Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Otwarte Konkursy Ofert projektu pn. "Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie"

Otawrte Konkursy Ofert

 

 

ROK 2021

1/2020 Otwarty Konkurs Ofert pn. „Kierunek samodzielność” - umowa wieloletnia (aneksowanya w roku 2021)
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11257.asp?soid=BC196D080C1F47E59882F9610B43442D

Zadanie publiczne pn.„Kierunek samodzielność” skierowane jest dla trzech 12-osobowych grup osób objętych programem  (3 edycje roczne, każda 12-osobowa), z zakresu rozwoju umiejętności społecznych, gospodarowania pieniędzmi, poruszania się na rynku pracy, edukacji ekonomicznej, umiejętność korzystania z usług opieki zdrowotnej oraz obsługi komputera, edukacyjny obóz letni i zimowy, mini projekty, rajd integracyjny.  

Realizator zadania pubicznego to: Fundacja Robinson Crusoe

1. Kontynuacja w 2021 r. działań niezrealizowanych w 2020 r. dla grupy 8 osób będzie obejmować przeprowadzenie:

 1. 2 miniprojektów Robinsona,
 2. rajdu integracyjnego,
 3. obozu letniego (10-dniowego) - - planowane terminy obozów: 28.07-07.08.2021, 16-26.08.2021.
 4. obozu zimowego (7-dniowego)
 5. gry ekonomicznej „Robinson na plusie”.

2. Działania w 2021 dla nowej grupy (12 uczestników) będą obejmować przeprowadzenie:

 1. spotkań warsztatowo-integracyjnych,
 2. 5 miniprojektów Robinsona,
 3. rajdu integracyjnego
 4. obozu letniego (10-dniowego) - planowane terminy obozów: 28.07-07.08.2021, 16-26.08.2021.
 5. obozu zimowego (7-dniowego)
 6. gry ekonomicznej „Robinson na plusie”
 7. symulacyjnej „Gry o zdrowie”.

 

2/2020 Otwarty Konkurs Ofert pn. „Wspracie rodziny przez pedagoga rodzinnego w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej” umowa wieloletnia (aneksowanya w roku 2021)
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11257.asp?soid=D0DDEB68E65643B783DD8ABBB29B046D

http://www.bip.um.szczecin.pl/chapter_11259.asp?soid=D0DDEB68E65643B783DD8ABBB29B046D&target=BDO/SP/2020/046

Zadanie publiczne pn. "Wspracie rodziny przez pedagoga rodzinnego w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej"  polega na objęciu wsparciem 40 rodzin dzieci objętych pomocą w formie Placówek Wsparcia Dziennego, zagrożonych ograniczeniem lub pozbawieniem praw rodzicielskich i umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, poprzez pracę pedagoga rodzinnego z rodziną.

Harmonogram: zindywidualizowane działania pedagoga rodzinnego podejmowane w środowisku benificjenta z zachowanym reżimem sanitarnym i wytycznymi GIS oraz rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia .

Realizator zadania pubicznego to:  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalnalny, Parafia Rzymskokatolicka pw.św. Jana Bosko

 3/2021 Otwarty Konkurs Ofert pn. „Szkolenia dla kluczowych pracowników systemu wsparcia rodziny”
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11257.asp?soid=61847AF7FF3F4D94813CAEC8661EBD18&target=BDO/SP/2021/043

Zadanie publiczne pn. „Szkolenia dla kluczowych pracowników systemu wsparcia rodziny”

Informuję, iż rozpoczął się nabór na szkolenie wyjazdowe dla kluczowych pracowników systemu wsparcia rodziny, skierowane do 60 uczestników.:

 • pracowników socjalnych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie,
 •  asystentów rodziny zatrudnionych w MOPR w Szczecinie
 •  oraz kadry Placówek Wsparcia Dziennego funkcjonujących na terenie Szczecina.

Szkolenie zaplanowane jest w dwóch terminach:
1. 18.06.2021 r. – 20.06.2021 – skierowany od 30 osób (2 grupy po 15 osób – 2 szkolenia) oraz
2. 02.07.2021 r. – 04.07.2021 r. – skierowany do 30 osób (2 grupy po 15 osób – 2 szkolenia) w Ośrodku Wypoczynkowym „Wielki Błękit” w Łukęcinie.
Realizator zadania publicznego to: Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  Oddział Regionalny w Szczecinie

Bardzo proszę o wypełnienie poniższej ankiety, celem dostosowania programu szkoleniowego do dnia 17.05.2021 r.  

