Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 76753800

Aktualna strona: 23352

Wydrukowano: 2510

Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii


 Gminny Program Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii opracowywany jest obligatoryjnie na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Treść Programu zawiera m.in. zdiagnozowane problemy związane z uzależnieniami, cele i zadania oraz sposoby ich realizacji. Program koncentruje się wokół profilaktyki na różnych poziomach jej oddziaływania i dotyczy realizacji działań informacyjnych i edukacyjnych (działania uprzedzające), działań kierowanych do osób z grup ryzyka (działania powstrzymujące), wspieraniu w utrzymaniu abstynencji (działania podtrzymujące), a także wsparciu osób i rodzin dotkniętych uzależnieniami ich skutkami (działania terapeutyczno-korekcyjne i wspierające). W zakresie prewencji uzależnień, odbiorcami Programu są dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz seniorzy, a w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień – wszystkie osoby uzależnione i ich bliscy, współuzależnione oraz szczególnie zagrożone uzależnieniem.

Program uchwalany jest corocznie przez Radę Miasta Szczecin.  Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin