Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2014 roku

Nr kontroli: WKiAW

Stan bezpieczeństwa i higieny pracy

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" \ ul. Romera 21-29

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w okresie  06-09.2014 r. przeprowadził kontrolę w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta
i Pioniera Ziemi Szczecińskiej", ul. Romera 21-29, 71- 246 Szczecin (zwanym dalej DPS) w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 05.11.2014 r.

I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

WKiAW, mimo stwierdzonych uchybień, ocenił pozytywnie działalność jednostki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (ocena pozytywna z uchybieniami).

Pozytywna ocena dotyczyła:

 • wykonania obowiązków wynikających z kontroli organów zewnętrznych nad warunkami pracy,
 • stanu technicznego obiektów budowlanych oraz prowadzenia książek obiektów budowlanych, poza kilkoma pomieszczeniami niespełniającymi wymagań bhp,
 • procedur stosowania i przechowywania mieszanin niebezpiecznych bądź mieszanin stwarzających zagrożenie oraz procedur postępowania z niebezpiecznymi czynnikami biologicznymi,
 • wykonywania prac transportowych,
 • wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, poza prowadzeniem dokumentacji z tego zakresu,
 • badań z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami.

Stwierdzone uchybienia dotyczyły:

 • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 • oceny ryzyka zawodowego,
 • szkoleń w dziedzinie bhp.,
 • służby bhp.

II. Oceny cząstkowe

1. Kontrole organów zewnętrznych nad warunkami pracy

W badanym okresie w DPS kontrole przeprowadzała Państwowa Inspekcja Pracy (zw. dalej PIP) oraz  Państwowa Inspekcja Sanitarna (zw. dalej PIS).

DPS wykonał wszystkie wnioski ujęte w wystąpieniu PIP oraz obowiązki wynikające z decyzji PIS, co było zgodne z przepisem art. 207 § 2 pkt 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy, zwanego dalej k.p., wg którego pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy.

WKiAW pozytywnie ocenił działalność jednostki w badanym obszarze (ocena pozytywna).

2. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy

DPS był zarządcą budynków zlokalizowanych przy ul. Romera 21-29 oraz ul. Łukasiewicza 6,  natomiast najemcą lokali przy  ul. Potulickiej 40 oraz ul. Ks. P. Ściegiennego 62. Kontrole obiektów budowlanych przeprowadzane były w terminach wynikających z zapisów art. 62 ustawy z dnia 7 lipca  1994 r. Prawo budowlane. Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie terminów przeprowadzania kontroli oraz  prowadzenie książek obiektów budowlanych był Zastępca Dyrektora.

Kontrole obiektów budowlanych wykazały potrzebę naprawy pokrycia dachu oraz wykonania elewacji (docieplenia) budynku przy ul. Romera. Ze względu na wysokość kosztów inwestycje rozłożono na etapy. W czasie trwania kontroli podpisano umowę na modernizację dachu. 

Przeprowadzone przez kontrolującą oględziny pomieszczeń pracy oraz urządzeń higieniczno sanitarnych pracowników w budynku przy ul. Romera wykazały ponadto,
że szatnie dla pielęgniarek, opiekunów i pokojowych nie spełniały wymagań dotyczących powierzchni, szerokości ciągów komunikacyjnych pomiędzy poszczególnymi szafkami oraz ilości krzeseł, co było niezgodne z zapisem § 8 ust. 1 i 2 oraz § 11 ust. 2  Załącznika Nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zw. dalej rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bhp, wg których wszatni powinny być zapewnione miejsca siedzące dla co najmniej 50 % zatrudnionych na najliczniejszej zmianie. Szerokość przejść między dwoma rzędami szaf oraz głównych przejść komunikacyjnych powinna być nie mniejsza niż 1,5 m. Szerokość przejść między rzędami szaf a ścianą powinna być nie mniejsza niż 1,1 m. W pomieszczeniu szatni powinno przypadać co najmniej 0,3 m2 wolnej powierzchni podłogi na każdego pracownika korzystającego z tej szatni.