ANKIETA POTRZEB SZKOLENIOWYCH ZGŁASZANYCH PRZEZ KADRĘ PRACUJĄCĄ Z RODZINĄ -  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDxa6cEknAeiv6mHkCjVFKccAaO7QMVv2s_-ify4iE0OSHVQ/viewform

 

Kontynuacja zadania pn. "Superwizja"

Ogłoszenie o naborze na 2021 r.

Wydział Spraw Społecznych zawiadamia, że w związku z kontynuacją w 2021 r. zadania pn.„Superwizja” realizowanego w ramach projektu „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 7.6 – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym), rozpoczyna się nabór na przedmiotowe wsparcie.

Wzorem roku ubiegłego, do udziału w superwizjach może zostać zakwalifikowana kadra systemu wsparcia dziecka i rodziny, pracownicy socjalni zatrudnieni w MOPR i COnD, asystenci rodziny, kadra Palcówek Wsparcia Dziennego. Działanie skierowane jest do osób zamieszkujących na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Superwizje odbywać się będą w siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Szczecin przy al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin w ramach harmonogramu dostosowanego do potrzeb uczestników – każdy uczestnik bezpłatnie weźmie udział w łącznie 8 godzinach superwizji. Osoby wyrażające chęć udziału w spotkaniach powinny wypełnić krótki wniosek o objęcie wsparciem w ramach projektu(załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa).

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośba o przesłanie do dnia 07 maja 2021 r. na adres rszult@um.szczecin.pl informacji o chęci wzięcia udziału w superwizjach w 2021 r.. Aktualnie dostępne są 23 miejsca.

Formularz dostępny jest do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.um.szczecin.pl/files/51CE8A40ED30414CB59EEDA0170BCF14/Za%C5%82acznik%20nr%204%20do%20Regulaminu%20rekrutacji.pdf

Ogłoszenie o naborze: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131234.asp

 

4/2021 Otwarty Konkurs Ofert pn. "Szkolenie dla niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych"
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11257.asp?soid=8C1281D2A3204A77B441F5E30002E2D4

Informuję, iż został rozstrzygnięty OKO pn. „Szkolenie dla niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych” dla 30 rodziców zastępczych przy zapewnieniu opieki nad dziećmi/podopiecznymi uczestników szkolenia (do 50 dzieci) z podziałem na dwa pieciodnowe szkolenia wyjazdowe (z grupą docelowa dla 15 rodziców zastępczych na każdym szkoleniu). Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Rehabilitacyjnym „Leśna Polana” w Ustroniu Morskim. Jego program zakłada rozwój wiedzy i umiejętności w następujących obszarach: zasady i techniki rozwoju psychospołecznego dziecka, praca i komunikacja z dzieckiem ze zdiagnozowanym FAS i RAD i innymi zaburzeniami rozwoju oraz praktyczne pokazy ćwiczeń i zabaw kompensacyjno-rehabilitacyjnych możliwych do przeprowadzenia w domu. Realizator zadania pubicznego to: Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie Tęcza Serc.
*program dostępny jest poniższej w formie załącznika do pobrania w wersji elektronicznej (.pdf)

Informuję, iż rozpoczął się nabor prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie w Szczecinie, który trwa do dnia 31.07.2021 r. na „Szkolenie dla niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych” dla 30 rodziców przy zapewnieniu opieki nad dziećmi/podopiecznymi uczestników szkolenia (do 50 dzieci). Realizator zadania pubicznego to: Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie Tęcza Serc.
Nadmieniam, iż powyższe szkolenie odbędzie się w dwóch grupach po 15 rodzin. Wyjazd na szkolenie pierwszej grupy odbędzie się  w terminie październik-grudzień 2021 r..    w Ośrodku Rehabilitacyjnym „Leśna Polana” w Ustroniu Morskim.
*programy i inforacje w tym przedmiocie dostępne są poniższej w formie załącznika do pobrania w wersji elektronicznej (.pdf)
 

Informuję o przedłużeniu naboru na Szkolenie dla niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych do dnia 31.08.2021 r.
Powyższe szkolenie odbędzie się w dwóch w terminach:
24.10 - 28.10.2021 r.
03.11 - 07.11.2021 r.

