Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2014 roku

Nr kontroli: WKiAW

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW Urzędu Miasta Szczecin w 2012 r. w zakresie przestrzegania wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26.06. 1974 r. Kodeks pracy, realizacji zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bhp, a także realizacji zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy.

Zespół Szkół nr 13 \ ul. Bałtycka 1a

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w październiku 2014 r. przeprowadził kontrolę w Zespole Szkół nr 13, ul. Bałtycka 1a (zw. dalej ZS13),
w zakresie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW Urzędu Miasta Szczecin w 2012 r. w zakresie przestrzegania wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, realizacji zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp, a także realizacji zadań pokontrolnych,  tj. wystąpień, nakazów  i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy.

I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

WKiAW pozytywnie ocenił realizację zaleceń pokontrolnych wydanych przez Prezydenta Miasta Szczecin w dniu 05.06.2012 r. dotyczących:

II. Oceny cząstkowe

 1. Sposobu prowadzenia książki obiektu budowlanego.
 2. Przeprowadzania kontroli obiektu budowlanego.
 3. Stosowania niebezpiecznych mieszanin chemicznych.
 4. Dokumentowania wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze.
 5. Poddawania pracowników wstępnym badaniom lekarskim przed dopuszczeniem do pracy.
 6. Skierowania pracownicy zatrudnionej na stanowisku głównej księgowej na ponowne badania profilaktyczne celem wydania orzeczenia o potrzebie stosowania okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym.

1. Zrealizowano w pełni zalecenie dotyczące sposobu prowadzenia książki obiektu budowlanego

Książka  obiektu budowlanego prowadzona była przez osobę zatrudnioną na stanowisku kierownika gospodarczego. Książka zawierała wpisy w zakresie: danych identyfikujących obiekt; spisu dokumentacji załączonej do książki obiektu; spisu dotyczącego wyposażenia budynku w instalacje i urządzenia; danych technicznych charakteryzujących obiekt (powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa, kubatura, ilość kondygnacji, rodzaj konstrukcji obiektu, rok budowy). W książce znajdował się również plan sytuacyjny obiektu, z zaznaczonymi granicami nieruchomości. Protokoły z kontroli obiektu budowlanego były wpisywane do książki w dniu zaistnienia zdarzenia, dla którego było wymagane dokonanie wpisu.

WKiAW pozytywnie ocenił realizację zalecenia (ocena pozytywna).

2. Zrealizowano w pełni zalecenie dotyczące obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli obiektu budowlanego

W budynku przeprowadzono następujące kontrole, których obowiązek przeprowadzania wynikał z zapisów art. 62 ust. 1 pkt 1- 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:

 • okresowa (roczna) kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania. Kontrolę w dniu przeprowadziła osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi określonej specjalności. Kontroli nie wykazała nieprawidłowości,
 • okresowa (roczna) kontrola przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Kontrolę  w dniu 18.08.2014 r. przeprowadziła osoba posiadającą uprawnienia  mistrza kominiarskiego. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości,
 • okresowa (roczna) kontrola  instalacji elektrycznej w zakresie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie oraz rezystancji izolacji obwodów. Kontrolę przeprowadziła osoba legitymująca się stosownymi uprawnieniami kwalifikacyjnymi. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w badanym zakresie,
 • okresowa (roczna) kontrola instalacji gazowej. Kontrolę przeprowadziła osoba legitymująca się uprawnieniami kwalifikacyjnymi w wymaganym zakresie. Kontrola wykazała, że instalacja jest sprawna i nadaje się do dalszego użytkowania.

W lutym 2010 r. następujące organy: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Państwowa Inspekcja Pracy, Komendant Miejski Straży Pożarnej oraz Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydały ponadto pozwolenie na użytkowanie szkoły po rozbudowie wraz z zagospodarowaniem terenu.

Przeprowadzona w czerwcu 2014 r. kontrola Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  uznała, iż wydane w 2010 r. pozwolenie na użytkowanie obiektu wypełnia obowiązek przeprowadzenia okresowej, co najmniej raz na 5 lat, kontroli obiektu polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

WKiAW pozytywnie ocenił realizację zalecenia (ocena pozytywna).

3. Zrealizowano w pełni zalecenie dotyczące obowiązku stosowania niebezpiecznych czynników chemicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami

W ZS13 stosowano niebezpieczne bądź stwarzające zagrożenia mieszaniny chemiczne do utrzymania czystości w obiekcie. Pracodawca posiadał aktualny ich spis oraz karty charakterystyki. Pracownicy wykonujący prace przy zastosowaniu ww. mieszanin zostali wyposażeni w środki chroniące przed ich szkodliwym działaniem. Pracodawca zapoznał pracowników z kartami charakterystyki. Mieszaniny były prawidłowo przechowywane i oznakowane.

WKiAW pozytywnie ocenił realizację zalecenia (ocena pozytywna).

4. Zrealizowano w pełni zalecenie dotyczące dostosowania do obowiązujących przepisów dokumentacji wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze

Po kontroli z 2012 r. w jednostce opracowano nową „Tabelę norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego”, zw. dalej tabelą, która stanowiła integralną część Regulaminu pracy ZS13.  Zgodnie z tabelą w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze wyposażano pracowników zatrudnionych na następujących stanowiskach: kucharka/pomoc kuchenna, sprzątaczka/szatniarka, konserwator/woźny, pracownik do prac lekkich. Nauczyciele wychowania fizycznego otrzymywali natomiast ekwiwalent finansowy za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego.

Kontrola kart ewidencji wyposażenia pracowników wykazała, że pracownicy otrzymywali należną odzież i obuwie robocze.

WKiAW pozytywnie ocenił realizację zalecenia (ocena pozytywna).

5. Zrealizowano w pełni zalecenie dotyczące poddawania pracowników wstępnym badaniom lekarskim przed dopuszczeniem do pracy

Kontrolą w powyższym zakresie objęto 5 pracowników zatrudnionych po 10.06.2012 r.

Kontrola wykazała, iż wszyscy pracownicy objęci kontrolą poddani zostali wstępnym badaniom lekarskim przed dopuszczeniem do pracy.

WKiAW pozytywnie ocenił realizację ww. zalecenia (ocena pozytywna).

6. Zrealizowano w pełni zalecenie dotyczące skierowania pracownicy zatrudnionej na stanowisku głównej księgowej na ponowne badania profilaktyczne celem wydania orzeczenia o potrzebie stosowania okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym.

Pracownica, zatrudniona na stanowisku głównej księgowej, w okresie od maja 2012 r., dwukrotnie poddawana była okresowym badaniom lekarskim. Lekarz przeprowadzający badanie stwierdził potrzebę stosowania przez pracownicę okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym. Pracownica otrzymała zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym w 2012 r. Po badaniu lekarskim wykonanym w październiku 2014 r. nie ubiegała się o zwrot kosztów.

WKiAW pozytywnie ocenił realizację ww. zalecenia (ocena pozytywna).

III. Uwagi i zalecenia

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2014/12/09, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2014/12/09 08:45:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2014/12/09 08:45:53 nowa pozycja