Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2014 roku

Nr kontroli: WKiAW

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2013 r. w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

Miejska Izba Wytrzeźwień / ul. Dąbrowskiego 22/24

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin w grudniu 2014 r. przeprowadził kontrolę w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień, ul. Gen. Dąbrowskiego 22/24, (zw. dalej MIW)
w zakresie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej przez WKiAW w 2013 r. w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 29.12.2014 r.

I . Ocena ogólna

WKiAW pozytywnie ocenił poszczególne obszary objęte kontrolą (ocena pozytywna) dotyczące:

 1. Naprawienia nawierzchni dojścia do budynku biurowego.
 2. Uzupełnienia książek obiektów budowlanych o brakujące wpisy oraz prowadzenie ich na bieżąco.
 3. Uzupełnienia oceny ryzyka zawodowego o wykazy osób pracujących na danym stanowisku.
 4. Opracowania nowej tabeli przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.
 5. Włączenia Tabeli przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego do Regulaminu pracy MIW.
 6. Zapewnienia właściwego poziomu szkoleń okresowych w dziedzinie bhp.

II. Oceny cząstkowe

1. Zrealizowano w pełni zalecenie dotyczące  naprawienia nawierzchni dojścia do budynku biurowego

Kontrola wykazała, że na  dojściu do budynku piętrowego od strony ul. Dąbrowskiego, wykonano nowe utwardzenie. Nowa nawierzchnia chodnika była równa, nieśliska i spełniała wymogi bezpieczeństwa.

WKiAW pozytywnie ocenił realizację zalecenia (ocena pozytywna).

2. Zrealizowano w pełni zalecenie dotyczące uzupełnienia książek obiektów budowlanych o brakujące wpisy oraz prowadzenie ich na bieżąco

Ustalenia i kontroli wykazały, że książkach uzupełniono wpisy dotyczące planów sytuacyjnych budynków, z zaznaczonymi granicami nieruchomości oraz miejscami przyłączenia obiektów do sieci. Uzupełniono także wpisy dotyczące zaległych protokołów z kontroli obiektów budowlanych. Stwierdzono jednocześnie, że wpisy dotyczące bieżących kontroli dokonywane były w dniu zaistnienia okoliczności, dla której było wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu.

WKiAW pozytywnie ocenił realizację zalecenia (ocena pozytywna).

3. Zrealizowano w pełni zalecenie dotyczące obowiązku  uzupełnienia oceny ryzyka zawodowego o wykazy osób pracujących na danym stanowisku

W październiku 2013 r. zespół w składzie: specjalista ds. bhp, wykonujący zadania służby bhp w MIW, na podstawie umowy cywilno prawnej) oraz specjalista ds. płac zaktualizowali ocenę ryzyka zawodowego na  następujących stanowiskach pracy: depozytariusz i kierownik zmiany; porządkowy opiekun; pracownik zatrudniony na stanowisku pracy biurowej, w tym pracy przy monitorze ekranowym. Zaktualizowana ocena ryzyka zawodowego zawierała następujące elementy: nazwę stanowiska pracy, miejsce pracy, czas pracy, charakterystykę stanowiska pracy (wykonywane czynności, obsługiwane maszyny), zidentyfikowane zagrożenia oraz oszacowany poziom ryzyka dla poszczególnych zagrożeń.

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego zawierała także listy osób zatrudnionych na danym stanowisku pracy, daty zapoznania pracowników z oceną oraz pisemne potwierdzenia zapoznania.

WKiAW pozytywnie ocenił realizację zalecenia (ocena pozytywna).

4. Zrealizowano w pełni zalecenie dotyczące opracowania nowej tabeli przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży   i obuwia roboczego zawierającej: aktualne nazwy stanowisk pracy; właściwą kwalifikację  środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego; zapisy dotyczące kurtki i spodni na stanowisku porządkowego; okresy użytkowania dla odzieży i obuwia roboczego

W październiku 2013 r. opracowano nowy Regulamin pracy MIW, którego integralną część stanowiła „Tabela norm przydziału odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony” (zw. dalej tabelą).

Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze wyposażani byli pracownicy zatrudnieni na następujących stanowiskach pracy:

 • kierownik zmiany, opiekun zmiany (fartuch roboczy, obuwie robocze, rękawice gumowe),
 • porządkowy (fartuch roboczy, obuwie robocze, rękawice gumowe),
 • porządkowy sprzątający teren zewnętrzny (obuwie robocze, obuwie ocieplane, spodnie robocze, spodnie ocieplane, czapka ocieplana, rękawice ocieplane,  kurtka, kurtka ocieplana,  półmaska przeciwpyłowa, sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości)
 • depozytariusza (fartuch roboczy, obuwie robocze, rękawice gumowe).

Dla odzieży i obuwia roboczego na wymienionych powyżej stanowiskach wyznaczono okresy użytkowania.

WKiAW pozytywnie ocenił realizację zalecenia (ocena pozytywna).

5. Zrealizowano w pełni zalecenie dotyczące włączenia tabeli przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego do Regulaminu pracy MIW

Tabela przydziału środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego stanowiła integralna część nowego Regulaminu pracy MIW. 

WKiAW pozytywnie ocenił realizację zalecenia (ocena pozytywna).

6. Zrealizowano w pełni zalecenie dotyczące zapewnienia właściwego poziomu szkoleń okresowych w dziedzinie bhp

Wstępne szkolenia ogólne przeprowadzał specjalista ds. bhp, wykonujący zadania tej służby w jednostce (na podstawie umowy cywilno prawnej). Wstępne szkolenia stanowiskowe przeprowadzały osoby kierujące pracownikami (pracodawca i główna księgowa).

Szkolenia okresowe w dziedzinie bhp były zlecane podmiotowi zewnętrznemu, uprawnionemu do prowadzenia szkoleń w dziedzinie bhp.

Pracodawca posiadał opracowane szczegółowe programy szkoleń wstępnych ogólnych i stanowiskowych dla następujących grup stanowisk: stanowiska robotnicze, stanowiska administracyjno – biurowe, pracodawcy i osoby kierujące pracownikami, jak również programy szkoleń wstępnych i okresowych obejmujące swoim zakresem specyfikę pracy w MIW.

W okresie od sierpnia 2013 r. do dnia kontroli wstępne szkolenia okresowe w dziedzinie bhp odbyły 4 osoby, przyjmowane na  stanowisko pracy specjalisty oraz porządkowych. Szkolenia okresowe odbyły 4 osoby, zatrudnione na stanowiskach robotniczych. Zaświadczenia ze szkoleń przechowywane były w aktach osobowych pracowników.

WKiAW pozytywnie ocenił realizację ww. zalecenia (ocena pozytywna).

III. Uwagi i zalecenia

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2015/03/12, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2015/03/12 10:59:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2015/03/12 10:59:40 nowa pozycja