Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2014 roku

Nr kontroli: WKiAW

Stan bezpieczeństwa i higieny pracy

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2, ul. Jagiellońska 58

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie 03-04.2014 r. przeprowadził kontrolę w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2,
ul. Jagiellońska 58 (zw. dalej MOS2) w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 5.05.2014 r.

I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

WKiAW, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, ocenia pozytywnie działalność jednostki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (ocena pozytywna
z nieprawidłowościami).

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

 • niewykonania obowiązku wynikającego z decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie (zw. dalej PSP),
 • tabeli przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego; wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz  prowadzenia indywidualnych kart ewidencji z tego zakresu,
 • ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
 • oceny ryzyka zawodowego,
 • badań z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami,
 • szkoleń w dziedzinie bhp,
 • zasad refundacji kosztów poniesionych przez pracowników na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym.

Pozytywna ocena dotyczyła:

 • stanu technicznego obiektu budowlanego oraz prowadzenia książek obiektów budowlanych,
 • użytkowania maszyn i urządzeń technicznych zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • stosowania i przechowywania mieszanin niebezpiecznych bądź mieszanin stwarzających zagrożenie.

II. Oceny cząstkowe

1. Wyniki kontroli organów zewnętrznych nad warunkami pracy

W badanym okresie w MOS2 kontrole przeprowadził Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie w zakresie wymagań higienicznych
i zdrowotnych.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie (zw. dalej PSP) wydała w roku 2007 decyzję zawierającą 7 obowiązków w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Do dnia kontroli wykonano obowiązki wynikające z pkt. 1-3 oraz 5-7.

W toku kontroli wykazano, iż obowiązek nr 4 wynikający z decyzji PSP (prolongowany do września 2008 r.), w zakresie dostosowania ścianek wydzielających poszczególne grupy wychowawcze do wymagań obowiązujących przepisów pożarowych: „klasa odporności ogniowej co najmniej EI 30/ z materiałów nierozprzestrzeniających ognia/”, z powodu braku środków finansowych,został wykonany tylko częściowo, co naruszyło zapis art. 207 § 2 pkt 6  ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) zw. dalej  k.p., wg którego pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany: zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy.

W przedmiotowej sprawie Dyrektor MOS2 zwracał się wielokrotnie do Wydziału Oświaty UM Szczecin o wyasygnowanie środków finansowych na realizację zadania. Do dnia kontroli nie otrzymał tych środków. Szacunkowa wartość dokończenia zadania to 27.000 zł.

Kontrola Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nie wykazała nieprawidłowości.

WKiAW pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości,  ocenia działalność jednostki w badanym obszarze.

2. Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie

W środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze wyposażano pracowników zatrudnionych na następujących stanowiskach pracy: praczka, konserwator, woźny, kucharz, dozorca, sprzątaczka, kierowca/magazynier, intendent, kierownik gospodarczy, nauczyciel praktycznej nauki zawodu, nauczyciel wf, nauczyciel/bibliotekarz.

Zasady i normy przydziału ww. środków stanowiły integralną część zakładowego Regulaminu pracy.

Kontrola wykazała, iż zapisy w „Tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego” (zw. dalej Tabelą) były niejasne. Te same przedmioty („obuwie na spodach p/ślizgowych”), na jednym stanowisku zaliczono do obuwia roboczego (intendent), na pozostałych do obuwia ochronnego. Dla części odzieży
i obuwia zaliczonych przez pracodawcę do środków ochrony indywidualnej (kurtka ocieplana na stanowisku nauczyciela w-f; buty gumowe do mycia samochodu i fartuch wodoodporny na stanowisku kierowcy; obuwie na stanowisku sprzątaczki, kucharza, woźnego, konserwatora, dozorcy, praczki; chustka na głowę na stanowisku sprzątaczki ) wyznaczono okresy użytkowania podczas gdy wg przepisu
art. 2378 § 1 k.p., pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży
i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego. Jak
z powyższego wynika dla środków ochrony nie wyznacza się okresów użytkowania. Środki te winny być użytkowane do utraty właściwości ochronnych.

Nieczytelne były również zapisy w Tabeli typu: „do zużycia minimum 12, 36 miesięcy”.Wątpliwości budzi również zaliczanie dużej części odzieży i obuwia do środków ochrony tym bardziej, że pracownicy MOS2 nie wykonywali prac wymienionych w tabeli nr 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bhp, przy których wymagane jest stosowanie odzieży i obuwia ochronnego.

