Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2014 roku

Nr kontroli: WKiAW

Stan bezpieczeństwa i higieny pracy

Gimnazjum nr 2, ul. Cyryla i Metodego 43

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin na przełomie maja i czerwca 2014 r. przeprowadził kontrolę w Gimnazjum nr 2, ul. Cyryla
i Metodego 43, 71-540 Szczecin (zw. dalej G2), w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy (zw. dalej bhp). Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11.07.2014 r.

I. Ocena ogólna kontrolowanej działalności

WKiAW ocenił negatywnie działalność jednostki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

 1. sposobu prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz wykonania zaleceń z kontroli obiektu budowlanego,
 2. wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz prowadzenia dokumentacji z tego zakresu,
 3. ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
 4. oceny ryzyka zawodowego,
 5. badań z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami,
 6. szkoleń w dziedzinie bhp,
 7. zasad refundacji kosztów poniesionych przez pracowników na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym,
 8. wykonywania zadań przez służbę bhp.

Ocena pozytywna dotyczyła jedynie: użytkowania maszyn i urządzeń technicznych zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz stosowania
i przechowywania mieszanin niebezpiecznych bądź mieszanin stwarzających zagrożenie.

II. Oceny cząstkowe

1. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy

1.1. Książka obiektu budowlanego

G2 usytuowany był w 2 budynkach (budynek szkoły i sala gimnastyczna). Dla budynków prowadzono jedną książkę obiektu budowlanego. Odpowiedzialną za jej prowadzenie oraz terminowość przeprowadzania kontroli była osoba zatrudniona na stanowisku intendenta.

Prowadzenie jednej, wspólnej książki obiektu budowlanego dla dwóch budynków naruszyło zapis art. 64 ust. 1 ustawy  z dnia 7 lipca  1994 r. Prawo budowlane, zw. dalej u.p.b., wg którego właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia,  książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

Kontrola książki obiektu budowlanego wykazała ponadto nieprawidłowości polegające na: braku planu sytuacyjnego obiektu; braku wpisów protokołów kontroli (od 2010 r.) w zakresie: instalacji elektrycznej, instalacji gazowej, stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego (kontrole roczne i pięcioletnia), co naruszyło przepis § 5 pkt 3 oraz  § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego, wg którego wpisy do książki obejmują: plan sytuacyjny obiektu, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określający również usytuowanie miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci, a w szczególności gazu, energii elektrycznej i ciepła; wpisy do książki powinny być dokonywane w dniu zaistnienia okoliczności, dla której jest wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu.

Przyczyną uchybień była niewystarczająca znajomość obowiązujących przepisów w tym zakresie ze strony osoby odpowiedzialnej za jej prowadzenie,
a ponadto (jak wynikałoz wyjaśnień osoby odpowiedzialnej) zwiększony zakres obowiązków. 

Do dnia zakończenia kontroli uzupełniono wpisy w zakresie: planu sytuacyjnego obiektu (budynek szkoły), protokołów kontroli.

WKiAW negatywnie ocenił działalność jednostki w badanym obszarze.

1.2. Kontrole obiektów budowlanych

Obiekty budowlane, będące w zarządzie G2, poddawane były okresowym kontrolom w zakresie: stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych, w tym kontrolom instalacji elektrycznej i piorunochronnej, instalacji gazowej i kominowej. Kontrole przeprowadzały osoby posiadające uprawnienia w danym zakresie.

Za wykonanie zaleceń wynikających z ww. kontroli odpowiedzialnym był Dyrektor G2.

W 2010 roku, podczas  okresowej (pięcioletniej) kontroli stanu technicznego i sprawności użytkowej obiektu „Nie stwierdzono zagrożenia bezpieczeństwa budynków i użytkowania gimnazjum” Ocena warunkowana była wykonaniem „ekspertyzy w sprawie celowości

i sposobu wykonania wzmocnień lub wymiany poszczególnych elementów więźby dachowej z powodu występującego tu szkodnika spuszczela oraz znacznego zmniejszenia przekroju kilku elementów więźby”. Zalecenie nie zostało wykonane, co było niezgodne z art. 61 pkt 1 u.p.b., wg którego obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Przyczyną uchybienia było to, że po przesłaniu Protokołu kontroli do organu nadrzędnego  Dyrektor G2 nie interesował się wykonaniem ww. zalecenia. 