W toku oględzin stwierdzono ponadto, że bieżącej konserwacji wymagały pomieszczenia, w których mieściła się toaleta z umywalką oraz prysznic dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach konserwatorów.

Oględziny pomieszczeń pracowników administracyjno biurowych wykazały, że 3 pokoje nie spełniały wymagań w zakresie wolnej powierzchni oraz swobodnego dostępu do stanowisk pracy. Wolna powierzchnia była mniejsza od wymaganej zapisem § 19 ust. 2 oraz § 45 ust. 1 ww. rozporządzenia, wg których na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych  w pomieszczeniach stałej pracy powinno przypadać co najmniej (…) 2 m2 wolnej powierzchni podłogi (nie zajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.). Stanowiska pracy powinny być urządzone stosownie do rodzaju wykonywanych na nich czynności oraz psychofizycznych właściwości pracowników, przy czym wymiary wolnej (niezajętej przez urządzenia) powierzchni stanowiska pracy powinny zapewnić pracownikom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny, z uwzględnieniem wymagań ergonomii. Przyczyną uchybień był brak wolnych pomieszczeń w budynku oraz nadmierne nagromadzenie nieużywanych sprzętów w pomieszczeniach objętych oględzinami.

Kontrole obiektów budowlanych przeprowadzały osoby posiadające uprawnienia do przeprowadzania kontroli w danym zakresie. Pracodawca, w ramach posiadanych środków finansowych na bieżąco wykonywał zalecenia wynikające z kontroli obiektów budowlanych. Na bieżąco prowadzono również książki obiektów budowlanych. Stwierdzono ponadto, że do dnia zakończenia kontroli dwa pokoje dostosowano do wymagań określonych w przepisach.

WKiAW pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień, ocenił działalność jednostki w badanym obszarze (ocena pozytywna z uchybieniami).

3. Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe

3.1. Czynniki niebezpieczne

Do prac niebezpiecznych, wykonywanych w jednostce należały prace związane z bieżącą eksploatacją i konserwacją instalacji i urządzeń elektrycznych oraz prace na wysokości.

Pracownicy wykonujący ww.  prace posiadali uprawnienia do wykonywania tego typu prac.

WKiAW pozytywnie ocenił działalność jednostki w badanym obszarze (ocena pozytywna).

3.2. Czynniki szkodliwe

Narażenie pracowników na czynniki szkodliwe związane było z opieką nad mieszkańcami DPS oraz utrzymaniem czystości i porządku na terenie obiektów.

W jednostce opracowano szczegółowe procedury postępowania z odpadami medycznymi; ponadto jednostka podpisała umowę na wywóz niebezpiecznych odpadów medycznych oraz na pranie skażonej odzieży (w tym odzieży roboczej pracowników). W toku oględzin pomieszczeń potwierdzono prawidłowe postępowanie z odpadami medycznymi.

Nie stwierdzono również uchybień w stosowaniu i przechowywaniu niebezpiecznych mieszanin chemicznych. Pracodawca posiadał aktualny spis mieszanin oraz karty charakterystyki, z którymi zapoznano pracowników, niebezpieczne mieszaniny chemiczne były w sposób czytelny oznakowane oraz prawidłowo przechowywane. Pracownikom, do stałego korzystania, udostępniono karty charakterystyki ww. mieszanin.

WKiAW pozytywnie ocenił działalność jednostki w badanym obszarze (ocena pozytywna).

3.3 Czynniki uciążliwe

3.3.1. Prace transportowe

Do obowiązków pracowników DPS należała bezpośrednia opieka nad mieszkańcami, a  co za tym idzie również prace związane z podnoszeniem i przenoszeniem mieszkańców. Do wykonywania tego typu prac stanowiska pracy wyposażono w podnośnik elektryczny oraz podnośnik hydrauliczny.

W toku kontroli nie stwierdzono przekraczania dopuszczalnych norm dźwigania ciężarów na stanowiskach pracy związanych z bezpośrednią opieką nad mieszkańcami.