Jednoczenie informuję, iż zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie pn. „Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, informację o prowadzonym naborze należy przekazać do wiadomości potencjalnym Uczestnikom projektu w formie ogłoszeń na stronie internetowej www.mopr.szczecin.ploraz w siedzibach Działu Pieczy Zastępczej MOPR w Szczecinie, a także poprzez przekazywanie informacji osobom zainteresowanym bezpośrednio w trakcie spotkań z pracownikami MOPR. Natomiast kwalifikacje do objęcia Kandydata/Kandydatki powyższym wsparciem powinno być zgodne z zapisami przedmiotowego Regulaminu.

ROK 2020

1/2020 Otwarty Konkurs Ofert pn. „Kierunek samodzielność”
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11257.asp?soid=BC196D080C1F47E59882F9610B43442D

Informuję, iż rozpoczął się nabor prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie w Szczecinie, który trwa do dnia 14.02.2020 r. pn. Kierunek samodzielność” dla trzech 12-osobowych grup osób objętych programem  (3 edycje roczne, każda 12-osobowa), z zakresu rozwoju umiejętności społecznych, gospodarowania pieniędzmi , poruszania się na rynku pracy, edukacji ekonomicznej, umiejętność korzystania z usług opieki zdrowotnej oraz obsługi komputera, edukacyjny obóz letni i zimowy, mini projekty, rajd integracyjny.  

Realizator zadania pubicznego to: Fundacja Robinson Crusoe

Program cyklicznych spotkań warsztatowo-integracyjnych na rok 2020:

Lp.

Liczba godzin warsztatowych

Temat spotkania

Opis zajęć i metod pracy

 

1

 

4

Poznanie się, integracja

Wstępne zajęcia z luźnymi zabawami i grami integracyjnymi, angażującymi młodzież też ruchowo. Przedstawienie programu  rocznej pracy.

 

2

 

4

Stworzenie kontraktu,

Integracja c.d.

Młodzież wspólnie tworzy kontrakt obowiązujący przez cały rok pracy, c.d. gier integracyjnych

 

3

 

4

Mapa marzeń i cele

Uczestnicy będą pracować nad postawieniem sobie rocznych celów pracy, które będą monitorowane przez prowadzących grupy w roku. Wykorzystane zostanie ćwiczenie „Pajęczyna”, młodzież stworzy też inspirujące mapy marzeń.

 

4

 

4

Kierunek: praca

Zajęcia o predyspozycjach zawodowych i planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego; opracowanie CV.

 

5

 

4

Kierunek: praca c.d.

Zajęcia o tym, jak szukać pracy i ćwiczenie rozmów kwalifikacyjnych

 

6

 

4

Gra „Samodzielny Robinson”

Gra planszowa, która dotyczy 6 obszarów samodzielności: relacje, praca/edukacja, zdrowie i zdrowy styl życia, prawo, mieszkanie, finanse/ekonomia. Uczestnicy wcielają się w postać osoby usamodzielniającej się, której przytrafiają się różne sytuacje, wymagające podjęcia decyzji. Każda decyzja jest punktowana.

 

7

 

4

Komunikacja i asertywność

Zajęcia dotyczące zdrowej komunikacji połączone z ćwiczeniami komunikatu ja oraz parafrazy.

 

8

 

4

Komunikacja i asertywność c.d.

Zajęcia dotyczące zdrowej komunikacji, połączone ze scenkami, podczas których młodzież będzie ćwiczyć asertywne zachowania.

 

9

 

4

Warsztaty z kompetencji cyfrowych

Zajęcia o tym, jak można wykorzystywać bezpiecznie narzędzia cyfrowe w edukacji i życiu codziennym, by ułatwić sobie funkcjonowanie (warsztat z wykorzystaniem komputerów i telefonów komórkowych)

 

10

 

4

Mowa nienawiści i jej przeciwdziałanie

Zajęcia uwrażliwiające młodzież na problem hejtu (nie tylko w Internecie), pozwalające dostrzec perspektywę ofiary, ale też pokazujące, jak łatwo stać się współsprawcą lub biernym obserwatorem, ćwiczące z młodzieżą, jak reagować. Odniesienie do doświadczeń uczestników grupy, wykorzystane też zostaną filmiki tematyczne.

 

11

 

4

Relacje interpersonalne i bliskość

Zajęcia o relacjach miłosnych, pilnowaniu swoich granic w sytuacjach bliskich relacji oraz dotyczące emocji. Analiza przykładowych sytuacji, dyskusje i praca w grupach.

 

12

 

4

Prawo w usamodzielnieniu – co mogę, co powinienem?

Zajęcia dotyczące przepisów związanych z usamodzielnieniem z udziałem gościa (pracownika MOPR-u) oraz wykorzystaniem układanek i quizów.

 

13

 

4

Zarządzanie budżetem i zdrowe, ekonomiczne gotowanie

Zajęcia uczące planowania budżetu (ćwiczenie: Szafa przychodów, komoda wydatków) połączone z planowaniem budżetów na posiłki i grą Masterchef.

 

14

 

4

Gra ekonomiczna „Robinson na plusie”

Opis pod harmonogramem

 

15

 

4

Poruszanie się w świecie wirtualnym – co jest prawdą a co nie?

Zajęcia dotyczące fejknewsów i budowania wizerunku w internecie oraz krytycznego myślenia. Dyskusje, konkretne przykłady do analizy, quizy.

 

 

16

 

4

Gra o zdrowie

Opis pod harmonogramem

 

17

 

4

Stres i zdrowie psychiczne

Zajęcia pokazujące, jak ważne jest zdrowie psychiczne i gdzie można uzyskać pomoc w tym obszarze. Zostanie również podjęty temat stresu i radzenia sobie z nim. Praca indywidualna oraz w grupach nad zadaniami.

 

18

 

4

Podsumowanie rocznej pracy połączone ze spotkaniem świątecznym

Przypomnienie tematów rocznych zajęć w postaci rocznego kalendarza, w którym Robinsonowie będą zaznaczać swoje komentarze.

 

*program dostępny jest poniższej w formie załącznika do pobrania w wersji elektronicznej (.doc)

 

Realizacja zadania publicznego pn. „Kierunek samodzielność”  odbywać się w jednostkach miejskich Gminy Miasto Szczecin:

Miejskim Ośrodek Pomocy Rodzinie  przy al. Papieża Jana Pawła II 42, 70-415 Szczecin

Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza przy ul. Wszystkich Świętych 66, 71- 457 Szczecin

Harmonogram spotkań:

 

Miesiąc

Dzień

Godzina

Miejsce realizacji

LUTY

22.02,

28.02

10:00 – 14:00

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

MARZEC

07.03,

28.03

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Centrum Opieki nad Dzieckiem

KWIECIEŃ

18.04,

25.04

Centrum Opieki nad Dzieckiem

MAJ

23.05,

30.05

Centrum Opieki nad Dzieckiem

CZERWIEC

13.06,

20.06

Centrum Opieki nad Dzieckiem

2/2020 Otwarty Konkurs Ofert pn. „Wspracie rodziny przez pedagoga rodzinnego w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej”
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11257.asp?soid=D0DDEB68E65643B783DD8ABBB29B046D

http://www.bip.um.szczecin.pl/chapter_11259.asp?soid=D0DDEB68E65643B783DD8ABBB29B046D&target=BDO/SP/2020/046

Informuję, iż rozpoczął się nabor prowadzony przez Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie, który trwa do dnia 14.02.2020 r. pn. Wspracie rodziny przez pedagoga rodzinnego w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej”. Zadanie będzie polegało na objęciu wsparciem 40 rodzin dzieci objętych pomocą w formie Placówek Wsparcia Dziennego, zagrożonych ograniczeniem lub pozbawieniem praw rodzicielskich i umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, poprzez pracę pedagoga rodzinnego z rodziną.

Harmonogram: zindywidualizowane działania pedagoga rodzinnego podejmowane w środowisku benificjenta.

Realizator zadania pubicznego to:  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalnalny, Parafia Rzymskokatolicka pw.św. Jana Bosko

3/2020 Otwarty Konkurs Ofert pn. „Internetowy poradnik rodzica zastępczego"
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11257.asp?soid=A141322B64DC4FE2B28DE6FFEA5E5ECA
 

4/2020 Otwarty Konkurs Ofert pn. "Szkolenie dla niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych"
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11257.asp?soid=5B8826BD6A0F4239BD0F4CB5B689B468

Zadanie publiczne pn. „Szkolenie dla niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych”.

