Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2014 roku

Nr kontroli: WKiAW

Gospodarka finansowo – księgowa, w tym wynagrodzenia osobowe i sprawy kadrowe za 2013 r.

Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Cyryla i Metodego 44

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w lutym 2014 r. przeprowadził kontrolę w Szkole Podstawowej Nr 41, ul. Cyryla i Metodego 44, 71-540 Szczecin, zwanej dalej SP nr 41, w zakresie gospodarki finansowo – księgowej, w tym wynagrodzeń osobowych i spraw kadrowych za 2013 r. Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10.04.2014 r.

I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

WKiAW, mimo stwierdzonych uchybień, pozytywnie ocenia prowadzenie gospodarki finansowo – księgowej w 2013 r. (ocena pozytywna).

Wykonanie dochodów budżetowych SP nr 41 w 2013 r. wyniosło 774,18 zł, co stanowiło 103 % planowanej kwoty. Zaplanowane wydatki budżetowe SP nr 41
w wysokości 3.565.407,78 zł zrealizowane zostały w 99,9 %, tj. w kwocie 3.562.854,54 zł. Różnica powstała z niewykorzystania przyznanej pełnej kwoty 8.334,78 zł na zadanie pn. „Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych”. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 5.786,74 zł, do WOś zwrócono kwotę 2.548,04 zł.

SP nr 41 w 2013 r. uzyskała dochody jak i poniosła wydatki z wydzielonego rachunku dochodów (WRD) w wysokości 114.044,40  zł, co stanowiło 72% zaplanowanej kwoty.

Pozytywna ocena dotyczy przede wszystkim:

 • wydatków publicznych, które dokonywane były w oparciu o skuteczne mechanizmy kontroli zarządczej dotyczące operacji finansowych i gospodarczych,
 • terminowego realizowania płatności z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zobowiązań niewymagalnych wykazanych na dzień 31.12.2013 r.,
 • sprawozdań budżetowych sporządzanych zgodnie z ewidencją księgową i zatwierdzonym planem finansowym,
 • ksiąg rachunkowych prowadzonych w sposób rzetelny i zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm), zwaną dalej uor,
 • czynności związanych z procesem inwentaryzacji,
 • bieżącego monitoringu należności niewymagalnych i wymagalnych wykazanych na dzień 31.12.2013 r., w celu ich wyegzekwowania,
 • sporządzania i przekazywania do wydziału nadzorującego Urzędu Miasta informacji o występowaniu lub niewystępowaniu transakcji podejrzanych, w związku
  z wymogami ustalonymi przez Prezydenta Miasta Szczecin w Zarządzeniu Nr
  579/09 z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • przekazywania do WKiAW informacji o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w SP nr 41, zgodnie z wymogami § 11 i § 12 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 399/03 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10.07.2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli.

Stwierdzone uchybienia dotyczyły:

 1. stosowania nieprecyzyjnych zapisów w umowie najmu,
 2. braku egzekwowania zapisów umownych w części dotyczącej załączników do umów,
 3. braku wersji oprogramowania w przyjętej dokumentacji zasad rachunkowości.

II. Oceny cząstkowe

 1. Dochody budżetowe, w tym WRD

1.1. Wykonanie dochodów budżetowych i WRD

Dochody budżetowe w kwocie 774,18 zł wykazane w § 097 stanowiły wyłącznie wynagrodzenie płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kontroli poddano wszystkie umowy najmu obowiązujące w 2013 r. w SP nr 41 (10 umów najmu, jeden aneks, jedno porozumienie i jedna umowa użyczenia) oraz wszystkie faktury wystawione przez SP nr 41 w II półroczu 2013 r. zaewidencjonowane na §§: 0750, 0920 i 0970 (12 faktur) na kwotę 5.542,58 zł, tj. 5 % ogółem dochodów WRD jednostki za 2013 r.

W umowie najmu nr 10/N/2011 z dnia 30.06.2011 r. na wynajem powierzchni pod automat do sprzedaży napojów, przekąsek i słodyczy nie została precyzyjnie określona powierzchnia najmu, nie była również uregulowana kwestia podatku od nieruchomości. Według § 2 ww. umowy, przedmiotem umowy był wynajem około 2 m2 powierzchni SP nr 41 pod przedmiotowy automat.

