Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2013 roku

Nr kontroli: WKiAW

Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień na wykonywanie krajowego transportu drogowego – zagadnienia wybrane

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM Szczecin w okresie 10-11.2013 r. przeprowadził kontrolę w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin (zw. dalej WGKiOŚ) w zakresie prowadzenia spraw dotyczących uprawnień na wykonywanie krajowego transportu drogowego – zagadnienia wybrane. Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole kontroli podpisanym w dniu 25.11.2013 r. Ocena kontrolowanej działalności została zawarta
w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 04.12.2013 r.

Kontrola pozytywnie oceniłaa działalność WGKiOŚ w zakresie prowadzenia spraw dotyczących uprawnień na wykonywanie krajowego transportu drogowego. Czynności kontrolne nie wykazały nieprawidłowości ani uchybień w zakresie zgodności przeprowadzonych spraw z procedurami, terminowości ich załatwiania, kompletności gromadzonej dokumentacji oraz prawidłowości naliczania opłat (ocena pozytywna).

Pozytywnie oceniono przeprowadzone przez WGKiOŚ postępowania związane z rozpatrywaniem wniosków i wydawaniem zezwoleń na regularne i regularne specjalne przewozy osób. Analiza dokumentacji 10 (tj. 12 %) wniosków o wydanie zezwolenia na regularne przewozy osób (w tym 4 wnioski dot. zmiany zezwolenia i 2 wnioski dot. przedłużenia terminu ważności zezwolenia) oraz 2 (tj. 100 %) wniosków na regularne specjalne przewozy osób wykazała, że do wszystkich wniosków przewoźnicy załączyli dokumenty określone w art. 22 ustawy z dn. 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 ze zm.) (zw. dalej utd). W przypadku nie złożenia przez przewoźnika odpowiednich załączników do wniosku, WGKiOŚ powołując się na art. 64 § 2 ustawy z dn. 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.  267) (zw. dalej Kpa) każdorazowo wzywał do jego uzupełnienia.

W każdym przypadku wydanie zezwolenia (jego zmiany lub przedłużenia terminu ważności) było poprzedzone uzgodnieniem
z organami właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej (np. Starosta Powiatu Gryfino, Starosta Powiatu Goleniów, Starosta Powiatu Police) oraz uzyskaniem pozytywnej opinii organizacji konsumentów (np. Federacja Konsumentów Oddział w Szczecinie).

We wszystkich poddanych kontroli sprawach dotyczących wydania zezwolenia, jego zmiany bądź przedłużenia, opłaty zostały naliczone i pobrane w wysokości zgodnej z ówcześnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 04.12.2007 r.
w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie
i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 235, poz. 1726 ze zm.).

Stwierdzono również, że WGKiOŚ wywiązywał się z obowiązku określonego w art. 22a ust. 3 utd dotyczącego przeprowadzenia analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób - przed wydaniem nowego, bądź zmianą istniejącego zezwolenia na konkretną linię komunikacyjną. Ustalono ponadto, że przedmiotowe postępowania przeprowadzane były w terminach określonych
w Kpa.

Wydane przez WGKiOŚ zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób, a także wypisy były zgodne ze wzorami określonymi w załączniku nr 1 i nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 08.06.2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1519 ze zm.).

W okresie objętym kontrolą WGKiOŚ wydał 2 decyzje w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu. Ich kontrola również nie wykazała nieprawidłowości ani uchybień w badanych obszarach. Przedsiębiorcy do wniosków dołączali wszystkie wymagane dokumenty. Stwierdzono, że przedmiotowe decyzje zostały wydane w terminach określonych w Kpa, a także zawierały wszystkie elementy wskazane w art. 107 Kpa. Opłaty za wydanie ww. decyzji zostały naliczone i pobrane w wysokości określonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.02.2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych
z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów (Dz. U. z 2011 r. Nr 40 poz. 205 ze zm.) (zw. dalej rozporządzeniem z dn. 23.02.2011 r.).

WGKiOŚ w zakresie prowadzenia spraw dotyczących uprawnień na wykonywanie krajowego transportu drogowego przyjmował także zawiadomienia o zrzeczeniu się zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego. W okresie objętym kontrolą do WGKiOŚ wpłynęło ich 30. Kontrola dokumentacji 4 (tj. 13 %) zawiadomień wykazała, że przedsiębiorcy załączali do wniosków oryginały zezwoleń oraz wydane do nich wypisy, co odpowiadało wymaganiom wskazanym w procedurze WGKiOŚ – LV.

W badanym okresie WGKiOŚ wydał ponadto 37 zaświadczeń potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego. W toku kontroli analizie poddano 9 (tj. 24 %) postępowań dotyczących wydania przedmiotowego zaświadczenia. W każdym przypadku do wniosku dołączone były wymagane procedurą dokumenty, a wydawane zaświadczenia były zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia z dn. 23.02.2011 r. i zawierały wszystkie informacje wskazane
w art. 28 ust. 2 ustawy z dn. 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 ze zm.).

Opłaty za wydanie poddanych kontroli zaświadczeń każdorazowo były naliczane i pobierane w wysokości zgodnej z rozporządzeniem z dn. 23.02.2011 r.

Osobą odpowiedzialną ze strony WGKiOŚ za prowadzenie spraw dotyczących uprawnień na wykonywanie krajowego transportu drogowego był Główny Specjalista.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2013/12/31, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2013/12/31 09:31:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2013/12/31 09:31:13 nowa pozycja