Informuję, iż został rozstrzygnięty OKO pn. „Szkolenie dla niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych” dla 30 rodziców zastępczych przy zapewnieniu opieki nad dziećmi/podopiecznymi uczestników szkolenia (do 50 dzieci) z podziałem na dwa pieciodnowe szkolenia wyjazdowe (z grupą docelowa dla 15 rodziców zastępczych na każdym szkoleniu). Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Rehabilitacyjnym „Leśna Polana” w Ustroniu Morskim. Jego program zakłada rozwój wiedzy i umiejętności w następujących obszarach: zasady i techniki rozwoju psychospołecznego dziecka, praca i komunikacja z dzieckiem ze zdiagnozowanym FAS i RAD i innymi zaburzeniami rozwoju oraz praktyczne pokazy ćwiczeń i zabaw kompensacyjno-rehabilitacyjnych możliwych do przeprowadzenia w domu. Realizator zadania pubicznego to: Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie Tęcza Serc.
*program dostępny jest poniższej w formie załącznika do pobrania w wersji elektronicznej (.pdf)

Informuję, iż rozpoczął się nabor prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie w Szczecinie, który trwa do dnia 31.08.2020 r. na „Szkolenie dla niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych” dla 30 rodziców przy zapewnieniu opieki nad dziećmi/podopiecznymi uczestników szkolenia (do 50 dzieci). Realizator zadania pubicznego to: Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie Tęcza Serc.
Nadmieniam, iż powyższe szkolenie odbędzie się w dwóch grupach po 15 rodzin. Wyjazd na szkolenie pierwszej grupy odbędzie się  w dniach  od 26.09.2020 r. do 30.09.2020 r.oraz drugiej grupy w dniach od 03.10.2020 r. do 07.10.2020 r.    w Ośrodku Rehabilitacyjnym „Leśna Polana” w Ustroniu Morskim.
*programy i inforacje w tym przedmiocie dostępne są poniższej w formie załącznika do pobrania w wersji elektronicznej (.pdf)

5/2020 Otwarty Konkurs Ofert pn. "Superwizja"
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11257.asp?soid=260A0DEB55B94D19A1C3AF5517BBB2A0

W wyniku postępowania konkursowego, wyłoniono realizatora zadania: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie, al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, Szczecin (oświadczenie woli Prezydenta Miasta Szczecin Nr 64/BDO/2020 złożone w imieniu Gminy Miasto Szczecin w dniu 29 maja 2020 r. .w sprawie przyznawania dotacji podmiotom uprawnionym na realizację zadań publicznych na 2020 rok).

SUPERWIZJA 2020 - NABÓR:

Wydział Spraw Społecznych zawiadamia, że w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Superwizja” , rozpoczyna się nabór na przedmiotowe wsparcie. Działanie skierowane jest do 30 osób zamieszkujących na terenie Gminy Miasto Szczecin:

 • pracowników socjalnych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie  w Szczecinie oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie
 • asystentów rodziny zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie
 • oraz kadry Placówek Wsparcia Dziennego funkcjonujących na terenie Szczecina

Superwizja będzie prowadzona w siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Szczecin przy al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin, w dni robocze, w godzinach od 8:00-16:00 z możliwością ewentualnego dostosowania indywidualnego i dogodnego terminu spotkania. Program wsparcia zakłada zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych sesji superwizyjnych dla 30 osób w roku 2020 – 4 sesje po 2 godziny zegarowe dla każdego uczestnika, łącznie dla 30 adresatów, ogółem 240 godzin.

Oświadczenie Kandydatki/Kandydata – wniosek o objęcie wsparciem w ramach projektu (załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa) należy złożyć w Urzędzie Miasta Szczecin z dopiskiem „Wydział Spraw Społecznych”, pl. Armii Krajowej 1 oraz za pośrednictwem e-mail rszult@um.szczecin.pl do dnia 10 sierpnia 2020 r.

Jednocześnie informuję, iż o zakwalifikowaniu zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej. Osoby wyłonione podczas rekrutacji będą zobowiązane do wypełnienia niezbędnych załączników do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa:

 • załącznik nr 1 – formularz danych uczestnika projektu
 • załącznik nr 2 – oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • załącznik nr 3 – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku

dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131233.asp

SUPERWIZJA 2020 - PRZEDŁUŻONY NABÓR

Wydział Spraw Społecznych zawiadamia, że z uwagi na wolne miejsca przedłuża nabór do udziału w Superwizji skierowanej do pracowników socjalnych zatrudnionych w MOPR Szczecinie oraz w COnD w Szczecinie, asystentów rodziny zatrudnionych w MOPR oraz kadry Placówek Wsparcia Dziennego funkcjonujących na terenie Szczecina.

Na jedną osobę w 2020 r. biorącą udział w Superwizji przewidzianych jest 8 godzin zajęć – terminy spotkań będę uzgadnianie indywidualnie wg możliwości czasowych uczestników, w dogodnym terminie.