W toku kontroli i po przeprowadzonych oględzinach ustalono, że automat zajmował powierzchnię 1 m2 i za taki metraż został odprowadzony podatek od nieruchomości.

W aneksie i porozumieniu do umowy nr 17/2010 z dnia 30.10.2010 r. na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na zainstalowanie tablicy reklamowej było odniesienie do umowy nr 17/2010 z dnia 15.11.2010 r.

Aneks z dnia 3.01.2011 r. zmieniał ponadto brzmienie całego § 5 ww. umowy, niwelując tym samym korzystne dla jednostki zapisy § 5 ust. 2-6 umowy, wg których SP nr 41 ma prawo corocznie z dniem 1 stycznia podwyższać opłaty o wskaźnik inflacji.

Do umowy użyczenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej nr 9/N/2012W z dnia 31.08.2012 r. nie został sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy określający stan techniczny i wyposażenie lokalu, czego obowiązek wynikał z § 1 ust. 2 ww. umowy. W ocenie kontrolującego nie można uznać za realizację zapisów umowy faktu, że taki protokół został spisany w dniu 1.09.2009 r. i stanowił część poprzedniej umowy, nawet przy założeniu, że wyposażenie gabinetu się nie zmieniło.

Według standardu kontroli zarządczej nr 14 a i d zawartego w grupie C – Mechanizmy kontroli, o którym mowa w Załączniku do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia
16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
(Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84),zwanego dalej komunikatem w sprawie standardów kontroli zarządczej, w jednostce powinny istnieć mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych dotyczące rzetelnego i pełnego dokumentowania operacji finansowych i gospodarczych oraz ich weryfikacji przed i po realizacji.

W przypadku pozostałych 9 umów stwierdzono, że sporządzana dokumentacja i sposób realizacji były zgodne z zapisami umownymi.

Kontrola 11 faktur wykazała, że zostały one poprawnie wystawione, zaewidencjonowane i uregulowane w umownych terminach. W jednym przypadku, w dniu 31.12.2013 r., została wystawiona nota odsetkowa na kwotę 0,06 zł za 2 dni zwłoki w opłaceniu faktury nr 43/2013.

WKiAW, mimo stwierdzonych uchybień, ocenia pozytywnie realizację dochodów w 2013 r., w zakresie poprawności i kompletności dokumentacji, ewidencjonowania, terminowości dokonywanych wpłat, windykacji należności.

1.2. Należności

W sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27S na dzień 31.12.2013 r. nie zostały wykazane należności.

W sprawozdaniu Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na WRD na dzień 31.12.2013 r. wykazane zostały należności niewymagalne w kwocie 29,91 zł i odsetki od należności niezapłaconych w terminie w wysokości 0,06 zł.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w sposobie windykowania należności w SP nr 41.

Odzyskano całą kwotę 29,91 zł tytułem należności niewymagalnych. Do dnia 21.02.2014 r. nie została uregulowana jedynie kwota naliczonych odsetek.

Wszystkie należności zostały przez jednostkę zidentyfikowane a w stosunku do należności niezapłaconych w terminie podejmowane były czynności windykacyjne.

WKiAW pozytywnie ocenia bieżący monitoring należności w jednostce.

2. Wydatki budżetowe, w tym WRD

2.1 Wykonanie wydatków budżetowych i WRD

W toku kontroli wydatków analizie poddano:

- 33 dowody księgowe na kwotę 182.602,04 zł, co stanowiło 5,13% wydatków budżetowych ogółem,

- 11 dowodów księgowych na kwotę 8.647,98 zł, co stanowiło 7,6% wydatków WRD ogółem,

- 2 umowy stanowiące podstawę do wystawienia 4 dowodów księgowych,

- 5 notatek służbowych dokumentujących fakt przeprowadzenia analizy rynku,

- dokumentację dotyczącą realizacji zadania pn. „Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych”.

Do umowy dotyczącej comiesięcznych usług serwisu sprzętu komputerowego i oprogramowania nr 3/U/2012 z dnia 31.12.2012 r. nie zostało sporządzone sprawozdanie ze szczegółowej inwentaryzacji sprzętu (włącznie z numerami seryjnymi kluczowych podzespołów i oprogramowania), czego obowiązek wynikał z § 2 ust. 2 lit. a tiret pierwsze ww. umowy. W ocenie kontrolującego nie można uznać za realizację zapisów umowy faktu, że spis sprzętu i oprogramowania został sporządzony w dniu 1.02.2010 r. i stanowił część poprzedniej umowy, nawet przy założeniu, że szkoła nie zakupiła nowego sprzętu i oprogramowania.

