Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2013 roku

Nr kontroli: WKiAW

Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem oraz cofaniem zezwoleń na sprzedaż oraz podawanie napojów alkoholowych.

Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM Szczecin w okresie 12.2013-01.2014 r. przeprowadził kontrolę w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin (zw. dalej BOI) w zakresie prowadzenia spraw związanych z wydawaniem oraz cofaniem zezwoleń na sprzedaż oraz podawanie napojów alkoholowych. Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole kontroli podpisanym w dniu 29.01.2014 r. Ocena kontrolowanej działalności została zawarta w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 13.02.2014 r.

Pozytywnie oceniono - pomimo stwierdzonych uchybień -  działalność BOI w zakresie prowadzenia spraw związanych
z wydawaniem oraz cofaniem zezwoleń na sprzedaż oraz podawanie napojów alkoholowych (ocena pozytywna z uchybieniami). Powyższą ocenę uzasadniają uchybienia polegające na wydawaniu jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pomimo braku wskazania dokładnego adresu punktu składowania napojów oraz nie wskazywaniu w treści decyzji podstawy prawnej odstąpienia od uzasadnienia decyzji.

Kontroli poddanych zostało:

 • 20 spraw objętych procedurą BOI-XCIII - zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Szczecin
  – w tym 16 dot. wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, oraz 4 dot. wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
 • 10 spraw objętych procedurą BOI-XCIV - zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Szczecin – w tym 5 dot. wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, oraz 5 dot. wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
 • 5 spraw objętych procedurą BOI-CXI - zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć na terenie miasta Szczecin,
 • 5 spraw objętych procedurą BOI-CVIII - zmiana w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Szczecin,
 • 5 spraw objętych procedurą BOI-CX - Rezygnacja/wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Kontrola 10 postępowań objętych procedurą BOI-XCIV „Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Szczecin”, wykazała, że BOI wydało:

 • zezwolenie jednorazowe „A” nr BOI-IX.7340.0970.2013.KK na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży al. Wojska Polskiego 127,
 • zezwolenie jednorazowe „B” nr  BOI-IX.7340.0971.2013.KK na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży al. Wojska Polskiego 127,
 • zezwolenie jednorazowe „C” nr BOI-IX.7340.0972.2013.KK na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży al. Wojska Polskiego 127,
 • zezwolenie jednorazowe „C” nr BOI-IX.7340.0626.2013.KK na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży ul. Św. Jakuba 1 Szczecin, 
 • zezwolenie jednorazowe „C” nr BOI-IX.7340.0627.2013.KK na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży ul. Św. Jakuba 1 Szczecin,

pomimo tego, że przedsiębiorcy we wnioskach nie wskazali precyzyjnie adresu punktu składowania napojów alkoholowych. Nie wezwano wnioskodawców do  uzupełnienia  wniosków poprzez wskazanie adresu punktu składowania napojów alkoholowych, naruszając tym samym art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) (zw. dalej kpa) według którego jeżeli podanie nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. Obowiązek zamieszczenia adresu punktu składowania napojów alkoholowych wynika
z art. 18 ust. 5 pkt 6 ustawy z dn. 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 j.t.) (zw. dalej ustawą o wychowaniu w trzeźwości) wg. którego wniosek o wydanie zezwolenia zawiera adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego). Powyższe zezwolenia zostały wydane z up. Prezydenta Miasta przez Głównego Specjalistę.

W toku kontroli wykazano również, że wydawane przez BOI zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie zawierały w swej treści podstawy prawnej odstąpienia od uzasadnienia decyzji, o którym mowa w art. 107 § 4 kpa. Według wyjaśnień Zastępcy Dyrektora BOI z dn. 16.01.2014 r. szablon zezwoleń został zmieniony i wszystkie zezwolenia wydawane po 10.01.2014 r. posiadają podstawę prawną ww. odstąpienia.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane były na wniosek przedsiębiorcy do którego każdorazowo dołączone były dokumenty o których mowa w art. 18 ust. 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości tj.  dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, ze zm.).

W każdym poddanym kontroli przypadku przed wydaniem zezwolenia BOI uzyskiwało pozytywną opinię Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XVII/491/12 z dn. 26.03.2012 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Szczecin oraz miejsc, w których sprzedaż napojów alkoholowych jest zakazana (zw. dalej uchwałą z dn. 26.03.2012 r.).

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych usytuowanych na terenie Gminy Miasta Szczecin wg stanu na dzień
31.12.2013 r. wynosiła:

 • 583 punkty sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, co nie przekraczało ustalonego w uchwale z dn. 26.03.2012 r. limitu 650 punktów,
 • 314 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży co nie przekraczało ustalonego w uchwale z dn. 26.03.2012 r. limitu 400 punktów.

Za wydanie zezwolenia pobierano opłatę zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości. Zezwolenia były wydawane przez osoby posiadające upoważnienie do załatwiania w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin spraw, w tym wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz dokonywania czynności, w sprawach należących do właściwości BOI, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

Kontrola stwierdziła ponadto, że BOI w przypadku otrzymania negatywnej opinie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Miasta Szczecin
nr XVII/491/12 z dn. 29.03.2012 r. wydawało decyzje o odmowie  udzielenia zezwolenia. Zgodnie z art. 18 ust. 3a ustawy
o wychowaniu w trzeźwości zezwolenia, organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy.

Objęte kontrolą decyzje o wygaśnięciu zezwoleń każdorazowo wydawane były w reakcji na zawiadomienie przedsiębiorcy
o likwidacji punktu sprzedaży. Decyzje o wygaszeniu zezwolenia zawierały wszystkie wymagane przepisami elementy.

W zakresie terminowości załatwiania spraw ustalono, że wszystkie poddane kontroli wnioski zostały rozpatrzone zgodnie
z terminem załatwiania spraw określonym w art. 35 kpa oraz w procedurach.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, stosownie do § 37 ust 3 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli Prezydent Miasta zalecił stosowanie procedury uzupełniania wniosku w sytuacji nieokreślenia przez wnioskodawcę w sposób precyzyjny adresu punktu składowania napojów alkoholowych.


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2014/03/10, odpowiedzialny/a: Tomasz Wawrzyńczak, wprowadził/a: Tomasz Wawrzyńczak, dnia: 2014/03/10 08:36:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Wawrzyńczak 2014/03/10 08:36:22 nowa pozycja