Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2010 roku

Nr kontroli: Z/6/10

Gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w 2009 r.

Gimnazjum Nr 8, ul. Dubois 38/41 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniach 23.08. – 8.09.2010 r. przeprowadził kontrolę w Gimnazjum Nr 8 ul. Dubois 38/41 w Szczecinie, zw. dalej Gim nr 8, w zakresie gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w 2009 r. Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli Z/6/10 podpisanym w dniu 14 września 2010 r. Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 25.10.2010 r.
Polityka gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej ZFŚS, w Gim nr 8 zawarta była w dostępnym regulaminie obowiązującym od 15.01.2008 r. Założenia szczegółowe dotyczące roku 2009 uregulowane zostały Zarządzeniem Nr 155/2009 z dnia 15.01.2009 r. oraz na posiedzeniu Komisji Socjalnej w dniu 3.01.2009 r.
W wyniku kontroli dokumentacji dotyczącej dofinansowanej ze środków ZFŚS wycieczki do Bułgarii – protokołów z posiedzenia Komisji Socjalnej, umowy z biurem podróży, listy uczestników skonfrontowanej na potrzeby kontroli z tymże biurem podróży a także dowodów księgowych potwierdzających dokonanie wpłat własnych oraz wysokość przyznanego dofinansowania – nie stwierdzono odstępstw od przyjętych i obowiązujących zasad gospodarowania ZFŚS.
W toku kontroli dostępnej dokumentacji ZFŚS – wniosków o świadczenia, umów o pożyczki mieszkaniowe, oświadczeń o dochodach – stwierdzono, że na 188 skontrolowanych dokumentów dotyczących m.in. zapomóg finansowych i rzeczowych oraz dofinansowania do zajęć sportowych, imprez kulturalnych i wypoczynku, w 18 przypadkach nie zostało wypełnione oświadczenie o dochodach, co było niezgodne z zapisem § 4 ust. 1 obowiązującego regulaminu, według którego przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, czyli od kryterium socjalnego. Bierze się pod uwagę nie tylko wynagrodzenie otrzymywane przez pracownika w danym zakładzie, ale również dochody osiągane poza zakładem pracy oraz dochody członków rodziny pozostających z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym. Ustalono ponadto, że również w przypadku 4. na 5 podpisanych umów o pożyczki mieszkaniowe nie zostało wypełnione oświadczenie wnioskodawców o dochodach, co było niezgodne z § 15 ust. 1 obowiązującego regulaminu, według którego przyznawanie świadczeń oraz wysokość dopłaty z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Dotyczy to również pomocy na cele mieszkaniowe. Zasada stosowania kryterium socjalnego nie ma żadnych wyjątków.
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Prezydent Miasta zalecił:
1. weryfikację i uzupełnienie wniosków o brakujące oświadczenia o dochodach oraz ewentualne wyegzekwowanie nienależnie wypłaconych świadczeń,
2. przestrzeganie zapisów regulaminu w kwestii dokumentowania dochodów osób uprawnionych.

 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2011/01/10, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2011/01/10 13:41:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2011/01/10 13:41:42 nowa pozycja