Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 65010705

Aktualna strona: 5484

Wydrukowano: 0

Program ochrony środowiska

Program ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024


Nasz znak: WGKIOŚ-II.602.1.2017.JS.1

                                                                                                                     

                  
 
             O B W I E S Z C Z E N I E

                    PREZYDENTA  MIASTA  SZCZECIN

                         z dnia  11 września 2017 r.

 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 t.j. ze zm.), art. 39, art. 3 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405  t.j. ze zm.)                      

podaje się do publicznej wiadomości

 

  1. Prezydent Miasta Szczecin przystąpił do opracowania projektu dokumentu pn.:

 

„Program ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2017-2020
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021- 2024”.

 

  1. Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia Programu ochrony środowiska jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych.
  2. Każdy ma prawo zapoznać się z dokumentacją sprawy w ciągu 21 dni od daty publicznego ogłoszenia tj. od 12.09.2017 r. do 03.10.2017 r., w Urzędzie Miasta Szczecin, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – pok. 5, codzienne
    w godzinach od 9ºº - 14ºº.
  3. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do Prezydenta Miasta Szczecin, w przedmiotowej sprawie. Wnioski i uwagi można składać, w ciągu 21 dni od daty publicznego ogłoszenia tj. . od  12.09.2017 r. do 03.10.2017 r, w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecina, pl. Armii Krajowej 1. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Szczecin.

Nazwa jednostki:WGKIOS
 
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin