Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Finansowanie zewnętrzne

Program Operacyjny Kapitał Ludzki i przykłady projektów

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest skierowany do bardzo szerokiej grupy odbiorców, którzy chcą zdobyć dofinansowanie dla realizacji swojego przedsięwzięcia.

Wszystkie projekty, które mogą otrzymać finansowanie muszą dotyczyć rynku pracy. Oczywiscie nie zawsze jest to bezpośrednio związane z tym zagdnienie, jednak w takim czy innym elemencie powinny odpowiadać na pytanie: w jaki sposób projekt wpłynie na rynek pracy.

POKL jest jedynym programem, który umożliwia finansowanie w 100% projektów realizowanych przez wnioskodawców. W części działań Programu istnieje nawet możliwość finansowania projektów na poziomie 100%. Finansowanie to składa się z częściowo z finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (do 85%), a częściowo z pieniędzy pochodzących z budżetu państwa (do 15%).

Bardzo istotnym jest fakt, że POKL podobnie jak EFS, który finansuje Program, ma charakter nieinwestycyjny. Często uzywane jest sformułowanie tzw. projektów "miękkich", dla okreslenia projektów, które nie zakładają przeprowadzania żadnych inwestycji, nawet tych które mogłyby być zgodne z celami projektu lub zakładją je tylko w niewielkim zakresie. Oczywiście istnieje możliwość realizacji małych inwestycji, ale nie mogą stanowić najwyżej 15% calego projektu. Ta specyficzna furtka nosi nazwę cross-financingu.

Często bardzo dużą barierą w realizacji projektów jest to, że osoby lub instytucje nie potrafią zbudować odpowiedniej konstrukcji logicznej, która ułatwi przygotowanie nowego projektu, a potem wniosku o dofinansowanie. W związku z tym przedstawiamy 2 przykłady projektów, które mogą posłużyć za przykład dla budowy nowych przedsięwzięć:

Przykładowy projekt nr 1*
realizowany w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Numer i nazwa działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
 
Cel projektu
Cel ogólny projektu: Integracja społeczne grupy osób zagrożonych marginalizacją społeczną
Cel bezpośredni: Organizacja cyklu zajęć, które umożliwią pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców i lokalnych organizacji, wzrost identyfikacji beneficjentów projektu ze środowiskiem lokalnym, rozwój współpracy lokalnych podmiotów i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.
 
Grupa docelowa
50 wychowanków rodzinnych domów dziecka oraz Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w wieku 15-25 lat. Uczestnicy projektu mogą być osobami zarówno aktywnymi zawodowo jak i bezrobotnymi.
 
Działania:
1. Rekrutacja
Rekrutacja oparta na ogłoszeniu i przeprowadzeniu naboru wśród wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka.  Kandydaci do uczestnictwa w projekcie wypełniają deklarację uczestnictwa, które poddawane są kwalifikacji formalnej.
2. Zadania
Psychoedukacyjne warsztaty integracyjne dla 20 osób - 20 godzin
Warsztaty szkutnicze dla 20 osób przez 6 tygodni po 4 godziny
Regaty integracyjne „Szalupiada"- impreza środowiskowa
 
Rezultaty projektu:
Jedna inicjatywa lokalna obejmująca:
40 godzin integracyjnych warsztatów psychoedukacyjnych
48 integracyjnych warsztatów zawodowych
Jedną imprezę o charakterze integracyjno - sportowym
Zawiązanie jednego partnerstwa na poziomie lokalnym, które będzie kontynuowane po zakończeniu projektu, gdzie będą prace nad powołaniem środowiskowego klubu integracyjnego
Zwiększenie samooceny wzrost kompetencji społecznych
Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie pracy w zespole i współpracy
Wzrost wiedzy i umiejętności zawodowych
Wzrost świadomości i potrzeb w zakresie podejmowania inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
* Projekt przygotowany na bazie informacji i projektów zawartych na stronie www.pokl.wup.pl
 
 
 
Przykładowy projekt nr 2*
realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Numer i nazwa poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
 
Cele projektu:
Cel ogólny projektu: Stymulowanie podnoszenia i aktualizacji umiejętności zawodowych przez osoby pracujące, zwłaszcza starsze i o niskich lub niedostatecznych kwalifikacjach dla utrzymania ich aktywności na istniejącym rynku pracy.
Cel bezpośredni: Przeprowadzenie cyklu zajęć, które maja na celu zwiększenie zdolności zatrudnienia. Przeprowadzenie cyklu szkoleń, umożliwiającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych (np.: pracownika ochrony fizycznej).
 
Grupa docelowa
Wsparcie skierowane jest do osób pracujących, powyżej 45 roku życia, które posiadają co najwyżej wykształcenie średnie i z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności w formach pozaszkolnych.
 
 
Działania:
1. Rekrutacja
We współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie organizowany jest się nabór wśród osób w wieku powyżej 45 roku życia, które posiadają co najwyżej wykształcenie średnie.
Osoby, które maja trudności lub są dyskryminowane w obecnym miejscu pracy ze względu na brak wymaganych kwalifikacji będą traktowane priorytetowo. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie poinformowane będą o alternatywnych możliwościach skorzystania z bezpłatnego wsparcia.
 2. Zadania
Szkolenia zawodowe oraz zajęcia z organizacji pracy.
 
Rezultaty projektu:
Tematami programu szkolenia zostanie objętych 60 osób
Zostało przeprowadzonych 200 osobogodzin szkoleniowych
Ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym przez 60 osób
Podjęcie nowego zatrudnienia przez 20 osób
* Projekt przygotowany na bazie informacji i projektów zawartych na stronie www.pokl.wup.pl
 
udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, wytworzono: 2011/03/03, odpowiedzialny/a: Małgorzata Olejnik, wprowadził/a: Paweł Kryzan, dnia: 2011/03/03 14:40:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paweł Kryzan 2011/03/03 14:40:52 nowa pozycja