Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Finansowanie zewnętrzne

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III w 2021 roku

Urząd Miasta Szczecin informuje o możliwości składania wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnościami do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Obszary programu, które będą realizowane w 2021 r. oraz adresaci:

Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

Wysokość dofinansowania wynosi do 30% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 165 000 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych - część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne. O dofinansowanie mogą ubiegać się zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Obszar B – likwidacja barier w urzędach gminnych i powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

Wysokość dofinansowania wynosi do 30% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 150 000 zł,

O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.

Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych

Wysokość dofinansowania wynosi do 45% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 34 000 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku. O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy, powiaty, organizacje pozarządowe.

Obszar D – likwidacja barier transportowych

Wysokość dofinansowania wynosi do 65% kosztów realizacji projektu w przypadku placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz do 65% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej. Maksymalna kwota dofinansowania:

  1. 105 000 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2. 80 000 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  3. 270 000 zł dla autobusów.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
  3. gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

Obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych

Wysokość dofinansowania wynosi do 15% całkowitych kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 15 000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu. O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe.

Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej

Wysokość dofinansowania wynosi do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15 000 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.

Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

W przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane  przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

O dofinansowanie mogą ubiegać się powiaty.

 Termin składania wniosków:

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G  należy składać do 16 lutego 2021 r.

Miejsce składania wniosków:

Wydział Spraw Społecznych, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

W przypadku obszaru A i E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do Zachodniopomorskiego Oddziału PFRON w Szczecinie zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru A i E programu. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.

 

Podmioty zainteresowane ubieganiem się o dofinansowanie w ramach programu proszone są o zapoznanie się z zapisami programu, procedurami realizacji oraz zasadami dotyczącymi wyboru dofinansowania i rozliczania projektów dostępnymi na stronie PFRON:

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2021 roku – link do strony PFRON

Załączniki:

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2021/02/04, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Radosław Falkiewicz-Szult, dnia: 2021/02/04 12:22:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Radosław Falkiewicz-Szult 2021/02/04 12:22:40 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2021/02/04 12:17:26 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2021/02/04 12:16:38 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2021/02/04 12:04:19 nowa pozycja