Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69924184

Aktualna strona: 28616

Wydrukowano: 691

Przeciwdziałanie i profilaktyka

Nazwa:Program polityki zdrowotnej „Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych -Odważna ósemka”
Osoba kierująca:Beata Bugajska
Adres:WSS-UM Szczecin
Telefony:91 4245672
E-mail:wss@um.szczecin.pl

 

Program polityki zdrowotnej „Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych - Odważna ósemka”.

 Szanowni Państwo,

 W ostatnich latach obserwuje się w populacji dziecięcej wzrost częstości występowania nadwagi i otyłości, co znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych - m.in. cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego, chorób sercowo - naczyniowych, chorób układu kostno-stawowego, wad postawy. Wzrost występowania nadmiaru masy ciała wiąże się przyczynowo z innymi czynnikami ryzyka chorób cywilizacyjnych: małą aktywnością fizyczną oraz zaburzeniami odżywiania.
Dzięki zmianie nawyków żywieniowych oraz podniesieniu poziomu aktywności fizycznej możemy dążyć do poprawy stanu zdrowia ludności, w szczególności dzieci i młodzieży.

 Działając w duchu odpowiedzialności społecznej, widząc potrzebę wprowadzania programów pozwalających na dokonanie pozytywnych zmian w zachowaniach zdrowotnych społeczności lokalnej Gmina Miasto Szczecin finansuje w całości ze środków własnych program polityki zdrowotnej pn. „Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych- Odważna ósemka”. Program jest realizowany przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Szczeciński, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, SZKOLMED.  

Jednym z krytycznych okresów w rozwoju dziecka jest wiek wczesnoszkolny, w którym dochodzi do rozpoczęcia procesów dojrzewania oraz przyspieszenia wzrastania. Wpływ na odpowiednie zmiany w zakresie żywienia i aktywności fizycznej w tym okresie, może przynieść efekty zdrowotne na kolejne kilkadziesiąt lat.

 Cel główny programu: Poprawa stanu zdrowia uczniów drugiej klasy szkół podstawowych z terenu Szczecina  poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych.

Cele szczegółowe:

  1. Zmniejszenie częstości występowania nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży,
  2. Zwiększenie świadomości zdrowotnej dzieci i rodziców (opiekunów),
  3. Identyfikacja dzieci z czynnikami ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych,
  4. Identyfikacja dzieci z chorobami metabolicznymi oraz innymi chorobami wymagającymi leczenia w trybie pilnym w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ,
  5. Wprowadzenie trwałych zmian w stylu życia dotyczących zachowań zdrowotnych,
  6. Zmniejszenie ryzyka występowania chorób cywilizacyjnych – w tym głównie cukrzycy typu 2 wśród dzieci objętych programem.
  7. Zwiększenie zaangażowania środowiska szkół podstawowych w promocję zdrowego stylu życia i profilaktykę chorób cywilizacyjnych.

    W związku z powyższymi celami oraz zaangażowaniem Miasta Szczecin w działania nastawione na podnoszenie jakości życia mieszkańców ramach polityki zdrowotnej Miasta, pragniemy zaproponować   przeprowadzenie   kompleksowych   działań ukierunkowanych na poprawę stylu życia  i  redukcję   czynników  ryzyka  rozwoju  chorób cywilizacyjnych.

Warunkiem udziału dziecka w programie jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w ,,Programie”.

Sposób realizacji programu:

Etap podstawowy: przeprowadzenie na terenie szkół populacyjnych badań przesiewowych uczniów drugiej klasy ok.11 494  dzieci w wieku 8 lat (tj.z rocznika 2008,2009 i 2010);
badania obejmują: ocenę masy ciała (pomiary antropometryczne i bioimpedanacja); pomiaru ciśnienia tetniczego; pomiary sprawności krążeniowo-oddechowej (Kasch Pulse Recovery Test).

Etap specjalistyczny: na  podstawie  wyników  badania przesiewowego,  zakwalifikowane zostaną  dzieci do etapu specjalistycznego ,,Programu”, w którym zostaną przeprowadzone indywidualne cztery specjalistyczne   interwencje, w tym  po cztery konsultacje specjalistyczne, przez  zespół specjalistów tj. lekarza,  dietetyka, psychologa i  specjalistę aktywności fizycznej ,poprzez:
-
objęcie roczną opieką dzieci z czynnikami ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych oraz ich rodzin;
-
przeprowadzenie działań edukacyjnych dla rodzin objętych  opieką specjalistyczną.

 Badania przeprowadzane są przez profesjonalny zespół w bezpieczny i przyjazny dla uczestnika sposób. W przypadku ewidentnych przeciwwskazań zdrowotnych zakres badania zostanie ograniczony niezbędnego minimum.

Palnowany czas realizacji programu  2016-2018 rok

Koordynator programu: dr  hab. n. med. Elżbieta Petriczko  tel. kontaktowy: 602 731 533

Więcej informacji: dr Joanna Ratajczak – tel. 601 879 468, dr Dominka Raducha – tel. 508 354 880.


Lista załączników:
  Ankieta i zgoda na udział w programie polityki zdrowotnej -Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych_Odważna ósemka  [235 KB]  
  Program polityki zdrowotnej - Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych  [489 KB]  
  Zaproszenie do udziału w programie polityki zdrowotnej -Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych_Odważna ósemka  [131 KB]  
 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin