Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2010 roku

Nr kontroli: P/28/10

Realizacja procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 10, ul. Jagiellońska 61 w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniach 09.02.2010 r. - 11.02.2010 r. przeprowadził kontrolę w Zespole Szkół Specjalnych Nr 10 w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 61 (zw. dalej ZSS10), w temacie realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie co najmniej 5% wydatków za 2009 r. oraz realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przekazywania do Urzędu Miasta informacji
o wynikach kontroli prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej. Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli P/20/10 podpisanym w dniu 1. marca 2010 r.
ZSS10 w 2009 r. prowadził działalność w formie jednostki budżetowej.
Wg sprawozdania Rb-28S wydatki budżetowe ZSS10 w 2009 r. wyniosły łącznie 2 035 118, 00 zł. W toku kontroli dotyczącej realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, na podstawie wydatków w wysokości 147 305, 75 zł. (tj. 7, 24% wydatków budżetowych 2009 r.), stwierdzono, że:
• W 2009 r. w ZSS10 nie prowadzono ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, w tym: dzienników, księgi głównej, ksiąg pomocniczych, zestawień obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, co było niezgodne z art. 4 ust. 3 pkt 2 oraz art. 11 – 19 ustawy z dnia 29. września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.), zwanej dalej uor. Na księgi rachunkowe składały się tylko: jeden z częściowych dzienników - księga główna, odnoszący się wyłącznie do środków budżetowych, (w którym nie dokonywano sumowania zapisów (obrotów)), ewidencja części wydatków budżetowych (tylko 7 kart wydatków dotyczących działu 801, 854 i 926 klasyfikacji budżetowej), karty wynagrodzeń za 2009 rok i księgi inwentarzowe (zawierające zapisy dot. wyposażenia z podziałem na miejsca jego użytkowania), co stanowi naruszenie art. 24. ust 1. uor, w myśl którego księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco. W wyniku kontroli stwierdzono ponadto szereg nieprawidłowości i uchybień w sposobie gospodarowania środkami finansowymi, o których mowa poniżej, a które powstały wskutek niedostatecznej kontroli głównego księgowego nad obszarem finansowo – rachunkowym a Dyrektora ZSS10 nad całością występujących zdarzeń gospodarczych. Należy podkreślić, że po kontroli, wg informacji Dyrektora ZSS10 z dnia 05.03.2010 r. uzupełniono ewidencję księgową.
• Przy dokonywaniu wydatków nie zachowano niektórych procedur, określonych w uor, ówcześnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), zwanej dalej uofp,
w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781 ze zm.), zwanym dalej Rozp. MF o sprawozdawczości oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, 1020 ze zm.), zwanym dalej Rozp. MF o rachunkowości, Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz. 726 ze zm.), zwanym dalej Rozp. MF o klasyfikacji; w tym:
• Brak ewidencji księgowej uniemożliwiał ustalenie zgodności danych zawartych w sprawozdaniach budżetowych i finansowych ZSS10 z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych. Wg złożonych przez głównego księgowego ZSS10 wyjaśnień, sprawozdania sporządzane były na podstawie sumowań kosztów (faktur) z datą ich zapłaty (poniesienia wydatku) oraz stanu środków na rachunku bankowym i w kasie, co naruszało zasady sporządzania sprawozdań finansowych określone w uor i było niezgodne z § 9 ust. 2 Rozp. MF o sprawozdawczości, wg którego kwoty wykazane w sprawozdaniach budżetowych powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.
• Wszystkie poddane kontroli dowody księgowe (24 faktury i 1 rachunek) dot. 2009 roku, zostały pogrupowane (po kilka faktur, wyciągów bankowych) i każda z grup oznaczona została kolejnym numerem pozycji księgowej, mimo że załączone dowody księgowe dotyczyły różnych okresów sprawozdawczych, co było niezgodne z art. 20 ust.1 uor, wg którego do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Grupy dokumentów zapisano łącznie w dzienniku – księdze głównej (dot. środków budżetowych), bez sporządzania zbiorczych dowodów księgowych, co było niezgodne z art. 20 ust. 3 pkt.1 uor, wg którego służą one do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych, które muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione.
• W 8. przypadkach na 25 skontrolowanych, dokumenty na łączną kwotę 42 007, 23 zł. nie zawierały podpisu osoby odpowiedzialnej za wskazania dekretacyjne, co naruszało art. 21 ust. 1 pkt. 6 uor, wg którego dowód księgowy powinien zawierać co najmniej stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania. Dekretacja wszystkich poddanych kontroli dokumentów ograniczała się do wskazania kont księgi głównej (z pominięciem analityki – kont ksiąg pomocniczych). Wskazania dot. księgowania kosztów (25. faktur) nie uwzględniały konta rozrachunkowego (201), co było niezgodne z zasadami klasyfikacji zdarzeń zawartymi w polityce rachunkowości ZSS10 oraz z Załącznikiem nr 2 do Rozp. MF o rachunkowości, wg którego ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201 powinna zapewnić możliwość ustalenia należności i zobowiązań krajowych i zagranicznych według poszczególnych kontrahentów.
• Z racji nieprowadzenia ksiąg rachunkowych i tym samym nieuzgadniania stanów środków trwałych między księgą inwentarzową a ewidencją księgową, nie był znany faktyczny stan środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych stanowiących majątek ZSS10. Kontrola ksiąg inwentarzowych wykazała, że zapisy w nich zawarte uniemożliwiały identyfikację wpisanego środka względem dowodu księgowego, nie był wykazany stan posiadanych środków w podziale na kategorie, poszczególne lata nie były podsumowane i uzgodnione
z ewidencją księgową. Powyższe świadczy o niespełnianiu kryterium sprawdzalności ksiąg rachunkowych i naruszeniu art. 24 ust. 4 pkt 1 i 2 uor, wg którego księgi rachunkowe uznaje się za sprawdzalne, jeżeli umożliwiają stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów, stanów (sald) oraz działania stosowanych procedur obliczeniowych, a w szczególności udokumentowanie zapisów pozwala na identyfikację dowodów i sposobu ich zapisania w księgach rachunkowych na wszystkich etapach przetwarzania danych i ponadto zapisy uporządkowane są chronologicznie i systematycznie według kryteriów klasyfikacyjnych umożliwiających sporządzenie obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych (…) oraz dokonanie rozliczeń finansowych.
• 10 z 25. objętych badaniem dowodów księgowych (faktur) na łączną kwotę 43 847, 33 zł zostało zapłaconych po wyznaczonym terminie płatności (opóźnienie wynosiło od 1 do 14 dni), co było niezgodne z art. 35 ust. 3 pkt. 3 uofp, wg którego wydatki publiczne powinny być dokonywane m.in. w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wg oświadczenia głównego księgowego ZSS10, z tego tytułu nie obciążono ZSS10 odsetkami za nieterminowe wpłaty.
• Stwierdzono nieprawidłowe zakwalifikowanie faktur (nr 55909/12/SRZ/08 oraz nr 4150710292 z dnia 31.12.2008 r.) na łączną kwotę 15 173, 77 zł. do ujęcia w księgach 2009 roku, mimo że stanowiły koszt roku poprzedniego, co było niezgodne z art. 6 ust. 1 uor, wg którego w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.
• W 4. przypadkach na 25. objętych badaniem, dokonane wydatki nie zawierały wskazania klasyfikacji budżetowej, a w 6. przypadkach wskazano jedynie paragraf 4210 lub 4300 klasyfikacji budżetowej, (mimo że plan wydatków budżetowych 2009 r. uwzględniał wydatki tych paragrafów w ramach 3. różnych działów - 7. rozdziałów), co było niezgodne z obowiązującymi w ZSS10 instrukcjami: sporządzania, kontroli i obiegu dowodów księgowych oraz kontroli finansowej. W 2. przypadkach nie udokumentowano przeprowadzenia kontroli formalno – rachunkowej dokumentów (faktury: nr 55909/12/SRZ/08 z dnia 31.12.2008 r. i nr 2009002014 z dnia 25.06.2009 r.) na łączną kwotę 15 572, 27 zł., a wydatku (faktura nr 55909/12/SRZ/08 z dnia 31.12.2008 r.) na kwotę 14 504, 29 zł. dokonano ponadto na podstawie nie zatwierdzonego przez Dyrektora ZSS10 dokumentu, co było niezgodne z obowiązującą w ZSS10 instrukcją kontroli finansowej.
• Raport kasowy nr 2/2009 sporządzono za okres od 17.01.2009 r. do 23.02.2009 r. (ujmując operacje z dwóch miesięcy), co było niezgodne z obowiązującą w ZSS10 instrukcją kasową wg której raporty kasowe należy sporządzać na koniec każdego tygodnia i miesiąca oraz z art. 20 ust.1 uor, wg którego do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym.
W dwóch pozycjach raportu dokonano poprawek daty - poprzez naniesienie nowych cyfr na poprzednie, bez podpisu i daty, co było niezgodne z art. 22 ust. 1 pkt 3 uor, wg którego błędy w dowodach wewnętrznych mogą być poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej i daty poprawki oraz złożenie podpisu osoby do tego upoważnionej (…). Nie można poprawiać pojedynczych liter lub cyfr. Dowody kasowe nie były w raporcie kasowym ujmowane chronologicznie, mimo że wg instrukcji kasowej dowody te należy wpisywać do raportu kasowego w dniu, w którym zostały zrealizowane. Raport kasowy nie zawierał podpisu osoby sprawdzającej, który wg instrukcji kasowej dokumentował poddanie kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej. Dołączone do raportu dowody kasowe nie były oznaczone w sposób określony w instrukcji kasowej, tzn. poprzez podanie na nich daty, numeru i pozycji raportu kasowego. Wypłatę stypendiów socjalnych, dokonaną w okresie od dnia 15.01.2009 r. do 03.02.2009 r. ujęto w raporcie kasowym z datą 23.01.2009 r., co było niezgodne z art. 24 ust. 5 pkt 3 uor, wg którego ujęcie wpłat i wypłat gotówką, następuje w tym samym dniu, w którym zostały dokonane. Zastosowany druk rozliczenia zaliczki nie zawierał numeru dowodu, daty i kwoty pobranej zaliczki, stanowił jedynie podsumowanie dokonanych wypłat stypendiów na podstawie zbiorczej listy.
• Stwierdzono nieprawidłowości w klasyfikowaniu wydatków m.in.:
- Wydatek związany z odprowadzaniem ścieków i opłatą abonamentową dotyczący 2. skontrolowanych faktur za dostawę wody (nr 008580/2009 z dnia 11.02.2009 r. i nr 049066/2009 z dnia 11.08.2009), na łączną kwotę 1 352, 63 zł. zakwalifikowano do paragrafu 4260 (zakup energii) a wg Załącznika nr 4 do Rozp. MF o klasyfikacji, w tym paragrafie należy ujmować wydatki za dostawę wody a księgowań opłat abonamentowych należy dokonywać w paragrafie 4300.
- W miesiącu styczniu br. ujęto w paragrafie 3260 (inne formy pomocy dla uczniów) wydatki na stypendia socjalne dla uczniów w łącznej kwocie 1 210, 00 zł, a wg Załącznika nr 4 do Rozp. MF o klasyfikacji, księgowań stypendiów dla uczniów należy dokonywać w paragrafie 3240. Listę wypłat (znak: Woś-IV/EM/ZSS 10/103/2/2009) oraz środki na wypłatę stypendiów socjalnych przekazane zostały przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin w paragrafie 3260 z objaśnieniem „stypendia socjalne (BE-48/Gmina-1) - klasyfikacja zastępcza”. W miesiącu lutym br. po dokonaniu zmiany w planie finansowym przekwalifikowano ww. wydatki do właściwego paragrafu.
