Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Program ochrony środowiska

Obwieszczenie o przyjęciu Programu ochrony środowiska dla miasta Szczecin na lata 2021–2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028


WOŚr-VIII.602.3.2021.DD.12

 

 
O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 29 października 2021 r.

 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.)

 

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację, iż Uchwałą Nr XXXII/920/21Rady Miasta Szczecin z dnia 19 października 2021 r. przyjęto dokument pn.:

„Program ochrony środowiska  dla miasta Szczecin na lata
2021–2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028”.

 

W związku z powyższym informuję, że osoby zainteresowane mogą zapoznać się
z treścią wyżej wymienionego dokumentu w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin,
pl. Armii Krajowej 1, pok. 4a, w godzinach 7:30 – 15:30.

Dokument wraz z załącznikami jest także dostępny publicznie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w zakładce: urząd miasta / wydziały
i biura / ochrona środowiska / programy, prognozy, plany… / Program ochrony środowiska – pod adresem:

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50836.asp?soid=53024804C6564582A782F657C3C3ABCC


Nazwa jednostki:WOŚr
Lista załączników:
  Obwieszczenie  [716 KB]