczecińskich szkół podstawowych oraz dzieci z grupy docelowej i ich rodziców/ opiekunów prawnych z pozyskaniem pisemnej świadomej zgody na udział dziecka w programie ( formularz Ankieta wiedzy/świadomości rodziców/opiekunów prawnych na temat wad postawy).
II. Drugi etap:
a) przeprowadzenie w placówkach szkolnych działań edukacyjno-informacyjnych o wadach postawy i ich prewencji dla zainteresowanych nauczycieli, rodziców/opiekunów prawnych dzieci biorących udział w ,,programie” w terminach uzgodnionych z dyrektorami szczecińskich szkół podstawowych;
b) przeprowadzenie przesiewowych badań wad postawy dzieci za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego przez lekarza ortopedę lub wykwalifikowanego fizjoterapeutę w jednostce szkolnej lub w gabinecie realizatora programu (w tym: przeprowadzenie testu zgięciowego Adamsa, ocena wartości kąta rotacji tułowia, ocena fotogrametryczna Moire'a), celem podzielenia populacji badanej na trzy podstawowe grupy:
grupa A – dzieci z postawą prawidłową, niewymagające podjęcia obecnie żadnych działań terapeutycznych i skierowane do oddziaływania edukacyjno- prewencyjnego w ramach ,,programu”;
grupa B – dzieci z ograniczeniami, wymagające dodatkowych zajęć ruchowych/korekcyjnych;
grupa C – dzieci niepodlegające potencjalnym oddziaływaniom korekcyjnym w ramach zajęć grupowych i indywidualnych, skierowane do oddziaływania edukacyjnego w ramach „programu” z zaleceniem indywidualnych oddziaływań w poradniach specjalistycznych wraz z przesiewowym badaniem lekarskim;
c)zakwalifikowanie dziecka z wykrytą wadą postawy do działań korekcyjnych bądź w przypadkach skrajnych zaburzeń skierowanie do specjalistycznej placówki medycznej w ramach świadczeń NFZ, bądź innego ośrodka leczniczego;
d)poddane dzieci z grupy B indywidualnym oddziaływaniom prowadzonym przez fizjoterapeutów w szkołach lub w placówce realizatora ,,programu”;
e)dostarczenie w formie wydruku zestawu ćwiczeń dostosowanego do zdiagnozowanej wady postawy do wykonywania w domu pod okiem rodzica/opiekuna prawnego;
f) przeprowadzenie zajęć korekcyjnych 1 raz tygodniu przez 12 tygodni oraz zajęć korekcyjnych utrwalających 1 raz w miesiącu przez 3 miesiące;
g)przeprowadzenie wizyty kontrolnej po 3 miesiącach w jednostce szkolnej bądź w placówce realizatora ,,Programu” oraz weryfikacja postępów rehabilitacji;
h) przeprowadzenie ankiety satysfakcji/wiedzy rodziców/opiekunów prawnych oraz nauczycieli;
i) sporządzenie pisemnej informacji dla rodzica/opiekuna prawnego obejmującej wynik badania i zalecenia w zakresie profilaktyki wad postawy.

Wszystkie chętne osoby do udziału w programie prosimy o kontakt z ST MEDICAL Patrycja Kwiatkowska ul. Twardowskiego 12 w Szczecinie; tel. kontaktowy 531-50-90-90.
 


Lista załączników:
  Festyn zdrowia  [1.57 MB]  
  plakat -programu polityki zdrowotnej Program profilaktyki wad postawy schorzeń narządu ruchu wśród uczniów klas I szczecińskich szkół podstawowych  [612 KB]  
  Opis - programu polityki zdrowotnej Program profilaktyki wad postawy schorzeń narządu ruchu wśród uczniów klas I szczecińskich szkół podstawowych  [955 KB]