- Wydatek dotyczący systemu monitoringu na kwotę 9 433, 02 zł. (faktura nr 27/HA/2009 z dnia 27.11.2009 r. na 3 kamery, obudowę, uchwyty, serwer, elementy sieciowe i instalacyjne na łączną kwotę 7 651, 82 zł. oraz inne usługi na kwotę 1 781, 20 zł.) ujęto w całości w paragrafie 4300 (zakup usług pozostałych), a wg Załącznika nr 4 do Rozp. MF o klasyfikacji księgowań zakupu materiałów i wyposażenia dokonuje się w paragrafie 4210, natomiast zakupu usług - w paragrafie 4300. Nie przyjęto ponadto ww. systemu monitoringu na stan środków trwałych, m.in. z powodu braku odpowiedniej ewidencji.
• W toku kontroli wynagrodzeń wypłaconych w III kwartale 2009 r. na łączną kwotę 30 729, 35 zł. nie stwierdzono nieprawidłowości. Ustalono, że wynagrodzenia wybranej grupy pracowników zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami.

W toku kontroli procedur kontroli finansowej i rachunkowości, stwierdzono, że:
1. Obowiązująca w ZSS10 dokumentacja nie spełniała niektórych wymogów, określonych w uofp, uor, Rozp. MF o rachunkowości oraz w Komunikacie nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF. Nr 7, poz. 58), zwanym dalej Komunikatem MF, w tym:
• Stwierdzono, że ustalane procedury, instrukcje, powierzenie uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowo-księgowej posiadają liczne uchybienia natury formalnej: brak na nich daty określającej wdrożenie, brak potwierdzenia i daty przyjęcia przez pracowników, brak dokumentów, wskazanych w procedurach jako załączniki, jak również wskazanie nieistniejących w ZSS10 stanowisk osób jako odpowiedzialnych za poszczególne czynności w ramach systemu kontroli finansowej ZSS10.
• Dokumentacja dotycząca polityki rachunkowości ZSS10 nie zawierała opisu metody ustalania wyniku finansowego oraz opisu systemu przetwarzania danych oraz systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów, co było niezgodne z art. 10 ust. 1 pkt 2, 3 lit. c i 4 uor. W zasadach klasyfikacji zdarzeń nie ujęto konta księgi głównej 080 (inwestycje), które wymieniono w zakładowym planie kont.
• Obowiązujący w ZSS10 plan kont nie zawierał m.in. kont: 401 (amortyzacja), 761 (pokrycie amortyzacji), 820 (rozliczenie wyniku finansowego), 870 (podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy), 980 (plan finansowy wydatków budżetowych) oraz 996 (zaangażowanie dochodów własnych jednostek budżetowych), które służą do ewidencji operacji gospodarczych występujących w ZSS10 a wg § 12 ust.1 pkt 1 Rozp. MF o rachunkowości, standardowa liczba kont, może być ograniczona jedynie o konta służące do księgowania operacji gospodarczych niewystępujących
w jednostce.
• W wyniku kontroli stwierdzono, że obowiązująca w ZSS10 procedura udzielania zamówień publicznych nie uwzględniała obowiązującego w tym zakresie Zarządzenia nr 235/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29.05.2008 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin (zmienionego Zarządzeniem nr 582/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 grudnia 2008 r.).
• Stwierdzono również, że obowiązujące w ZSS10 procedury kontroli finansowej nie zawierały elementów kontroli finansowej wymienionych w art. 47 ust. 2 uofp oraz uregulowań ujętych w Komunikacie MF, co było niezgodne z art. 47 ust. 3 w związku z art. 63 ust. 1 pkt 1 uofp, wg których kierownik jednostki ustalał w formie pisemnej procedury kontroli finansowej, biorąc pod uwagę standardy kontroli finansowej określone w formie komunikatu oraz ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów oraz zapewniał ich przestrzeganie.