Prowadząc oględziny na stanowiskach pracy w kuchni i jej zapleczu nie stwierdzono również przekroczeń dopuszczalnych norm podnoszenia i przenoszenia ciężarów przez pracowników.

WKiAW pozytywnie ocenił działalność jednostki w badanym obszarze (ocena pozytywna).

3.3.2. Praca przy monitorach ekranowych

Zasady wyposażania pracowników w okulary korekcyjne do pracy przy monitorze ekranowym zostały ustalone w zakładowym Regulaminie pracy. Zgodnie z zapisami Regulaminu pracownicy użytkujący monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy otrzymywali zwrot kosztów zakupu okularów do pracy przy monitorze ekranowym. W okresie objętym kontrolą zwrot kosztów zakupu okularów do pracy przy monitorze ekranowym otrzymały 3 osoby.

WKiAW pozytywnie ocenił działalność jednostki w badanym obszarze (ocena pozytywna).

4. Prace szczególnie uciążliwe bądź szkodliwe dla zdrowia kobiet

Wykaz prac szczególnie uciążliwych bądź szkodliwych dla zdrowia kobiet został ustalony w zakładowym Regulaminie pracy DPS.

W toku kontroli ustalono, że powyższy wykaz nie zawierał części prac określonych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet  i występujących w jednostce, w tym: dla kobiet w ciąży: prac przy obsłudze monitorów ekranowych - powyżej 4 godzin na dobę; prac na wysokości oraz wchodzenia i schodzenia po drabinach; dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią: prac w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi; prac w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych.

Przyczyną uchybienia była błędna interpretacja przepisu przez inspektora ds. pracowniczych.

WKiAW negatywnie ocenił działalność jednostki w badanym obszarze (ocena negatywna).

5. Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze

W środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze wyposażano pracowników zatrudnionych na następujących stanowiskach: pielęgniarka, opiekun, pokojowa, instruktor terapii zajęciowej, rehabilitant, kierownik kuchni, kucharz, pomoc kuchenna, konserwator, kierowca, magazynier.

Zasady i normy przydziału ww. przedmiotów stanowiły integralną część Regulaminu pracy DPS.

Kontrola wykazała, że w tabeli norm przydziału ww. przedmiotów (zw. dalej tabelą) nie uwzględniono środków chroniących przed upadkiem z wysokości; środków ochrony słuchu i twarzy oraz kamizelek ostrzegawczych, co było niezgodne z art. 2378 § 1 k.p., wg którego pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne (…). W toku prowadzonych oględzin stwierdzono natomiast,
że pracownicy byli wyposażeni w ww. środki ochrony indywidualnej. Stwierdzono ponadto błędne zapisy w tabeli polegające na tym, że:

 • na stanowisku kierownika kuchni odzież i obuwie oznaczono jako robocze (R) stosując jednocześnie zapis: „fartuch ochronny” i  „obuwie ochronne”,
 • na stanowiskach kucharza i pomocy kuchennej obuwie antypoślizgowe i fartuch ochronny zaliczono do środków ochrony, oznaczając jednocześnie te przedmioty jako robocze (R),
 • dla rękawic ochronnych na stanowisku kierowcy wyznaczono okres użytkowania, natomiast na stanowisku konserwatora dokonano zapisu „do zużycia”,
  a wg  art.    2378 § 1 k. p. pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne (…) oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego. Z powyższego przepisu wynika zatem, że dla środków ochrony nie wyznacza się okresów użytkowania. Środki te należy wymienić przed utratą właściwości ochronnych.

Przyczyną powyższych uchybień była niedostateczna znajomość przepisów bhp ze strony inspektora ds. bhp oraz krótki staż pracy na tym stanowisku.

Niewielkie uchybienia stwierdzono również w prowadzeniu kart ewidencji wyposażenia pracowników. Z powodu błędnej interpretacji przepisów ze strony referenta
ds. administracyjno – gospodarczych część przedmiotów nie została wpisana na karty ewidencji, co naruszyło § 8 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika kartę ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację.

Nie stwierdzono uchybień w wyposażaniu pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze. W dniu oględzin wszyscy pracownicy podlegający kontroli byli wyposażeni w środki ochrony, odzież i obuwie robocze ustalone dla danego stanowiska.

WKiAW pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień, ocenił działalność jednostki w badanym obszarze (ocena pozytywna z uchybieniami).

6. Badania z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami.

Kontroli poddano wstępne badania lekarskie osób zatrudnionych po 01.01.2012 r. oraz badania kontrolne (ogółem 51 osób, na 177 zatrudnionych)

Kontrola wykazała, że wszyscy pracownicy wykonali wstępne badania lekarskie przed dopuszczeniem do pracy. Nie stwierdzono również uchybień w dopuszczaniu pracowników do pracy po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni. Pracownicy ci zostali dopuszczeni do pracy po wykonaniu badań kontrolnych ustalających zdolność do wykonywania pracy na dotychczasowych stanowiskach.

WKiAW pozytywnie ocenił działalność jednostki w badanym obszarze (ocena pozytywna).

7. Wypadki przy pracy

W okresie objętym kontrolą w DPS zarejestrowano 5 wypadków przy pracy.

Ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków zajmował się zespół powypadkowy, w skład którego wchodził inspektor ds. bhp oraz przedstawiciel pracowników.

Kontrola wykazała brak wnikliwości ze strony zespołu powypadkowego w prowadzeniu dochodzeń powypadkowych o czym świadczy to, że:

 • dla  postępowań powypadkowych ustalano tylko jedną, bezpośrednią przyczynę wypadku„ (…) styczność środka chemicznego (…) ze skórą rak poszkodowanej”, „brak skupienia uwagi na wykonywanej czynności i osunięcie noża (…), „(…) nie trafienie stopą na stopień drabinki (…), nie wskazując na inne, pośrednie przyczyny, np. organizacyjne dotyczące sposobu wykonywania pracy przez pracowników w momencie zdarzenia; nadzoru nad pracownikami, itp.,
 • dla wszystkich postępowań powypadkowych wypracowano takie same (jedyne) wnioski i zalecenia profilaktyczne o treści: „Omówić okoliczności i przyczyny wypadku z pracownikami  (…)” nie biorąc pod uwagę okoliczności i przyczyn poszczególnych wypadków oraz oceny ryzyka zawodowego, co naruszyło § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r.w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wg któregoniezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół powypadkowy jest obowiązany przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, w szczególności określić środki profilaktyczne oraz wnioski, w tym wynikające z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek.

W przypadku postępowania powypadkowego, w którym poszkodowaną została osoba zatrudniona na stanowisku pomocy kuchennej, zespół powypadkowy dokonał błędnej kwalifikacji wypadku. Z materiałów postępowania powypadkowego nie wynikało aby poszkodowana doznała urazu (dokumentacja medyczna). Zespół powypadkowy natomiast uznał ból za: „odchylenie od normalnego stanu funkcjonowania organizmu, a tym samym za uraz”, co było błędną interpretacją przepisu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.),
wg którego za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Tym samym ww. zdarzenie nie powinno być kwalifikowane jako wypadek przy pracy w rozumieniu przepisów. Przyczyną uchybień była niewystarczająca znajomość przepisów ze strony inspektora ds. bhp.

Kontrola nie wniosła uwag do sposobu powoływania zespołu powypadkowego, badającego okoliczności i przyczyny wypadków, którego skład był zgodny z zapisem 
§ 5  ust. 2 ww.  rozporządzenia.  Nie wniesiono również zastrzeżeń do wszczynania postępowań powypadkowych. Postępowania wszczynano bez zbędnej zwłoki.

WKiAW pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień, ocenił działalność jednostki w badanym obszarze (ocena pozytywna z uchybieniami).

8. Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego w DPS została przeprowadzona dla następujących stanowisk pracy: fizjoterapeuta, magazynier w dziale żywienia, pokojowa, opiekun, terapeuta, pielęgniarka, pracownik administracyjno – biurowy, kasjer, konserwator – elektromonter, konserwator – hydraulik, kierowca osoby niepełnosprawnej, kucharz/pomoc kuchenna.

Kontrola dokumentacji oceny ryzyka zawodowego wykazała:

 1. brak wykazu osób pracujących na poszczególnych stanowiskach, a wg zapisu § 39a  ust. 3 pkt 1, lit e rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp, pracodawca prowadzi dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych niezbędnych środków profilaktycznych. Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien uwzględniać w szczególności: opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie: osób pracujących na tym stanowisku,
 2. na stanowisku konserwatora brak było opisu stosowanych: maszyn, narzędzi i materiałów, co było niezgodne z zapisem § 39a  ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia,
  wg którego pracodawca prowadzi dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych niezbędnych środków profilaktycznych. Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien uwzględniać w szczególności: opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie: stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów.

Przyczyną powyższych uchybień była niewystarczająca znajomość przepisów ze strony inspektora ds. bhp.

Kontrola wykazała, że wszyscy pracownicy DPS zostali poinformowani o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

WKiAW pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień, ocenił działalność jednostki w badanym obszarze (ocena pozytywna z uchybieniami).

9. Szkolenia w dziedzinie bhp 

Pracodawca posiadał aktualne szkolenie okresowe w dziedzinie bhp.

Wstępne szkolenia w dziedzinie bhp dla pracowników DPS prowadzili:

 • ogólne – inspektor ds. bhp,
 • stanowiskowe – osoby kierujące pracownikami.

Szkolenia okresowe w dziedzinie bhp prowadzone były przez firmę zewnętrzną.

W jednostce nie opracowano zasad prowadzenia szkoleń w dziedzinie bhp zawierających częstotliwość i czas trwania szkoleń okresowych pracowników, programów szkoleń wstępnych i okresowych dla poszczególnych grup stanowisk, co naruszyło § 5 pkt 1 i § 7 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zw. dalej rozporządzeniem w sprawie szkoleń bhp, wg których pracodawca organizujący
i prowadzący szkolenie oraz jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwani dalej "organizatorami szkolenia", zapewniają: programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk. Programy szkolenia wstępnego oraz szkolenia okresowego, określające szczegółową tematykę, formy realizacji i czas trwania szkolenia, dla poszczególnych grup stanowisk opracowuje pracodawca lub
w porozumieniu z pracodawcą - jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie ramowych programów szkolenia. Programy szkolenia powinny być dostosowane do rodzajów i warunków prac wykonywanych przez uczestników szkolenia (…). Programy szkolenia, na podstawie których były prowadzone aktualne szkolenia pracowników, powinny być przechowywane przez pracodawców.

Stwierdzono ponadto, że 17 osób odbyło wstępne szkolenie ogólne przed nawiązaniem stosunku pracyco pozostawało w sprzeczności zzapisem  art. 2373 3 k. p.,
wg którego  szkolenia  odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Stwierdzono jednocześnie błędne zapisy na zaświadczeniach ze szkoleń okresowych w dziedzinie bhp. Z dokumentów wynikało, że szkolenie okresowe, zarówno na stanowiskach robotniczych, jak i administracyjno – biurowych prowadzono w formie instruktażu, podczas gdy wg przepisu § 15 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie szkoleń w dziedzinie bhp  szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu; szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.

Osoby prowadzące szkolenia wstępne oraz szkolenia okresowe w dziedzinie bhp posiadały niezbędne kwalifikacje do prowadzenia tego typu szkoleń.

WKiAW pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień, ocenił działalność jednostki w badanym obszarze (ocena pozytywna z uchybieniami).

