Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2010 roku

Nr kontroli: Z/9/10

Prawidłowość wydatkowania środków przekazanych w ramach dotacji udzielonej na podstawie umowy Nr CRU/10/0000844, w tym prawidłowość stosowania obowiązujących przepisów przy wyłanianiu podmiotów realizujących zajęcia terapeutyczne.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, przy ul. Ostrowskiej 7

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Szczecin, w dniach 20.09. – 8.10.2010 r. przeprowadził kontrolę w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu ul. Ostrowska 7
w Szczecinie, zw. dalej SP ZOZ OTU, w zakresie prawidłowości wydatkowania środków przekazanych w ramach dotacji udzielonej na podstawie umowy Nr CRU/10/0000844, w tym prawidłowości stosowania obowiązujących przepisów przy wyłanianiu podmiotów realizujących zajęcia terapeutyczne. Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli Z/9/10 podpisanym w dniu 22 października 2010 r. Ocena kontrolowanego zagadnienia, wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 15.11.2010 r. Uchwałą Nr 2/10 Komisji Odwoławczej z dnia 8 grudnia 2010 r. zostały nieuwzględnione zastrzeżenia zgłoszone do ww. wystąpienia pokontrolnego.
Oferta terapeutyczna z zakresu realizacji zadań własnych gminy oraz sposób jej finansowania i rozliczania określona została w umowie nr WZiPS-IV/MJ/2/2010 z dnia 25.02.2010 r. - Nr CRU/10/0000844 zawartej między Gminą Miasto Szczecin reprezentowaną przez z-cę Prezydenta Miasta a SP ZOZ-OTU reprezentowanym przez dyrektora oraz w trzech aneksach podpisanych odpowiednio w dniach: 29.06.2010 r., 8.09.2010 r. i 30.09.2010 r. Miasto z tytułu realizacji ww. zadania udziela SP ZOZ-OTU dotacji w wysokości 205.000 zł płatnej w czterech transzach.
W okresie objętym kontrolą czyli od 1.01. do 14.09.br. z powyższej dotacji wydatkowano kwotę 195.469,99 zł. z czego 159.820,80 zł, tj. 81,8% na świadczenia terapeutyczne i 35.649,19 zł, tj. 18,2% na pozostałe wydatki związane
w utrzymaniem obiektu i wynagrodzeniem pracowników etatowych.
W wyniku kontroli dokumentacji finansowo - księgowej związanej z realizacją ww. umowy stwierdzono nieprawidłowości dotyczące procesu zatrudniania terapeutów realizujących ofertę psychoterapeutyczną. Terapeuci w SP ZOZ-OTU świadczyli usługi terapeutyczne na podstawie umów zleceń, których zawarcia Dyrektor SP ZOZ-OTU nie poprzedził procedurą konkursową, co było niezgodne z art. 35 i 35a ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.), zwanej dalej ustawą o zoz-ach, według których samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może udzielać zamówienia na świadczenia zdrowotne, zwanego dalej "zamówieniem": 1) niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, w zakresie zadań określonych w statucie tego zakładu; 2) osobie wykonującej zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 2a) grupowej praktyce lekarskiej i grupowej praktyce pielęgniarek, położnych prowadzącym działalność na zasadach określonych w przepisach odrębnych; 3) osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny, która dysponuje lokalem oraz aparaturą i sprzętem medycznym, odpowiadającymi wymaganiom przewidzianym dla zakładów opieki zdrowotnej, oraz spełnia warunki określone w przepisach o działalności gospodarczej. Do tychże zamówień nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych. Umowę o udzielenie zamówienia zawiera się na czas udzielania określonych świadczeń zdrowotnych lub na czas określony, na podstawie wyników przeprowadzonego konkursu ofert na udzielenie zamówienia. Konieczne elementy umowy o udzielenie zamówienia oraz minimalny czas, na który umowa może być zawarta a także tryb ogłaszania konkursu ofert, zakres ofert, tryb ich składania, sposób przeprowadzania konkursu oraz szczegółowe zasady i tryb zgłaszania i rozpatrywania skarg i protestów dotyczących tych czynności są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13.07.1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz.U. Nr 93, poz. 592).
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Prezydent Miasta zalecił:
- Dyrektorowi SP ZOZ-OTU:
1. zawieranie umów na realizację oferty terapeutycznej zgodnie w obowiązującymi przepisami.
- Dyrektor WZiPS:
1. doprecyzowanie zapisów zawieranych umów pod kątem wymaganych procedur przy wyłanianiu podmiotów realizujących zajęcia terapeutyczne.
 


udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2011/01/10, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2011/01/10 13:44:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2011/01/10 13:44:23 nowa pozycja