Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2010 roku

Nr kontroli: P/05/10

Przestrzeganie wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanego dalej k.p., tj. realizację zadań służby bhp wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), a także realizację zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej.

Przedszkole Publiczne Nr 46, ul. Zawadzkiego 128 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniach: od 7 stycznia 2010 r. do 22 stycznia 2010 r. przeprowadził kontrolę w Przedszkolu Publicznym nr 46 ul. Zawadzkiego 128, 71-246 Szczecin, zwanym dalej PP46,
w zakresie: przestrzegania wybranych zagadnień z prawa pracy, w tym: działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.), zwanej dalej k. p.; realizacji zadań służby bhp wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.); realizacji zadań pokontrolnych, tj. wystąpień, nakazów i decyzji wydanych przez organy kontroli zewnętrznej, w tym: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także pozostałych organów kontroli państwowej. Okres kontrolowany – od 2008 r.
Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli P/05/10 podpisanym w dniu 22 stycznia 2010 r. Ocena zawarta została w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 3 lutego 2010 r.
W toku kontroli stwierdzono, że objęte zakresem kontroli zagadnienia realizowane były na ogół prawidłowo i bez zastrzeżeń choć nie uniknięto uchybień w toku ich realizacji. Podkreślić należy jednocześnie, że bezpośrednio po powzięciu informacji o uchybieniach pracodawca wdrażał procedury ich usunięcia.
Kontrolująca nie wniosła uwag do realizacji obowiązku wynikającego z zapisu art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.), wg którego obiekty budowlane powinny być
w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli. W placówce na bieżąco, zgodnie z terminami wskazanymi w ww. przepisie, dokonywano kontroli obiektu budowlanego.
Zastrzeżenia kontrolującej budził natomiast sposób prowadzenia książki obiektu budowlanego.
Według zapisu § 5 pkt 4 oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134) wpisy do książki obejmują protokoły kontroli oraz badań określonych w art. 62 ust. 1 i 2 ustawy p.b. oraz przeprowadzonych remontów i przebudowy obiektu; wpisy do książki powinny być dokonywane w dniu zaistnienia okoliczności, dla której jest wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu.
W przedłożonej do kontroli książce obiektu budowlanego PP46 brak było wpisów dotyczących badań i kontroli: przewodów kominowych z dnia 05.01.2010 r.; instalacji elektrycznej z dnia 08.10.2008 r.; instalacji odgromowej z dnia 16.04.2008 r.;
Do zakończenia kontroli wszystkie wpisy zostały uzupełnione.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji obowiązku wynikającego z zapisu art. 226 pkt 1 k. p., wg którego pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.
Na wszystkich stanowiskach pracy PP46 oceniono i udokumentowano ryzyko zawodowe. Dokumentacja zawierała wszystkie elementy zawarte w zapisie § 39a ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 ze zm.), takich jak: opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie: stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów; wykonywanych zadań, występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy, stosowanych środków ochrony; osób pracujących na tym stanowisku; wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko; datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny.
Wszyscy pracownicy zostali zapoznani z oceną ryzyka na danym stanowisku oraz zasadami ochrony przed zagrożeniami.
Pewne nieprawidłowości stwierdzono w realizacji zapisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).
W PP46 nie było opracowanych i wprowadzonych do stosowania zasad prowadzenia szkoleń pracowników w dziedzinie bhp, wymaganych zapisem § 15 ust. 3 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym pracodawca ustala, po konsultacji
z pracownikami lub ich przedstawicielami, częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach, biorąc pod uwagę rodzaj i warunki wykonywania prac na tych stanowiskach.
Według zapisu § 15. 1 i 2 ww. rozporządzenia szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się (...) nie rzadziej niż raz na 3 lata (...); szkolenie okresowe pracowników administracyjno
- biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat.
W toku kontroli stwierdzono, że 6 pracowników, których stanowiska zakwalifikowano do stanowisk administracyjno-biurowych, zostało poddanych szkoleniu okresowemu w listopadzie 2003 r. i w styczniu 2010 r.; 5 pracowników, których stanowiska zakwalifikowano do stanowisk robotniczych, zostało poddanych szkoleniu okresowemu w grudniu 2006 r. i w styczniu 2010 r. Tym samym nie zostały zachowane terminy wskazane w rozporządzeniu.
W stosunku do 1 osoby, zatrudnionej na stanowisku nauczyciela, nie zachowano określonego w zapisie § 15 ust. 4 ww. rozporządzenia, obowiązku przeprowadzenia w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy szkolenia okresowego. Pracownica została poddana szkoleniu okresowemu po upływie ponad 2 lat od rozpoczęcia pracy.
Szkoleniu wstępnemu „instruktaż stanowiskowy” nie została poddana osoba zatrudniona z dniem 01.09.2009 r. na stanowisku nauczyciela, co było niezgodne z zapisem art. 2373 § 2 k.p., wg którego pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy.
W okresie objętym kontrolą w placówce nie odnotowano zdarzeń ani zwolnień lekarskich objętych ochroną ubezpieczeniową ZUS z tytułu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji z zapisu art. 229 § 4 k.p., wg którego pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Wszyscy pracownicy PP46 posiadali aktualne badania profilaktyczne.
Uchybienia stwierdzono w realizacji zapisu art. 2378 § 1 k.p., wg którego pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne (...), oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego.
Przedłożona do kontroli dokumentacja zawierała następujące błędy:
- obuwie na spodach przeciwślizgowych na stanowiskach: dyrektora
i zastępcy dyrektora, intendenta, księgowej, nauczyciela zostały zaliczone do obuwia roboczego, natomiast na stanowiskach: kucharza i pomocy kuchennej, woźnej oddziałowej i pomocy nauczyciela do środków ochronny,
- dla środków ochrony indywidualnej: kurtka ciepłochronna i kamizelka ciepłochronna na stanowisku intendenta wyznaczono konkretny okres używalności (36 miesięcy) w sytuacji gdy środki te pracownik używa do momentu utraty właściwości ochronnych,
- „rękawice robocze” na stanowisku konserwatora zaliczono do środka ochrony indywidualnej.
Stwierdzono również, że ww. dokumentacja nie stanowiła integralnej części zakładowego regulaminu pracy do czego obligował zapis art. 1041 § 1 pkt 1 k.p., wg którego regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności: (...) wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej.
Według zapisu art. 2379 § 1 k.p. pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.
Podczas wizytacji obiektu i stanowisk pracy w dniu 20.01.2010 r. stwierdzono, że 3 pracowników było dopuszczonych do pracy bez odzieży i obuwia roboczego przewidzianego do stosowania na danym stanowisku pracy.
Zadania służby bhp w PP46 wykonywali inspektorzy bhp, na podstawie umów zawieranych pomiędzy PP46, a Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym. Kontrolująca nie wniosła uwag do realizacji zadań wynikających z zapisów § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie służby bhp.
W kontrolowanym okresie pracodawca nie otrzymał do realizacji wystąpień, nakazów bądź decyzji państwowych organów kontroli nad warunkami pracy.
W odniesieniu do pozostałych obowiązków objętych kontrolą stwierdzono, że realizowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami i do ich realizacji nie wniesiono zastrzeżeń.
Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi PP46:
1. Prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z przepisami.
2. W zakresie szkoleń bhp:
a) opracowanie zasad prowadzenia szkoleń,
b) poddawanie pracowników szkoleniom w wymaganych terminach,
3. Dostosowanie dokumentacji przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego do obowiązujących przepisów oraz włączenie do regulaminu pracy.
4. Egzekwowanie od pracowników obowiązku stosowania przydzielonych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego. 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2010/02/15, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2010/02/15 10:09:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2010/02/15 10:09:32 nowa pozycja