Oświadczenie Kandydatki/Kandydata – wniosek o objęcie wsparciem w ramach projektu (załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa) należy złożyć w Urzędzie Miasta Szczecin z dopiskiem „Wydział Spraw Społecznych”, pl. Armii Krajowej 1 oraz za pośrednictwem e-mail rszult@um.szczecin.pl do dnia 05 października 2020 r.

Załącznik do pobrania: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131233.asp

 SUPERWIZJA 2020 - HARMONOGRAM:

 

1ZP

2MTB

3JBN

data

godziny

liczba h

data

godziny

liczba h

data

godziny

liczba h

12.10.2020

8-16

8

12.10.2020

11-15

4

12.10.2020

11-15

4

13.10.2020

12-16

4

16.10.2020

11-15

4

16.10.2020

11-15

4

20.10.2020

9-13

4

19.10.2020

11-15

4

19.10.2020

11-15

4

23.10.2020

10-14

4

23.10.2020

11-15

4

23.10.2020

11-15

4

26.10.2020

9-15

6

26.10.2020

11-15

4

26.10.2020

11-15

4

28.10.2020

12-16

4

30.10.2020

11-15

4

30.10.2020

11-15

4

30.10.2020

10-12

2

2.11.2020

11-15

4

2.11.2020

11-15

4

2.11.2020

9-11

2

6.11.2020

11-15

4

6.11.2020

11-15

4

9.11.2020

9-13

4

9.11.2020

11-15

4

9.11.2020

11-15

4

18.11.2020

10-16

6

13.11.2020

11-15

4

13.11.2020

11-15

4

19.11.2020

11-15

4

16.11.2020

11-15

4

16.11.2020

11-15

4

20.11.2020

10-14

4

20.11.2020

11-15

4

20.11.2020

11-15

4

24.11.2020

10-12

2

23.11.2020

11-15

4

23.11.2020

11-15

4

25.11.2020

9-15

6

27.11.2020

11-15

4

27.11.2020

11-15

4

01.12.2020

8-14

6

30.11.2020

11-15

4

30.11.2020

9-15

6

3.12.2020

10-12

2

4.12.2020

11-15

4

4.12.2020

9-15

6

07.12.2020

9-13

4

11.12.2020

11-15

4

11.12.2020

9-15

6

09.12.2020

9-15

6

18.12.2020

11-15

4

18.12.2020

9-15

6

14.12.2020

9-15

6

 

 

 

 

 

 

18.12.2020

9-13

4

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

88

 

Razem:

72

 

Razem:

80

 

6/2020 Otwarty Konkurs Ofert pn. "Internetowy poradnik rodzica zastępczego"
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11257.asp?soid=8DAA4143019B4BBFBF498434BCBB5FBF

W wyniku postępowania konkursowego, wyłoniono realizatora zadania: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży "Dobry Start",ul. Tadeusza Kościuszki 11a/3, Toruń (oświadczenie woli Prezydenta Miasta Szczecin Nr 63/BDO/2020 złożone w imieniu Gminy Miasto Szczecin w dniu 29 maja 2020 r. .w sprawie przyznawania dotacji podmiotom uprawnionym na realizację zadań publicznych na 2020 rok).

 7/2020 Otwarty Konkurs Ofert pn. „Szkolenia dla kluczowych pracowników systemu wsparcia rodziny”
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11257.asp?soid=CD32509E62CB41098A4547292347994F

8/2020 Otwarty Konkurs Ofert pn. „Szkolenia dla kluczowych pracowników systemu wsparcia rodziny”
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11259.asp?soid=790F1648119B4297BDC09B0281EB6765&target=BDO/SP/2020/084
W związku z aktualną sytuacją emidemiologiczną i obowiązywaniem czerwonej strefy do odwołania Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOR Szczecin zrezygnował z realizacji zadania publicznego.

 

ROK  2019

Otwarty Konkurs Ofert pn. „Szkolenia dla kluczowych pracowników systemu wsparcia rodziny”
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11257.asp?soid=CAEB04E724F243A492517B027677F3BE&target=BDO/SP/2019/076

Otwarty Konkurs Ofert pn. „Szkolenia dla niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych”
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11257.asp?soid=58405710547B4367A4030B694DAC3879&target=BDO/SP/2019/078

Otwarty Konkurs Ofert pn. „Superwizja"
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11258.asp?soid=D544BFCD20AD4D2185D62E8BCE0C6DA0&target=BDO/SP/2019/075