• W aktach osobowych głównego księgowego ZSS10 nie było informacji o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, potwierdzającej spełnienie wymogów określonych w art. 45 ust. 2 pkt 2 uofp, dotyczących osób zajmujących stanowiska głównych księgowych.
• W aktach osobowych pracowników zatrudnionych w ZSS10 na stanowiskach głównego księgowego i specjalisty ds. kancelarii szkoły nie było ponadto informacji o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, potwierdzających spełnienie wymogów art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) oraz zapytania o udzielenie informacji o tych osobach, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 169 poz.1201), wg którego miała Pani obowiązek wystąpić do dnia 10.01.2007 r. z zapytaniem do Krajowego Rejestru Karnego o udzielenie informacji o tych osobach.
• Stwierdzono również, że nie powierzono obowiązków i odpowiedzialności głównemu księgowemu ZSS10 w zakresie ujętym w art. 45 ust. 1 uofp. W toku kontroli wypełniania innych obowiązków, stwierdzono, że
1. Sporządzano i przesyłano informacje do Wydziału Oświaty dotyczące transakcji podejrzanych w związku z wprowadzonym Zarządzeniem Nr 70/09 z dnia 20.02.2009 r. Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Wg ww. informacji w ZSS10 nie wystąpiły – w okresie objętym kontrolą – żadne transakcje finansowe, które nosiłyby znamiona transakcji podejrzanych.
2. W 2009 r. w ZSS10 były przeprowadzane kontrole przez organy kontroli zewnętrznej i poinformowano Prezydenta Miasta Szczecin o wszczęciu ww. kontroli, zgodnie z § 11 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 399/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 10. lipca 2003 r., w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Prezydent Miasta Szczecin zalecił Dyrektorowi ZSS10:
1. Uzupełnienie ewidencji księgowej dot. 2009 r. zgodnie z uor oraz polityką rachunkowości ZSS10.
2. Dokonanie korekt sprawozdań budżetowych i finansowych dot. 2009 roku z uwzględnieniem danych wynikających z uzupełnionych ksiąg rachunkowych.
3. Wprowadzanie do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego każdego zdarzenia, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym zgodnie z uor.
4. Sporządzanie zgodnie z uor, dowodów księgowych przy dokonywaniu łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych w księgach rachunkowych.
5. Dokonywanie dekretacji, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych zgodnie z uor, Rozp. MF o klasyfikacji oraz procedurami obowiązującymi w tym zakresie w ZSS10.
6. Stosowanie w praktyce zasad klasyfikacji zdarzeń zawartych w polityce rachunkowości ZSS10 oraz w Rozp. MF o rachunkowości.
7. Regulowanie płatności zgodnie z wcześniej zaciągniętymi zobowiązaniami, a dla celów dowodowych, wszelkie uzgodnienia z kontrahentami w zakresie wydłużenia terminu płatności rachunków i faktur potwierdzać na piśmie.
8. Sporządzanie raportów kasowych zgodnie z obowiązującą w ZSS10 instrukcją kasową, a w tym ujmowanie wpłat i wypłat gotówką w tym samym dniu, w którym zostały dokonane.
9. Ewidencjonowanie wydatków na właściwych paragrafach zgodnie z Rozp. MF o klasyfikacji.
10. Uporządkowanie i uzupełnienie dokumentacji finansowo-księgowej, w tym m.in. polityki rachunkowości, procedur udzielania zamówień publicznych, procedur kontroli finansowej oraz powierzenia obowiązków i odpowiedzialności głównemu księgowemu.
11. Dostosowanie planu kont do występujących w jednostce operacji gospodarczych zgodnie z Rozp. MF o zasadach rachunkowości.
12. Uzupełnienie akt osobowych głównego księgowego o dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240).

13. Uzupełnienie akt osobowych pracowników samorządowych, o dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).


 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2010/06/16, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2010/06/16 13:20:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2010/06/16 13:20:37 nowa pozycja