10. Służba bhp

Stan zatrudnienia w dniu kontroli wynosił 177 osób. Zadania służby bhp wykonywał:

 • do 30.09.2012 r. specjalista ds. bhp, na podstawie, zawieranych co miesiąc, umów zleceń,
 • od 01.10.2012 r. do dnia kontroli, inspektor ds. bhp, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy.

Służba bhp podlegała bezpośrednio pracodawcy.

Kontrola wykazała, że podpisywanie umów cywilno prawnych do wykonania zadań służby bhp  stało w sprzeczności z art. 23711§ 1 k. p., wg którego pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (…) oraz zapisu § 1 ust. 3 rozporządzenia w sprawie służby bhp, wg którego  pracodawca zatrudniający od 100 do 600 pracowników tworzy wieloosobową lub jednoosobową komórkę albo zatrudnia w tej komórce pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Stwierdzono ponadto, że inspektor ds. bhp, poza obowiązkami służby bhp, wynikającymi z rozporządzenia, został obciążony dodatkowymi zadaniami dotyczącymi: „pełnienia obowiązków w zakresie przygotowania i przeprowadzania procedur, związanych z realizacją dostaw i usług zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (…)”, co było sprzeczne z  § 2 ust. 2  ww. rozporządzenia, wg którego służba bhp nie może być obciążana innymi zadaniami niż wymienione w § 2  ust. 1 ww. rozporządzenia.

Udział służby bhp w wykonywaniu obowiązków wynikających z ww. rozporządzenia został opisany w niniejszym wystąpieniu. Stwierdzono jednak, że pracownik służby bhp nie przedstawiał pracodawcy analiz stanu bhp, co naruszało § 2  ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia, wg którego do zakresu działania służby bhp należy: sporządzanie
i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych
i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

Pracownik służby bhp: prowadził na bieżąco wewnętrzne kontrole stanu bhp; informował pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach; brał udział w tworzeniu wewnętrznych zarządzeń oraz instrukcji stanowiskowych z zakresu bhp; popularyzowała tematykę bhp na terenie jednostki.

WKiAW pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, ocenił działalność jednostki w badanym obszarze (ocena pozytywna z nieprawidłowościami).

III. Uwagi i zalecenia

Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi DPS:

 1. Zapewnienie pracownikom, których stanowiska pracy usytuowane były w  pokoju nr 122 powierzchni wymaganej przepisami.
 2. Dostosowanie ciągów komunikacyjnych w szatniach dla opiekunów, pielęgniarek i pokojowych do obowiązujących przepisów oraz wyposażenie w niezbędną ilość miejsc siedzących.
 3. Przeprowadzenie remontu pomieszczeń sanitarnych dla konserwatorów.
 4. Dostosowanie wykazu prac szczególnie uciążliwych bądź szkodliwych dla zdrowia kobiet do rodzaju prac wykonywanych w jednostce, biorąc pod uwagę obowiązujące w tym zakresie przepisy.
 5. Dostosowanie Tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego do obowiązujących przepisów oraz rodzajów prac wykonywanych w jednostce.
 6. Prowadzenie na bieżąco kart ewidencji wyposażenia.
 7. Wzmożenie nadzoru nad prowadzeniem postępowań powypadkowych.
 8. Uzupełnienie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego o wykazy osób pracujących na danym stanowisku oraz wykaz maszyn i narzędzi na stanowisku konserwatora.
 9. Opracowanie szczegółowych zasad i programów szkoleń w dziedzinie bhp.
 10. Przeprowadzanie szkoleń w dziedzinie bhp w godzinach pracy.
 11. Przeprowadzanie szkoleń okresowych w dziedzinie bhp, na stanowiskach administracyjno – biurowych, w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.
 12. Powierzenie służbie bhp wyłącznie zadań wynikających z rozporządzenia w sprawie tej służby.
 13. Zobligowanie pracownika służby bhp do przedkładania okresowych analiz stanu bhp.
 14. Wzmożenie nadzoru nad wykonywaniem zadań przez pracownika służby bhp.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2014/12/31, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2014/12/31 10:50:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2014/12/31 10:50:59 nowa pozycja