Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2010 roku

Nr kontroli: P/17/10

Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.

Straż Miejska, ul. Felczaka 9 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniach:
od 1 lutego 2010 r. do 26 lutego 2010 r. przeprowadził kontrolę w Straży Miejskiej ul. Felczaka 9, 71-417 Szczecin, zwanej dalej Strażą, w zakresie: przestrzegania wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym: działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanej dalej k. p.; realizacji zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.); realizacji zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej. Okres kontrolowany – od 2008 r.
Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli P/17/10 podpisanym w dniu 26 lutego 2010 r. Ocena zawarta została w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 15 marca 2010 r.
W czasie kontroli w Straży zatrudnionych było 138 pracowników, w tym: kobiet 50, osób niepełnosprawnych 6, młodocianych 0.
Realizując zapis art. 23711 § 1 k. p. pracodawca zatrudnił, w wymiarze czasu pracy – ¼ etatu, na stanowisku inspektora bhp, który legitymował się kwalifikacjami określonymi w § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie służby bhp, uprawniającymi do zajmowania stanowiska inspektora ds. bhp.
Wymieniony nie posiadał natomiast aktualnego szkolenia okresowego w dziedzinie bhp dla pracowników tej służby (ostatnie szkolenie okresowe z 1999 r.), co było niezgodne z zapisami § 14 ust.1 i ust. 2 pkt 4 oraz § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem sprawie szkoleń bhp, wg którego szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenie okresowe odbywają: pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby. Szkolenie (…) powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat.
W toku kontroli realizacji zadań służby bhp, wynikających z zapisów § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie służby bhp stwierdzono, że służba bhp nie realizowała niektórych zadań wynikających z ww. przepisu, w tym:
- nie brała udziału opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu,
w zakresie przedstawiania propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bhp,
- nie brała udziału w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów dotyczących bhp,
- nie współdziałała z zakładowymi organizacjami związkowymi
w zakresie: podejmowania działań mających na celu poprawę warunków bhp pracowników; podejmowania przez pracodawcę przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków pracy.
Powyższe wynikało głównie z niewystarczającej współpracy i nadzoru nad służbą bhp ze strony pracodawcy.
W toku prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że stanowiska pracy funkcjonariuszy i pracowników Straży znajdowały się w 5 obiektach mieszczących się na terenie miasta Szczecin. w Szczecinie przy ulicy: Felczaka 9, Lenartowicza 20, Mickiewicza 161, Kaszubskiej 30 oraz Struga 10.
We wszystkich ww. obiektach Straż była wyłącznie użytkownikiem pomieszczeń, na którym nie ciążył obowiązek kontroli wynikających z zapisów art. 62 ust. 1 z dnia 7 lipca 1994 r. ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118 ze zm.), nakładających na właściciela bądź zarządcę obowiązek kontroli obiektów oraz zapisu art. 64 ust. 1 zobowiązującego ww. do prowadzenia książek obiektów budowlanych.
W toku prowadzonych czynności kontrolnych dokonano oględzin pomieszczeń wraz ze stanowiskami pracy funkcjonariuszy i pracowników Straży i stwierdzono,
że w kilku, opisanych poniżej przypadkach, pracodawca nie dopełnił obowiązków wynikających z zapisu art. 214 § 1 i 2 k.p., wg którego jest obowiązany zapewniać pomieszczenia pracy odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników. Pracodawca jest obowiązany utrzymywać (…) pomieszczenia pracy (…) w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
W toku oględzin stwierdzono, że pomieszczeniach stałej pracy Referatu Ruchu Drogowego (ul. Felczaka 9); pomieszczeniu zajmowanym przez dyżurnego, naczelnika i zastępcę naczelnika Oddziału (ul. Mickiewicza 161); pomieszczeniu dyżurnego (ul. Lenartowicza 20) była niewystarczająca wolna powierzchnia (poniżej 2 m2 na jednego pracownika) przypadająca na jednego pracownika, co było niedopełnieniem wymogów określonych w § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bhp, wg którego na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniach stałej pracy powinno przypadać co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi (nie zajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.).
