Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2011 roku

Nr kontroli: P/16/11

Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej nad warunkami pracy.

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Odrowąża 1 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin,  w dniach:

od  5 do 20 maja 2011 r. przeprowadził kontrolę  w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie, ul. Odrowąża 1, 71-420 Szczecin, zwanym w dalszej treści MODGiK, w zakresie przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym: działu   X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k. p., realizację zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r.           w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie służby bhp , a także realizację zaleceń pokontrolnych,     tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy.

Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 4 lipca 2011 r.

Na dzień kontroli w MODGiK zatrudnionych było 58 osób, w tym kobiet 46.

Zadania służby bhp wykonywane były  na podstawie zawieranych corocznie umów cywilnoprawnych, pomiędzyMODGiK, a  osobą fizyczną, która legitymowała się następującymi kwalifikacjami w zakresie służby bhp:  Dyplom ukończenia studiów magisterskich na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej oraz wieloletni staż pracy  w służbie bhp.

W przedmiotowej sprawie nie miały zastosowania przepisy  § 2 rozporządzenia Rady Ministrów 02.11.2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 246, poz. 2468 ze zm..) gwarantujące zatrudnienie przez 8 lat pomimo niespełnienia warunków § 4 ust.2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bhp. Osoba niespełniająca wymagań w zakresie posiadania odpowiedniego wykształcenia nie może wykonywać zadań służby bhp na podstawie corocznie zawieranych umów cywilnoprawnych.

Nie wniesiono natomiast uwag do realizacji zadań nałożonych na służbę bhp zapisem  § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie służby bhp. Osoba wykonująca zadania tej służby: przeprowadzała kontrole stanu bhp, informowała na bieżąco pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach, przedstawiała pracodawcy coroczne analizy stanu bhp, uczestniczyła w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków oraz kompletowała dokumentację powypadkową, brała udział w planach modernizacji jednostki oraz odbiorach robót remontowych i modernizacyjnych mających wpływ na poprawę stanu bhp pracowników, brała udział w ocenie ryzyka zawodowego, prowadziła szkolenia w dziedzinie bhp, opracowywała projekty zarządzeń, regulaminów instrukcji z zakresu bhp, itp.

W jednostce na bieżąco prowadzano badania i pomiary  czynników szkodliwych  dla zdrowia w środowisku pracy. W wyniku badań i pomiarów nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm określonych w ówczesnym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia  w środowisku pracy (Dz.U. Nr 73, poz. 645 ze zm.).

Działając w oparciu o zapisy § 5 ust. 1 oraz § 8 ust. 2  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) w jednostce przeprowadzono ocenę warunków pracy na ww. stanowiskach. W wyniku oceny nie stwierdzono nieprawidłowości, a uprawnionym pracownikom zapewniono okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza.

            W toku kontroli ustalono, że dla 6 pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych nie opracowano zakresów obowiązków.  W przedmiotowej sprawie pracodawca złożył stosowne wyjaśnienia, a do zakończenia kontroli opracował i zapoznał pracowników z zakresami.

Według zapisów standardów kontroli zarządczejz grupy A – „Środowisko wewnętrzne – struktura organizacyjna” zawartego w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16.12.2009 r.  w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF Nr 15, poz. 84) aktualny zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności powinien być określony dla każdego pracownika.

            Stwierdzono również, że w aktach osobowych nie było pisemnych potwierdzeń zapoznania się przez pracowników z przepisami i zasadami dotyczącymi bhp,          co było niezgodne  z zapisem § 6 ust. 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy        i Polityki Socjalnej  z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji  w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zm.).

W okresie objętym kontrolą, w MODGiKzarejestrowano 1 wypadek przy pracy. Badaniem okoliczności i przyczyn wypadku zajmował się zespół powypadkowy, w skład którego wchodził specjalista ds. bhp oraz przedstawiciel pracowników, ponieważ w jednostce nie działały zakładowe organizacje związkowe      i społeczna inspekcja pracy. Wyboru przedstawiciela pracowników dokonano pomijając zapis art. 23713ak.p., wg którego jest on wybierany przez zakładowe organizacje związkowe, a jeżeli u pracodawcy takie organizacje nie działają - przez pracowników, w trybie przyjętym w zakładzie pracy.

  W jednostce zgodnie z zapisem art. 226 k.p. przeprowadzono ocenę ryzyka zawodowego oraz zastosowano środki profilaktyczne; poinformowano  pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszenia obowiązku wynikającego  z zapisu art. 229 § 4 k. p., wg którego pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z realizacją zapisu art. 2373 § 1 i 2, art. 2374 k. p.  Pracowników MODGiK nie dopuszczano do pracy, do wykonywania której nie posiadaliby wymaganych kwalifikacji, dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. Pracownikom udostępniano szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bhp na stanowiskach pracy. Wszyscy pracownicy posiadali aktualne szkolenia w dziedzinie bhp określone  w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.). Stwierdzono natomiast, że organizując  i prowadząc szkolenie okresowe dla pracowników nie dopełniono obowiązku wynikającego  z zapisu  § 5 pkt 6 ww. rozporządzenia,         wg  którego pracodawca organizujący i prowadzący szkolenie zapewnia prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.

W okresie objętym kontrolą, w MODGiK,  nie  prowadzono zewnętrznych kontroli w zakresie nadzoru nad warunkami pracy.

Prezydent Miasta Szczecin zalecił DyrektorowiMODGiK:

  1. Powierzenie wykonania zadań służby bhp osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie.
  2. Określanie zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla każdego pracownika.
  3. Uzyskanie pisemnych potwierdzeń zapoznania się przez pracowników z przepisami i zasadami dotyczącymi bhp.       
  4.  Wybieranie przedstawiciela pracowników do zespołu powypadkowego zgodnie   z obowiązującymi przepisami.
  5. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji  ze szkoleń okresowych w dziedzinie bhp.

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2011/07/13, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2011/07/13 10:20:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2011/07/13 10:20:19 nowa pozycja