Przyczyną nieprawidłowości była błędna interpretacja przepisów, głównie ze strony osoby wykonującej zadania służby bhp w MOS2, biorącej udział w tworzeniu tabeli.

Stwierdzono ponadto nieprawidłowości w przydzielaniu pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz prowadzenia dokumentacji z tego zakresu.

Kontrola wykazała, iż 12 pracowników, na 18 objętych kontrolą, nie otrzymało części należnego wyposażenia, co naruszyło postanowienia  art. 2376§ 1 oraz
art. 2377§ 1 k. p., wg których pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach.

Ustalono ponadto, iż w kartach ewidencji wyposażenia 7 pracowników nie odnotowano wydania części przedmiotów, co świadczy o nieskutecznej realizacji zapisu § 8 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia  28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji  w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika , wg którego pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika: kartę ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży
i obuwia oraz ich pranie i konserwację.

WKiAW negatywnie ocenia działania jednostki w zakresie ustalania rodzajów, określania okresów użytkowania oraz przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego i prowadzenia dokumentacji z tego zakresu.

3. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

W okresie objętym kontrolą w MOS2 zarejestrowano 1 wypadek przy pracy, w którym poszkodowaną została osoba zatrudniona na stanowisku woźnej. Ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadku zajmował się zespół powypadkowy, w skład którego wchodził specjalista ds. bhp oraz przedstawiciel pracowników (społeczny inspektor pracy był w tym okresie nieobecny).

Kontrola wykazała brak wnikliwości ze strony zespołu powypadkowego w prowadzeniu dochodzenia powypadkowego. Pomimo, że do wypadku doszło w okresie zimowym na zewnątrz budynku, w następujących okolicznościach: „(…) stanęła prawą nogą na metalowej wycieraczce zamontowanej na zewnątrz obiektu przed drzwiami wejściowymi (…), noga poślizgnęła się (…)” to zespół powypadkowy: nie przeprowadził oględzin na miejscu zdarzenia; nie odniósł się do stanu nawierzchni; stanu technicznego wycieraczki; warunków atmosferycznych; rodzaju obuwia, które miała poszkodowana w momencie zdarzenia (w kontekście warunków atmosferycznych). Jedynymi dokumentami, na podstawie których ustalono  okoliczności i przyczynę ww. wypadku, była dokumentacja medyczna, wyjaśnienie poszkodowanej oraz informacje od świadka wypadku.

Powyższe było niezgodne z przepisem § 7 ust. 1 pkt 1 i 2  rozporządzenia Rady Ministrów   z dnia 1 lipca 2009 r.w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wg którego niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół powypadkowy jest obowiązany przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, w szczególności: dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadać warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku;jeżeli jest to konieczne, sporządzić szkic lub wykonać fotografię miejsca wypadku.

Kontrola nie wniosła uwag do sposobu powoływania zespołu powypadkowego, badającego okoliczności i przyczyny wypadków, którego skład był zgodny
z zapisem  § 4  ust. 2 ww.  rozporządzenia.  Nie wniesiono również zastrzeżeń do wszczynania postępowania powypadkowego. Postępowanie wszczęto niezwłocznie.

WKiAW negatywnie ocenia ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

4. Ocena ryzyka zawodowego

Ocenę ryzyka zawodowego w  MOS2 przeprowadzono w 2004 r. i na bieżąco aktualizowano. Ostatnia aktualizacja nastąpiła w roku 2012/2013. Ocena została przeprowadzona wg polskiej normy PN-N-18002 na następujących stanowiskach pracy: nauczyciel przedmiotów humanistycznych i matematyczno - przyrodniczych; nauczyciel wychowania fizycznego; nauczyciel chemii, fizyki i techniki; nauczyciel informatyki; nauczyciel praktycznej nauki zawodu; nauczyciel – pedagog,psycholog, terapeuta; nauczyciel bibliotekarz; wychowawca w internacie; kierownik gospodarczy, sekretarz szkoły, księgowa; intendentka; kucharz; kierowca; magazynier; konserwator; dozorca; woźna/sprzątaczka; praczka. Ocenę (z roku 2012/2013) przeprowadził zespół, w skład którego wchodził: wicedyrektor, kierownik gospodarczy, społeczny inspektor pracy oraz specjalista ds. bhp.