Zbyt mała powierzchnia pomieszczeń, a co za tym idzie mała przestrzeń na urządzenia pomocnicze (szafy biurowe, kserokopiarki, kąciki przeznaczone na jadalnię) była jedną z przyczyn bałaganu panującego na podłogach, na szafach, jak również bezpośrednio na stanowiskach pracy. Powyższe uwidaczniało się szczególnie w pomieszczeniach Referatu Ruchu Drogowego i pomieszczeniach Oddziału przy ul. Lenartowicza. Ogólny stan pomieszczeń przy ul. Lenartowicza wskazywał również na konieczność przeprowadzenia remontu (brudne ściany i sufity, zużyta wykładzina podłogowa) wymaganego zapisem § 14 ww. rozporządzenia, wg którego pracodawca jest obowiązany utrzymywać pomieszczenia pracy w czystości i porządku oraz zapewnić ich okresowe remonty i konserwacje w celu zachowania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wymogów dotyczących powierzchni nie spełniały również pomieszczenia (wydzielone miejsca) przeznaczone na szatnie dla funkcjonariuszy straży.
Według zapisów § 6, § 7 ust. 2, § 8 ust. 1 i 2 oraz § 11 Załącznika Nr 3 do rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp szatnie powinny być urządzone w oddzielnych lub wydzielonych pomieszczeniach. Szatnie mogą być urządzone
w suterenach lub w piwnicach, pod warunkiem zastosowania odpowiedniej izolacji ścian zewnętrznych i podłóg zabezpieczającej pomieszczenia przed wilgocią i nadmiernymi stratami ciepła (…).W szatni powinny być zapewnione miejsca siedzące dla co najmniej 50 % zatrudnionych na najliczniejszej zmianie. Szerokość przejść między dwoma rzędami szaf oraz głównych przejść komunikacyjnych powinna być nie mniejsza niż 1,5 m. Szerokość przejść między rzędami szaf a ścianą powinna być nie mniejsza niż 1,1 m. Szatnia odzieży własnej pracowników powinna być wyposażona w szafy przeznaczone do indywidualnego użytku każdego pracownika. W pomieszczeniu szatni powinno przypadać co najmniej 0,3 m2 wolnej powierzchni podłogi na każdego pracownika korzystającego z tej szatni.
W toku prowadzonych oględzin stwierdzono następujące uchybienia:
 szafy na odzież dla mężczyzn w Referacie Ruchu Drogowego; szafy na odzież dla kobiet w Oddziale przy ul. Lenartowicza nie były usytuowane w wydzielonych pomieszczeniach lecz znajdowały się w pomieszczeniach stałej pracy,
 powierzchnie szatni: w pomieszczeniu piwnicznym przy ul. Felczaka 9, na parterze budynku w Oddziale przy ul. Mickiewicza nie odpowiadały normom. Szerokość drogi komunikacyjnej pomiędzy rzędami szaf wynosiła 75 cm.
 w szatni Oddziału przy ul. Mickiewicza, znajdującej się w pomieszczeniu piwnicznym, panowała wilgoć, w większości pomieszczeń (miejsc wydzielonych) przeznaczonych na szatnię, z powodu małej powierzchni, ilość miejsc siedzących, w stosunku do ilości osób zatrudnionych na najliczniejszej zmianie, była niewystarczająca. Dotyczyło to w szczególności szatni w Oddziale przy ul. Lenartowicza, ul. Kaszubskiej, ul. Mickiewicza gdzie brak było krzeseł lub były pojedyncze krzesła.
W piwnicy Oddziału przy ul. Mickiewicza znajdowało się pomieszczenie (użytkowane do 1 godz. na zmianie roboczej) przeznaczone na salę odpraw dla funkcjonariuszy straży wykonujących służbę patrolową. Wysokość pomieszczenia
w najwyższym punkcie wynosiła 2 m, w najniższym 165 cm ( pod rurą ciepłowniczą, pod belkami stropowymi). Miejsca te nie były oznaczone znakami bezpieczeństwa, co było niezgodne z zapisami § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp, wg których miejsca w zakładzie pracy, w których występują zagrożenia dla pracowników, powinny być oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa (skośnymi pasami - na przemian żółtymi i czarnymi lub czerwonymi i białymi).
Według zapisu art. 176 k.p. nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U.Nr 114, poz.545 ze zm.).
W toku czynności kontrolnych ustalono, że w Straży (zatrudniającej 50 kobiet) takiego wykazu nie opracowano, co naruszało zapis art. 1041 § 1 pkt 6 k.p., wg którego regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności: wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom.
Czynniki uciążliwe w Straży związane były z pracą przy monitorach ekranowych oraz pracą służb patrolowych na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10oC i powyżej 25oC.
W związku z tym, że w Straży nie przeprowadzono oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, który to obowiązek wynikał z zapisu § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.Nr 148, poz.973), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie monitorów ekranowych, wg którego pracodawca jest obowiązany do przeprowadzania na stanowiskach pracy, wyposażonych w monitory ekranowe, oceny warunków pracy, w toku kontroli nie można było ustalić ilości stanowisk komputerowych w rozumieniu cytowanego przepisu.
Kontrola dokumentacji związanej z pracą przy monitorach ekranowych wykazała, iż w kontrolowanym okresie 15 pracowników otrzymało zwrot kosztów zakupu okularów do pracy przy monitorze ekranowym, z czego tylko w stosunku do 2 lekarz w ramach badań profilaktycznych uznał potrzebę ich stosowania, natomiast pozostali pracownicy otrzymali zwrot kosztów zakupu na podstawie badań okulistycznych wykonanych we własnym zakresie i na własny koszt, co było niezgodne z zapisem § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia, wg którego pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego oraz wewnętrznego zarządzenia o tej samej treści.
Stwierdzono również, że nie wykonano pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w związku z czym nie można było stwierdzić czy oświetlenie stanowisk komputerowych jest zgodne
z Polskimi Normami do czego obligował zapis § 26 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp, wg którego oświetlenie dzienne na poszczególnych stanowiskach pracy powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac
i wymaganej dokładności oraz powinno spełniać wymagania określone w Polskiej Normie. Niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.
W toku kontroli wykazano ponadto, iż pracownikom wykonującym pracę na zewnątrz w temperaturze otoczenia poniżej 10oC nie zapewniono gorących napojów. Tym samym pracodawca nie dopełniono obowiązku wynikającego z zapisu § 1 pkt 2, § 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. Nr 60, poz. 279), wg którego pracodawca zapewnia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatnie: napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy; pracodawca zapewnia napoje pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10oC lub powyżej 25oC; pracodawca zapewnia pracownikom napoje w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników, odpowiednio zimne lub gorące (…). Stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinni otrzymywać posiłki i napoje, oraz szczegółowe zasady ich wydawania (…) ustala pracodawca
w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi (…).
W zakresie realizacji obowiązku wynikającego z zapisu art. 226 k. p. stanowiącego, iż na pracodawcy spoczywa obowiązek ocenienia i dokumentowania ryzyka zawodowego oraz informowania pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, a także o zasadach ochrony przed zagrożeniami ustalono, że w Straży insp. ds. bhp (jednoosobowo), przeprowadził w 2004 r. ogólną ocenę ryzyka zawodowego na jednym stanowisku dla 138 pracowników, nie różnicując specyfiki poszczególnych stanowisk (np. stanowiska strażnika miejskiego, stanowiska pracy przy monitorze ekranowym itp.), występujących na danym stanowisku zagrożeń, stosowanych materiałów, narzędzi itp., a zatem dokumentacja powyższa nie spełniała wymogów § 39a ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp, wg. którego pracodawca prowadzi dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych niezbędnych środków profilaktycznych. Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien uwzględniać w szczególności: opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie: stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów, wykonywanych zadań, występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy, stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, osób pracujących na tym stanowisku.
W zakresie kontroli obejmującej zagadnienia związane z dokumentowaniem postępowań powypadkowych stwierdzono następujące uchybienia:
 na 2 protokołach ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy brak było oznaczenia daty zatwierdzenia protokołów przez pracodawcę, co było niezgodne z zapisem § 12 ust. 1 ówcześnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 115, poz. 744 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wg którego protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jego sporządzenia, w 3 przypadkach w skład zespołów powypadkowych badających okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy wchodził inspektor ds. bhp oraz przedstawiciele pracowników, którzy zostali powołani do zespołu powypadkowego przez pracodawcę bez zgody związków zawodowych, co było niezgodne z zapisem art. 23713a k.p., wg którego przedstawiciele pracowników (...) są wybierani przez zakładowe organizacje związkowe (...).
W toku kontroli kart szkolenia wstępnego z zakresu bhp stwierdzono, że szkolenia wstępne „instruktaż stanowiskowy” przeprowadzały osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia tego typu szkoleń, poza kilkoma przypadkami gdzie szkolenia stanowiskowe przeprowadziły pracownice, które nie posiadały uprawnień wynikających z zapisu § 11 ust. 5 rozporządzenia w sprawie szkoleń bhp, wg którego instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
W jednostce nie było także dokumentu ustalającego zasady prowadzenia szkoleń okresowych wymaganego zapisem § 15 ust. 3 ww. rozporządzenia, wg którego pracodawca ustala, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach, biorąc pod uwagę rodzaj i warunki wykonywania prac na tych stanowiskach.
