Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2014 roku

Nr kontroli: WKiAW

Gospodarowanie ZFŚS za 2013 r.

Szkoła Podstawowa Nr 68, ul. Zakole 1A

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie 12.2014 – 01.2015 r. przeprowadził kontrolę w Szkole Podstawowej Nr 68 w Szczecinie, ul. Zakole 1A, zwanej dalej SP nr 68, w zakresie gospodarowania ZFŚS za 2013 r. Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 28.01.2015 r.

I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

WKiAW pozytywnie ocenił prowadzenie gospodarki Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w 2013 r. (ocena pozytywna).

Fundusz socjalny SP nr 68 w 2013 r. wyniósł 296.956,10 zł. Na tą kwotę złożyło się m.in.:

- stan konta na dzień 1.01.2013 r.  – 21.233,10 zł,

- wpływy z tytułu spłacanych pożyczek mieszkaniowych – 82.970,04 zł,

- odpisy na fundusz 2013 r. – 191.837,00 zł,

- odsetki bankowe – 915,96 zł.

Wypłaty z funduszu w 2013 r. wyniosły 294.405,56 zł, na co złożyły się m.in.:

- pożyczki mieszkaniowe – 95.000,00 zł,

- świadczenia urlopowe nauczycieli netto – 46.235,56 zł,

- dofinansowanie do wypoczynku indywidualnego pracowników i emerytów netto – 53.401,00 zł,

- dofinansowanie do wypoczynku dzieci netto – 5.139,00 zł,

- pomoc doraźna na święta netto – 61.226,00 zł,

- dofinansowanie do działalności kulturalno – oświatowej – 2.617 zł,

- zapomogi – 5.010,00 zł,

- zapłacony podatek od przyznanych świadczeń – 24.938,00 zł,

- podatek zapłacony za świadczenia XII 2012 r. – 839,00 zł.

Ocena pozytywna dotyczyła wszystkich obszarów poddanych kontroli, a przede wszystkim zgodności gospodarowania funduszem socjalnym z przyjętym regulaminem (Regulamin ZFŚS
z dnia 15.04.2010 r.) i obowiązującymi przepisami oraz poprawności naliczania i terminowości regulowania podatku dochodowego od wypłacanych świadczeń.

II. Oceny cząstkowe

1. Zwiększenia i zmniejszenia ZFŚS

Kontroli poddano:

  1. 90 wniosków o dofinansowanie wypoczynku indywidualnego, którym objęci byli pracownicy SP nr 68 i uprawnieni emeryci oraz 10 wniosków o dofinansowanie wypoczynku dzieci
    i młodzieży,
  2. 11 wniosków o zapomogę losową z powodu zgonu członka rodziny i 1 wniosek o zapomogę pieniężną,
  3. 91 wniosków o pomoc doraźną w okresie Świąt Bożego Narodzenia (76 wniosków pracowników i 15 wniosków emerytów),
  4. 59 wniosków o dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowej w postaci dofinansowania m.in. karnetów na basen i fitness, biletów do kina i teatru, wyjścia na koncert kolęd,
  5. wszystkie wyciągi bankowe konta ZFŚS z 2013 r.,
  6. 16 protokołów z posiedzeń komisji socjalnej.

W 2013 r. przyznano i wypłacono 19 pożyczek mieszkaniowych na łączną kwotę 95.000 zł.

Za gospodarowanie środkami ZFŚS odpowiedzialny był dyrektor SP nr 68.

W zakresie gospodarowania środkami funduszu socjalnego nie stwierdzono nieprawidłowości.

Konto 135 na dzień 31.12.2013 r. odzwierciedlało wszystkie operacje finansowe, jakie miały miejsce w funduszu socjalnym.

W SP nr 68 obowiązywał regulamin określający zasady gromadzenia i wydatkowania środków z funduszu. Ze środków funduszu korzystali nauczyciele, pracownicy administracji
i obsługi, emeryci oraz członkowie rodzin ww. uposażonych. Przyznanie świadczenia każdorazowo uwzględniało kryterium dochodowe.

W SP nr 68 spłaty rat pożyczek mieszkaniowych były bieżąco monitorowane.

Wnioski o świadczenia z ZFŚS były kompletne, każdorazowo podpisane przez członków komisji socjalnej i zatwierdzone przez dyrektora.

WKiAW pozytywnie ocenił gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

2. Podatek od świadczeń z ZFŚS

Od świadczeń socjalnych przyznanych w 2013 r. naliczony został podatek dochodowy w łącznej wysokości 25.012 zł. Odprowadzono podatek w kwocie 24.938 zł. Różnica
w wysokości 74 zł stanowił dochód płatnika z tytułu terminowo regulowanego podatku.

Kontroli poddano 13 list płac ZFŚS.

Podatek dochodowy od świadczeń naliczał starszy księgowy. Listy płac były zatwierdzone przez głównego księgowego i dyrektora.

W zakresie naliczania i regulowania podatku dochodowego od świadczeń socjalnych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Świadczenia wypłacane emerytom oraz za zorganizowany wypoczynek dzieci do 18 lat były zwolnione z podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 i 78 ustawy z dnia 26.07.1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych(j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), zwanej dalej uopd.

Zapomogi losowe były zwolnione z naliczenia podatku dochodowego. Zapomoga pieniężna w wys. 500 zł została opodatkowana w kwocie 90 zł.

Świadczenia za wypoczynek wypłacane pracownikom i ich dzieciom w wieku powyżej 18 lat oraz dofinansowanie do działalności kulturalno – oświatowej były opodatkowane. Świadczenia socjalne powyżej kwoty 380 zł były opodatkowane zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 uopd.

WKiAW pozytywnie ocenił proces rozliczania świadczeń z ZFŚS z tytułu podatku dochodowego.

III. Uwagi i zalecenia

Prezydent Miasta Szczecin nie wydał zaleceń.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2015/02/09, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2015/02/09 09:33:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2015/02/09 09:33:40 nowa pozycja