Według standardu kontroli zarządczej nr 14 a i d zawartego w grupie C – Mechanizmy kontroli, o którym mowa w komunikacie w sprawie standardów kontroli zarządczej,
w jednostce powinny istnieć mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych dotyczące rzetelnego i pełnego dokumentowania operacji finansowych
i gospodarczych oraz ich weryfikacji przed i po realizacji.

Notatki służbowe zostały sporządzone zgodnie z ówcześnie obowiązującym Zarządzeniem nr 235/08 Prezydenta Miasta z dnia 29.05.2008 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo Zamówień Publicznychoraz Zarządzeniem nr 314/13 Prezydenta Miasta z dnia 17.07.2013 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin. Były sporządzane każdorazowo po uprzednim dokonaniu analizy rynku, zawierały informację dot. wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych i euro oraz wskazanie obowiązującego kursu euro.

Wszystkie 44 faktury zostały poprawnie wystawione, zakwalifikowane, zaewidencjonowane i uregulowane w umownych terminach. Były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.

WKiAW, mimo stwierdzonych uchybień, ocenia pozytywnie realizację wydatków budżetowych w 2013 r. pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. Wydatki zrealizowane zostały z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi określonych w art. 44 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

2.2. Płatności inne

W toku kontroli nie stwierdzono płatności, których charakter odbiegałby od specyfiki wydatków ujętych w punkcie 2.1 wystąpienia.

2.3. Zobowiązania

W rocznych sprawozdaniach z wykonania wydatków budżetowych Rb-28S na dzień 31.12.2013 r. wykazane zostały zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 251.984,60 zł, uregulowane w 2014 r. w kwocie ogółem 164.682,19 zł, w terminach ich wymagalności. Do zapłaty pozostała kwota 87.302,41 zł z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r.

W sprawozdaniu o stanie zobowiązań Rb-Z na dzień 31.12.2013 r. nie wykazano zobowiązań wymagalnych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w toku kontroli terminowości regulowania zobowiązań.

WKiAW pozytywnie ocenia bieżący monitoring zobowiązań w jednostce.

3. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Kontrolą objęto 6. z 70. pracowników zatrudnionych na różnych stanowiskach pracy na kwotę 224.483,31 zł, tj. 8,85 % wynagrodzeń osobowych zaewidencjonowanych w 2013 r. na §§ 4010 i 4040, wynoszących 2.535.636,86 zł.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w toku kontroli wynagrodzeń pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami i poprawności naliczania.

Stwierdzono, że:

- akta osobowe (aktualne wynagrodzenie, zajmowane stanowisko, kategoria zaszeregowania, przyznane dodatki, posiadane wykształcenie oraz zakres obowiązków pracowników) były zgodne z danymi stanowiącymi podstawę naliczania wynagrodzeń (regulamin wynagradzania, listy płac),

- wynagrodzenia naliczane były prawidłowo, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie chorobowe (16 przypadków), wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe (19 przypadków), zastępstwa (4 przypadki), za nauczanie indywidualne (10 przypadków) i pracę w trudnych warunkach (10 przypadków),

- naliczone wynagrodzenia były zgodne z dokonanymi wypłatami.

WKiAW pozytywnie ocenia prawidłowość naliczania wynagrodzeń – ich zgodności z aktami osobowymi, stanowiącymi podstawę naliczeń i ewidencji na listach płac.

4. Podatek dochodowy i składki ZUS

Według deklaracji PIT-4R i PIT-8AR za 2013 r. naliczony został podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie ogółem 217.546 zł, z czego kwotę 203.330,55 zł uregulowano w 2013 r. a 14.292,45 zł w styczniu roku 2013, w terminie wymagalności. Na różnicę w kwocie 77 zł składa się wynagrodzenie płatnika za XII 2013 r., odliczone przy styczniowej zapłacie.