Otwarty Konkurs Ofert pn. „Superwizja" - ponowne ogłoszenie
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11257.asp?soid=14988095D6984BBA921423188C708D67&target=BDO/SP/2019/079
 

 

NABÓR I HARMONOGRAM

I/ 2019

Zadanie publiczne pn. „Szkolenia dla kluczowych pracowników systemu wsparcia rodziny”

Informuję,iż rozpoczął się nabór na szkolenie wyjazdowe dla kluczowych pracowników systemu wsparcia rodziny, skierowane do 30 uczestników.:

 • pracowników socjalnych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie,
 •  asystentów rodziny zatrudnionych w MOPR w Szczecini
 •  oraz kadry Placówek Wsparcia Dziennego funkcjonujących na terenie Szczecina.

Szkolenie odbędzie się w dniach 23.10.2019 r. – 25.10.2019 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Wielki Błękit” w Łukęcinie. Realizator zadnaia publicznego to : Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  Oddział Regionalny w Szczecinie

Formularz zgłoszeniowy Kandydatki/Kandydata należy złożyć w sekretariacie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Pl. Armii Krajowej 1 oraz za pośrednictwem e-maila estosik@um.szczecin.pl. do dnia 11.10.2019 r.Program przedmiotowego szkolenia zakłada zapoznanie uczestników z: zasadami i technikami Dialogu Motywacyjnego, przepisami prawa w zakresie wsparcia rodziny oraz technikami skutecznej komunikacji.

Jednocześnie informuję, iż o zakwalifikowaniu zostaniecie Państwo poinformowani za pośrednictwem e-maila bądź telefonicznie. Uczestnik/-czka szkolenia będzie zobowiązany następnie do wypełnienia niezbędnych załączników do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa (załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3), które są dostępne na stronie internetowej http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131233.asp

II/2019

Zadanie publiczne pn. „Szkolenie dla niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych”.

Informuję, iż rozpoczął się nabor prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodznie w Szczecinie, który trwa do dnia 08.11.2019 r. na „Szkolenie dla niezawodowych i spokrewnionych rodzin zastępczych” dla 15 rodziców przy zapewnieniu opieki nad dziećmi/podopiecznymi uczestników szkolenia (do 25 dzieci). Szkolenie odbędzie się w dniach 16.11 – 20.11.2019 r. w Ośrodku Rehabilitacyjnym „Leśna Polana” w Ustroniu Morskim. Jego program zakłada rozwój wiedzy i umiejętności w następujących obszarach: zasady i techniki rozwoju psychospołecznego dziecka, praca i komunikacja z dzieckiem ze zdiagnozowanym FAS i RAD i innymi zaburzeniami rozwoju oraz praktyczne pokazy ćwiczeń i zabaw kompensacyjno-rehabilitacyjnych możliwych do przeprowadzenia w domu. Realizator zadania pubicznego to: Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie Tęcza Serc.

 

III/2019

Zadanie publiczne pn. "Superwizja"

informuję, iż rozpoczął się nabór na wsparcie w zakresie „Superwizji”, skierowane do 15 osób.:

 • pracowników socjalnych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie  w Szczecinie oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie,
 • asystentów rodziny zatrudnionych w MOPR w Szczecinie
 • oraz kadry Placówek Wsparcia Dziennego funkcjonujących na terenie Szczecina,

którzy zamieszkują na terenie Szczecina.

Superwizja rozpocznie się od dnia 13.11.2019 r. do 31.12.2019 r. w siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Szczecin przy al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin, w dni robocze, w godzinach od 8:00-16:00 z możliwością ewentulnego dostosowania indywidualnego i dogodnego terminu spotkania dla rpzedmiotowych uczestników. Program wsparcia zakłada zorganizowanie i przeprowadzenie sesji superwizyjnych dla 15 osób w roku 2019. Realizacja superwizji indywidualnej dla wskazanej grupy adresatów  (4 sesje po 2 godziny zegarowe dla każdego uczestnika, łącznie dla 15 osób ogółem 120 godzin).

Formularz zgłoszeniowy Kandydatki/Kandydata należy złożyć w sekretariacie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Pl. Armii Krajowej 1 oraz za pośrednictwem e-maila estosik@um.szczecin.pl. do dnia 08.11.2019 r.

