Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2011 roku

Nr kontroli: P/10/11

Wynagrodzenia osobowe pracowników i kategorie ich zaszeregowania za 2010 r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3, ul. E. Plater 86 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniach  1.03. – 22.03.2011 r. przeprowadził kontrolę w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 3 ul. E. Plater 86 w Szczecinie, zw. dalej PPP nr 3, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników i kategorii ich zaszeregowania za 2010 r. Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli P/10/11podpisanym w dniu 23 marca 2011 r. Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 11.04.2011 r.

PPP nr 3 prowadziła działalność w formie jednostki budżetowej i zatrudniała w 2010 r. 25 osób, w tym 18. pracowników merytorycznych (psycholodzy, pedagodzy i logopedzi) oraz 7. pracowników administracji i obsługi. Kontroli została poddana kwota wypłaconych wynagrodzeń w łącznej wysokości 622.539,63 zł.

W wyniku kontroli akt osobowych oraz dokumentacji płacowej wszystkich zatrudnionych w 2010 r. pracowników ujawniono niżej wymienione nieprawidłowości i uchybienia, które powstały wskutek niewystarczającej znajomości obowiązujących przepisów prawa.

W toku badania akt osobowych pracowników PPP nr 3 wykazano, że:

 1. Głównemu księgowemu przyznany został dodatek funkcyjny wg V grupy w wysokości 700 zł, podczas gdy wg Załącznika Nr 3 do Protokołu Dodatkowego Nr 2 i Załącznika Nr 1 do Protokołu Dodatkowego Nr 3 do Panadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Niebędących Nauczycielami, Zatrudnionych w Szkołach i Placówkach Oświatowych Prowadzonych przez Miasto Szczecin z dnia 8.01.1997 r. dodatek w tej wysokości przewidziany był w grupie III.
 2. Akta psychologa zawierały świadectwa pracy, które nie zostały wzięte pod uwagę przy naliczaniu dodatku stażowego, w związku z czym pracownik otrzymywał od 1.01.2010 r. dodatek za wysługę w wysokości 11% zamiast przysługujących 15%.
 3. Akta lekarza nie zawierały dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie oraz przysługującą kategorię zaszeregowania.
 4. Akta kierownika administracyjno – gospodarczego zawierały angaż dla stanowiska specjalista (1/2 etatu). W aktach nie było umowy o pracę na stanowisku specjalista oraz odpowiedniego zakresu obowiązków.

Wszystkie wyżej wymienione nieprawidłowości zostały skorygowane w czasie trwania kontroli a akta osobowe uzupełnione o brakujące dokumenty.

W trakcie kontroli stwierdzono ponadto, że lekarz nie miał przyznanego dodatku stażowego ani premii mimo, że według Załącznika Nr 2 do Protokołu Dodatkowego Nr 2 do ww. układu zbiorowego stanowisko lekarza zostało określone w poz. 5 jako członkowie powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności z kategorią zaszeregowania od XIII do XVII.

Osobą odpowiedzialną w PPP nr 3 za prowadzenie akt osobowych był kierownik administracyjno – gospodarczy.

W wyniku kontroli wynagrodzeń pracowników PPP nr 3 stwierdzono, że:

 1. Kierownikowi administracyjno – gospodarczemu została błędnie naliczona nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy (300% wynagrodzenia miesięcznego) w wysokości 12.976,14 zł, podczas gdy prawidłowa wartość powinna wynieść 10.772,88 zł. W trakcie kontroli główny księgowy dokonał korekty nadpłaconej nagrody a pracownik zobowiązał się zwrócić kwotę 1.806,26 zł.
 2. Od miesiąca września 2010 r. główny księgowy naliczał pracownikom merytorycznym wynagrodzenie oraz nagrody jubileuszowe od podstawy wynagrodzenia zasadniczego wynoszącej odpowiednio: 2.798 zł dla nauczyciela dyplomowanego i 2.382 zł dla nauczyciela mianowanego, podczas gdy wg załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.07.2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 131, poz. 885), od 1.09.2010 r. wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego wynosi 2.799 zł. a mianowanego 2.383 zł.
 3. Dwóm pedagogom w okresie od 1.05. do 31.08.2010 r. wypłacany był dodatek motywacyjny w kwocie odpowiednio: 112 zł i 111 zł. a według dokumentów zawartych w aktach osobowych, pracownikom w tym okresie przyznany został dodatek motywacyjny w wysokości odpowiednio: 115 zł i 112 zł.

Osobą odpowiedzialną w PPP nr 3 za naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń był główny księgowy.

Według standardów kontroli zarządczej „nadzór” i „szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych” z grupy C - Mechanizmy kontroli, zawartych w załączniku do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16.12.2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz.MF z 2009 r. nr 15, poz. 84), Dyrektor powinien prowadzić nadzór nad wykonaniem zadań w celu ich oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji oraz zapewnić m.in. weryfikację operacji finansowych i gospodarczych przed i po realizacji.

 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Prezydent Miasta zalecił:

 1. dostosowanie zasad wynagradzania lekarza do obowiązujących przepisów,
 2. skorygowanie wynagrodzeń i nagród jubileuszowych pracownikom merytorycznym,
 3. zwiększenie nadzoru w obszarze prowadzenia spraw pracowniczych
  i wynagrodzeń.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2011/06/14, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2011/06/14 13:53:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2011/06/14 13:53:31 nowa pozycja