Według deklaracji ZUS P DRA za poszczególne miesiące 2013 r. naliczone składki ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy wyniosły ogółem 849.504,96 zł, z czego kwotę 846.534,89 zł uregulowano w 2013 r. a 3.015 zł w styczniu roku 2014, w terminie wymagalności. Różnica w wysokości 44,93 zł wynikała z korekt składek za lata 2011 i 2012 w kwocie 28,26 zł i wynagrodzenia płatnika za XII 2013 r. (16.67 zł, do odliczenia w styczniu 2014 r.)

W toku kontroli zgodności dokonanych wpłat z deklaracjami i ich terminowości nie stwierdzono nieprawidłowości.

Podatek dochodowy od osób fizycznych za poszczególne miesiące 2013 r. regulowany był w terminach wynikających z zapisów art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Składki ubezpieczeniowe za poszczególne miesiące 2013 r. regulowane były w terminach wynikających z zapisów art. 47 ust. 1  ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.).

WKiAW pozytywnie ocenia rozliczenia publiczno – prawne w powyższym zakresie.

5. Sprawozdawczość

Badaniem objęto sprawozdania roczne:

- z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27S) na dzień 31.12.2013 r. na kwotę 774,18 zł,

- z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb-28S) na dzień 31.12.2013 r. – 14 sprawozdań na kwotę ogółem 3.562.854,54 zł,

- z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp (Rb-34S) na dzień 31.12.2013 r. na kwotę dochodów i wydatków w wysokości 114.044,40 zł

oraz kwartalne:

- kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań (Rb-Z) na dzień 31.12.2013 r. - (brak zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.),

- kwartalne sprawozdanie o stanie należności (Rb-N) na dzień 31.12.2013 r. na kwotę
29,91 zł.

Plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 750 zł i nie zmienił się w porównaniu z planem na dzień 1.01.2013 r.

Plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 3.565.407,78 zł i wzrósł w porównaniu z planem na dzień 1.01.2013 r. o 480.382 zł (dokonano 109. zmian planu).

Plan dochodów i wydatków WRD na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 158.700 zł i wzrósł w porównaniu z planem na dzień 1.01.2013 r. o 25.000 zł. (dokonano łącznie 20. zmian planu).

W toku kontroli sprawozdań i procesu planowania nie stwierdzono nieprawidłowości.

Sprawozdania zostały sporządzone terminowo, a wykazane kwoty były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

Każda zmiana planu poprzedzona była zgodą organu nadrzędnego, tu: Wydziału Oświaty a w przypadku zmian planu WRD, była zgodna z Uchwałą Nr XXIV/705/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26.11.2012 r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność
w zakresie oświaty.

WKiAW pozytywnie ocenia sporządzone przez SP nr 41 sprawozdania budżetowe. Kontrola wykazała, że sprawozdawczość była zgodna z ewidencją księgową
i zatwierdzonym planem finansowym.

6. Inwentaryzacja

W toku kontroli przeanalizowano dokumentację dotyczącą spisu z natury przeprowadzonego na dzień 8.11.2013 r. i czynności inwentaryzacyjnych przeprowadzonych na dzień 31.12.2013 r., w tym 116 arkuszy spisu z natury i 11 protokołów z inwentaryzacji i weryfikacji sald.

W toku kontroli czynności związanych z procesem inwentaryzacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Przebieg procesu inwentaryzacji był zgodny z obowiązującą w jednostce instrukcją inwentaryzacyjną.

Wszystkie stany kont wykazane w poszczególnych protokołach z weryfikacji były zgodne z zestawieniem obrotów i sald kont analitycznych za okres od stycznia do grudnia 2013 r.

Stwierdzony w toku spisu z natury niedobór na kwotę 2.058,17 zł został rozliczony.

WKiAW pozytywnie ocenia inwentaryzację wykonaną za 2013 r. pod kątem zgodności z ustawą o rachunkowości i procedurami obowiązującymi w jednostce.

