Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Kontrole przeprowadzone przez WKiAW w 2010 roku

Nr kontroli: P/86/10

Prawidłowość przeprowadzenia w 2009 r. procedury udzielenia zamówienia publicznego na przegląd 5 – letni i roczny nadbrzeża „Starówka”.

Zakład Usług Komunalnych, ul. Ku Słońcu 125 a w Szczecinie

Wyniki kontroli: INFORMACJE - USTALENIA

W grudniu 2010 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego UM Szczecin przeprowadził kontrolę w Zakładzie Usług Komunalnych w Szczecinie – ul. Ku Słońcu 125a – zw. dalej „ZUK” lub „zamawiającym” w zakresie prawidłowości przeprowadzenia w 2009 r. procedury udzielenia zamówienia publicznego na przegląd 5-letni i roczny nadbrzeża „Starówka”

W wystąpieniu pokontrolnym przedstawiono ocenę badanych obszarów, dokonując poniższych ustaleń.

 

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na przegląd 5-letni i roczny nadbrzeża „Starówka” (umowa z dnia 11.12.2009 r. na kwotę 86.000 zł brutto) pod kątem przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacji wewnętrznych jednostki. Stwierdzono jedynie uchybienia i niedociągnięcia, które nie miały wpływu na prawidłowość wyboru wykonawcy i zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalono, że ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dopiero po upływie 19 dni od dnia zawarcia umowy o zamówienie publiczne pomimo, że według przepisu art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zw. dalej p.z.p.u., powinno nastąpić to niezwłocznie po zawarciu umowy. W toku kontroli nie stwierdzono też aby zaistniały okoliczności wyłączające działania zamawiającego w tym względzie.

            Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej nie zawierało z kolei informacji o zamiarze zawarcia umowy ramowej (w aspekcie negatywnym), czym naruszono przepis art.  48 ust. 2 pkt 13 p.z.p.u.

Obowiązujący w ZUK Regulamin Pracy Komisji Przetargowej - wprowadzony Zarządzeniem nr 36/2004  Dyrektora ZUK z dnia 28.06.2004 r. - na dzień zakończenia kontroli zawierał nieaktualne zapisy dotyczące podstaw prawnych wydania regulaminu, protestów oraz podstawy prawnej poprawy oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych.

W pozostałym zakresie w badanym obszarze przestrzegano wymogów określonych przepisami p.z.p.u. oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy.
W szczególności zachowano zasadę jawności postępowania. Przestrzegano również zasady równości poprzez zapewnienie dla wszystkich wykonawców dostępu do istotnych dla postępowania informacji w jednakowym czasie oraz stosowanie kryteriów nie ograniczających ich udziału w postępowaniu. Zamawiający w sposób prawidłowy ocenił ponadto ważność oraz kompletność przedłożonego przez wybranego wykonawcę wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oferty (oferta cenowa, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zezwolenie, itd.). Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z zawartej umowy był zgodny z treścią jego oferty, co odpowiadało art. 140 ust. 1 p.z.p.u., według którego zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

 

W związku z poczynionymi ustaleniami kontroli, stosownie do § 37 ust. 3 Załącznika nr 2 do Zarządzenia w sprawie kontroli, Prezydent zalecił Dyrektorowi ZUK aby:

  1. zamieszczał ogłoszenia o udzieleniu zamówienia niezwłocznie po zawarciu umowy,
  2. przestrzegał nakazów dot. obligatoryjnej treści ogłoszenia o wszczęciu postępowania,
  3. zaktualizował Regulamin Pracy Komisji Przetargowej ZUK.

udostępnił: Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego, wytworzono: 2011/03/31, odpowiedzialny/a: Janusz Kwidziński, wprowadził/a: Janusz Kwidziński, dnia: 2011/03/31 10:32:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Janusz Kwidziński 2011/03/31 10:32:37 nowa pozycja