Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2013 roku

Nr kontroli: WKiAW

Prawidłowość przeprowadzenia w 2012 r. procedury przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę fabrycznie nowego systemu do kolorowego i monochromatycznego plotowania, kopiowania i skanowania wielkoformatowych dokumentów dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wraz z wykonaniem umowy.

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Odrowąża 1

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM Szczecin w okresie 4-5.2013 r. przeprowadził kontrolę w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie (zwanym dalej MODGiK) w zakresie prawidłowości przeprowadzenia
w 2012 r. procedury przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę fabrycznie nowego systemu do kolorowego
i monochromatycznego plotowania, kopiowania i skanowania wielkoformatowych dokumentów dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wraz z wykonaniem umowy. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole kontroli podpisanym w dniu 15 maja 2013 r. Ocena kontrolowanej działalności została zawarta w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 27 maja 2013 r.

W toku kontroli przeprowadzonej w 2012 r. procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę fabrycznie nowego systemu do kolorowego i monochromatycznego plotowania, kopiowania i skanowania wielkoformatowych dokumentów dla MODGiK oraz wykonania umowy nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości ani uchybień,
co uzasadnia pozytywną ocenę działalności jednostki w kontrolowanym zakresie.

Postępowanie przeprowadzono zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  zwanej dalej pzp oraz przepisów wykonawczych do ustawy, a w szczególności:

  • sporządzono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zawierającą wszystkie wymagane przepisami elementy w tym m.in. nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego, tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia, miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert,
  • prawidłowo określono przedmiot zamówienia stosując nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień,
  • terminowo i kompletnie sporządzono i zamieszczono w odpowiednich publikatorach ogłoszenia dot. przetargu,
  • prawidłowo udokumentowano poszczególne etapy zamówienia, sporządzając protokoły z postępowania w oparciu
    o odpowiednie wzory wskazane w przepisach,
  • żądano wymaganej przepisami dokumentacji w tym m.in. oferty cenowej, wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, aktualnego odpisu z właściwego rejestru, a w stosunku do osób fizycznych - oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 pzp,
  • dochowano terminów określonych w przepisach w zakresie: składania ofert, związania ofertą, zawarcia umowy z wykonawcą,
  • prawidłowo zrealizowano zapisy zawartej umowy.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2013/11/04, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2013/11/04 08:50:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2013/11/04 08:50:17 nowa pozycja