Pracownikom i funkcjonariuszom Straży nie udostępniono instrukcji z zakresu bhp wymaganych zapisem art. 2374 § 2 k.p., wg którego pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy oraz § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp, wg których pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników; obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych; postępowania
z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi; udzielania pierwszej pomocy. Instrukcje powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
Nie wniesiono zastrzeżeń do realizacji obowiązków wynikających z zapisów art. 2376 § 1, art. 2378 § 1 oraz art. 2379 k. p., wg których pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami; pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne (…), oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego; pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy; pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie. Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika, jak również zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) (Dz.U. Nr 112, poz. 713 ze zm.) Wszyscy pracownicy (strażnicy miejscy) zostali zaopatrzeni w sorty mundurowe oraz wyposażeni w środki ochrony indywidualnej w ilościach i czasookresach ustalonych wewnętrznym zarządzeniem. Jednocześnie pracodawca zapewnił zwrot kosztów poniesionych przez pracowników na konserwacje i pranie odzieży.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji obowiązku prowadzenia badań lekarskich. Wszyscy pracownicy Straży posiadali aktualne zaświadczenia o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku pracy, zgodnie
z zapisem art. 229 § 4 k. p., wg którego pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.
W zakresie obowiązków wynikających z zapisu art. 2091 § 1 k.p. , wg których pracodawca jest obowiązany: zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników; wyznaczyć pracowników do: udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz zapisu § 44 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3-5 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp, wg którego pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy (…); apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy. Obsługa apteczek na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy. W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy wyznaczonych pracowników. Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą i łatwo dostępne, stwierdzono następujące uchybienia:
 pomimo tego, iż wszyscy funkcjonariusze Straży posiadali odpowiednie kwalifikacje do udzielania pierwszej pomocy pracodawca nie wyznaczył takich osób, jak również osób do obsługi apteczek, nie wyznaczył osób do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, apteczki były umieszczone w miejscach nieoznaczonych (np. za drzwiami, ul. Felczaka; na półce z innymi przedmiotami, ul. Lenartowicza itp.),  przy apteczkach brak było instrukcji udzielania pierwszej pomocy.

W okresie objętym kontrolą w Straży nie było prowadzonych zewnętrznych kontroli w zakresie nadzoru nad warunkami pracy.
W odniesieniu do pozostałych obowiązków objętych kontrolą stwierdzono, że realizowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami i do ich realizacji nie wniesiono zastrzeżeń.
Prezydent Miasta Szczecin zalecił Komendantowi Straży:
1. Umożliwienie wykonywania zadań i egzekwowanie od służby bhp obowiązków wynikających z rozporządzenia w sprawie służby bhp.
2. Dostosowanie pomieszczeń i stanowisk pracy odpowiednio do rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników.
3. Oznakowanie widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa miejsc, w których występują zagrożenia dla pracowników,
4. Opracowanie wykazu prac wzbronionych kobietom zatrudnionym w Straży.
5. Przeprowadzenie oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
6. Wykonanie pomiarów oświetlenia, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe.
7. Refundowanie zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze ekranowym jeżeli wyniki badań okulistycznych, wykonanych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania.
8. Zapewnienie gorących napojów pracownikom wykonującym pracę na zewnątrz w temperaturze otoczenia poniżej 10oC.
9. Przeprowadzenie ponownie oceny ryzyka zawodowego z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych stanowisk (wytypować stanowiska) i występujących na nich zagrożeń.
10. Prowadzenie dokumentacji powypadkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. Powoływanie przedstawicieli pracowników, do zespołu powypadkowego, po ich wyborze przez zakładowe organizacje związkowe.
12. Opracowanie zasad prowadzenia szkoleń z zakresu bhp.
13. Prowadzenia instruktaży stanowiskowych w dziedzinie bhp przez osoby, które są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
14. Udostępnienie pracownikom instrukcji z zakresu bhp.
15. Wyznaczenie pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
16. Umieszczenie apteczek w widocznych miejscach wraz z instrukcją udzielania pierwszej pomocy oraz wyznaczenie osób do obsługi apteczek.


 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2010/04/22, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2010/04/22 14:51:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2010/04/22 14:51:35 nowa pozycja