Na polecenie kontrolującej w dniu 02.06.2014 r.  przeprowadzono roczną  kontroli obiektu budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem stanu technicznego więźby dachowej. W protokole pokontrolnym z dnia 03.06.2014 r. osoba przeprowadzająca kontrolę (upr. budowlane 549/Sz/73)  stwierdziła, iż: „Budynek nadaje się do dalszej eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem. Najważniejsza sprawa w chwili obecnej to wymiana części elementów więźby dachowej, zaatakowanej przez szkodniki drewna oraz wymiana stolarki okiennej (…)”.

Pozostałe kontrole obiektów budowlanych nie wykazały nieprawidłowości.

WKiAW, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, pozytywnie ocenia działalność jednostki w badanym obszarze (pozytywna z nieprawidłowościami).

2. Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze

W środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze wyposażano pracowników zatrudnionych na następujących stanowiskach pracy: robotnik do prac lekkich, kucharz, pomoc kuchenna, woźna, intendent, sprzątaczka.

Zasady i normy przydziału ww. przedmiotów  stanowiły integralną część Regulaminu pracy G2.

Kontrola wykazała, iż  część pracowników otrzymywała ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży roboczej, natomiast z dokumentacji prowadzonej w jednostce nie wynikało jakich stanowisk dotyczył ekwiwalent, co było niezgodne z art. 2377 § 2  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy, zw. dalej  k. p., wg którego pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Stwierdzono ponadto, że na stanowisku woźnego nie ustalono okresu użytkowania obuwia, podczas gdy przepis 2378 § 1 k. p. stanowi, iż pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego.

Z zapisów „Tabeli  norm przydziału odzieży i obuwia roboczego (…) oraz środków ochrony indywidualnej” nie wynikało również, które przedmioty zakwalifikowano do środków ochrony indywidualnej, a które do odzieży i obuwia roboczego. Na stanowisku kucharza i  pomocy kuchennej nieprecyzyjnie  określono okresy użytkowania obuwia (na 12 i 24 m-ce). Zapisów w tabeli nie skorygowano po zlikwidowaniu stanowiska konserwatora.

Powyższe nieprawidłowości wynikały ze złej interpretacji przepisów ze strony pracodawcy.

Stwierdzono ponadto uchybienia w przydzielaniu pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz prowadzenia dokumentacji z tego zakresu.

Z powodu braku środków finansowych 2 pracownicom nie wydano obuwia roboczego, co pozostawało w sprzeczności z zapisem art. 2377§ 1 k. p.,
wg którego pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach.

W kartach ewidencji wyposażenia 2 pracowników nie odnotowano dat wydania kurtki, rękawic drelichowych, kamizelki i okularów ochronnych. Przyczyną uchybienia było nieprawidłowe wykonanie obowiązków przez osobę zatrudnioną na stanowisku intendenta, odpowiedzialną za prowadzenie kart ewidencji wyposażenia pracowników.

Do dnia zakończenia kontroli uzupełniono zapisy w kartach ewidencji wyposażenia.

WKiAW negatywnie ocenił wyposażanie pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz prowadzenie dokumentacji
z powyższego zakresu.

3. Wypadki przy pracy

W okresie objętym kontrolą w G2 doszło do 1 wypadku przy pracy, w którym poszkodowaną została osoba zatrudniona ówcześnie na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego.

Kontrola wykazała brak niezwłoczności dotyczącej wszczęcia postępowania powypadkowego. Do wypadku doszło w dniu 06.02.2012 r. natomiast postępowanie wszczęto w dniu 15.02.2012 r., tj. po 9 dniach od zdarzenia, a wg § 2 oraz § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r.
w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy  pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego. Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół powypadkowy jest obowiązany przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

Przyczyną uchybienia było poinformowanie pracodawcy przez poszkodowanego po 3 dniach od zdarzenia, jak również kilkudniowa nieobecność pracodawcy w tym okresie. 

Dyrektor G2 nieprawidłowo powołał do składu zespołu powypadkowego przedstawiciela pracowników, którego powołanie nie leżało w jego kompetencjach, ponieważ wg art. 23713a k. p. przedstawiciele pracowników (…) są wybierani przez zakładowe organizacje związkowe, a jeżeli
u pracodawcy takie organizacje nie działają - przez pracowników, w trybie przyjętym w zakładzie pracy.

Nie stwierdzono natomiast uchybień w pracach zespołu powypadkowego dotyczących ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz realizacji zaleceń pokontrolnych.

WKiAW, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, pozytywnie ocenił ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (pozytywna
z nieprawidłowościami).

4. Ocena ryzyka zawodowego

Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadzono w  2003 r. Ostatnia aktualizacja oceny została przeprowadzona w 2008 r. W aktualizacji brał udział specjalista ds. bhp.

W Regulaminie pracy G2 brak było zapisów dotyczących sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym, co naruszyło art. 229 § 1 k. p.,
wg którego  Regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać
w szczególności: obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników
o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.

