Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2013 roku

Nr kontroli: WKiAW

Prawidłowość realizacji zadania: Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, Etap IV – Budowa ronda w ciągu ul. Morwowej.

Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM Szczecin w sierpniu 2013 r. przeprowadził kontrolę w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin (zw. dalej WIM) w zakresie prawidłowości realizacji zadania: Przebudowa  ul. Autostrada Poznańska, Etap IV – Budowa ronda w ciągu ul. Morwowej. Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole kontroli podpisanym w dniu 24.09.2013 r. Ocena kontrolowanej działalności została zawarta w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 07.10.2013 r.

Kontrola pozytywnie oceniła realizację zadania pn.: Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, Etap IV – Budowa ronda w ciągu
ul. Morwowej. Czynności kontrolne nie wykazały nieprawidłowości ani uchybień zarówno w zakresie przeprowadzonych procedur udzielenia zamówienia publicznego, jak i w trakcie realizacji ww. inwestycji.

Planowane w budżecie Miasta środki na realizację IV etapu Przebudowy ul. Autostrada Poznańska, w latach 2010-2011 przedstawiały się następująco:

- 2010 r. – 4.800.000,00 zł,

- 2011 r. – 5.673.000,00 zł,

W 2010 r. WIM w ramach realizacji IV etapu ww. projektu wykorzystał kwotę 1.473.941,00 zł, co stanowiło 30,7 % planowanych środków. Niskie wykonanie spowodowane było ograniczeniem harmonogramu wykonawcy na którym oparty był plan wykonania. Podczas realizacji wystąpiły bowiem nieprzewidziane przeszkody w postaci niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego. Dodatkowo konieczne było dostosowanie zamiennych rozwiązań projektowych do wymogów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w zakresie spadków łącznicy drogowej miedzy autostradą A6, a budowanym rondem. W 2011 r. WIM wykorzystał 5.641.461,00 zł, co stanowiło 99,4 % planu i pozwoliło zakończyć inwestycję.

W toku kontroli ustalono, że Wykonawca w pełni zrealizował zakres robót wykazany w umowie nr CRU/10/0002315 z dn. 02.06.2010 r., umowie  nr CRU/11/0002091 z dn. 29.04.2011 r. (roboty dodatkowe), a także w umowie nr CRU/10/0002315 z dn. 02.06.2010 r. (roboty dodatkowe) w tym m.in.:wprowadzono tymczasową organizację ruchu, wykonano roboty drogowe, przebudowano sieć kanalizacji deszczowej oraz sieć wodociągową, wykonano oświetlenie uliczne, przebudowano sieć energetyczną oraz siec teletechniczną, zamontowano ekrany dźwiękochłonne, a po wykonaniu robót wprowadzono stałą organizację ruchu.

Stwierdzono również, że Wykonawca wykonał zobowiązania wynikające z umowy tj.: wykonał Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, harmonogram rzeczowo – finansowy, a także uzyskał opinie i zatwierdzenie dla projektu tymczasowej organizacji ruchu. Przekazał ponadto Zamawiającemu dokumentację powykonawczą z załączonymi m.in.: protokołami z prób, sprawdzeń i pomiarów, stosownymi atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności oraz innymi dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie zastosowanych materiałów do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, protokołami odbioru technicznego, geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno – kartograficzną.

Wraz z wejściem w życie z dniem 01.01.2011 r. ustawy z dn. 26.11.2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2010 r. nr 238, poz. 1578 ze zm.) stawka podatku VAT na roboty budowlane została podwyższona o 1 punkt procentowy. W związku z powyższym dn. 01.02.2011 r. do umowy nr CRU/10/0002315 zawarty został Aneks nr 1 zmieniający wysokość wynagrodzenia kosztorysowego jakie zamawiający miał zapłacić za wykonany przedmiot umowy. W nowym brzmieniu wynagrodzenie kosztorysowe określono na kwotę 6 459 999,86 zł brutto. Zgodnie treścią § 16 ust. 4 pkt 1 umowy z dn. 02.06.2010 r. zmiana wynagrodzenia nastąpić mogła w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT na roboty budowlane. Aneksem nr 2 zawartym w dn. 02.06.2011 r. zmieniony został z kolei termin wykonania przedmiotu umowy z dn. 02.06.2010 r. który określono na 26.08.2011 r. Zmiana terminu wykonania umowy spowodowana była niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi w okresie zimowym które wymusiły wstrzymanie robót w terminie od 22.11.2010 r. do 14.03.2011 r., a ponadto konieczne było wykonanie nieprzewidzianych robót dodatkowych. Według § 16 ust. 3 pkt 1 i 3 umowy z dn. 02.06.2010 r. zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia mogła nastąpić w przypadku gdy wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego którego realizacja ma wpływ na harmonogram i termin wykonania zamówienia oraz gdy w okresie zimowym wystąpią warunki atmosferyczne powodujące wstrzymanie robót budowlanych na okres co najmniej 7 następujących po sobie dni roboczych. W dn. 16.11.2011 r. podpisany został Aneks nr 3 w którym określono, że ostateczna wartość wykonanych robót polegających na realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Autostrada Poznańska, etap IV – budowa ronda w ciągu ul. Morwowej” wynosi łącznie z podatkiem VAT 6 501 297,82 zł.

Roboty budowlane zostały zakończone oraz przekazane do odbioru końcowego w terminie określonym w § 8 ust. 3 umowy
nr CRU/10/0002315 z dn. 02.06.2010 r., zmienionym aneksem nr 2 z dn. 02.06.2011 r. tj. w dn. 26.08.2011 r.

W zakresie dotyczącym zamówień publicznych ustalono, że procedury związane z zamówieniem podstawowym jak i na roboty dodatkowe, przeprowadzone zostały zgodnie z wymogami ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) (zw. dalej p.z.p.) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy, a w szczególności:

  • sporządzono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zawierającą wszystkie wymagane przepisami elementy,
  • terminowo i kompletnie sporządzono i zamieszczono w odpowiednich publikatorach ogłoszenia dot. przetargu,
  • prawidłowo udokumentowano poszczególne etapy zamówienia sporządzając protokół z postępowania w oparciu
    o odpowiednie wzory wskazane w przepisach,
  • żądano wymaganej przepisami dokumentacji,
  • dochowano terminów określonych w przepisach w zakresie: składania ofert, związania ofertą, zawarcia umowy z wykonawcą.
  • roboty dodatkowe zlecono dotychczasowemu wykonawcy w oparciu o przesłanki wskazane w art. 67 ust. 1 pkt. 5 p.z.p.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2013/11/04, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2013/11/04 09:56:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2013/11/04 09:56:11 nowa pozycja