W dokumentacji oceny ryzyka zawodowego brak było: opisu stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów na następujących stanowiskach pracy: konserwator, dozorca, sprzątaczka, nauczyciel zawodu, nauczyciel chemii, fizyki i techniki,  gdy jednocześnie w zagrożeniach znalazły się zapisy: „Pochwycenie przez obracające się elementy maszyn” lub „Ostrza, ostre krawędzie, ruchome elementy urządzeń technicznych”. Powyższe   naruszyło przepis § 39a  ust. 3 pkt 1 a  rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp, wg którego  pracodawca prowadzi dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych niezbędnych środków profilaktycznych. Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien uwzględniać w szczególności: opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów.

W ocenie nie uwzględniono również stosowanych przez pracowników środków ochrony indywidualnej, ujętych w tabeli norm przydziału (załącznik nr 1 do Regulaminu pracy), podczas gdy przepis § 39a  ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia stanowi, iż  dokumentacja oceny ryzyka zawodowego  powinna zawierać stosowane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Stwierdzono ponadto, że na stanowisku nauczyciela chemii, fizyki i techniki nie uwzględniono następujących zagrożeń: „hałas; przeciążenie układu ruchu; potkniecie się
i upadek na tym samym poziomie”, podczas gdy wykazano tego typu zagrożenia na stanowiskach pozostałych nauczycieli, co pozostawało w sprzeczności z  § 39a  ust. 3 pkt 1 c ww. rozporządzenia, wg którego dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien uwzględniać występujące na stanowisku niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy.

Kontrola wykazała ponadto, że na stanowisku nauczyciela chemii jako zagrożenie wskazano „Chemiczne czynniki o działaniu toksycznym; Chemiczne czynniki o działaniu uczulającym lub drażniącym” podczas gdy w jednostce, na lekcjach chemii, nie stosowano czynników chemicznych.

Nie stwierdzono uchybień w zapoznawaniu pracowników z ryzykiem występującym na danym stanowisku pracy oraz zasadami ochrony przed zagrożeniami.

WKiAW, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, pozytywnie ocenia przeprowadzenie, udokumentowanie i zapoznanie pracowników z oceną ryzyka zawodowego.

5. Badania profilaktyczne i szkolenia bhp

5.1 Badania profilaktyczne

Badania profilaktyczne wykonywane były na podstawie umów zawieranych pomiędzy MOS2, a jednostką służby zdrowia uprawnioną do wykonywania badań z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami.

Na 61 pracowników (pełen stan osobowy) objętych kontrolą w stosunku do 7 stwierdzono uchybienia w  zakresie dopuszczania do pracy bez wstępnych badań lekarskich. Powyższe uchybiło zapisom art. 229 § 1 pkt 1 oraz § 4 k.p., wg którego wstępnym badaniom lekarskim podlegają osoby przyjmowane do pracy. Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Przyczyną uchybienia była niewystarczająca komunikacja pomiędzy sekretarzem szkoły, a kierownikiem gospodarczym, tj. osobami odpowiedzialnymi za nadzorowanie terminowości badań profilaktycznych pracowników.

Nie stwierdzono uchybień dotyczących badań okresowych i kontrolnych. W dniu kontroli wszyscy pracownicy posiadali aktualne badania z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami.

WKiAW pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości,  ocenia działalność jednostki w badanym obszarze.

5.2 Szkolenia w dziedzinie bhp

Szkolenia wstępne: instruktaż ogólny przeprowadzali specjaliści z Ośrodka BHP Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej (zw. dalej OBHP ZCEMiP), instruktaż stanowiskowy przeprowadzał Dyrektor MOS2 oraz  osoby kierujące pracownikami.

Kontrolą objęto 61 pracowników.

Na 61 osób objętych kontrolą w stosunku do 7 stwierdzono uchybienia polegające na dopuszczaniu do pracy bez wstępnych szkoleń w dziedzinie bhp, bądź odbyciu szkolenia wstępnego na kilka dni przed nawiązaniem stosunku pracy.

Powyższe stało w sprzeczności z przepisem art. 2373 § 2 i 3  k.p., wg którego pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. (…) Szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Stwierdzono ponadto, że osoba zatrudniona na stanowisku kucharza odbyła wstępne szkolenie ogólne i stanowiskowe w jednym dniu roboczym (11 godz. lekcyjnych),
a wg Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy szkolenie wstępne na stanowiskach robotniczych powinno trwać: ogólne minimum 3 godz., stanowiskowe 8 godz. (godz. lekcyjne – 45 min.).

Przyczyną uchybień była zła komunikacja pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za nadzorowanie szkoleń bhp w jednostce oraz to, że jednostką wyznaczoną do przeprowadzania szkoleń wstępnych w dziedzinie bhp dla pracowników MOS2 był OBHP ZCEMiP, który  do 01.09.2013 r. przeprowadzał szkolenia tylko raz w tygodniu.

Osoby przeprowadzające szkolenia wstępne stanowiskowe  posiadały niezbędne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz były przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

WKiAW pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości,  ocenia działalność jednostki w badanym obszarze.

6. Okulary do pracy przy monitorze ekranowym

W MOS2 pracownicy, u których w ramach na badań profilaktycznych, lekarz stwierdził potrzebę stosowania okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym otrzymywali zwrot kosztów za okulary zakupione we własnym zakresie. Zasady zwrotu kosztów regulowało wewnętrzne zarządzenie.

Analiza powyższego zarządzenia ujawniła szereg błędów. Według zapisów zarządzenia ustalono zwrot kosztów do wysokości 50% „faktycznie poniesionych kosztów”. Dofinansowywanie przysługiwało raz na 3 lata a pracownik, z którym rozwiązano stosunek pracy przed upływem tego okresu był zobowiązany do zwrotu części refundacji „w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia”, co uchybiało zapisowi § 8 ust. 2 rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, wg którego pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

W okresie objętym kontrolą  zwrot  kosztów zakupu okularów do pracy przy monitorze ekranowym otrzymały 3 osoby.

WKiAW pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień, ocenia działalność jednostki w zakresie wyposażania pracowników w okulary do pracy przy monitorze ekranowym.

7. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy

MOS2 usytuowany był w 4 budynkach o powierzchniach zabudowy wynoszących odpowiednio: budynek szkoły – 271 m2, budynek internatu – 527 m2, budynek stołówki – 535,50  m2, budynek magazynowo  - garażowy (z salą gimnastyczną)” – 195,25  m2. Dla budynków prowadzono 4 książki obiektów budowlanych. Odpowiedzialną za ich prowadzenie oraz terminowość przeprowadzania kontroli obiektów budowlanych była osoba zatrudniona na stanowisku kierownika gospodarczego.

Nie stwierdzono uchybień w zakresie przeprowadzania kontroli obiektów budowlanych, wykonywania zaleceń wynikających z kontroli oraz prowadzenia książek obiektów budowlanych.

Obiekty budowlane poddawane były kontrolom w terminach i zakresach wynikających z zapisów art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2 ustawy  z dnia 7 lipca  1994 r. Prawo budowlane. Kontrole przeprowadzały osoby posiadające uprawnienia w danym zakresie. W toku kontroli budowlanych nie stwierdzono uchybień mogących  mieć wpływ na bezpieczeństwo osób z nich korzystających. Pracodawca, w miarę posiadanych środków finansowych, na bieżąco wykonywał zalecenia wynikające z kontroli. Na bieżąco dokonywano wpisów w książkach obiektów budowlanych.

WKiAW pozytywnie ocenia działalność jednostki w obszarze dotyczącym kontroli obiektów budowlanych oraz prowadzenia książek dla tych obiektów.

8. Maszyny oraz sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości

W dniu kontroli na wyposażeniu jednostki znajdowały się następujące maszyny i sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości:

 • nabyte przed 2003 r.: pilarki tarczowe, wyrzynarki, szlifierki, młoto - wiertarka,  spawarka elektryczna, maszynka do dorabiania kluczy, obrabiarka Dyma, zamrażarka, szafa chłodnicza, chłodziarka, lodówka, robot wielofunkcyjny, podgrzewacz bemar, patelnia elektryczna, w kuchnie elektryczne, pralnica elektryczna, suszarka elektryczna, pralnico-wirówka, magiel elektryczny, 5 drabin,
 • nabyte po 2003 roku: młoto - wiertarki, wiertarki, wkrętarko-wiertarki, 3wkrętarki, szlifierki, piły, wyrzynarki, strugarko-grubiarka, betoniarka, opalarka, zgrzewarka do rur, sprężarka, kosiarka i elektryczna, podkaszarka elektryczna, kuchnia z płyta ceramiczną, piec konwekcyjno-parowy, obieraczka do warzyw, zmywarki, krajalnice, drobny sprzęt AGD, rusztowania warszawskie, drabiny.