Stwierdzono również, że dokumentacja oceny ryzyka zawodowego nie zawierała: opisu poszczególnych stanowisk z uwzględnieniem stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów, wykonywanych zadań, w związku z czym nie spełniono wymogów § 39a  ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia  26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zw. dalej rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bhp,  wg którego pracodawca prowadzi dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych niezbędnych środków profilaktycznych. Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien uwzględniać w szczególności: opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie: stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów, wykonywanych zadań.

Kontrola wykazała ponadto, że nie została przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego na stanowisku intendentki. Osoba zatrudniona na tym stanowisku została poinformowana o ryzyku występującym na stanowisku pracownika administracyjno – biurowego pomimo, że zakres jej obowiązków na stanowisku intendenta i związane z tym zagrożenia nie były tożsame z zagrożeniami występującymi na stanowisku administracyjno - biurowym. W tym przypadku naruszono zapis § 39a  ust. 1 ww. rozporządzenia, wg którego, (…) podczas oceny ryzyka zawodowego uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac.

Ocena ryzyka zawodowego nie została  zweryfikowana pod kątem  zaistniałego wypadku przy pracy.

Przyczyną powstałych nieprawidłowości był brak dostosowywania na bieżąco oceny ryzyka zawodowego do stanu faktycznego w jednostce.

Wszyscy pracownicy zostali poinformowani o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

WKiAW negatywnie ocenił działalność jednostki w badanym obszarze.

5. Badania profilaktyczne i szkolenia bhp

5.1. Badania profilaktyczne

Badania profilaktyczne wykonywane były na podstawie umów zawieranych pomiędzy G2, a jednostką służby zdrowia uprawnioną do wykonywania badań
z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami.

Na 34 osoby objęte kontrolą (pełen stan osobowy jednostki) w stosunku do 5 stwierdzono uchybienia w zakresie badań profilaktycznych polegające na tym, że:

 • osoba zatrudniona na stanowisku robotnika  prac lekkich została dopuszczona do pracy bez wstępnych badań lekarskich do umowy z dnia 01.03.2012 r. oraz umowy z dnia 01.02.2013 r. (przerwy pomiędzy umowami powyżej 30 dni); na stanowisku nauczyciela została przyjęta do pracy na podstawie badań okresowych od innego pracodawcy, co było niezgodne z art. 229 § 1 pkt 1 oraz § 4 k. p., wg którego wstępnym badaniom lekarskim podlegają osoby przyjmowane do pracy. Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą,
 • osoba zatrudniona na stanowisku głównej księgowej  została dopuszczona do pracy bez badań okresowych, podczas gdy przepis art. 229 § 4 k. p. stanowi, iż pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,
 • osoba zatrudniona na stanowisku robotnika  prac lekkich oraz osoba zatrudniona na stanowisku nauczyciela zostali dopuszczeni do pracy bez badań kontrolnych, a wg przepisu art. 229 § 2 k. p.  w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Przyczyną powyższych uchybień były częste zmiany pracowników sekretariatu (skierowanych do jednostki z Urzędu Pracy na staż) oraz brak nadzoru ze strony dyrektora nad wykonywaniem zadań..

W Regulaminie pracy znalazł się ponadto zapis o treści: „(…) Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy, na podstawie kolejnej umowy o prace zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę  z tym pracodawcą”, niezgodny
z zapisem
art. 229 § 1 k. p., wg którego badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Przyczyną uchybienia było niedostosowanie zapisów regulaminu do obowiązujących w dniu kontroli przepisów ogólnych.

Do dnia zakończenia kontroli 1 osoba wykonała badanie profilaktyczne oraz 1 osoba badanie kontrolne.

WKiAW pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości,  ocenił działalność jednostki w badanym obszarze (pozytywna z nieprawidłowościami).

5.2. Szkolenia w dziedzinie bhp

Szkolenia wstępne: instruktaż ogólny przeprowadzali specjaliści z Ośrodka BHP Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
(zw. dalej OBHP ZCEMiP), instruktaż stanowiskowy przeprowadzał Dyrektor G2.

Na 34 osoby objętych kontrolą w stosunku do 3 stwierdzono uchybienia polegające na dopuszczaniu do pracy bez wstępnych szkoleń w dziedzinie bhp.