7. Dokumentacja finansowo - księgowa

W toku kontroli analizie poddano niżej wymienione procedury z zakresu finansowo – księgowego, obowiązujące w jednostce:

1. Dokumentacja zasad rachunkowości – Zarządzenie nr 6/53/2006 z dnia 27.12.2006 r., obejmująca:

 • Metody wyceny aktywów i pasywów oraz zasady ustalania wyniku finansowego – zmienione zarządzeniami: nr 2a/2011 z dnia 3.01.2011 r., nr 9a/2012 z dnia
  22.02.2012 r.,
 • Zakładowy Plan Kont – zmieniony zarządzeniami: nr 46/27a/2009 z dnia 4.06.2009 r.,
  nr 24a z dnia 18.05.2010 r., nr 9a/2012 z dnia 22.02.2012 r., nr 21a/2013 z dnia 10.07.2013 r.,
 • Instrukcja inwentaryzacyjna,
 • Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów - zmieniona zarządzeniami: nr 9a/2012 z dnia 22.02.2012 r., nr 21a/2013 z dnia 10.07.2013 r., nr 5a/2014 z dnia 18.02.2014 r.,
 • Instrukcja magazynowa,
 • Zakładowa instrukcja kasowa - zmieniona zarządzeniami: nr 24a z dnia 18.05.2010 r., nr 9a/2012 z dnia 22.02.2012 r.,
 • Instrukcja prowadzenia i przechowywania ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych oraz zabezpieczenia mienia,
 • Procedury kontroli finansowej - zmienione zarządzeniem nr 55/36a/2009 z dnia 27.07.2009 r.,
 • Instrukcja kontroli wewnętrznej,
 • Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych - zmieniona zarządzeniem nr 24a
  z dnia 18.05.2010 r.,
 • Dokumentacja systemu przetwarzania danych.

2. Opis systemu przetwarzania danych – Zarządzenie nr 9a/2012 z dnia 22.02.2012 r

3. Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania – Zarządzenie nr 24a z dnia 18.05.2010 r.

4. Zasady funkcjonowania WRD w SP nr 41 – Zarządzenie nr 2a/2011 z dnia 3.01.2011 r.

5. Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych na dostawy, usługi
i roboty o wartości poniżej 14 000 euro, powyżej 14 000 euro i regulaminu pracy komisji przetargowej – Zarządzenie nr 23a/2013 z dnia 2.09.2013 r.

6. Procedury systemu kontroli zarządczej – Zarządzenie nr 26a/2010 z dnia 25.05.2010 r.

W przyjętej dokumentacji zasad rachunkowości nie było podanej wersji oprogramowania, co było niezgodne z art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. c uor, według którego jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości, a w szczególności dotyczące sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji (…), a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji.

Według standardu kontroli zarządczej nr 10 zawartego w grupie C – Mechanizmy kontroli komunikatu w sprawie standardów kontroli zarządczej, na dokumentację systemu kontroli zarządczej składają się m.in. procedury wewnętrzne, które powinny być spójne i dostępne dla wszystkich osób zobowiązanych do ich stosowania.

W przypadku pozostałych procedur nie stwierdzono zapisów kolidujących z obowiązującymi przepisami lub praktyką stosowaną w jednostce.

WKiAW pozytywnie ocenia dokumentację finansowo – księgową jednostki pod względem zawartości merytorycznej i aktualności.

8. Inne obszary

Pismami z dnia 5.07.2013 r. i z dnia 3.01.2014 r., podpisanymi przez dyrektora SP nr 41 i głównego księgowego, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin został poinformowany, że w SP nr 41 nie stwierdzono transakcji podejrzanych.

W oświadczeniu z dnia 20.02.2014 r., dyrektor SP nr 41 podał, że w 2013 r. organy kontroli zewnętrznej trzykrotnie przeprowadziły kontrole w szkole (w dniach 22.08., 30.09. i 19.12.2013 r.).

W zakresie realizacji zarządzeń nr 579/09 i 399/03 Prezydenta Miasta, wymienionych w I części wystąpienia, nie stwierdzono nieprawidłowości.

Pisma dot. transakcji podejrzanych sporządzone były terminowo.

O wszystkich kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w jednostce dyrektor SP nr 41 poinformował WKiAW.

WKiAW pozytywnie ocenia realizację zapisów zawartych w ww. zarządzeniach Prezydenta Miasta.

III. Uwagi i zalecenia

Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi SP nr 41:

 1. przestrzeganie zapisów zawartych umów w zakresie opisanym w wystąpieniu,
 2. uzupełnienie zasad rachunkowości.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2014/05/30, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2014/05/30 11:27:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2014/05/30 11:27:06 nowa pozycja