Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2010 roku

Nr kontroli: P/53/10

Wydatki na zakup usług w ramach Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres 2008 – 2009 r.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Szczecin, pl. Armii Krajowej 1

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniach 06.05.2010 r. – 11.06.2010 r. przeprowadził kontrolę w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (zw. dalej WGKiOŚ) w zakresie wydatków na zakup usług w ramach Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za okres 2008 – 2009 r.
Opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli został ujęty w protokole z kontroli podpisanym w dniu 21 czerwca 2010 r. Ocena kontrolowanej działalności, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 12 lipca 2010 r.
Wydatki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW) wyniosły w 2008 r. - 4.718.025,43 zł a w 2009 r. - 4.795.993,44 zł, natomiast wydatki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŚiGW) kształtowały się następująco: w 2008 r. – 1.029.260,66 zł a w 2009 r. – 2.235.048,62 zł.
W wyniku kontroli ustalono, że faktury będące podstawą dokonywania wydatków z poszczególnych funduszy były wystawiane zgodnie z zawartymi umowami na wykonanie poszczególnych rodzajów usług. Nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim błędnej kwalifikacji wydatku z GFOŚiGW na przebudowę obiektu budowlanego.
W wyniku kontroli stwierdzono, iż nieprawidłowo zakwalifikowany został wydatek na „projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów dawnego Ośrodka Szkoleniowego Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej (WKSP) w części dotyczącej schronu wolnostojącego na obiekt administracyjno-ekspozycyjny” w ramach GFOŚiGW jako „przedsięwzięcie związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków” wskazane w ówcześnie obowiązującym art. 406 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.). W dniu 20 marca 2008 r. zawarta została z Wykonawcą umowa nr WGKiOŚ GF/17/2008 CRUM 1401/2008, której przedmiotem było wykonanie przez Projektanta dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zagospodarowania terenu, architektura, konstrukcje, instalacje sanitarne i elektryczne, aktualny wtórnik geodezyjny, badania podłoża gruntowego) przebudowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów dawnego ośrodka szkoleniowego WKSP w części dotyczącej zabudowań schronu wolnostojącego wraz z zaprojektowaniem ogrodzenia dla terenu położonego przy ul. Kopalnianej w Szczecinie. W dniu 27 października 2008 r. została wystawiona przez Wykonawcę faktura nr 19/2008 na kwotę 51.972,00 zł brutto, którą opłacono ze środków GFOŚiGW w dniu 07.11.2008 r. W wyjaśnieniu złożonym w piśmie nr WGKiOŚ.I-ES/0114/33/10 w dniu 11.06.2010 r. Dyrektor WGKiOŚ wskazał, iż powyższe zadanie wpisane zostało do GFOŚiGW w ramach „przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzaniem i utrzymywaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków”. Wskazał ponadto, iż m.in. wydatek ten zawiera się w ramach utrzymania i urządzania terenów zieleni, w skład których wchodzą również elementy małej architektury. Brak jest podstaw do uznania iż remont przedmiotowego obiektu związany był z ochroną środowiska. Jednocześnie nie można uznać, że obiekt o powierzchni ok. 600 m2 stanowi element małej architektury. Według art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2006, Nr 156, poz. 1118 ze zm.) przez obiekty małej architektury należy rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.
Ustalono ponadto, że nie zostało przedłożone przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce wraz ze sprawozdaniem częściowym z realizacji zadania „Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla wolno żyjących kotów objętych miejskim rejestrem populacji na terenie Gminy Miasto Szczecin” zestawienie wizyt chorych kotów w ramach transzy wg wzoru – załącznik nr 3 do umowy GF43/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 r., potwierdzone na każdej stronie za zgodność z oryginałem co naruszało § 8.2 umowy. Przedłożona została jedynie płyta CD zawierająca skan 700 kart – formularzy rozliczenia środków w ramach pierwszej transzy dotacji.

Prezydent zalecił Dyrektorowi WGKiOŚ:
1. Przestrzeganie wszystkich zapisów umów zawartych z wykonawcami w tym w zakresie sprawozdań z realizacji zadań przez wykonawców.

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2010/09/15, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2010/09/15 14:48:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2010/09/15 14:48:35 nowa pozycja