Kontrola wykazała, iż osoby zatrudnione na stanowiskach: robotnik prac lekkich (2 osoby) oraz nauczyciel zostali dopuszczeni do pracy bez wstępnych szkoleń w dziedzinie bhp, szkolenia odbyli w kilka i kilkanaście dni od dnia zatrudnienia, co naruszyło  art. 2373 § 2 i 3  k. p., wg którego  pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Przyczyną uchybienia była niewystarczająca znajomość przepisów ze strony pracodawcy oraz specjalisty ds. bhp.

WKiAW pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień, ocenił działalność jednostki w badanym obszarze (pozytywna z nieprawidłowościami).

6. Okulary do pracy przy monitorze ekranowym

Zasady zwrotu kosztów okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym w G2 regulowało wewnętrzne zarządzenie. W opracowywaniu zarządzenia brał udział ówczesny specjalista ds. bhp.

Analiza ww. zarządzenia ujawniła szereg błędów. Według zapisów zarządzenia zwrot kosztów zakupu okularów  przysługiwał  pracownikom obsługującym monitor ekranowy „powyżej 4 godzin dziennie ( …) nie częściej niż jeden  raz na 3 lata”, co uchybiało zapisowi § 8 ust. 2 rozporządzenia  Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, wg którego pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Nieaktualna była również w zarządzeniu  nazwa podmiotu, z którym jednostka miała zawartą umowę na badania z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia nad pracownikami.

Przyczyną uchybienia była zła interpretacja przepisów ze strony pracodawcy i specjalisty ds. bhp.

W okresie objętym kontrolą pracownicy nie wnioskowali do pracodawcy o  zwrot kosztów zakupu okularów do pracy przy monitorze ekranowym..

WKiAW negatywnie ocenił wewnętrzne zarządzenie w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów do pracy przy monitorze ekranowym.

7. Służba bhp

Zadania służby bhp w G2 , na podstawie umów cywilnoprawnych, wykonywali specjaliści ds. bhp zatrudnieni w OBHP ZCEMiP.

Uchybienia i nieprawidłowości wykazane w wystąpieniu dotyczące: zapisów Regulaminu pracy; zarządzenia wewnętrznego w sprawie wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze; oceny ryzyka zawodowego; wstępnych szkoleń w dziedzinie bhp wynikały w dużej mierze z niewystarczającej współpracy osób wykonujących zadania służby bhp z pracodawcą. co świadczy o nieskutecznej realizacji zapisu § 2 ust. 1 pkt. 9 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września  1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, wg którego do zakresu działania służby bhp należy udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przyczyną uchybień była również częsta zmiana osób wykonujących zadania służby bhp w jednostce oraz sporadyczne ich przebywanie na terenie jednostki (kilka razy w roku). WKiAW negatywnie ocenił wykonywanie zadań przez specjalistów ds. bhp.

8. Maszyny oraz sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości

Na wyposażeniu jednostki znajdowały się: patelnie elektryczne, maszyna do rozdrabniania, obieraczka do ziemniaków, zmywarka, maszyna wieloczynnościowa „Wilk”, kosa spalinowa, odkurzacz. Nie stwierdzono uchybień w badanym obszarze.

Pracodawca przeprowadził ocenę maszyn, nabytych przed 2003 r., pod kątem spełnienia wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 30 października 2002 r. w sprawie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa  i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracyi dostosował do maszyny do wymagań rozporządzenia.

WKiAW pozytywnie ocenił obszar dotyczący użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

9. Czynniki chemiczne

W jednostce stosowano niebezpieczne mieszaniny chemiczne, bądź mieszaniny stwarzające zagrożenie do prac związanych z utrzymaniem czystości obiektów oraz dezynfekcji w pomieszczeniach kuchennych. Nie stwierdzono uchybień w powyższym zakresie.

Pracodawca posiadał aktualny spis stosowanych niebezpiecznych, bądź stwarzających zagrożenie mieszanin chemicznych, karty charakterystyki oraz wykazy osób zapoznanych z kartami charakterystyki.

WKiAW pozytywnie ocenił działalność jednostki w zakresie  stosowania niebezpiecznych bądź stwarzających zagrożenie mieszanin chemicznych.  

III. Uwagi i zalecenia

Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi G2:

 1. Założenie książki obiektu budowlanego dla budynku sali gimnastycznej.
 2. Prowadzenie książek obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Podjęcie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych na wymianę uszkodzonych elementów więźby dachowej.
 4. Ustalenie stanowisk, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego.
 5. Dostosowanie Tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego do obowiązujących przepisów oraz rodzajów prac wykonywanych w jednostce.
 6. Niezwłoczne wydanie uprawnionym pracownikom obuwia roboczego.
 7. Prowadzenie kart ewidencji wyposażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2014/08/08, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2014/08/08 11:20:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2014/08/08 11:20:13 nowa pozycja