Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2014 roku

Nr kontroli: WKiAW

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW Urzędu Miasta Szczecin w 2013 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2012 r.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 / Al. Jana Pawła II 2

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w dniu 27.08.2014 r. przeprowadził kontrolę w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 (zw. dalej PPP - 1 ) w zakresie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW Urzędu Miasta Szczecin w 2013 r. w zakresie gospodarki finansowo – księgowej za 2012 r.

Ocena kontrolowanych zagadnień zawarta została w sprawozdaniu z dnia 28.08.2014 r.

I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

WKiAW pozytywnie ocenił obszary poddane kontroli (ocena pozytywna).

W toku kontroli, badaniu poddano dokumentację związaną z:

  1. Wskazywaniem na dowodach  księgowych (wyciągach bankowych) stwierdzenia sprawdzenia pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym przez osoby odpowiedzialne.
  2. Prawidłowością naliczania i wypłacania premii od wynagrodzenia, zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania.
  3. Potwierdzaniem kontrasygnatą głównego księgowego wszystkich zobowiązań pieniężnych.

We wszystkich z wyżej wymienionych obszarów nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości.

II. Oceny cząstkowe

1. Zalecenie dotyczące każdorazowego potwierdzania kontrasygnatą głównego księgowego wszystkich zobowiązań pieniężnych. 

W latach 2013 - 2014 w PPP – 1 zawarto 9 umów wiążących się ze zobowiązaniami pieniężnymi jednostki:

- umowa o świadczenie usługi o abonament telefoniczny zawarta  w dniu 01.01.2014 r. na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,

- umowa na organizację wyjazdu w dniach 04-06.04.2014 r., z dnia 05.03.2014 r.,

- umowa na organizację wyjazdu w dniach 27-29.06.2014 r.,  z dnia 13.05.2014 r.,

- umowa o roboty budowlane nr 1 z dnia 14.05.2014 r. na wymianę okien,

- umowa nr 1 z dnia 20.05.2014 r. na zakup sprzętu komputerowego,

- umowa nr 1 z dnia 11.02.2013 r. na wykonanie remontu pomieszczenia archiwum,

 - umowa z dnia 01.01.2013 r. na świadczenie usług zdrowotnych w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,

- umowa nr 0044/14 o dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków zawarta w dniu 02.01.2014 r.,

- umowa nr TEL 000087756364/NEOI na świadczenie usług z dnia 11.12.2013 r.

Wszystkie umowy podpisane były przez dyrektora i opatrzone kontrasygnatą głównego księgowego PPP – 1, a także zaopiniowane pod względem formalno – prawnym przez radcę prawnego UM.

WKiAW z uwagi na potwierdzanie kontrasygnatą głównego księgowego wszystkich zobowiązań pieniężnych jednostki pozytywnie ocenił realizację powyższego zalecenia.

2. Zalecenie dotyczące każdorazowego wskazywania na dowodach księgowych (wyciągach bankowych) stwierdzenia sprawdzenia pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym przez osoby odpowiedzialne.

Na podstawie poddanych kontroli 20. dowodów księgowych z roku 2014 r. stwierdzono, że były one sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym przez osoby odpowiedzialne. Powyższych czynności dokonywano poprzez umieszczenie na każdym dowodzie regułki – „sprawdzono pod względem merytorycznym
i formalno-rachunkowym dnia …” wraz z pieczątkami imiennymi oraz podpisami dyrektora i głównego księgowego PPP – 1.

WKiAW z uwagi na wskazywanie na dowodach księgowych stwierdzenia sprawdzenia pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym przez osoby odpowiedzialne pozytywnie ocenił realizację powyższego zalecenia.

3. Zalecenie dotyczące naliczania i wypłacania premii zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania.

Kontrolą objęto naliczanie i wypłacanie premii pracownikom (9 osób) administracji i obsługi PPP – 1 w miesiącu kwietniu 2014 r. Pracownikom przyznano premię
w ww. okresie na podstawie pisma z dnia 23.04.2014 r. podpisanego przez dyrektora PPP – 1, z adnotacją: „bez uwzględnienia absencji chorobowej”.  W powyższym okresie w PPP – 1 obowiązywał Regulamin premiowania pracowników niebędących nauczycielami wprowadzony w dniu 01 stycznia 2012 r. Zgodnie z § 6 ww. regulaminu wysokość premii ustala dyrektor poradni. Wg § 5 regulaminu premia miesięczna ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu za okresy pobierania wynagrodzenia za czas choroby, świadczeń chorobowych oraz za czas pobierania zasiłku macierzyńskiego i zgodnie z § 2 stanowi wyraz oceny wykonania obowiązków wynikających z zakresu czynności pracownika w danym miesiącu i jest składnikiem wynagrodzenia zależnym od oceny wyników pracy, dyspozycyjności, sumienności i dyscypliny.

Na podstawie listy płac stwierdzono, że w miesiącu kwietniu 2014 r. pomniejszono premię za okres pobierania wynagrodzenia za czas choroby lub świadczeń chorobowych 4. pracownikom, tj.:

- głównemu księgowemu potrącono kwotę 35,20 zł,

- specjaliście potrącono kwotę 17,11 zł,

- kierownikowi gospodarczemu potrącono kwotę 11,52 zł,

- sprzątaczce potrącono kwotę 10,14 zł.

WKiAW z uwagi na naliczanie i wypłacanie premii zgodnie z zobowiązującymi procedurami wewnętrznymi pozytywnie ocenił realizację powyższego zalecenia.

III. Uwagi i zalecenia

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2014/11/18, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2014/11/18 08:24:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2014/11/18 08:24:51 nowa pozycja