Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2014 roku

Nr kontroli: WKiAW

Działania związane z montażem folii i wymianą okien w budynkach siedziby spółki przy ul. Winogronowej 11F w Szczecinie

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. / ul. Winogronowa 11F

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM Szczecin w grudniu 2014 r. przeprowadził kontrolę w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. (zw. dalej TBS „Prawobrzeże” lub TBSP) w zakresie działań związanych z montażem folii i wymianą okien w budynkach siedziby spółki przy ul. Winogronowej 11F w Szczecinie. Opis stanu faktycznego wraz z oceną kontrolowanej działalności, zostały ujęte w sprawozdaniu z kontroli z dnia 28 stycznia 2015 r.

W dn. 26.01.2011 r. TBS „Prawobrzeże” zawarło umowę nr 2/11 na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Umowa została zawarta w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie rozstrzygnięcia konkursu na „Opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej siedziby TBSP wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy
ul. Winogronowej w Szczecinie”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określał „zakres przedmiotowy umowy i wytyczne”, stanowiący załącznik nr 3 do umowy. Dokument ten zawierał wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej nowej siedziby spółki w tym m.in. parametry stolarki okiennej.

Protokołem odbioru końcowego z dn. 04.09.2012 r. Projektant przekazał Zamawiającemu dokumentację projektowo – kosztorysową.

Zgodnie z Regulaminem przedmiotowego konkursu we wszystkich pomieszczeniach biurowych planowano klimatyzację oraz wentylację mechaniczną nawiewno wywiewną.

Według przedstawionej do kontroli dokumentacji w toku weryfikacji projektu budowlanego oraz formułowania warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych Zamawiający nie wnosił zastrzeżeń do braku możliwości otwierania okien w poszczególnych pomieszczeniach.

W związku z chęcią ograniczenia późniejszych kosztów eksploatacji budynku pismem z dn. 12.04.2011 r. Zamawiający wskazał nowe wytyczne do projektowania c. o. i chłodzenia budynku. W pkt. 3 ww. pisma poinformował Wykonawcę, że system klimatyzacji zostanie zainstalowany w 12 wskazanych przez TBSP pomieszczeniach.

W dn. 28.09.2012 r. TBSP zawarło umowę o roboty budowlane nr 13/12. Roboty budowlane stanowiące przedmiot ww. umowy zostały zakończone w dn. 05.07.2013 r., prace zostały wykonane należycie, wykazane usterki zostały usunięte co zostało potwierdzone w sporządzonym w dn. 14.08.2013 r. protokole odbioru końcowego i przekazania do użytku budynku.

W dn. 29.05.2014 r. przeprowadzono naradę w sprawie wysokich temperatur w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Winogronowej 11F od strony południowo-wschodniej. Do protokołu z ww. narady załączono tabelę zawierającą wartości wykonanych pomiarów temperatury w następujących pomieszczeniach: 1.21, 1.23, 1.24, 2.17.

W dn. 06.06.2014 r. Towarzystwo zawarło umowę nr 75/MZ/14 na wykonanie przyciemnienia szyb folią słoneczną w budynku przy ul. Winogronowej 11F w Szczecinie w pokojach wskazanych przez zamawiającego tj. 0.18, 0.19, 0.20, 0.21, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.23, 1.25, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 2.18. Za wykonanie ww. zlecenia TBSP zobowiązane było zapłacić wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 17.687,40 zł (brutto).

W dn. 09.07.2014 r. TBSP zakupiło ponadto 2 klimatyzatory przenośne za łączną kwotę 4.032,00 zł.

W dn. 14.07.2014 r. TBSP zawarło umowę nr 111/MZ/14 na przerobienie istniejącej nieotwieralnej stolarki okiennej na otwieralną w budynku przy ul. Winogronowej 11F w Szczecinie
w pokojach: 0.12, 1.03, 1.09, 1.12. Za wykonanie ww. zlecenia TBSP zobowiązane było zapłacić wynagrodzenie w kwocie 12.213,90 zł (brutto).

Przedmiotowe działania miały na celu poprawę komfortu pracy użytkowników pomieszczeń i spowodowały wydatki TBSP w łącznej kwocie 33.933,30 zł (brutto).

Wskazać należy, że żaden przepis prawa budowlanego ani norma nie określają konieczności stosowania rozwiązań gwarantujących nieprzekraczanie w obiekcie lub pomieszczeniu ściśle określonej temperatury. Wymagania dotyczące temperatury w miejscu pracy zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 28.08.2003 r. Zgodnie z powyższym temperatura w pomieszczeniu pracy, powinna być odpowiednia do rodzaju wykonywanej pracy, m.in. przystosowana do wysiłku fizycznego włożonego w jej wykonywanie, nie niższa jednak niż 14°C chyba, że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna oraz w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C. Brak jest natomiast jednoznacznych przepisów określających maksymalną dopuszczalną temperaturę w pomieszczeniach pracy. Temperatura maksymalna w pomieszczeniach pracy została określona jedynie w przepisach dotyczących pracy wykonywanej przez pracowników młodocianych. Według rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac z dnia 24.08.2004 r. pracownicy młodociani nie mogą pracować w pomieszczeniach pracy, w których temperatura przekracza 30°C.

W ocenie kontroli TBSP - poddając rzetelnej kontroli projekt budowlany przed jego odbiorem, oraz prowadząc odpowiednie kontrole po zakończeniu poszczególnych etapów budowy - mogło uniknąć kosztów wynikających z przerobienia nieotwieralnej stolarki okiennej.

Zamawiający oczekując utrzymania określonej temperatury w pomieszczeniach powinien w wytycznych do projektu zawrzeć taką informację.

Zakup i montaż folii przyciemniającej nie był poprzedzony żadną analizą skuteczności. W efekcie udało się obniżyć temperaturę o około 2-5oC lecz jak wskazano w piśmie z dn. 10.07.2014 r. skierowanym do wykonawcy projektu powyższe działanie spowodowało pogorszenie warunków oświetlenia dziennego które niekorzystnie wpływało na samopoczucie pracowników.

W ocenie kontroli działania podejmowane w celu obniżenia temperatury i dokonanie dodatkowych wydatków w łącznej kwocie 33.933.30 zł (brutto) nosi znamiona niegospodarności.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2015/04/22, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2015/04/22 09:20:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2015/04/22 09:20:07 nowa pozycja