Jednocześnie informuję, iż o zakwalifikowaniu zostaniecie Państwo poinformowani za pośrednictwem e-maila. Ponadto bardzo proszę o przekazanie informacji o zakwalifikowaniu uczestnika/-czki w Państwa instytucji/organizacji pozarządowej. Uczestnik/-czka szkolenia będzie zobowiązany następnie do wypełnienia niezbędnych załączników do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa (załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3), które są dostępne na stronie internetowej http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131233.asp

 HARMONOGRAM

data

godziny

Ilość

13.11.2019

9.00-12.00

3 ZP

14.11.2019

10.00-12.00

2 ZP

15.11.2019

14.00-16.00

2 MT

18.11.2019

14.00-16.00

2JBN

19.11.2019

10.00-13.00

3 ZP

20.11.2019

9.00-12.00

3JBN

25.11.2019

14.00-16.00

2JBN

25.11.2019

11.00-13.00

2 MT

26.11.2019

10.00-13.00

3 ZP

27.11.2019

9.00-12.00

3JBN

27.11.2019

12.00-15.00

3 ZP

28.11.2019

10.00-13.00

3 ZP

29.11.2019

8.00-10.00

2 MT

29.11.2019

11.10-16.00

5 MT

2.12.2019

12.00-13.00

1JBN

2.12.2019

14.00-15.00

1JBN

2.12.2019

11.00-13.00

2 MT

3.12.2019

12.00-15.00

3 ZP

4.12.2019

9.00-12.00

3JBN

4.12.2019

12.00-15.00

3 ZP

6.12. 2019

9.00-16.00

7JBN

6.12.2019

8.00-10.00

2 MT

6.12.2019

11.10-16.00

5 MT

9.12. 2019

12.00-13.00

1JBN

9.12.2019

14.00-15.00

1JBN

9.12.2019

11.00-13.00

2 MT

10.12.2019

10.00-14.00

4 ZP

11.12.2019

9.00-12.00

3 JBN

11.12.2019

12.00-15.00

3 ZP

12.12.2019

12.00-15.00

3 ZP

13.12.2019

8.00-10.00

2 MT

13.12.2019

11.10-16.00

5 MT

16.12.2019

11.00-13.00

2 MT

16.12.2019

9.00-13.00

4 ZP

17.12.2019

9.00-13.00

4 ZP

18.12.2019

9.00-12.00

3 JBN

19.12.2019

9.00-12.00

3 ZP

20.12.2019

9.00-15.00

6 JBN

20.12.2019

8.00-10.00

2 MT

20.12.2019

11.00-16.00

5 MT

23.12.2019

12.00-13.00

1 JBN

23.12.2019

14.00-15.00

1 JBN

 

Razem:

120

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu pn. „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 


 

 

 

Załączniki:

udostępnił: wss, wytworzono: 2019/09/27, odpowiedzialny/a: Edyta Stosik, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2021/08/06 11:08:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2021/08/06 11:08:50 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2021/08/06 10:24:01 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2021/08/03 14:10:57 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2021/06/30 14:09:50 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2021/06/30 14:07:43 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2021/06/28 13:46:16 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2021/04/28 09:26:33 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2021/04/13 12:39:50 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2021/04/13 11:58:58 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2021/04/13 11:56:56 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2021/04/13 11:56:25 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2021/04/13 11:54:19 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2021/04/13 11:50:15 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2021/04/13 11:32:45 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2021/04/13 11:26:13 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2021/04/13 11:21:32 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2020/12/08 11:28:09 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2020/10/26 10:41:30 modyfikacja wartości
2020/09/22 08:02:08 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2020/08/04 10:17:48 modyfikacja wartości
Radosław Falkiewicz-Szult 2020/08/04 10:15:15 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2020/07/13 10:48:09 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2020/07/13 10:46:12 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2020/07/06 14:49:42 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2020/05/12 14:38:17 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2020/05/04 10:41:16 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2020/05/04 10:40:40 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2020/03/31 12:41:12 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2020/03/11 09:25:27 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2020/03/10 14:26:36 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2020/03/10 14:24:52 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2020/03/10 14:09:11 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2020/02/05 16:26:13 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2020/02/03 12:04:46 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2020/01/08 09:14:12 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/11/15 09:45:51 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/11/15 09:44:39 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/11/08 11:32:52 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/11/08 11:25:20 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/11/08 11:09:20 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/11/08 10:55:26 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/11/08 10:54:50 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/11/04 14:59:07 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/10/31 10:46:18 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/10/18 14:39:13 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/10/16 14:16:16 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/10/03 11:38:39 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/10/02 10:03:48 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/10/02 10:03:21 modyfikacja wartości
Edyta Stosik 2019/10/02 09:58:49 modyfikacja wartości