Nie stwierdzono uchybień w badanym obszarze.

Dla poszczególnych maszyn prowadzono indywidualne karty przeglądów okresowych pod kątem ich sprawności użytkowej oraz bezpieczeństwa użytkowania. Okresowe kontrole maszyn przeprowadzały osoby legitymujące się uprawnieniami elektrycznymi w zakresie eksploatacji do 1kV. Maszyny nie spełniające wymagań bezpieczeństwa  wycofywano z eksploatacji.

WKiAW pozytywnie ocenia obszar dotyczący użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

9. Czynniki chemiczne

W jednostce stosowano niebezpieczne mieszaniny chemiczne, bądź mieszaniny stwarzające zagrożenie do prac związanych z utrzymaniem czystości obiektów oraz dezynfekcji w pomieszczeniach kuchennych.

Nie stwierdzono uchybień w powyższym zakresie.

Pracodawca posiadał aktualny spis stosowanych niebezpiecznych, bądź stwarzających zagrożenie mieszanin chemicznych, karty charakterystyki oraz wykazy osób zapoznanych z kartami charakterystyki.

WKiAW pozytywnie ocenia działalność jednostki w zakresie  stosowania niebezpiecznych bądź stwarzających zagrożenie mieszanin chemicznych.  

10. Służba bhp

Stan zatrudnienia w dniu kontroli wynosił 61 osób. Zadania służby bhp wykonywał specjalista ds. bhp zatrudniony w OBHP ZCEMiP, na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych pomiędzy MOS2, a ZCEMiP.

Z powodu błędnej interpretacji przepisów ze strony specjalisty ds. doszło do uchybień w zapisach tabeli przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego (opisanych w pkt. 2 wystąpienia), co świadczy o nieskutecznej realizacji zapisu § 2 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r.
w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, wg którego do zakresu działania służby bhp należy doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (opisane w pkt. 2 wystąpienia) oraz oceny ryzyka zawodowego (opisane w pkt. 2 wystąpienia) w przeważającej części wynikały z  niewystarczającej wnikliwości oraz złej interpretacji przepisów ze strony specjalisty ds. bhp. 

Osoba wykonująca zadania służby bhp w MOS2 legitymowała się kwalifikacjami uprawniającymi do zajmowania stanowiska specjalisty ds. bhp.

Udział służby bhp w wykonywaniu zadań wynikających z zapisów § 2 ust. 1ww. rozporządzenia w przeważającej części  został opisany we wcześniejszych pkt. protokołu. Ponadto specjalista ds. bhp:  przeprowadzał kontrole warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bhp; informował pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach oraz przedstawiał propozycje rozwiązań zmierzających do poprawy stanu bhp; przedstawiał pracodawcy roczne analizy stanu bhp, współuczestniczył
w tworzeniu wewnętrznych przepisów z zakresu bhp. 

WKiAW, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, pozytywnie ocenia wykonywanie zadań przez specjalistę ds. bhp.

III. Uwagi i zalecenia

Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi MOS2:

 1. W trybie niezwłocznym wykonanie decyzji PSP.
 2. Dostosowanie Tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego do obowiązujących przepisów oraz rodzajów prac wykonywanych w jednostce.
 3. Wyposażenie pracowników w należne środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze.
 4. Założenie pracownikowi karty ewidencji wyposażenia.
 5. Uzupełnienie w kartach ewidencji wyposażenia zapisów dotyczących wydanych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz prowadzenie kart na bieżąco.
 6. Wzmożenie nadzoru i egzekwowanie od zespołu powypadkowego obowiązków w zakresie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
 7. Dostosowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego do obowiązujących przepisów oraz zagrożeń występujących na poszczególnych stanowiskach pracy.
 8. Niedopuszczanie do pracy pracowników bez wstępnych badań z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami.
 9. Niedopuszczanie do pracy pracowników bez wstępnych szkoleń w dziedzinie bhp.
 10. Przeprowadzanie szkoleń w dziedzinie bhp w godzinach pracy.
 11. Dostosowanie przepisów wewnętrznych w zakresie wyposażania pracowników w okulary korekcyjne do pracy przy monitorach ekranowych do przepisów ogólnych.
 12. Egzekwowanie od służby bhp obowiązków wynikających z rozporządzenia w sprawie służby bhp.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2014/06/13, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2014/06/13 11:46:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2014/06/13 11:46:04 nowa pozycja